آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 1 1.1 1.3 1.5 2
نرخ بیکاری 27.20 27.4 27.2 27.1 26.5 24
نرخ تورم 4.90 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
نرخ بهره 6.50 6.75 6.75 6.75 7 7.75
موازنه تجاری 8794.70 472 3149 3257 3168 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 54 55 55 55 56
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 14.35
14.58 14.78 14.99 15.19 16.05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.22
9.09 9.19 9.28 9.38 9.77
بازار سهام 52466.98
55104 54428 53759 53095 50531
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70
1 1.1 1.3 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40
1 1.2 1.3 1.5 2
تولید ناخالص داخلی 349.42
390 405 405 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132981.50
3192693 3178106 3173710 3190218 3318421
تولید ناخالص ملی 3074870.00
3160818 3113314 3114843 3159554 3285291
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992.50
628346 624201 624000 622182 653090
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51
7562 7640 7640 7640 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88
12300 12350 12350 12350 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70244.51
85669 77486 71158 79531 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108776.67
109765 109470 110191 111033 114087
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382563.62
393412 387400 387537 392381 408905
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638.37
237510 231615 234650 242126 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480320.97
483493 486726 486565 485644 502532
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923.33
645526 648573 652294 646606 670947
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267778.61
273299 274438 271260 273578 284061
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65588.74
65864 66035 66441 65857 68800
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 27.20
27.4 27.2 27.1 26.5 24
افراد شاغل 9748000.00
10111000 10511000 10711000 9741889 11711000
افراد بیکار 6100.00
6610 6037 6059 6079 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
60.5 59.65 59.18 59.67 61
هزینه های کار 150.80
155 157 159 160 175
دستمزد 20176.00
20500 20200 21336 21703 21600
دستمزد در تولید 17674.00
17900 17100 18540 18799 19000
جمعیت 57.73
58 59 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300.00
21700 22100 20101 20158 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950.00
4108 4157 4073 4055 4157
نرخ بیکاری جوانان 53.70
51.44 52.18 53.07 52.4 51.51
هزینه زندگی خانواده 10300.00
10400 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460.00
6530 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.10
42.9 43 43.1 43.2 45.12
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40
110 110 114 115 121
قیمت مصرف کننده اصلی 107.70
109 112 113 114 109
اندازه اصل تورم 4.20
4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
قیمت تولید 109.20
112 112 115 117 125
تغییر قیمت تولید کننده 6.30
6.6 6.7 6.7 6.3 5
قیمت صادرات 151.10
151 151 152 151 151
قیمت واردات 141.70
142 142 142 142 142
تورم مواد غذایی 3.50
3.8 4 4 3.6 5.2
انتظارات تورم 5.59
5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
CPI مسکن آب و برق 108.50
109 112 112 116 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.40
109 110 117 115 119
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.75 6.75 6.75 7 7.75
نرخ بهره بین بانکی 7.02
7.02 7.02 7.02 7.27 8.02
عرضه پول M0 252611.00
254859 258187 261642 265003 294777
عرضه پول M1 1719556.00
1740010 1746576 1749336 1751972 1753881
عرضه پول M2 2834147.00
2889160 2912598 2927151 2937626 2950471
عرضه پول M3 3509193.00
3580324 3636355 3691785 3746612 4214026
ترازنامه بانک 5415790.00
5505427 5576995 5648201 5719009 6338814
ذخایر ارزی 50394.00
49544 50495 50497 50497 50645
وام به بخش خصوصی 3607700.00
3682016 3739581 3795350 3849895 4296805
نرخ بهره سپرده 7.25
7.5 6.4 7.5 7.75 5.4
ترازنامه بانک مرکزی 789151.00
813000 790452 790455 790455 977000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 8794.70
472 3149 3257 3168 -1700
صادرات 116883.30
98513 107457 107615 107519 99742
واردات 108088.60
98041 104309 104358 104351 101442
حساب جاری -163760.00
-93000 -185992 -178166 -192919 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-2.3 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 170811.00
158000 167330 168186 167495 166000
ورود توریست 1303293.00
1368527 1249300 1239600 1247300 1518528
ذخایر طلا 125.30
125 125 125 125 125
شاخص تروریسم 4.09
4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
فروش اسلحه 74.00
59.79 62.52 65.26 67.99 67.86
تولید نفت خام 2.00
3 3 3 2 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1863.00
1821 1809 1811 1815 1816
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10
54 55 55 55 56
بودجه دولت -4.60
-4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
ارزش بودجه دولت -7476.00
32327 -3424 17136 -5282 1391262
هزینه های دولت 639964.00
683000 646555 648284 645555 697000
درآمدهای دولت 116226.00
149769 119368 136575 115804 1512702
بدهی های دولت 70549.00
51100 69442 70788 70256 55800
هزینه های مالی 123702.00
117442 122792 119439 121086 121440
مخارج نظامی 3110.20
3081 3079 3078 3076 3057
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 38.00
28 30 32 34 51
شاخص PMI تولید 43.20
46 47 49 51 54
تولید صنعتی 1.30
1.2 1.3 1.5 1.4 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10
0.2 0.14 0.13 0.12 0.5
استفاده از ظرفیت 81.10
81.6 81.14 81.14 81.14 81.5
تغییرات موجودی انبار -14172.00
3436 -2301 2867 3708 5691
ورشکستگی 155.00
156 155 155 155 155
مجموع فروش خودرو 49670.00
48325 48479 48548 48509 48517
ثبت خودرو 32786.00
31752 31763 31838 31819 31821
شاخص اقتصادی مقدم -0.90
0.7 0.3 0.11 0.12 1
سرعت اینترنت 6736.79
8602 8843 9079 9310 11179
آدرس های IP 4274668.00
4228378 4262815 4243350 4262056 4256417
استخراج معدن -5.20
0.6 -1.53 -1.6 -1.59 1.2
تولید فولاد 528.10
531 531 531 532 532
شاخص همزمان 93.30
93.5 94 94.3 94.4 94
شاخص رقابتی 4.32
4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
رتبه رقابتی 61.00
61 61 61 61 61
پی ام آی مرکب 48.00
50.5 50.7 50.9 51.1 52
آسانی کسب و کار 82.00
71 86 87 87 69
تولید الکتریسیته 21990.00
21045 21261 21647 21485 21421
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.00
15 16 18 18 16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 1926959.00
1948167 1956710 1952009 1946507 2024886
درآمد قابل تصرف شخص 2911510.00
2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
پس انداز های شخصی 0.40
-1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
اعتبار بخش خصوصی 6.74
5.89 7.01 7.01 7.01 3.11
نرخ وام بانکی 10.00
10 10 9.83 9.83 8.5
قیمت گازوئیل 1.14
1.25 1.23 0.93 0.87 1.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.10
37 32.08 31.82 31.55 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90
78 70.84 70.59 70.33 77
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 544.47
521 600 603 605 530
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1 1 1 1 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 19.52
51.95 65.57 38.24 38.25 40.13
درجه حرارت 24.17
20.11 21.97 16.22 19 17.71