آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2 1.5 1.9 2.3 2.1
نرخ بیکاری 26.70 27.8 27 27 27.4 24
نرخ تورم 3.80 5 4.8 4.9 5.5 5.1
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 7
موازنه تجاری 9474.40 -4222 -3807 472 1979 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 54 54 54 55 56
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 12.67
12.33 12.77 13.24 13.72 15.81
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.55
8.24 8.47 8.7 8.94 9.98
بازار سهام 57918.30
53246 51677 50152 48671 43176
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10
2 1.5 1.9 2.3 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.3 1.3 1.7 1.6 2
تولید ناخالص داخلی 294.84
282 281 390 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3157028.00
3135699 3153634 3210697 3143735 3324035
تولید ناخالص ملی 3129523.00
3100810 3105662 3182725 3112237 3295075
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 622124.80
619288 615126 632701 625477 655035
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504.30
7514 7362 7431 7341 7327
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260.20
12276 12209 12141 11993 11971
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84616.92
72161 78647 86055 67348 89093
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108677.89
110117 109774 110525 111345 114427
تولید ناخالص داخلی از ساخت 389516.73
384459 387931 396139 385293 410122
تولید ناخالص داخلی از معادن 235157.97
235820 239380 239156 233610 247598
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 478705.47
478820 480137 486843 485723 504029
تولید ناخالص داخلی از خدمات 639135.08
636208 639273 650000 637309 672945
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270593.36
269936 270476 275193 270724 284908
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65211.74
66146 65110 66320 65482 68661
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 26.70
27.8 27 27 27.4 24
افراد شاغل 9797000.00
9771582 9751260 9733678 9715696 9020000
افراد بیکار 6000.00
6510 6570 6610 6111 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30
60.2 59.61 60.5 59.58 61
هزینه های کار 146.50
146 146 146 146 146
دستمزد 20004.00
20100 20500 20500 20200 21600
دستمزد در تولید 17595.00
17300 17600 17900 17100 19000
جمعیت 56.52
58 58 58 59 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300.00
21700 21700 21700 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950.00
4108 4108 4108 4157 4157
نرخ بیکاری جوانان 52.40
53.54 52.62 51.69 51.84 51.51
هزینه زندگی خانواده 10300.00
10400 10400 10400 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460.00
6460 6530 6530 6460 6700
نرخ اشتغال 43.10
43.22 43.24 43.12 43.24 45.12
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.80
5 4.8 4.9 5.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.7 0.6 0.5 0.7 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
108 109 110 112 121
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30
108 109 109 112 120
اندازه اصل تورم 4.10
4.6 4.7 4.6 5 4.9
قیمت تولید 105.00
107 109 110 112 121
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
5.1 5 5 5.3 4.8
قیمت صادرات 155.50
151 151 151 151 151
قیمت واردات 142.00
139 139 139 139 139
تورم مواد غذایی 3.50
4 4.2 4.5 5.3 5.1
انتظارات تورم 5.34
5.28 5.28 5.24 5.29 5.3
CPI مسکن آب و برق 105.50
107 109 110 111 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.00
108 108 112 111 123
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 7
نرخ بهره بین بانکی 6.90
6.91 6.91 6.91 6.91 7.41
عرضه پول M0 248198.00
235854 239678 237552 236960 237528
عرضه پول M1 1687293.00
1655448 1654112 1654317 1653417 1652786
عرضه پول M2 2790635.00
