بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 17.38 17.3 17.48 17.67 17.85 18.23
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.35 9.36 9.47 9.58 9.68 9.9
بازار سهام 56199.32 54706 53544 52403 51286 49050

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 -7 -10 -3 2.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -6 -7.5 -2.8 1.6 2.6
نرخ بیکاری 30.10 33.5 33.3 33.6 34 34.3
نرخ تورم 2.20 2.6 3.4 4 5 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 -0.2 0.3
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3 3 4
موازنه تجاری 46629.34 7000 -1258 27500 10000 -1542
حساب جاری 69700.00 -170000 -47500 -170000 -210000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 81.8 81.8 83 83 83
بودجه دولت -6.30 -14.6 -14.6 -15.4 -15.4 -15.4
اطمینان کسب و کار 5.00 7 8 12 14 16
شاخص PMI تولید 51.20 48 47.5 48 48.6 49
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.00 -18 -20 -13 2 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 74.20 0.4 -2.7 1.3 2 -2.4
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 -7 -10 -3 2.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -6 -7.5 -2.8 1.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 351.43 295 295 320 320 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3124688.00 3058984 2907100 3037197 3174683 2982685
تولید ناخالص ملی 3184074.00 3029116 2919238 3067567 3206428 2995138
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 563852.50 594722 552401 548065 572874 566763
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346.00 7180 7180 7080 7080 7080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12481.80 11200 11200 11800 11800 11800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71693.75 66704 62367 69686 72841 63988
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 100664.93 100348 94241 97846 102276 96691
تولید ناخالص داخلی از ساخت 372466.41 371100 352245 362037 378426 361403
تولید ناخالص داخلی از معادن 214016.51 219571 210345 208024 217441 215814
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489857.05 474495 452020 476141 497695 463773
تولید ناخالص داخلی از خدمات 667395.53 637198 611718 648708 678074 627623
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266795.70 263345 246457 259325 271064 252865
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 62930.04 62574 59063 61168 63937 60598

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 30.10 33.5 33.3 33.6 34 34.3
افراد شاغل 10231000.00 10100000 10200000 10200000 10180000 10230000
افراد بیکار 7069.65 7600 7580 7610 7650 7700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 59.1 59 59 59.7 60.4
دستمزد 22387.00 21000 21600 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 19114.00 18500 19000 19000 19000 19000
جمعیت 58.80 59.83 59.83 60.88 60.88 60.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 20.76 20.76 20.76 21.5 21.5 21.5
نرخ بیکاری جوانان 59.00 63 62 61.7 62.3 63
نرخ اشتغال 42.14 42.2 43.3 43.3 43.4 43.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.20 2.6 3.4 4 5 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 -0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.90 116 118 120 120 123
قیمت مصرف کننده اصلی 115.00 116 117 119 119 121
اندازه اصل تورم 3.00 3.3 3.5 3.7 3.9 3.8
قیمت تولید 114.60 119 123 120 119 129
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 4.2 4 3.8 4.1 4.3
تورم مواد غذایی 4.20 4 3.8 4 4.1 4
انتظارات تورم 4.54 4.3 4.2 4.5 4.6 5
CPI مسکن آب و برق 115.60 118 119 120 121 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.40 118 120 120 112 126

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3 3 4
نرخ بهره بین بانکی 3.63 3.85 3.85 3.6 3.6 3.6
عرضه پول M0 283765.00 273000 273000 273000 273000 284333
عرضه پول M1 2052679.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
عرضه پول M2 3314630.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
عرضه پول M3 4138932.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
ترازنامه بانک 6533509.00 6650000 6625000 6595000 6593000 6600000
ذخایر ارزی 52320.00 54000 55000 53300 54000 54500
نرخ بهره سپرده 4.77 4.77 4.77 4.52 4.52 4.52
ترازنامه بانک مرکزی 1015028.00 1065000 1075000 1060000 1065000 1070000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 46629.34 7000 -1258 27500 10000 -1542
حساب جاری 69700.00 -170000 -47500 -170000 -210000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3 -4.3
واردات 69682.11 103000 93000 96500 105000 106500
صادرات 116311.45 110000 100000 124000 115000 120000
بدهی خارجی 155624.00 174000 175600 180000 175000 180000
ورود توریست 29341.00 400000 450000 750000 800000 830000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29012.00 13200 -3400 13000 25000 15000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 81.8 81.8 83 83 83
بودجه دولت -6.30 -14.6 -14.6 -15.4 -15.4 -15.4
ارزش بودجه دولت -25826.00 -41000 -20000 -6000 -20000 -13000
هزینه های دولت 654888.00 633639 604085 636551 665366 619791
درآمدهای دولت 108178.00 114000 150000 142000 140000 152000
بدهی های دولت 56634.00 83000 84500 85000 85500 86000
هزینه های مالی 134004.00 155000 170000 148000 160000 165000
مخارج نظامی 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 5.00 7 8 12 14 16
شاخص PMI تولید 51.20 48 47.5 48 48.6 49
تولید صنعتی -49.40 2 1.5 1.5 1.5 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -44.30 -1.8 1 -1.4 2 1.4
استفاده از ظرفیت 80.00 80 81.3 81.3 81.5 81.4
ورشکستگی 134.00 183 180 180 180 220
مجموع فروش خودرو 32396.00 40000 43000 45000 47000 48000
ثبت خودرو 19264.00 30400 24000 25200 18000 27000
شاخص اقتصادی مقدم -0.70 -0.3 0.2 0.5 0.6 0.5
استخراج معدن -29.80 0.4 0.6 0.6 -6 1.2
شاخص همزمان 77.80 89 91.4 90.7 89.5 91.7
پی ام آی مرکب 42.50 45 47 48.1 48.5 49
تولید الکتریسیته 19177.00 21000 20000 20200 21000 21670
تولید طلا -20.30 -14 -13 -13 -7.5 -8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.00 -18 -20 -13 2 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 74.20 0.4 -2.7 1.3 2 -2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.00 0.9 0.6 1.2 2.5 2
هزینه های مصرف کننده 1969884.00 1900962 1818893 1914727 2001402 1866184
درآمد قابل تصرف شخص 3113124.00 2976241 2877020 3023204 3160057 2951823
پس انداز های شخصی -0.50 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6
اعتبار بخش خصوصی 5.64 7.1 7 6.3 6.5 6.5
نرخ وام بانکی 7.00 7 10.5 6.5 6.5 10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.30 33 36 36 36 36
بدهی خانوار به درآمد 72.80 69 69 69 69 70
قیمت گازوئیل 0.90 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 1980099.00 6700000 5600000 6400000 8150000 7000000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.