14/02/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا DEC -31% -13.5% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن DEC -1.2% -6.5% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن DEC -4.8% -5.8% ®
20/02/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.5%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.2%
28/02/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 5.59%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JAN 5.1%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI JAN -0.9%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) JAN 5.2%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری JAN ZAR17.17B
01/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط FEB 49.9
12:20 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید FEB 42.37K
05/03/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI FEB 49.6
06/03/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 2.2%
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.1%
07/03/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی FEB $50.83B
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q4 ZAR-176.6B
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI FEB 95.1
13/03/2019 واقعی قبلی
11:10 AM
ZA
اطمینان کسب و کار Q1 31
14/03/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا JAN -31%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن JAN -4.8%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن JAN -1.2%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید JAN 0.1%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید JAN 0.7%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.