2756813 2756834 2755311 2753891 2752144
عرضه پول M3 3393214.00
3489186 3545800 3601732 3656987 4222399
ترازنامه بانک 5198774.00
5280661 5344778 5408416 5471615 6138752
ذخایر ارزی 49539.00
47611 47676 49544 49004 50645
وام به بخش خصوصی 3504043.00
3509427 3524149 3534874 3541995 3524822
نرخ بهره سپرده 7.25
7 7 7 7 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 697161.00
701015 705894 813000 707377 977000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 9474.40
-4222 -3807 472 1979 -1700
صادرات 98287.10
96400 95214 98513 94621 99742
واردات 88812.60
100622 99021 98041 92642 101442
حساب جاری -137455.00
-122300 -96528 -93000 -97534 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-2.3 -2.3 -2.3 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 173319.00
179031 181117 158000 182946 166000
ورود توریست 1181071.00
1504000 1503600 1368527 1491500 1518528
ذخایر طلا 125.30
126 127 127 128 131
شاخص تروریسم 4.09
4.37 4.51 4.64 4.91 5.45
فروش اسلحه 74.00
74 74 74 74 74
تولید نفت خام 2.00
2 3 3 2 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1850.00
1852 1903 1853 1901 1862
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10
54 54 54 55 56
بودجه دولت -4.60
-4.3 -4.1 -4.1 -3.8 -3.5
ارزش بودجه دولت -4543.00
28655 -11892 32327 -15244 1391262
هزینه های دولت 636608.00
636139 638234 647430 641124 670285
درآمدهای دولت 133606.00
161262 136840 149769 132402 1512702
بدهی های دولت 73589.00
78418 80761 51100 83131 55800
هزینه های مالی 138149.00
132607 148732 117442 147646 121440
مخارج نظامی 3110.20
3454 3439 3423 3426 3440
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 45.00
46 46 49 49 51
شاخص PMI تولید 50.90
54.7 48.77 55 49.17 55.9
تولید صنعتی -1.30
1.73 1.57 1.45 1.37 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30
0.72 -0.26 0.2 0.63 0.5
استفاده از ظرفیت 81.80
81.53 81.53 81.6 81.53 81.5
تغییرات موجودی انبار 10516.00
10017 -13208 9538 -12739 7048
ورشکستگی 197.00
153 154 162 156 160
مجموع فروش خودرو 36346.00
45340 45326 45279 45705 45688
ثبت خودرو 23928.00
30433 30039 29680 29358 26746
شاخص اقتصادی مقدم -0.80
0.01 0.4 0.7 0.3 1
سرعت اینترنت 6736.79
8103 8355 8602 8843 11179
آدرس های IP 4274668.00
4215051 4272995 4228378 4262815 4256417
استخراج معدن -8.40
2.21 2.94 0.6 3.26 1.2
تولید فولاد 527.40
559 532 524 530 533
شاخص همزمان 96.00
93.11 94.38 95.6 94.78 94.82
شاخص رقابتی 4.32
4.32 4.32 4.32 4.34 4.37
رتبه رقابتی 61.00
61 61 61 62 63
پی ام آی مرکب 50.40
51 51.2 50.5 49.5 49.48
آسانی کسب و کار 82.00
75 72 71 82 69
تولید الکتریسیته 21563.00
21886 21366 21550 21552 21485
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 46 43 48
رتبه فساد مالی 71.00
66 67 59 69 57
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.00
-6 -4 -2 -2 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
0.09 0.19 0.5 0.21 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80
3.1 4.5 1.9 4.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 1928878.00
1912970 1924433 1961669 1913084 2030916
درآمد قابل تصرف شخص 2853653.00
2966767 3034744 2800000 3147894 3140000
پس انداز های شخصی 0.20
0.2 0.2 -1.2 0.2 0.2
اعتبار بخش خصوصی 5.96
7 7.9 5.89 5.46 3.11
نرخ وام بانکی 10.00
10 10 10 10 8.5
قیمت گازوئیل 1.17
1.16 1.09 1.03 0.97 0.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.50
32.72 32.46 37 31.94 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90
71.9 71.9 78 71.9 77
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 544.47
589 593 521 600 530
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1 1 1 1 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 19.52
22.89 16.73 51.95 65.57 40.13
درجه حرارت 24.17
14.08 13.17 20.11 21.97 17.71