بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 16.18 16.38 16.56 16.73 16.91 17.26
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.29 9.37 9.48 9.59 9.69 9.91
بازار سهام 55339.58 53629 52489 51372 50276 48084

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
نرخ بیکاری 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
نرخ تورم 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
موازنه تجاری 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
حساب جاری -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 81.8 83 83 83 83
بودجه دولت -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
اطمینان کسب و کار 24.00 28 30 32 34 34
شاخص PMI تولید 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -20 -13 2 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.00 -8 1 5 2.3 4
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
تولید ناخالص داخلی 351.43 295 320 320 320 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2597611.30 3257271 2885101 3016524 2649564 3315902
تولید ناخالص ملی 2663362.00 3193424 2897146 3072631 3247755 3257293
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 451384.00 623605 548220 547349 460412 636077
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346.00 7180 7080 7080 7080 7080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12481.80 11200 11800 11800 11800 11800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 74360.51 76064 61895 69281 75848 77585
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70039.94 110751 93527 97142 71441 112966
تولید ناخالص داخلی از ساخت 263733.45 406260 349579 359430 269008 414385
تولید ناخالص داخلی از معادن 154191.69 234391 208754 206526 157276 239078
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489362.23 494305 448600 472975 499149 504191
تولید ناخالص داخلی از خدمات 612770.83 666103 607089 644037 625026 679425
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 200788.92 287325 244592 257458 204805 293072
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56192.43 68110 58616 60727 57316 69472

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
افراد شاغل 9548000.00 10200000 10200000 10180000 10210000 10210000
افراد بیکار 4294.85 7850 7940 8000 8200 8200
نرخ مشارکت نیروی کار 47.30 45 48 52 53.5 51
دستمزد 21455.00 21600 21600 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 17006.00 19000 19000 19000 19000 19000
جمعیت 58.80 59.83 60.88 60.88 60.88 60.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 20.76 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ بیکاری جوانان 52.30 54.7 55 56 54.6 54
نرخ اشتغال 42.14 42.4 42.6 42.4 42.6 43

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.60 121 118 120 120 126
قیمت مصرف کننده اصلی 116.00 120 117 119 119 125
اندازه اصل تورم 3.30 3.4 3.5 3.8 3.7 3.7
قیمت تولید 116.80 118 119 116 120 121
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 2.7 3.2 1.6 2.7 3.1
تورم مواد غذایی 3.90 3.8 4.1 4.2 4 4
انتظارات تورم 4.22 4.2 4.4 4.6 4.6 4.5
CPI مسکن آب و برق 117.70 121 119 120 121 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.10 124 120 119 114 130

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
نرخ بهره بین بانکی 3.33 7.4 3.36 3.36 3.36 6.9
عرضه پول M0 302934.00 273000 273000 273000 273000 284333
عرضه پول M1 2142654.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
عرضه پول M2 3446316.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
عرضه پول M3 4154403.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
ترازنامه بانک 6534938.00 6550000 6650000 6480000 6520000 6500000
ذخایر ارزی 54420.00 55000 53300 54000 54600 54300
نرخ بهره سپرده 4.22 5.4 4.51 4.51 4.51 4.51
ترازنامه بانک مرکزی 1015089.00 1055000 1060000 1065000 1070000 1070000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
حساب جاری -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
واردات 91348.01 92000 95000 112000 110000 110000
صادرات 130217.45 110000 124000 118000 130000 125000
بدهی خارجی 156341.00 175600 180000 175000 180000 180000
ورود توریست 67051.00 450000 750000 800000 825000 830000
فروش اسلحه 145.00 100 125 125 125 125
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17363.00 -3400 13000 18000 22000 18000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 81.8 83 83 83 83
بودجه دولت -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
ارزش بودجه دولت -100083.00 1391262 -93000 -35000 -49000 1391262
هزینه های دولت 654497.00 663542 599514 632956 667587 676813
درآمدهای دولت 103081.00 75000 125000 115000 120000 120000
بدهی های دولت 57650.00 84500 86000 82000 84000 86000
هزینه های مالی 203164.00 168000 160000 164000 166000 165000
مخارج نظامی 3449.00 3000 2800 2800 2800 2800


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 24.00 28 30 32 34 34
شاخص PMI تولید 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
تولید صنعتی -10.80 -25 -2 6 -1.8 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.60 -28 0.8 8 7.5 -3
استفاده از ظرفیت 61.20 75 78 80.3 81 81
ورشکستگی 228.00 350 275 250 225 220
مجموع فروش خودرو 37400.00 38000 40000 38700 39400 40000
ثبت خودرو 22798.00 24000 25200 27400 28300 27000
شاخص اقتصادی مقدم 3.70 -3.8 -0.5 2.5 0.5 1.6
استخراج معدن -3.30 -10 -10 -6 3.8 1.2
تولید فولاد 330.00 370 385 420 440 420
شاخص همزمان 85.70 89.7 90.7 89.5 91.3 91
پی ام آی مرکب 49.40 47.7 48.1 48.5 49 49
تولید الکتریسیته 20978.00 20000 20200 20650 20800 21300
تولید طلا -14.80 -12 7 -10 3.2 3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -20 -13 2 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.00 -8 1 5 2.3 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.20 0.6 1.2 2.5 1.7 2
هزینه های مصرف کننده 1656067.00 2011277 1805129 1898373 1689188 2051502
درآمد قابل تصرف شخص 2656414.00 3071053 2850118 3017981 2709542 3132474
پس انداز های شخصی 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
اعتبار بخش خصوصی 3.87 7 6.3 6.5 5.8 6.3
نرخ وام بانکی 7.00 10.5 7 7 7 10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.50 35.7 35.3 35.6 35.7 36
بدهی خانوار به درآمد 72.80 74 73 73 73 73
قیمت گازوئیل 0.90 0.91 0.7 0.67 0.64 0.86

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 6437078.00 5300000 6400000 4800000 8000000 7000000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.