بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 177.50 178 178 178 178 178

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -0.5 5 5 5 5
نرخ تورم 1.50 3.4 2 1.6 1.3 1.4
موازنه تجاری -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
حساب جاری 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.50 -13.4 -12 -12 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.00 150 145 145 145 145
بودجه دولت -14.10 -15.6 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -0.5 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 3.32 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 0.97 1 1.03 1.03 1.03 1.02

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.50 3.4 2 1.6 1.3 1.4
تورم مواد غذایی 1.50 3.8 4.4 5.4 6 5.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
حساب جاری 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.50 -13.4 -12 -12 -12 -12
واردات 640289.00 175000 175000 175000 175000 180000
صادرات 625779.00 28700 28700 28700 28700 29600

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.00 150 145 145 145 145
بودجه دولت -14.10 -15.6 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جیبوتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.