بازارها گذشته مرجع
پول 1458 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.1 2020-12
نرخ بیکاری 13.74 2020-12
نرخ تورم 0.4 2021-02
نرخ بهره 4 2020-12
موازنه تجاری 32168 2019-12
حساب جاری 15763 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2020-12
بودجه دولت -17.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 949050 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 14836 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 830907 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 234 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5591 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10881 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.74 2020-12
جمعیت 39.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2021-02
اندازه اصل تورم 4.7 2021-02
CPI مسکن آب و برق 116 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-02
تورم مواد غذایی -3.1 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
عرضه پول M0 92237 2021-01
عرضه پول M1 103257 2020-12
عرضه پول M2 119743 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 32168 2019-12
حساب جاری 15763 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2020-12
صادرات 81585 2019-12
واردات 49418 2019-12
ذخایر طلا 96.42 2020-12
تولید نفت خام 3865 2021-03
شاخص تروریسم 8.68 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2020-12
بودجه دولت -17.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -12882754 2020-12
درآمدهای دولت 63199689 2020-12
هزینه های مالی 76082443 2020-12
ارزیابی اعتبار 23 2021-04
مخارج نظامی 7663 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -22.5 2020-03
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 21 2020-12
رتبه فساد مالی 160 2020-12
خطوط نفت خام 34 2021-03
آسانی کسب و کار 172 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 949050 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 14836 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 830907 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.