بازارها گذشته مرجع
پول 2785 2020-06
بازار سهام 16000 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-03
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
نرخ تورم 4.7 2020-04
نرخ بهره 9 2020-05
موازنه تجاری -87 2020-04
حساب جاری -205 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 179 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.5 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1826716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4198 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5383315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601899 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109162 2019-12
تولید ناخالص ملی 28564175 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
افراد بیکار 105139 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-12
جمعیت 3.24 2019-12
افراد شاغل 1188440 2019-12
نرخ اشتغال 54.2 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1166 2019-09
دستمزد در تولید 1196 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2020-04
اندازه اصل تورم 5.2 2020-03
تورم مواد غذایی 7.8 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-04
قیمت تولید 109 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -23.6 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 10.84 2020-01
ترازنامه بانک 35859341 2019-12
نرخ بهره سپرده 10.5 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 3525393 2019-12
ذخایر ارزی 4016 2019-11
عرضه پول M1 3904158 2019-12
عرضه پول M2 20833778 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -87 2020-04
حساب جاری -205 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 338 2020-04
واردات 425 2020-04
گردش سرمایه 4.44 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22312 2019-12
ذخایر طلا 23.4 2020-03
تولید نفت خام 18 2020-01
بدهی خارجی 30461130 2020-03
حواله 15.6 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 11936638 2019-12
ارزیابی اعتبار 28 2020-05
هزینه های مالی 11429392 2019-12
ارزش بودجه دولت 627771 2019-12
هزینه های دولت 812408 2019-12
مخارج نظامی 90 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -21.7 2020-04
تولید صنعتی 0.3 2019-12
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 411317 2019-09
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 651 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2020-02
استخراج معدن -29.3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3179374 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.09 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 179 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.