بازارها گذشته مرجع
پول 1186 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2018-12
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
نرخ تورم -0.8 2019-05
نرخ بهره 4 2019-07
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 6.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 226 2018-12
تولید ناخالص ملی 224153529 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15565 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
جمعیت 38.4 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-06
اندازه اصل تورم -0.8 2019-06
CPI مسکن آب و برق 114 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 2019-06
تورم مواد غذایی 0.4 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-07
عرضه پول M0 73475 2019-06
عرضه پول M1 78661 2019-04
عرضه پول M2 97110 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 15 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2018-12
صادرات 87260 2018-12
واردات 45736 2018-12
ذخایر طلا 96.3 2019-06
تولید نفت خام 4620 2019-07
شاخص تروریسم 9.75 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 6.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 3306774 2019-04
درآمدهای دولت 27935886 2019-04
هزینه های مالی 24629112 2019-04
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 6200 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.8 2018-12
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 18 2018-12
رتبه فساد مالی 168 2018-12
خطوط نفت خام 77 2019-07
آسانی کسب و کار 171 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.