بازارها گذشته مرجع
پول 2830 2021-05
بازار سهام 35417 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.3 2020-12
نرخ بیکاری 7.6 2020-12
نرخ تورم 2.5 2021-03
نرخ بهره 6 2021-04
موازنه تجاری 477 2021-03
حساب جاری -82.21 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 47033 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 205 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 38330 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 13.85 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1291507 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12310 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5414950 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 775072 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 132867 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 328351 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 988359 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1065468 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 318446 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 59318 2020-09
تولید ناخالص ملی 32738371 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2020-12
افراد بیکار 92616 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59 2021-09
جمعیت 3.24 2019-12
افراد شاغل 1175986 2020-09
نرخ اشتغال 54.7 2020-09
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
دستمزد 1269 2020-09
دستمزد در تولید 1243 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2021-03
اندازه اصل تورم 0.3 2021-03
تورم مواد غذایی 8.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
قیمت تولید 138 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 9 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 6.06 2021-03
ترازنامه بانک 36685492 2020-12
نرخ بهره سپرده 6.9 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 5516625 2020-11
ذخایر ارزی 3870 2020-11
عرضه پول M1 4197435 2020-12
عرضه پول M2 24220049 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 477 2021-03
حساب جاری -82.21 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
صادرات 2000 2021-03
واردات 1524 2021-03
گردش سرمایه -214 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23802 2020-09
ذخایر طلا 8.16 2020-12
تولید نفت خام 17 2021-01
بدهی خارجی 32161914 2020-12
حواله 9.8 2020-11
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
درآمدهای دولت 1720551 2021-02
ارزیابی اعتبار 28 2021-05
هزینه های مالی 1734074 2021-02
ارزش بودجه دولت -112770 2021-02
هزینه های دولت 978002 2020-12
مخارج نظامی 97.1 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.6 2020-07
تولید صنعتی 0.6 2020-06
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار -144379 2020-12
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 680 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.1 2020-06
استخراج معدن -7.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2915970 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 47033 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 205 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 38330 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.