بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 17.62 17.78 17.97 18.15 18.35 18.73
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.07 9.22 9.32 9.43 9.54 9.75
بازار سهام 50032.65 49079 48036 47013 46010 44004

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -4.5 -5.3 -7 -2.8 3.8
نرخ بیکاری 29.10 37.5 38.6 37 36.7 35
نرخ تورم 4.10 2.8 2.9 3.7 4 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.25 3 4
موازنه تجاری 24248.01 -9300 -2000 -1258 12000 -1542
حساب جاری -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 70 70 70 74 74
بودجه دولت -6.30 -10 -10 -10 -7 -7
اطمینان کسب و کار 18.00 13 10 8 12 16
شاخص PMI تولید 46.10 40 44 47 48 49
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -15 -18 -20 -13 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -4.5 -5.3 -7 -2.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 380 412 412
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3142811.30 3084611 3070022 2922815 3054813 3033881
تولید ناخالص ملی 3155933.00 3071111 3040046 2935018 3067567 3046548
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597190.00 593202 597378 555387 580469 576491
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433.60 7550 7550 7550 7565 7565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 11791 11791 12395 11791 11974
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67423.54 68122 67228 62704 65536 65087
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101881.74 104088 102953 94750 99029 98351
تولید ناخالص داخلی از ساخت 380805.12 378245 372965 354149 370143 367606
تولید ناخالص داخلی از معادن 227400.35 224773 220363 211482 221033 219519
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488670.67 475010 475853 454464 474988 471733
تولید ناخالص داخلی از خدمات 661316.99 639549 639497 615025 642800 638396
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266439.80 269087 264295 247789 258979 257205
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63851.66 63848 62800 59382 62064 61639

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 29.10 37.5 38.6 37 36.7 35
افراد شاغل 10213000.00 10350000 10280000 10251000 10251000 10300000
افراد بیکار 6700.00 6300 6500 6500 6500 6430
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 59.4 59.1 59 59 60.4
دستمزد 22500.00 21000 21000 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 19377.00 18500 18500 19000 19000 19000
جمعیت 58.80 59.83 59.83 59.83 60.88 60.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 20.76 20.76 20.76 20.76 21.5 21.5
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10630 10630 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6700 6700 6700
نرخ بیکاری جوانان 58.10 53.8 53.4 58 58 57.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 23200 23200 23200
نرخ اشتغال 42.40 43 43 43.3 43.3 44.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.10 2.8 2.9 3.7 4 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.60 116 117 118 120 123
قیمت مصرف کننده اصلی 115.10 116 116 117 119 121
اندازه اصل تورم 3.70 3.5 3.3 3.5 3.7 3.8
قیمت تولید 115.10 119 119 123 119 129
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 4.2 4.2 4 3.8 4.3
تورم مواد غذایی 4.40 3.8 3.6 3.4 3.2 3.5
انتظارات تورم 4.63 5.66 5.63 5.63 5.63 5.63
CPI مسکن آب و برق 115.60 114 118 119 120 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50 120 118 121 120 126

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.25 3 4
نرخ بهره بین بانکی 4.08 4.6 4.6 4.6 4.35 5.35
عرضه پول M0 276080.00 273000 273000 273000 273000 284333
عرضه پول M1 2047747.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
عرضه پول M2 3233262.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
عرضه پول M3 3968717.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
ترازنامه بانک 6579309.00 5730000 6040000 6000000 6000000 6565085
ذخایر ارزی 53003.00 47000 52000 52500 50300 53000
نرخ بهره سپرده 6.14 6.72 6.72 6.72 6.47 7.47
ترازنامه بانک مرکزی 1066023.00 791000 860000 950000 950000 965000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 24248.01 -9300 -2000 -1258 12000 -1542
حساب جاری -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
واردات 94197.40 75000 80000 82000 90000 86000
صادرات 118445.41 65700 78000 92000 102000 104000
بدهی خارجی 185236.00 174000 179000 175600 175600 180000
ورود توریست 1218468.00 1180000 1320000 1315000 1315000 1400000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10528.00 15000 13200 2300 12000 6800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 70 70 70 74 74
بودجه دولت -6.30 -10 -10 -10 -7 -7
ارزش بودجه دولت -2581.00 39000 -5000 20500 20500 21000
هزینه های دولت 653065.00 636529 635925 607350 634779 630430
درآمدهای دولت 139465.00 149000 125000 165000 165000 167000
بدهی های دولت 77987.00 80500 80000 82000 82000 85000
هزینه های مالی 142046.00 110000 130000 144500 144500 146000
مخارج نظامی 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 18.00 13 10 8 12 16
شاخص PMI تولید 46.10 40 44 47 48 49
تولید صنعتی -2.10 1.6 2 1.5 1.5 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30 2.2 -1.8 0.5 -1.4 0.6
استفاده از ظرفیت 79.90 81 81 81.3 81.3 81.4
ورشکستگی 164.00 170 183 180 180 220
مجموع فروش خودرو 574.00 44300 49000 43000 47400 45500
ثبت خودرو 105.00 28400 30650 26380 26380 28600
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
استخراج معدن 7.00 -3 0.4 1.1 1.1 1.4
شاخص همزمان 77.80 91.2 92 91.4 90.7 91.7
پی ام آی مرکب 35.10 40 45 47 48.1 49
تولید الکتریسیته 20093.00 21940 20730 20050 20050 21670
تولید طلا 11.50 -10 -14 -13 -13 -15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -15 -18 -20 -13 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 -3 0.9 0.6 1.2 2
هزینه های مصرف کننده 1966371.00 1915978 1909083 1828725 1911313 1898217
درآمد قابل تصرف شخص 3110292.00 2968897 2986980 2892572 3023204 3002489
پس انداز های شخصی -0.20 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6
اعتبار بخش خصوصی 7.84 5.7 6 5.7 6.1 6.1
نرخ وام بانکی 7.25 7.25 7 10.5 6.5 10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.30 33 33 36 36 36
بدهی خانوار به درآمد 72.80 69 69 69 69 70
قیمت گازوئیل 0.74 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 8508676.00 7500000 6700000 5600000 6400000 6000000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.