بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1189.00 1186 1186 1186 1186 1186
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 2.6 2.6 6.5 6.5 6.5
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
نرخ تورم -0.80 1.3 1.7 1.4 1.5 1.9
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 41524.00 32169 31803 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 3 3 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50 50 47 47 47
بودجه دولت 6.20 -5.1 -5.1 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 2.6 2.6 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 225.91 226 226 248 248 248
تولید ناخالص ملی 224153528.60 238275201 238275201 231998902 238723508 246614833
تولید ناخالص داخلی سرانه 5510.80 5667 5667 5699 5699 5699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15564.60 16500 16500 17000 17000 17000
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.80 1.3 1.7 1.4 1.5 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 107 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.20 108 107 107 107 110
اندازه اصل تورم -0.80 2.3 2.1 2.1 2.1 2.5
تورم مواد غذایی 0.40 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1
CPI مسکن آب و برق 113.90 119 116 117 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 103 98.94 100 100 101
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 41524.00 32169 31803 30259 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 3 3 -1.5 -1.5 -1.5
تولید نفت خام 4620.00 4550 4350 4200 4100 3850
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50 50 47 47 47
بودجه دولت 6.20 -5.1 -5.1 -1.9 -1.9 -1.9


عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.