بازارها گذشته مرجع
پول 15.26 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.28 2019-08
بازار سهام 53996 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-03
نرخ بیکاری 29 2019-06
نرخ تورم 4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
نرخ بهره 6.5 2019-08
موازنه تجاری 4420 2019-06
حساب جاری -142495 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 28 2019-06
شاخص PMI تولید 52.1 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-03
تولید ناخالص داخلی 366 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3133614 2019-03
تولید ناخالص ملی 3109703 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597801 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71198 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106790 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 384991 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 220908 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480795 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647669 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275505 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64870 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29 2019-06
افراد شاغل 10174000 2019-03
افراد بیکار 6655 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2019-06
هزینه های کار 156 2018-12
دستمزد 20855 2019-03
دستمزد در تولید 18167 2019-03
جمعیت 57.73 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.44 2019-06
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 56.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-07
اندازه اصل تورم 4.2 2019-07
قیمت تولید 114 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 2019-06
قیمت صادرات 161 2019-03
قیمت واردات 150 2019-03
تورم مواد غذایی 3.4 2019-07
CPI مسکن آب و برق 114 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-07
انتظارات تورم 5.04 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 6.83 2019-08
عرضه پول M0 265167 2019-07
عرضه پول M1 1791081 2019-06
عرضه پول M2 2905091 2019-06
عرضه پول M3 3729450 2019-06
ترازنامه بانک 5795430 2019-06
ذخایر ارزی 49360 2019-07
وام به بخش خصوصی 3795490 2019-06
نرخ بهره سپرده 7.03 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 778639 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4420 2019-06
حساب جاری -142495 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 108174 2019-06
واردات 103754 2019-06
بدهی خارجی 176004 2019-03
ورود توریست 1213675 2019-05
ذخایر طلا 125 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11733 2019-03
رابطه مبادله 107 2019-03
شاخص تروریسم 4.26 2017-12
فروش اسلحه 149 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 37586 2019-06
هزینه های دولت 645563 2019-03
درآمدهای دولت 147177 2019-06
بدهی های دولت 68588 2019-03
هزینه های مالی 109590 2019-06
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3449 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28 2019-06
شاخص PMI تولید 52.1 2019-07
تولید صنعتی -3.2 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.7 2019-03
تغییرات موجودی انبار -11587 2019-03
ورشکستگی 163 2019-06
ثبت خودرو 29477 2019-07
مجموع فروش خودرو 46077 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2019-06
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 92 2019-07
شاخص رقابتی 60.76 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 48.4 2019-07
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 21923 2019-06
تولید طلا -16 2019-06
استخراج معدن -4.2 2019-06
تولید فولاد 454 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1946237 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 2994423 2019-03
پس انداز های شخصی -0.1 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 6.91 2019-06
نرخ وام بانکی 10 2019-07
قیمت گازوئیل 1.11 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8154796 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.