بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 16427.63 16116 15810 15509 15214 14622
پول 2783.00 2792 2802 2813 2824 2845

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.70 3.5 5.4 5.1 6.5 5.1
نرخ بیکاری 8.10 9 9.3 10 10.2 10.5
نرخ تورم 3.30 6 7.5 3.5 4 7
نرخ بهره 9.00 7.5 7.5 7 7 7
موازنه تجاری 226.60 124 31 31 31 35
حساب جاری 4.74 -350 -350 -200 -150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.40 -12.5 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 82 82 82
بودجه دولت 1.30 -5.5 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.70 3.5 5.4 5.1 6.5 5.1
تولید ناخالص داخلی 13.85 13.2 13.2 13.7 13.7 13.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1826715.70 1856065 1925358 1919878 1945452 2023552
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350.20 4584 4584 4777 4777 4777
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
تولید ناخالص ملی 32738370.90 29598322 34506243 34408028 34866365 36266061
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5383314.90 5097802 5674014 5657864 5733230 5963389
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601898.60 728988 634401 632595 641022 666756
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336901.50 139958 355094 354083 358800 373204
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603.20 340130 577174 575531 583197 606610
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073577.50 1061783 1131551 1128330 1143360 1189260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247.20 1042060 1009993 1007118 1020533 1061502
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840.20 377130 595342 593647 601555 625704
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109161.50 62874 115056 114729 116257 120924

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.10 9 9.3 10 10.2 10.5
افراد بیکار 105139.00 119000 120000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.70 62.1 62.5 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.24 3.36 3.36 3.42 3.42 3.42
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 55.70 56.1 55.5 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1166.40 1080 1110 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1195.70 1190 1250 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.30 6 7.5 3.5 4 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 117.90 151 158 124 129 174
تغییر قیمت تولید کننده -9.20 5.5 6.5 10 9.5 9.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.80 130 131 130 130 140
تورم مواد غذایی 4.70 7.3 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.00 7.5 7.5 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 10.84 9.34 9.34 8.84 8.84 8.84
ترازنامه بانک 34689860.97 38040541 38758163 39475786 39475786 41628653
نرخ بهره سپرده 10.50 9 9 8.5 8.5 8.5
ذخایر ارزی 3844.20 4357 4482 4606 4606 5022
ترازنامه بانک مرکزی 3525393.47 7440000 7510000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 20231822.80 21698154 22016013 22333872 22333872 23287448

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 226.60 124 31 31 31 35
حساب جاری 4.74 -350 -350 -200 -150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.40 -12.5 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5
واردات 406.10 591 515 515 515 522
صادرات 632.70 715 546 546 546 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22311.90 24128 24739 25350 25350 29017
ذخایر طلا 23.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 82 82 82
بودجه دولت 1.30 -5.5 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 812407.70 538382 856278 853840 865214 899948
ارزش بودجه دولت -643487.50 -900000 -840000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -25.30 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
تولید صنعتی -15.90 2.8 3.7 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 483.90 600 676 683 683 701
تغییرات موجودی انبار 66252.90 22300 33700 302000 335000 355000
استخراج معدن -29.80 10.9 12.4 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 3179374.20 3134300 3351060 3341522 3386034 3521964

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 1.09 1.11 1.11 1.12 1.12 1.14


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.