بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 177.50 178 178 178 178 178

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 5 5 5 5 6.5
نرخ تورم 0.50 1.3 1.6 1.3 1.4 2
موازنه تجاری -25229.00 -146300 -146300 -146300 -150400 -150400
حساب جاری 77352.00 -45000 -45000 -45000 -48000 -48000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.50 -12 -12 -12 -12 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 42 42 41
بودجه دولت -14.10 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -13

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 5 5 5 5 6.5
تولید ناخالص داخلی 3.32 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 0.97 1.03 1.03 1.03 1.02 1.04

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.50 1.3 1.6 1.3 1.4 2
تورم مواد غذایی 1.50 4.4 5.4 6 5.5 6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -25229.00 -146300 -146300 -146300 -150400 -150400
حساب جاری 77352.00 -45000 -45000 -45000 -48000 -48000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.50 -12 -12 -12 -12 -10
واردات 735433.00 175000 175000 175000 180000 180000
صادرات 710204.00 28700 28700 28700 29600 29600

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 42 42 41
بودجه دولت -14.10 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -13

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جیبوتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.