بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14.77 15.26 15.44 15.62 15.8 16.16
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.40 8.57 8.64 8.71 8.77 8.91
بازار سهام 56503.77 55742 55065 54399 53745 52450
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.5 0.8 0.6 1 1.2
نرخ بیکاری 29.10 28.3 27.5 27.7 28.3 28
نرخ تورم 4.10 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
موازنه تجاری 5164.38 16500 6500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 63 66 66 66 66
بودجه دولت -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
اطمینان کسب و کار 21.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 48.10 48 46.4 47.4 45 47
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -2 0.4 1 0.7 0.8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.5 0.8 0.6 1 1.2
تولید ناخالص داخلی 366.30 405 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3156566.50 3176354 3158364 3175506 3188132 3214470
تولید ناخالص ملی 3141802.00 3112186 3134581 3160653 3173220 3149532
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607257.10 607740 603147 610901 613330 615033
تولید ناخالص داخلی سرانه 7432.90 7490 7550 7550 7550 7550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12350 12395 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69690.51 74129 71007 70109 70387 75018
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106423.38 107933 107705 107062 107488 109229
تولید ناخالص داخلی از ساخت 386951.40 395924 388071 389273 390821 400676
تولید ناخالص داخلی از معادن 228480.61 228428 222675 229851 230765 231169
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486277.80 481730 486085 489195 491141 487510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654270.43 649158 652850 658196 660813 656948
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275280.76 280016 277709 276932 278034 283376
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65317.74 66377 65316 65710 65971 67174
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 29.10 28.3 27.5 27.7 28.3 28
افراد بیکار 6733.71 6200 6120 6300 6340 6400
دستمزد 21432.00 21000 21000 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18798.00 18500 18500 18500 18500 19000
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 22100 22100 23200
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.40 43.5 43.6 43 43 45.12
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.10 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 114 117 118 119 120
قیمت مصرف کننده اصلی 112.50 113 116 117 118 119
اندازه اصل تورم 4.00 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
قیمت تولید 114.30 117 117 120 120 123
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 5.4 5.6 5.3 5.1 5
تورم مواد غذایی 3.90 4 4.2 4.3 4.7 5.2
CPI مسکن آب و برق 114.70 115 116 117 121 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.10 118 118 122 121 124
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره بین بانکی 6.80 6.78 6.78 6.53 6.53 6.53
نرخ بهره سپرده 6.92 6.98 6.98 6.73 6.73 6.73
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 5164.38 16500 6500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 63 66 66 66 66
بودجه دولت -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت -4965.00 31309 31309 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 651189.00 646662 651850 655096 657701 654422
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 21.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 48.10 48 46.4 47.4 45 47
تولید صنعتی -2.40 1.2 -1.4 1.6 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40 2 0.7 2.2 -1.8 0.5
مجموع فروش خودرو 51978.00 39200 45500 42300 47000 46000
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0.2 -0.5 0.4 0.6 0.7
استخراج معدن 0.20 -3 -1.4 1.3 1.3 1.2
شاخص همزمان 91.70 93.4 92.3 93.5 93.1 94
پی ام آی مرکب 49.40 48.5 48.7 50 49.5 49.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -2 0.4 1 0.7 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 1.6 1.2 2.3 0.9 0.6
هزینه های مصرف کننده 1960885.00 1960111 1963108 1972650 1980494 1983632
اعتبار بخش خصوصی 6.19 5.5 5.7 5.4 5.6 5.7
نرخ وام بانکی 10.00 10 10 9.75 9.75 9.75
قیمت گازوئیل 1.07 0.95 0.92 0.89 0.87 0.82


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.