ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عراق - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB- Stable Mar 24 2021
FitchB- Negative Apr 16 2020
Moody'sCaa1 Stable Aug 03 2017
FitchB- Stable Mar 13 2017
FitchB- Negative Mar 03 2016
S&PB- Stable Sep 03 2015
FitchB- Stable Aug 07 2015