بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1186.00 1186 1186 1186 1186 1186

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 7.90 8 8 8 8.3 8.3
نرخ تورم 0.90 2 1.5 1.3 1.5 1.5
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 55 62 62
بودجه دولت 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 225.50 244 244 244 254 254
تولید ناخالص داخلی سرانه 5510.80 5877 5877 5877 5986 5986
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15564.60 15725 17000 17000 15725 16189

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.90 8 8 8 8.3 8.3
جمعیت 39.40 38.6 38.6 38.6 38.7 38.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.90 2 1.5 1.3 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 106 106 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30 107 108 108 109 111
اندازه اصل تورم 1.00 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5
تورم مواد غذایی -2.80 1 2.5 1.5 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 116.30 116 116 116 118 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.50 99.76 98.66 97.96 98.96 99.43

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
واردات 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
صادرات 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
تولید نفت خام 4500.00 4900 5100 5200 5100 4800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 55 55 55 62 62
بودجه دولت 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -12.5 -12.5
ارزش بودجه دولت -853060.00 6367093 6367093 6257318 6257318 6256638عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.