بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 19116.57 19328 19147 18967 18788 18436
پول 2727.00 2705 2714 2724 2734 2754
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.8 5.5 5.9 6.3 6.3
نرخ بیکاری 9.90 8.5 8.1 8.1 8.1 7.3
نرخ تورم 5.20 4 5 6 7.5 7
نرخ بهره 11.00 11 9.5 9.5 9.5 7.5
موازنه تجاری 20.50 205 124 124 35 220
حساب جاری -214.81 -120 -120 -120 -95 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 80 80 80 80 78
بودجه دولت -3.40 -1 -1 -1 -1 -2.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.8 5.5 5.9 6.3 6.3
تولید ناخالص داخلی 13.01 14.6 14.6 14.6 14.6 15.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312.10 1367201 1735768 1739147 1795739 1908870
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4584 4584 4584 4584 4777
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 12970 12970 12970 12970 12970
تولید ناخالص ملی 28564174.70 29392536 29349690 29406818 30363718 32276632
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997.30 3627417 5264907 5275155 5446809 5789958
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025.10 138302 1112808 1114974 1151256 1223785
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876.20 42248 173520 173858 179515 190825
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288823.50 198995 296766 297344 307019 326362
تولید ناخالص داخلی از معادن 922760.90 936158 948137 949982 980895 1042691
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950824.90 962099 976973 978874 1010727 1074403
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299.00 249352 245880 246358 254375 270400
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444.00 106894 73409 73552 75945 80730
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.90 8.5 8.1 8.1 8.1 7.3
افراد بیکار 126582.00 119000 119000 119000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 62.1 62.1 62.1 62.5 62.5
جمعیت 3.24 3.36 3.36 3.36 3.36 3.42
دستمزد 1161.20 1080 1080 1080 1110 1110
دستمزد در تولید 1187.40 1190 1190 1190 1250 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.20 56.1 56.1 56.1 55.5 55.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.20 4 5 6 7.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
قیمت تولید 136.10 154 152 161 157 180
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 12.5 12.5 12.5 15 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.00 123 128 130 131 140
تورم مواد غذایی 8.30 7.3 7.3 7.3 5.5 5.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 11.00 11 9.5 9.5 9.5 7.5
نرخ بهره بین بانکی 11.11 11.11 9.61 9.61 9.61 9.61
ترازنامه بانک 34953489.28 30880000 30880000 30880000 32000000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 12.96 12.96 11.1 12.96 10.96
عرضه پول M2 20432872.80 18500000 18500000 18500000 19400000 19400000
ذخایر ارزی 3985.60 3490 3490 3490 3600 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7510000 7510000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 20.50 205 124 124 35 220
حساب جاری -214.81 -120 -120 -120 -95 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1
صادرات 564.20 685 715 715 546 557
واردات 543.60 455 591 591 515 522
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21183.60 20000 20000 20000 20100 20100
ذخایر طلا 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 80 80 80 80 78
بودجه دولت -3.40 -1 -1 -1 -1 -2.4
مخارج نظامی 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4
هزینه های دولت 739948.60 563067 760297 761777 786565 836119
ارزش بودجه دولت 484636.40 -900000 -900000 -900000 -840000 -840000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -21.10 -5 3.5 4.1 4.1 4.1
تولید صنعتی 0.30 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7
استخراج معدن -29.30 10.9 10.9 10.9 12.4 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -15.10 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 464.90 575 575 575 583 583
تغییرات موجودی انبار 573326.60 405000 405000 405000 400200 400200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 2715087.30 2570841 2789752 2795182 2886138 3067964
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.