ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آفریقای جنوبی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBaa3 Stable Mar 23 2018
TE50 Stable Mar 23 2018
TE50 Stable Mar 23 2018
Moody'sBaa3 Under Review Nov 24 2017
S&PBB Stable Nov 24 2017
TE51 Negative Nov 24 2017
TE51 Negative Nov 24 2017
Moody'sBaa3 Negative Jun 09 2017
TE53 Negative Jun 09 2017
TE53 Negative Jun 09 2017
FitchBB+ Stable Apr 07 2017
TE55 Negative Apr 07 2017
TE55 Negative Apr 07 2017
Moody'sBaa2 Negative Watch Apr 03 2017
S&PBB+ Negative Apr 03 2017
TE56 Negative Apr 03 2017
TE56 Negative Apr 03 2017
FitchBBB- Negative Nov 25 2016
TE56 Negative Nov 25 2016
TE56 Negative Nov 25 2016
Moody'sBaa2 Negative May 06 2016
TE56 Negative May 06 2016
TE56 Negative May 06 2016
TE56 Negative Apr 16 2016
TE49 Negative Apr 16 2016
TE56 Negative Apr 16 2016
Moody'sBaa2 Negative Watch Mar 08 2016
TE56 Negative Mar 08 2016
TE56 Negative Mar 08 2016
FitchBBB- Stable Dec 04 2015
S&PBBB- Negative Dec 04 2015
TE58 Stable Dec 04 2015
TE58 Stable Dec 04 2015
Moody'sBaa2 Negative Nov 06 2014
Moody'sBaa2 Stable Nov 06 2014
TE60 Stable Nov 06 2014
TE60 Stable Nov 06 2014
S&PBBB- Stable Jun 13 2014
FitchBBB Negative Jun 13 2014
TE61 Negative Jun 13 2014
TE61 Negative Jun 13 2014
TE61 Negative Apr 22 2014
TE61 Negative Apr 22 2014
TE61 Negative Mar 21 2014
TE61 Negative Mar 21 2014
TE61 Negative Oct 15 2013
TE61 Negative Oct 15 2013
TE61 Negative Jul 18 2013
TE61 Negative Jul 18 2013
TE61 Negative Jun 10 2013
TE61 Negative Jun 10 2013
FitchBBB Stable Jan 10 2013
TE63 Negative Jan 10 2013
TE63 Negative Jan 10 2013
S&PBBB Negative Oct 12 2012
TE65 Negative Oct 12 2012
TE65 Negative Oct 12 2012
Moody'sBaa1 Negative Sep 27 2012
TE66 Negative Sep 27 2012
TE66 Negative Sep 27 2012
S&PBBB+ Negative Mar 28 2012
TE66 Stable Mar 28 2012
TE66 Stable Mar 28 2012
TE66 Stable Jan 13 2012
FitchBBB+ Negative Jan 13 2012
TE66 Stable Jan 13 2012
TE66 Stable Nov 28 2011
TE66 Stable Nov 28 2011
Moody'sA3 Negative Nov 09 2011
TE66 Stable Nov 09 2011
TE66 Stable Nov 09 2011
TE66 Stable Aug 05 2011
TE66 Stable Aug 05 2011
TE66 Stable Aug 02 2011
TE66 Stable Aug 02 2011
TE66 Stable Jul 14 2011
TE66 Stable Jul 14 2011
TE66 Stable Jul 13 2011
TE66 Stable Jul 13 2011
TE66 Stable Apr 18 2011
TE66 Stable Apr 18 2011
S&PBBB+ Stable Jan 25 2011
TE66 Negative Jan 25 2011
TE66 Negative Jan 25 2011
TE66 Negative Jan 17 2011
FitchBBB+ Stable Jan 17 2011
TE66 Negative Jan 17 2011
Moody'sA3 Stable Jul 16 2009
TE65 Negative Jul 16 2009
TE65 Negative Jul 16 2009
S&PBBB+ Negative Nov 11 2008
TE65 Stable Nov 11 2008
TE65 Stable Nov 11 2008
FitchBBB+ Negative Nov 09 2008
TE65 Stable Nov 09 2008
TE65 Stable Nov 09 2008
TE65 Stable Jun 17 2008
FitchBBB+ Stable Jun 17 2008
TE65 Stable Jun 17 2008
FitchBBB+ Positive Jul 25 2007


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


آفریقای جنوبی - ارزیابی اعتبار