آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 1.5 1.2 1.3 1.5 2
نرخ بیکاری 27.20 27.4 27.4 27.2 27.1 24
نرخ تورم 4.60 4.8 4.9 5.7 5.7 5.4
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
موازنه تجاری 11999.00 6917 472 4988 4667 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 54 54 55 55 56
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14.59
14.2 14.72 15.27 15.83 18.3
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.95
9.1 9.37 9.64 9.92 11.14
بازار سهام 55646.15
55487 53639 51854 50126 43775
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20
1.5 1.2 1.3 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
1.3 1.7 1.6 0.8 2
تولید ناخالص داخلی 349.42
390 390 405 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3137110.10
3153634 3210697 3187304 3140373 3330585
تولید ناخالص ملی 3076397.00
3105662 3182725 3125619 3105431 3301568
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 617115.60
615126 632701 626989 620211 656326
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51
7562 7562 7640 7640 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88
12300 12300 12350 12350 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78966.90
78647 86055 80230 72268 89269
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108161.67
109774 110525 109892 110282 114652
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383150.11
387931 396139 389281 385032 410930
تولید ناخالص داخلی از معادن 229121.66
239380 239156 232788 236172 248086
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480861.91
480137 486843 488556 479534 505022
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640882.86
639273 650000 651137 637156 674271
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271183.77
270476 275193 275523 270338 285469
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65132.85
65110 66320 66175 66245 68797
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 27.20
27.4 27.4 27.2 27.1 24
افراد شاغل 9838000.00
9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
افراد بیکار 6100.00
6570 6610 6037 6059 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
59.67 60.5 59.65 59.18 61
هزینه های کار 148.30
153 155 156 158 173
دستمزد 19858.00
20500 20500 20200 21612 21600
دستمزد در تولید 17146.00
17600 17900 17100 18211 19000
جمعیت 56.52
58 58 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300.00
21700 21700 22100 20101 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950.00
4108 4108 4157 4073 4157
نرخ بیکاری جوانان 53.70
52.24 51.44 52.18 53.07 51.51
هزینه زندگی خانواده 10300.00
10400 10400 10500 10264 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460.00
6530 6530 6467 6466 6700
نرخ اشتغال 43.10
42.98 43.12 43.07 42.92 45.12
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.60
4.8 4.9 5.7 5.7 5.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.6 0.5 0.7 0.44 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60
109 110 112 114 122
قیمت مصرف کننده اصلی 107.10
109 109 112 112 120
اندازه اصل تورم 4.20
4.7 4.5 5.2 5 5.1
قیمت تولید 107.80
110 112 111 114 124
تغییر قیمت تولید کننده 5.90
6.2 6.4 6 5.8 5
قیمت صادرات 149.00
147 147 145 146 145
قیمت واردات 141.40
141 140 140 140 140
تورم مواد غذایی 3.40
4.2 4.9 5.3 5.3 5.2
انتظارات تورم 5.42
5.45 5.41 5.48 5.47 5.46
CPI مسکن آب و برق 106.00
109 109 112 112 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.20
108 112 111 116 124
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
نرخ بهره بین بانکی 7.02
7.02 7.27 7.27 7.27 8.02
عرضه پول M0 248450.00
251040 254062 257101 260418 292765
عرضه پول M1 1643044.00
1640244 1636058 1635065 1633568 1632840
عرضه پول M2 2703946.00
