بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 13.98 14.26 14.45 14.64 14.84 15.24
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.08 8.16 8.23 8.3 8.37 8.51
بازار سهام 57840.93 57447 56702 55963 55235 53810
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 0.8 1.6 -0.2 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.8 1 0.9 1.3 1.8
نرخ بیکاری 27.60 28 27.4 26.9 27.5 28
نرخ تورم 4.50 5.1 4.5 4.7 4.8 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری 1737.21 -5000 16500 6500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 28.00 26 25 27 27 28
شاخص PMI تولید 46.20 50 50.5 46.4 47.4 50.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 6 3 7 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 0.8 1.6 -0.2 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.8 1 0.9 1.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 366.30 405 405 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3133613.50 3173540 3192157 3161816 3174350 3249616
تولید ناخالص ملی 3109703.00 3124791 3127669 3137690 3150129 3183967
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597800.80 613408 610764 603181 605572 621758
تولید ناخالص داخلی سرانه 7432.90 7490 7490 7550 7550 7550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12350 12350 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71198.35 72958 74497 71839 72124 75838
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106790.38 108436 108470 107751 108179 110423
تولید ناخالص داخلی از ساخت 384990.99 392746 397894 388456 389996 405056
تولید ناخالص داخلی از معادن 220907.55 231326 229564 222896 223779 233696
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480794.59 483941 484126 485122 487045 492841
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647668.90 646824 652388 653498 656089 664131
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275505.11 275673 281409 277985 279087 286474
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64870.47 66542 66707 65454 65714 67908
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 27.60 28 27.4 26.9 27.5 28
افراد بیکار 6200.00 6290 6150 6220 6125 6300
دستمزد 20855.00 21336 21000 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18167.00 18540 18500 18500 18500 19000
جمعیت 57.73 59 58.62 59.51 59.51 59.51
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 20734 22100 22100 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.56 43.2 43.5 43.6 43 45.12
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.50 5.1 4.5 4.7 4.8 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.00 114 114 116 117 120
قیمت مصرف کننده اصلی 111.30 113 114 116 117 120
اندازه اصل تورم 4.10 4.3 4.8 5 4.7 4.9
قیمت تولید 113.60 117 117 117 118 123
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 6.2 6 5.6 5.3 5
تورم مواد غذایی 3.20 3.3 3.5 3.3 3.1 5.2
CPI مسکن آب و برق 110.50 115 115 115 116 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.90 118 118 117 121 124
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 7.00 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02
نرخ بهره سپرده 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1737.21 -5000 16500 6500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
تولید نفت خام 1.00 1 2 2 2 3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -15882.00 -19695 31309 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 645563.00 647569 649879 651373 653955 661577
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 28.00 26 25 27 27 28
شاخص PMI تولید 46.20 50 50.5 46.4 47.4 50.6
تولید صنعتی 1.00 1.3 0.4 -1.2 1.5 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 -0.9 0.7 0.6 0.6 0.5
مجموع فروش خودرو 45940.00 49000 39500 45500 42300 42000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 -0.6 0.2 -0.7 0.6 0.9
استخراج معدن -1.50 -1.6 -3 -1.4 1.3 1.2
شاخص همزمان 93.30 92.2 93.4 94.5 93.7 94
پی ام آی مرکب 49.70 50.4 49.3 48.7 50 49.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 6 3 7 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 1.8 -0.8 1.2 2.3 0.6
هزینه های مصرف کننده 1946237.00 1950548 1969863 1963753 1971538 2005320
اعتبار بخش خصوصی 7.66 7.9 7.5 6.7 6.4 5.7
نرخ وام بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
قیمت گازوئیل 1.19 0.95 0.93 0.91 1.07 0.91


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.