بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14.53 14.24 14.39 14.54 14.7 15.01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.09 8.33 8.39 8.46 8.53 8.66
بازار سهام 55748.24 56898 56295 55697 55110 53947
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -2 0.6 1.3 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.8 0.6 1 1.2 1.6
نرخ بیکاری 29.10 27.5 29.4 28.3 28 29
نرخ تورم 4.00 4.8 4.4 4.6 4.7 4.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
نرخ بهره 6.25 6 6 6 5.75 6
موازنه تجاری 6097.33 6500 5000 -3000 -1258 -1542
حساب جاری -190312.00 -138000 -220000 -180000 -165000 -180000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 66 66 66 66 68
بودجه دولت -4.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
اطمینان کسب و کار 26.00 23 24 18 20 15
شاخص PMI تولید 47.10 46.8 47.4 45 47.3 49
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -6 -12 -3 -8 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10 -0.4 1 0.7 0.8 0.8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -2 0.6 1.3 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.8 0.6 1 1.2 1.6
تولید ناخالص داخلی 366.30 420 420 420 420 412
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3153591.90 3145778 3165079 3169360 3191435 3242498
تولید ناخالص ملی 3122800.00 3122142 3151227 3138414 3160274 3210838
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613639.90 600754 608677 616708 621004 630940
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433.60 7550 7550 7550 7550 7565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12395 12395 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69058.48 70725 69900 69404 69887 71005
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105755.19 107278 106803 106284 107024 108737
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383117.25 386531 388112 385033 387715 393918
تولید ناخالص داخلی از معادن 226361.45 221791 230636 227493 229078 232743
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488805.96 484096 487401 491250 494672 502586
تولید ناخالص داخلی از خدمات 656905.07 650260 656233 660190 664788 675425
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271489.94 276607 276107 272847 274748 279144
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64509.25 65057 65514 64832 65283 66328
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 29.10 27.5 29.4 28.3 28 29
افراد شاغل 10142000.00 10250000 10350000 10280000 10251000 10300000
افراد بیکار 6733.71 6120 6300 6500 6500 6430
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 57.9 59.4 59.1 59 60.4
دستمزد 21966.00 21000 21000 21000 21600 21600
دستمزد در تولید 19122.00 18500 18500 18500 19000 19000
جمعیت 58.78 59.83 59.83 59.83 59.83 60.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 4157 4200
نرخ بیکاری جوانان 58.20 53 53.8 53.4 58 57.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 22100 23200 23200
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10630 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6700 6700
نرخ اشتغال 42.40 43.6 43 43 43.3 44.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.00 4.8 4.4 4.6 4.7 4.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.80 116 117 119 119 124
قیمت مصرف کننده اصلی 112.90 116 116 117 118 123
اندازه اصل تورم 3.80 4.2 4.2 4.4 4.3 4.4
قیمت تولید 114.30 116 119 119 119 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3.7 4.2 4.3 4.3 4.5
تورم مواد غذایی 3.90 3 3.8 4 4 4.3
انتظارات تورم 4.84 5.66 5.63 5.64 5.63 5.63
CPI مسکن آب و برق 115.10 116 116 120 120 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.50 117 121 120 121 127
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.25 6 6 6 5.75 6
نرخ بهره بین بانکی 6.56 6.8 6.8 6.8 6.8 7.05
عرضه پول M0 291880.00 263660 273000 273000 273000 284333
عرضه پول M1 1832143.00 1763610 1769000 1769000 1769000 1768608
عرضه پول M2 3026017.00 2922422 2938000 2938000 2938000 2941486
عرضه پول M3 3772010.00 3627103 3715000 3715000 3715000 3883648
ذخایر ارزی 55058.00 50000 50100 50500 50300 50600
ترازنامه بانک 5884906.00 5750000 5730000 6040000 6000000 6565085
نرخ بهره سپرده 6.88 6.76 6.76 6.76 6.76 7.01
ترازنامه بانک مرکزی 855671.00 875000 791000 860000 950000 965000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 6097.33 6500 5000 -3000 -1258 -1542
حساب جاری -190312.00 -138000 -220000 -180000 -165000 -180000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
واردات 110804.69 103000 102000 111000 84500 84300
صادرات 116902.03 105000 107000 108000 104200 105000
بدهی خارجی 177676.00 174000 174000 179000 175600 180000
ورود توریست 1336068.00 1350000 1180000 1320000 1315000 1400000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17024.00 13200 8900 18300 -5000 2000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 66 66 66 66 68
بودجه دولت -4.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
ارزش بودجه دولت -34039.00 -7700 39000 -5000 20500 21000
هزینه های دولت 653236.00 649212 653135 656502 661075 671652
درآمدهای دولت 95928.00 135400 149000 125000 165000 167000
بدهی های دولت 70836.00 84000 80500 80000 82000 85000
هزینه های مالی 129966.00 143100 110000 130000 144500 146000
مخارج نظامی 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 26.00 23 24 18 20 15
شاخص PMI تولید 47.10 46.8 47.4 45 47.3 49
تولید صنعتی -3.60 -1.4 1.6 2 1.5 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 1 2.2 -1.8 0.5 0.6
استفاده از ظرفیت 80.40 80 81 81 81.3 81.4
ورشکستگی 219.00 200 170 183 180 220
مجموع فروش خودرو 41698.00 45500 44300 49000 43000 45500
ثبت خودرو 28965.00 30600 28400 30650 26380 28600
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 -0.5 0.4 0.6 0.2 0.6
استخراج معدن -3.10 -1.4 -3 0.4 1.1 1.4
شاخص همزمان 93.10 91.7 92.4 93 92.6 93.1
پی ام آی مرکب 47.60 48.7 50 49.5 49.6 50.2
تولید الکتریسیته 20653.00 20750 21940 20730 20050 21670
تولید طلا 5.20 -8 -10 -14 -13 -15
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -6 -12 -3 -8 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10 -0.4 1 0.7 0.8 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 0.3 2.1 0.9 0.6 2.1
هزینه های مصرف کننده 1961051.00 1955318 1965960 1970856 1984584 2016337
درآمد قابل تصرف شخص 3068290.00 3006401 3046347 3083631 3105109 3154791
پس انداز های شخصی -0.10 -0.3 0.6 0.6 0.4 0.6
اعتبار بخش خصوصی 6.60 5.7 5.4 5.6 5.7 5.4
نرخ وام بانکی 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 10
قیمت گازوئیل 1.11 1.26 1.29 1.33 1.36 1.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.00 33.2 33 33 36 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90 69 69 69 69 70
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 7503857.00 8500000 9900000 9650000 9500000 9600000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.