بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 15.74 16.08 16.28 16.48 16.69 17.1
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.74 9.87 9.98 10.09 10.21 10.43
بازار سهام 67900.14 65568 63622 61730 59899 56395

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 1.2 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.4 1.6 1.7 2 1.9
نرخ بیکاری 35.30 36 35.7 36 35.8 35
نرخ تورم 5.90 6.3 6 5.9 5.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 4.75 4.5 4.75 5.3 5.25 6
موازنه تجاری 45862.10 15000 18800 7000 16300 5000
حساب جاری 119916.00 -100000 -220000 -200000 180000 -170000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3 3 3 1.6 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.90 74.7 74.7 74.7 76.8 76.8
بودجه دولت -5.70 -6 -6 -6 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار 46.00 38 40 42 40 44
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.70 57 58 57 56.8 58
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -16 -8 -5 3 6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 2.3 4 3 1 2
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 1.2 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.4 1.6 1.7 2 1.9
تولید ناخالص داخلی 301.92 320 320 345 345 345
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4499204.20 4580952 4513471 4575691 4589188 4662629
تولید ناخالص ملی 4601189.00 4772151 4672550 4679409 4693213 4768318
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 646753.60 646260 644731 657748 659689 670246
تولید ناخالص داخلی سرانه 5121.04 7080 7080 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11466.19 11800 11800 12500 12500 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 127960.15 145570 115855 130135 130519 132608
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108604.56 113244 112798 110451 110777 112549
تولید ناخالص داخلی از ساخت 520626.59 535758 514445 529477 531039 539537
تولید ناخالص داخلی از معادن 213459.34 224659 223818 217088 217729 221213
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 368503.25 373980 375722 374768 375873 381888
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1052692.31 1063427 1077685 1070588 1073746 1090929
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 342443.93 345532 340361 348265 349293 354883
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 100789.61 105499 105987 102503 102805 104451

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 35.30 36 35.7 36 35.8 35
افراد شاغل 14544.13 14885 14950 15200 15200 16200
افراد بیکار 7900.00 8300 8400 8300 8200 8100
نرخ مشارکت نیروی کار 56.30 59 59.3 59.3 59.3 59.5
دستمزد 23982.00 21600 21600 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 21234.00 19000 19000 19000 19000 19000
جمعیت 59.30 60.88 60.88 61.93 61.93 61.93
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 23.19 23.19 23.19 23.19 24 24
نرخ بیکاری جوانان 66.50 67 67.4 67 67.3 68
نرخ اشتغال 36.50 37.5 38.3 38.6 38.6 40

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.90 6.3 6 5.9 5.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40 103 105 106 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 102 103 104 106 109
اندازه اصل تورم 3.90 3.8 4 3.9 4.8 5.1
قیمت تولید 115.00 117 117 120 123 127
تغییر قیمت تولید کننده 11.90 12 9.5 8 7 6
قیمت صادرات 162.40 250 225 215 215 190
قیمت واردات 140.00 170 156 145 145 130
تورم مواد غذایی 6.00 6.3 5.6 5.2 4.5 4
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.50 1.4 0.8 1.3 0.6 0.8
انتظارات تورم 4.96 6 5.8 5.7 5.6 5.5
CPI مسکن آب و برق 100.50 102 105 106 106 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 106 106 107 107 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.75 4.5 4.75 5.3 5.25 6
نرخ بهره بین بانکی 4.88 4.63 4.88 5.43 5.38 5.88
عرضه پول M0 302939.00 287000 285000 285000 285000 270000
عرضه پول M1 2403094.00 2360000 2375000 2400000 2390000 2420000
عرضه پول M2 3708416.00 3750000 3800000 3850000 3900000 3950000
عرضه پول M3 4488327.00 4400000 4600000 4800000 4750000 4850000
ذخایر ارزی خارجی 60280.00 57500 57800 57700 58000 58000
ترازنامه بانک 6822149.00 6300000 6400000 6350000 61250000 6500000
نرخ بهره سپرده 4.41 4.16 4.41 4.96 4.91 5.41
ترازنامه بانک مرکزی 1071239.00 995000 955000 935000 950000 900000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 45862.10 15000 18800 7000 16300 5000
حساب جاری 119916.00 -100000 -220000 -200000 180000 -170000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3 3 3 1.6 1.6
واردات 139961.24 140000 138200 145000 138700 155000
صادرات 185823.35 155000 157000 152000 155000 160000
بدهی خارجی 160896.00 175000 177000 176000 172000 174000
ورود توریست 398619.00 345000 325000 340000 360000 380000
فروش اسلحه 37.00 125 125 95 95 95
رابطه مبادله 116.10 138 136 134 134 126
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22668.00 20000 -3000 -2500 1800 12200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.90 74.7 74.7 74.7 76.8 76.8
بودجه دولت -5.70 -6 -6 -6 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت -20663.00 9000 2000 -10000 -10000 -42000
هزینه های دولت 898314.00 908547 911869 913585 916280 930943
درآمدهای دولت 162301.00 145000 142000 140000 140000 120000
بدهی های دولت 77551.00 82000 79200 80200 78700 77500
هزینه های مالی 182964.00 136000 140000 150000 150000 162000
مخارج نظامی 3475.00 3270 3270 3270 3270 3000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 46.00 38 40 42 40 44
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.70 57 58 57 56.8 58
تولید صنعتی -0.80 -1.6 2.3 1.3 1.3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 1.6 2.3 1.6 1.6 2.4
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.10 81 81.6 82 82 81.7
ورشکستگی 182.00 210 185 185 185 230
مجموع فروش خودرو 37107.00 40500 41000 42000 39800 43000
ثبت خودرو 25653.00 28500 27000 27500 28500 29000
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 3 2.1 1.8 1.6 2.5
استخراج معدن -9.30 -1.6 2.1 2 2 3
تولید فولاد 292.30 420 420 530 530 530
شاخص همزمان 95.60 96 95.3 95 95 93.5
پی ام آی مرکب 50.30 50.8 52.6 53 51.8 52.5
تولید الکتریسیته 20240.00 19300 19500 20000 19700 21000
تولید طلا -25.60 3.6 -2 4.3 4.3 3.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -16 -8 -5 3 6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 2.3 4 3 1 2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.30 3 1.8 2.1 1.9 2
هزینه های مصرف کننده 2982527.00 3014016 2948472 3033230 3042178 3090861
درآمد قابل تصرف شخص 3907902.00 3815839 3829046 3974336 3986060 4049849
پس انداز های شخصی 0.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
اعتبار بخش خصوصی 5.89 4 3.5 3 2.8 2.5
نرخ وام بانکی 8.25 8 8.25 8.8 8.75 9.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.80 36 36 36 36 36
بدهی خانوار به درآمد 67.00 75 75 75 75 77
قیمت گازوئیل 1.39 1.44 1.49 1.54 1.59 1.59

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 11185475.00 9850000 9680000 9700000 8500000 9400000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.