بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 14.72 14.83 15.01 15.2 15.38 15.76
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.22 8.28 8.34 8.41 8.48 8.61
بازار سهام 56220.41 56639 55934 55234 54540 53187
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.7 1.3 -0.2 2 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.1 0.7 0.9 1.3 1.8
نرخ بیکاری 29.00 28.5 28.1 26.8 27.7 28
نرخ تورم 4.30 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
موازنه تجاری -2880.82 -5000 16500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 21.00 24 16 14 10 10
شاخص PMI تولید 45.70 43 48 46.4 47.4 47
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 6 3 7 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.7 1.3 -0.2 2 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.1 0.7 0.9 1.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 366.30 405 405 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3156566.50 3182985 3182675 3161497 3197602 3239963
تولید ناخالص ملی 3109703.00 3134091 3118379 3137690 3150129 3174510
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607257.10 615234 608950 603745 615151 619911
تولید ناخالص داخلی سرانه 7432.90 7490 7490 7550 7550 7550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12350 12350 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69690.51 73175 74276 71077 70596 75613
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106423.38 108758 108148 107812 107807 110095
تولید ناخالص داخلی از ساخت 386951.40 393915 396712 388456 391982 403853
تولید ناخالص داخلی از معادن 228480.61 232015 228882 222896 231451 233002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486277.80 485381 482688 486567 492599 491377
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654270.43 648749 650450 653498 662776 662158
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275280.76 276493 280573 277985 278859 285624
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65317.74 66740 66509 65381 66167 67707
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 29.00 28.5 28.1 26.8 27.7 28
افراد بیکار 6655.30 6290 6150 6220 6125 6300
دستمزد 20855.00 21336 21000 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18167.00 18540 18500 18500 18500 19000
جمعیت 58.78 58.8 58.8 59.7 59.7 59.7
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 20734 22100 22100 22100 23200
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.44 43.2 43.5 43.6 43 45.12
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.30 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.10 114 114 116 118 120
قیمت مصرف کننده اصلی 112.20 113 114 116 117 119
اندازه اصل تورم 4.30 4.3 4.4 4.4 4.5 4.7
قیمت تولید 113.80 117 117 117 120 123
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 6.3 6 5.6 5.3 5
تورم مواد غذایی 3.90 3.3 3.5 3.3 3.1 5.2
CPI مسکن آب و برق 114.20 114 115 115 117 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.90 117 118 117 122 124
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
نرخ بهره بین بانکی 6.81 6.81 6.81 6.81 6.56 6.56
نرخ بهره سپرده 7.15 7.15 7.15 7.15 6.9 6.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2880.82 -5000 16500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -107881.00 -19695 31309 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 651189.00 649497 647949 652497 659654 659612
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 21.00 24 16 14 10 10
شاخص PMI تولید 45.70 43 48 46.4 47.4 47
تولید صنعتی -1.10 1.8 0.7 -1.4 1.6 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 -2 2.8 0.7 2.2 0.5
مجموع فروش خودرو 45537.00 48000 39200 45500 42300 46000
شاخص اقتصادی مقدم -0.40 -0.6 0.2 -0.5 0.4 0.7
استخراج معدن 2.40 -1.6 -3 -1.4 1.3 1.2
شاخص همزمان 89.10 93.2 93.4 92.3 93.5 94
پی ام آی مرکب 49.70 50 49.2 48.7 50 49.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 6 3 7 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 1.8 -0.8 1.2 2.3 0.6
هزینه های مصرف کننده 1960885.00 1956353 1964012 1965056 1986377 1999364
اعتبار بخش خصوصی 7.19 6.3 5.5 5.7 5.4 5.7
نرخ وام بانکی 10.00 10 10 10 9.75 9.75
قیمت گازوئیل 1.04 0.99 0.97 0.94 0.91 0.91


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.