22/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 4.1% 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) APR 4.4% 4.5%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.6% 0.8%
23/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10.25%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.75%
30/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 6.95%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی APR 6.1%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.3%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) APR 6.2%
31/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط MAY 47.2
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری APR ZAR5B
03/06/2019 واقعی قبلی
12:15 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید MAY 36.79K
04/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.4%
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.1%
05/06/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI MAY 50.3
06/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q1 ZAR-110.2B
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI MAY 93.7
07/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی MAY $49.54B
11/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید APR 1.2%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید APR 0.8%
12/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -0.7%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 0.2%
13/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا APR
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن APR 3.8%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن APR -1.1%
10:30 AM
ZA
اطمینان کسب و کار Q2 28


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.