بازارها گذشته مرجع
پول 2818 2021-09
بازار سهام 43470 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2021-06
نرخ بیکاری 8.4 2021-06
نرخ تورم 8.9 2021-08
نرخ بهره 6 2021-08
موازنه تجاری 249 2021-08
حساب جاری -382 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2020-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 287512 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1086 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 76654 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 13.14 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1402598 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4054 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11471 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3830294 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 143190 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44252 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 252632 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 861972 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 960723 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177992 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117810 2021-03
تولید ناخالص ملی 33912488 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2021-06
افراد بیکار 101278 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2021-06
جمعیت 3.27 2020-12
افراد شاغل 1105720 2021-06
نرخ اشتغال 52.1 2021-06
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
دستمزد 1315 2021-03
دستمزد در تولید 1302 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.9 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2021-06
اندازه اصل تورم 5.3 2021-06
تورم مواد غذایی 12.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08
قیمت تولید 164 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 27.5 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2021-08
نرخ بهره بین بانکی 6.04 2021-07
ترازنامه بانک 39739621 2021-07
نرخ بهره سپرده 6.7 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 15653431 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 4577 2021-07
عرضه پول M1 5761264 2021-05
عرضه پول M2 26917764 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 249 2021-08
حساب جاری -382 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
صادرات 885 2021-08
واردات 636 2021-08
گردش سرمایه -57.72 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24206 2020-12
ذخایر طلا 13.16 2021-06
تولید نفت خام 17 2021-05
بدهی خارجی 32487000 2021-03
حواله 11.6 2021-05
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2020-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
درآمدهای دولت 7106131 2021-06
ارزیابی اعتبار 28 2021-09
هزینه های مالی 7498164 2021-06
ارزش بودجه دولت -1069473 2021-06
هزینه های دولت 616332 2021-03
مخارج نظامی 107 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 28 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 19.6 2021-05
تولید صنعتی 0.6 2020-06
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 95204 2021-03
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 464 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.1 2020-06
استخراج معدن -7.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2638840 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 287512 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1086 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 76654 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.