بازارها گذشته مرجع
پول 178 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
نرخ تورم 2.9 2019-04
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 2017-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.97 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 2015-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 0.96 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-04
تورم مواد غذایی 5.3 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.65 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
صادرات 25290 2017-12
واردات 136477 2017-12
شاخص تروریسم 0.71 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 2017-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2009 2017-03
آدرس های IP 12438 2017-03
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 99 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جیبوتی - شاخص های اقتصادی.