بازارها گذشته مرجع
پول 1188 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
نرخ تورم 1.3 2020-03
نرخ بهره 4 2020-06
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
موارد کروناویروس 150115 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 5392 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 109790 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 234 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5591 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10881 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
جمعیت 39.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-04
اندازه اصل تورم 0.1 2020-04
CPI مسکن آب و برق 116 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.5 2020-01
تورم مواد غذایی -2.8 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-06
عرضه پول M0 79148 2020-05
عرضه پول M1 91865 2020-03
عرضه پول M2 108168 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 15 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 41524 2018-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 87260 2018-12
واردات 45736 2018-12
ذخایر طلا 96.3 2020-03
تولید نفت خام 3698 2020-06
شاخص تروریسم 9.24 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 790508 2020-03
درآمدهای دولت 18168104 2020-03
هزینه های مالی 17377596 2020-03
ارزیابی اعتبار 23 2020-08
مخارج نظامی 6200 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.8 2018-12
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
خطوط نفت خام 25 2020-07
آسانی کسب و کار 172 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 150115 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 5392 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 109790 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.