بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1189.00 1189 1189 1189 1189 1189

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -5 -5 2 2 2
نرخ بیکاری 7.90 8 8 8.3 8.3 8.3
نرخ تورم 0.70 1.5 1.3 1.5 1.7 1.5
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 41524.00 30259 30259 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -22 -22 -14 -14 -14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 62 62 62
بودجه دولت -0.90 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -5 -5 2 2 2
تولید ناخالص داخلی 234.09 200 200 220 220 220
تولید ناخالص داخلی سرانه 5591.20 5350 5350 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10881.20 8000 8000 9100 9100 9100

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.90 8 8 8.3 8.3 8.3
جمعیت 39.40 38.6 38.6 38.7 38.7 38.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.70 1.5 1.3 1.5 1.7 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 106 106 107 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.00 108 108 108 108 110
اندازه اصل تورم 0.50 2 2 2 2 2
تورم مواد غذایی -2.80 2.5 1.5 1 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 114.50 116 116 118 118 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.10 98.66 97.96 98.96 99.16 99.43

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 41524.00 30259 30259 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -22 -22 -14 -14 -14
واردات 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
صادرات 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
تولید نفت خام 3578.00 5100 5200 5100 5100 4800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 62 62 62
بودجه دولت -0.90 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5
ارزش بودجه دولت 790508.00 6367093 6257318 6257318 6257318 6256638عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.