12/09/2019 واقعی قبلی
07:25 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) AUG 8.9% 7.4%
07:25 AM
MN
موازنه تجاری AUG $231.6M $19.1M
07:25 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 11.5% 4.1%
11/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 11.5%
08:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) SEP 8.9%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.