بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1187.50 1188 1188 1188 1188 1188
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
نرخ تورم -0.30 1 2 1.5 1.3 1.5
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 41524.00 32536 30259 30259 31398 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47 47 47 47 45
بودجه دولت 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 225.91 244 244 244 244 254
تولید ناخالص داخلی سرانه 5510.80 5877 5877 5877 5877 5986
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15564.60 17000 17000 17000 17000 17000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
جمعیت 38.40 38.6 38.6 38.6 38.6 38.7
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.30 1 2 1.5 1.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.50 107 107 108 108 111
اندازه اصل تورم 0.40 2.1 2.1 2.1 2.5 2.5
تورم مواد غذایی -1.60 1 1.5 2.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 114.40 115 116 116 116 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.00 99.18 99.76 98.66 98.26 99.73
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 41524.00 32536 30259 30259 31398 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5
صادرات 87260.00 64642 66100 66100 66100 66100
واردات 45736.00 32106 35841 35841 35841 35841
تولید نفت خام 4595.00 4200 4100 4000 4000 4100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47 47 47 47 45
بودجه دولت 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4
ارزش بودجه دولت 8537096.00 6367093 6367093 6367093 6257318 6256638


عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.