بازارها گذشته مرجع
پول 1188 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
نرخ تورم 0 2020-08
نرخ بهره 4 2020-09
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
موارد کروناویروس 451707 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 10623 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 384593 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 234 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5591 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10881 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
جمعیت 39.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-08
اندازه اصل تورم 0.4 2020-08
CPI مسکن آب و برق 114 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.9 2020-08
تورم مواد غذایی -1.4 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
عرضه پول M0 81744 2020-06
عرضه پول M1 97030 2020-07
عرضه پول M2 111026 2020-07
نسبت ذخیره نقدی 15 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 87260 2018-12
واردات 45736 2018-12
ذخایر طلا 96.3 2020-06
تولید نفت خام 3600 2020-09
شاخص تروریسم 9.24 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 790508 2020-03
درآمدهای دولت 18168104 2020-03
هزینه های مالی 17377596 2020-03
ارزیابی اعتبار 23 2020-10
مخارج نظامی 6200 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.8 2018-12
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
خطوط نفت خام 28 2020-09
آسانی کسب و کار 172 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 451707 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 10623 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 384593 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.