بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 1458.50 1459 1459 1459 1459 1459

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 9 9 7 7 7
نرخ بیکاری 13.74 12 12 12 12 12
نرخ تورم 5.40 4.6 4 3.6 3 1.6
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 10065.10 30259 30259 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 14 15 9 9 9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 40 40 40 40 40
بودجه دولت 1.90 10 10 8 8 8
نرخ مالیات شرکت 35.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 9 9 7 7 7
تولید ناخالص داخلی 167.22 220 245 245 245 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 72468542.50 78990711 78990711 78990711 77541340 84520061
تولید ناخالص داخلی سرانه 4286.77 5000 5900 5900 5900 5900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9255.26 10000 10500 10500 10500 10500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 13.74 12 12 12 12 12
جمعیت 40.20 38.7 38.8 38.8 38.8 38.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 5.40 4.6 4 3.6 3 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.20 117 117 118 120 120
قیمت مصرف کننده اصلی 116.90 122 123 125 127 136
اندازه اصل تورم 4.60 8.4 8 8 8 9
تورم مواد غذایی 8.54 6.4 6.6 6.6 6.6 7
CPI مسکن آب و برق 118.00 121 121 125 122 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.90 103 107 111 113 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 10065.10 30259 30259 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 14 15 9 9 9
واردات 10595.00 35841 35841 35841 35841 35841
صادرات 20660.00 66100 66100 66100 66100 66100
تولید نفت خام 4470.00 4180 4200 4200 4200 4250

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 40 40 40 40 40
بودجه دولت 1.90 10 10 8 8 8
ارزش بودجه دولت 7120385.00 1502908 2634213 2634213 2634213 2634213عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.