بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1458.00 1458 1458 1458 1458 1458

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.10 2 2 2.8 2.8 3.5
نرخ بیکاری 13.74 16 16 16 15 15
نرخ تورم 0.40 1.2 1.5 1.3 1.4 1.6
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 32167.60 30259 30259 29142 29142 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -14 -14 -14 -14 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 62 62 62 62 65
بودجه دولت -17.50 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.10 2 2 2.8 2.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 234.09 220 220 220 220 245
تولید ناخالص داخلی سرانه 5591.20 5500 5500 5500 5500 5900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10881.20 9100 9100 9100 9100 10500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 13.74 16 16 16 15 15
جمعیت 39.40 38.7 38.7 38.7 38.7 38.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.40 1.2 1.5 1.3 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 107 106 111 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 111.80 110 108 113 113 113
اندازه اصل تورم 5.40 2 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 115.70 116 116 121 116 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 97.26 97.25 103 107 109
تورم مواد غذایی -3.10 1 1 1.5 1.5 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 32167.60 30259 30259 29142 29142 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -14 -14 -14 -14 -8.5
واردات 49417.60 35841 35841 35841 35841 35841
صادرات 81585.20 66100 66100 66100 66100 66100
تولید نفت خام 3920.00 5100 5100 4800 4800 4900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 62 62 62 62 65
بودجه دولت -17.50 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -9
ارزش بودجه دولت -12882754.00 6257318 6257318 6256638 6256638 6256638عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.