بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 34040.56 33152 31876 30649 29470 27245
پول 3106.00 3117 3130 3142 3155 3180

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
نرخ بیکاری 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
نرخ تورم 14.40 12 10.5 7.5 7 7
نرخ بهره 9.00 6.5 6.5 7 7 7
موازنه تجاری 198.60 35 35 35 35 35
حساب جاری -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
تولید ناخالص داخلی 13.14 13.7 13.7 14 14 14
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2294725.10 1572718 1920274 2177715 2420935 2566191
تولید ناخالص داخلی سرانه 4077.74 4970 4970 4970 4970 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11470.67 12332 12332 12332 12332 12332
تولید ناخالص ملی 33912487.90 34760300 34421175 35268987 35777675 37924335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7524485.88 5554506 7237897 7238091 7938333 8414633
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 733319.40 223577 1771654 1144285 773652 820071
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 381767.60 67798 130460 149840 402765 426931
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894012.70 410520 444688 521925 943183 999774
تولید ناخالص داخلی از معادن 1132962.60 915519 741910 1010786 1195276 1266992
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2093419.00 1901454 1914841 2063596 2208557 2341070
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 391994.30 211849 165314 303618 413554 438367
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 236636.80 228027 152479 132346 249652 264631

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
افراد بیکار 99393.00 120000 120000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 58.30 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.27 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 53.60 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1335.10 1110 1110 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1307.90 1250 1250 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 14.40 12 10.5 7.5 7 7
نرخ تورم (ماهانه) 2.40 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
قیمت تولید 220.50 181 180 217 239 236
تغییر قیمت تولید کننده 56.80 10.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تورم مواد غذایی 16.80 12 12 12 12 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 150.70 150 150 152 158 163

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.00 6.5 6.5 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 7.36 4.86 4.86 5.36 5.36 5.36
ترازنامه بانک 40022594.55 42689312 42689312 44499143 44499143 44499143
نرخ بهره سپرده 6.70 4 4 4.5 4.5 4.5
ذخایر ارزی خارجی 3684.90 5022 5022 5522 5522 5522
ترازنامه بانک مرکزی 12902784.90 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 26807326.90 23287448 23287448 24558882 24558882 24558882

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 198.60 35 35 35 35 35
حساب جاری -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
واردات 658.70 522 522 522 522 522
صادرات 878.60 557 557 557 557 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24205.70 29017 29017 29629 29629 29629
ذخایر طلا 9.67 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
هزینه های دولت 2066072.80 972563 1195126 1024463 2179707 2310489
ارزش بودجه دولت -254654.30 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -32.50 5 5 5 5 5
تولید صنعتی -18.80 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 684.80 701 701 726 726 726
تغییرات موجودی انبار 121634.50 355000 355000 355000 355000 355000
استخراج معدن -39.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 4228249.40 4201124 4285278 4586290 4460803 4728451


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.