20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) SEP 5% 4.9% 5% 5.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2% 0.4% 0.25% 0.3%
08:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.2% 3.1% 3.1% 3.2%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
ZA
اجازه و پروانه ساختمان (تغییرات سالیانه) AUG 48.8% 25%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ZA
شاخص چرخه تجارت پیشرو (تغییرات ماهانه) AUG -2.5% -2.2%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 0.8%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 7.2%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 2.31%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی SEP 1.12% 1%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری SEP ZAR42.4B ZAR 48B
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ZA
ABSA شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید OCT 56.8
01:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید OCT 43.13K
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:15 AM
ZA
HS - مارکیت - SME ها OCT 50.7
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
ZA
Medium-Term Budget Policy Statement
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی خارجی OCT $57.058B
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا SEP 17%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن SEP 2%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن SEP -2.4%
11:00 AM
ZA
(تولید (تغییرات سالیانه SEP 1.8% 1.6%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید SEP 7.6% 1.3%

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.