بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 16843.38 16523 16210 15902 15599 14992
پول 2744.00 2786 2796 2807 2817 2839

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
نرخ تورم 6.40 5 6 7.5 3.5 7
نرخ بهره 10.00 10 10 10 11 11
موازنه تجاری 35.00 124 124 31 31 35
حساب جاری -277.27 -120 -120 -95 -95 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 80 82 82
بودجه دولت -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 13.50 14.6 14.6 14.6 15.3 15.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1826715.70 1680021 1856065 1925358 1919878 2023552
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4584 4584 4584 4777 4777
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 11996 12970 12970 11996 12332
تولید ناخالص ملی 28564174.70 28407072 29064048 30106640 30020948 31642079
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5383314.90 5095815 5097802 5674014 5657864 5963389
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601898.60 1077068 728988 634401 632595 666756
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336901.50 167947 139958 355094 354083 373204
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603.20 287235 340130 577174 575531 606610
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073577.50 917686 1061783 1131551 1128330 1189260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247.20 945595 1042060 1009993 1007118 1061502
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840.20 237983 377130 595342 593647 625704
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109161.50 71051 62874 115056 114729 120924

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
افراد بیکار 105139.00 119000 119000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.24 3.36 3.36 3.36 3.42 3.42
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.20 56.1 56.1 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1166.40 1080 1080 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1195.70 1190 1190 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.40 5 6 7.5 3.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 136.00 151 155 158 150 173
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 11.8 8.1 6.4 10.1 9.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.60 128 130 131 129 140
تورم مواد غذایی 10.30 7.3 7.3 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 10.00 10 10 10 11 11
نرخ بهره بین بانکی 10.84 10.84 10.84 10.84 11.84 11.84
ترازنامه بانک 35859341.42 37322918 38040541 38758163 39475786 41628653
نرخ بهره سپرده 10.50 10.5 10.5 12.96 10.5 10.96
ذخایر ارزی 4015.50 4232 4357 4482 4606 5022
ترازنامه بانک مرکزی 3525393.47 7440000 7440000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 20833777.90 21380296 21698154 22016013 22333872 23287448

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 35.00 124 124 31 31 35
حساب جاری -277.27 -120 -120 -95 -95 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
واردات 276.70 591 591 515 515 522
صادرات 311.70 715 715 546 546 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22311.90 23517 24128 24739 25350 29017
ذخایر طلا 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 80 82 82
بودجه دولت -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 812407.70 735879 538382 856278 853840 899948
ارزش بودجه دولت 627770.70 -900000 -900000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -9.70 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
تولید صنعتی 0.30 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 651.40 600 600 676 683 701
تغییرات موجودی انبار 411317.10 405000 405000 400200 400200 400200
استخراج معدن -29.30 10.9 10.9 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 3179374.20 2700154 3134300 3351060 3341522 3521964

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 1.09 1.1 1.11 1.11 1.12 1.14


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.