بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 15.35 15.43 15.6 15.76 15.93 16.26
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.27 9.35 9.45 9.56 9.67 9.89
بازار سهام 68398.84 66301 64892 63510 62155 59445

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 2 14 2.7 3.3 2.4
نرخ بیکاری 32.50 29 27 27.4 27.1 27
نرخ تورم 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 3.50 3.5 3.75 4 4 4
موازنه تجاری 11828.56 -1258 20000 8000 -1542 -1542
حساب جاری 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 83 83 83 83 86
بودجه دولت -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
اطمینان کسب و کار 40.00 45 32 28 32 35
شاخص PMI تولید 53.00 49.7 51.6 52 51.4 51.7
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 23 18 10 7 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 2 14 2.7 3.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 351.43 320 320 320 320 345
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2933978.30 3188450 2939687 3013196 3030800 3103539
تولید ناخالص ملی 3050369.00 3247422 3036233 3132729 3151031 3226656
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 478847.70 578545 514774 491777 494650 506521
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346.00 7080 7080 7080 7080 7200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12481.80 11800 11800 11800 11800 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79427.08 74250 86789 81572 82048 84017
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 80129.25 102678 79868 82293 82774 84760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 349996.81 379916 300656 359447 361547 370224
تولید ناخالص داخلی از معادن 218467.67 218297 177421 224366 225677 231093
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 490072.15 499932 557367 503304 506245 518394
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624468.92 680743 685262 641330 645076 660558
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 229691.47 272132 226279 235893 237271 242966
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63001.41 64189 64059 64702 65080 66642

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 32.50 29 27 27.4 27.1 27
افراد شاغل 15023.55 10200000 10180000 10210000 10210000 10230000
افراد بیکار 7233.00 6500 6650 6725 6400 6320
نرخ مشارکت نیروی کار 56.60 54.1 54 54.3 54.2 55
دستمزد 22579.00 21600 21600 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 18857.00 19000 19000 19000 19000 19000
جمعیت 58.80 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
نرخ بیکاری جوانان 61.30 55 56 54.6 54 55
نرخ اشتغال 38.20 40 42.4 42.6 43 44

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.70 119 120 121 122 128
قیمت مصرف کننده اصلی 116.70 119 119 120 121 126
اندازه اصل تورم 3.30 3.1 3.4 3.4 3.7 4
قیمت تولید 100.80 99.46 100 103 103 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.50 1.8 3 3.5 3.1 3.5
قیمت صادرات 190.90 195 200 205 210 215
قیمت واردات 161.20 165 165 167 168 170
تورم مواد غذایی 5.40 4.1 4.2 4 4 3.7
انتظارات تورم 4.17 4.4 4.6 4.6 4.5 5.2
CPI مسکن آب و برق 118.20 119 121 123 123 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.60 119 114 120 120 125

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.75 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 3.64 3.64 3.89 4.14 4.14 4.14
عرضه پول M0 291892.00 305000 296000 290000 284000 281000
عرضه پول M1 2189186.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
عرضه پول M2 3477653.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
عرضه پول M3 4173357.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
ترازنامه بانک 6537933.00 6650000 6480000 6520000 6500000 6650000
ذخایر ارزی 53788.00 54300 54600 55000 57000 58000
نرخ بهره سپرده 3.92 3.94 4.19 4.44 4.44 4.44
ترازنامه بانک مرکزی 915259.00 900000 885000 870000 855000 840000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 11828.56 -1258 20000 8000 -1542 -1542
حساب جاری 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
واردات 97926.85 95000 110000 112000 95000 97500
صادرات 109755.41 115000 118000 125000 107000 110000
بدهی خارجی 157021.00 175000 180000 185000 188000 190000
ورود توریست 279539.00 120000 115000 118500 160000 166000
فروش اسلحه 145.00 125 125 125 125 95
رابطه مبادله 118.50 110 106 104 106 108
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16545.00 10000 20000 17000 10500 -2500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 83 83 83 83 86
بودجه دولت -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
ارزش بودجه دولت -110002.00 -97000 -60000 -50000 1391262 -18000
هزینه های دولت 653476.00 669031 743712 671120 675041 691242
درآمدهای دولت 84285.00 95000 100000 120000 150000 160000
بدهی های دولت 64685.00 75000 82000 84000 86000 86400
هزینه های مالی 194286.00 155000 150000 166000 168000 164000
مخارج نظامی 3449.00 2800 2800 2800 2800 2850


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 40.00 45 32 28 32 35
شاخص PMI تولید 53.00 49.7 51.6 52 51.4 51.7
تولید صنعتی 1.80 3 15 2 4.8 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.8 0.9 2 0.5 0.6
استفاده از ظرفیت 73.10 70 81.3 81.6 81.8 82
ورشکستگی 122.00 275 250 265 270 240
مجموع فروش خودرو 37521.00 36000 38500 39400 41000 42500
ثبت خودرو 23853.00 27000 25400 28000 27000 28500
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 -0.5 2.5 0.5 1.6 0.7
استخراج معدن 0.10 6 10 3.8 5 2
تولید فولاد 292.30 385 420 440 420 530
شاخص همزمان 94.50 90 89.5 91.3 92 92.5
پی ام آی مرکب 50.20 46 44 48.5 50 51
تولید الکتریسیته 19839.00 20200 20650 20800 21300 22000
تولید طلا -0.90 1.5 3 1 2.5 3.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 23 18 10 7 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 1.2 2.5 1.7 2 1.8
هزینه های مصرف کننده 1864428.00 2006571 1887916 1914768 1925954 1972177
درآمد قابل تصرف شخص 3050164.00 3189990 2986361 3132518 3150819 3226439
پس انداز های شخصی 0.70 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
اعتبار بخش خصوصی 3.26 6.3 6.5 5.8 6.3 6.5
نرخ وام بانکی 7.00 7 7.25 7.5 7.5 7.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.10 35.3 35.6 35.7 35.8 35.8
بدهی خانوار به درآمد 72.80 73 73 73 73 75
قیمت گازوئیل 1.03 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 6527407.00 6400000 4800000 8000000 7000000 7300000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.