بازارها گذشته مرجع
پول 178 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
نرخ تورم 3.6 2019-07
موازنه تجاری -14510 2018-12
حساب جاری 78200 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.97 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 2015-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 0.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
تورم مواد غذایی 5.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.65 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -14510 2018-12
حساب جاری 78200 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
صادرات 625779 2018-12
واردات 640289 2018-12
شاخص تروریسم 0.71 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2009 2017-03
آدرس های IP 12438 2017-03
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 112 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جیبوتی - شاخص های اقتصادی.