2682429 2659587 2648259 2640025 2629310
عرضه پول M3 3407237.00
3442736 3477878 3512401 3546311 3854024
ترازنامه بانک 5294383.00
5235195 5288696 5341784 5394382 5894281
ذخایر ارزی 50511.00
50583 49544 50611 50612 50645
وام به بخش خصوصی 3550866.00
3591760 3635609 3679636 3722905 4106129
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 8.25
ترازنامه بانک مرکزی 739906.00
772724 813000 769771 769803 977000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 11999.00
6917 472 4988 4667 -1700
صادرات 110148.00
103325 98513 101209 100906 99742
واردات 98148.00
96408 98041 96222 96239 101442
حساب جاری -229000.00
-201185 -93000 -207234 -201661 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-2.3 -2.3 -2.7 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 183239.00
193318 158000 198531 200261 166000
ورود توریست 1196107.00
1305700 1368527 1309100 1309200 1518528
ذخایر طلا 125.30
125 125 125 125 125
شاخص تروریسم 4.09
4.51 4.64 4.91 5.18 5.45
فروش اسلحه 74.00
51.17 59.79 62.52 65.26 67.86
تولید نفت خام 2.00
3 3 3 3 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961.00
2022 2037 2041 2029 2028
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10
54 54 55 55 56
بودجه دولت -4.60
-4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.5
ارزش بودجه دولت 35505.00
3571 32327 -1137 17855 1391262
هزینه های دولت 638476.00
638234 647430 648692 637087 671605
درآمدهای دولت 142336.00
118889 149769 113556 132145 1512702
بدهی های دولت 81061.00
89034 51100 94674 96922 55800
هزینه های مالی 106831.00
115318 117442 114693 114290 121440
مخارج نظامی 3110.20
3100 3081 3079 3078 3057
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 39.00
43 49 49 50 51
شاخص PMI تولید 51.50
50.48 55 50.06 49.94 55.9
تولید صنعتی 0.70
0.99 1.19 1.25 1.27 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
-0.14 0.2 0.08 0.1 0.5
استفاده از ظرفیت 81.10
80.9 81.6 80.96 80.96 81.5
تغییرات موجودی انبار 11633.00
8299 7991 5404 7153 6416
ورشکستگی 154.00
156 157 157 157 157
مجموع فروش خودرو 47881.00
43788 45591 45274 45179 45235
ثبت خودرو 32108.00
27691 28794 28584 28577 28589
شاخص اقتصادی مقدم 0.00
0.4 0.7 0.3 0.11 1
سرعت اینترنت 6736.79
8355 8602 8843 9079 11179
آدرس های IP 4274668.00
4272995 4228378 4262815 4243350 4256417
استخراج معدن 2.80
-1.41 0.6 -1.53 -1.6 1.2
تولید فولاد 547.40
541 537 536 536 536
شاخص همزمان 94.70
93.93 93.92 93.91 93.92 93.92
شاخص رقابتی 4.32
4.32 4.32 4.34 4.39 4.37
رتبه رقابتی 61.00
61 61 62 52 63
پی ام آی مرکب 49.30
51.2 50.5 49.95 49.95 49.95
آسانی کسب و کار 82.00
72 71 86 87 69
تولید الکتریسیته 21915.00
21464 21076 21262 21498 21341
شاخص فساد مالی 43.00
44 46 43 43 48
رتبه فساد مالی 71.00
72 59 72 72 57
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.00
17 18 10 8 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20
0.04 0.5 0.12 0.12 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
1.66 1.9 1.58 1.57 2.2
هزینه های مصرف کننده 1936072.00
1924433 1961669 1967049 1915821 2034918
درآمد قابل تصرف شخص 2868646.00
2965725 2800000 3035351 3075238 3140000
پس انداز های شخصی -0.20
0.03 -1.2 0 -0.02 0.2
اعتبار بخش خصوصی 5.68
7.9 5.89 5.57 5.57 3.11
نرخ وام بانکی 10.00
10 10 10 9.83 8.5
قیمت گازوئیل 1.21
1.22 1.15 1.09 1.03 0.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.10
32.31 37 31.78 31.52 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90
71.14 78 70.84 70.59 77
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 544.47
593 521 600 603 530
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 43 42 40
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1 1 1 1 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 19.52
16.73 51.95 65.57 38.24 40.13
درجه حرارت 24.17
13.17 20.11 21.97 16.22 17.71