بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 17550.05 17250 16923 16601 16285 15652
پول 2813.00 2806 2816 2827 2838 2860

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.30 5.5 7.5 6.5 6.5 5.1
نرخ بیکاری 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
نرخ تورم 2.40 2.5 1.5 4 4.5 4
نرخ بهره 6.00 7.5 7 7 7 7
موازنه تجاری 193.00 35 31 31 31 220
حساب جاری 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 82 82 82 82
بودجه دولت 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.30 5.5 7.5 6.5 6.5 5.1
تولید ناخالص داخلی 13.85 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1825944.80 1927185 1379193 1528110 1944631 2025472
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350.20 4584 4777 4777 4777 4777
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
تولید ناخالص ملی 32738370.90 34538981 35193749 34866365 34866365 36300469
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4953102.50 5766979 3564157 4743452 5275054 6061095
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601898.60 635003 647041 641022 641022 667388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336901.50 355431 362169 358800 358800 373558
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603.20 577721 588673 583197 583197 607185
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073577.50 1132624 1154096 1143360 1143360 1190388
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247.20 1010951 1030116 1020533 1020533 1062509
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840.20 595906 607203 601555 601555 626298
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109161.50 115165 117349 116257 116257 121039

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
افراد بیکار 105139.00 120000 120000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.24 3.36 3.42 3.42 3.42 3.42
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 55.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1166.40 1110 1110 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1195.70 1250 1250 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.40 2.5 1.5 4 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 130.00 161 158 124 129 185
تغییر قیمت تولید کننده -9.00 6.5 10 9.5 9.5 9.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.30 125 127 130 130 130
تورم مواد غذایی 2.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.00 7.5 7 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 8.95 10.79 9.34 8.84 8.84 8.79
ترازنامه بانک 34689860.97 38758163 39475786 39475786 39475786 41628653
نرخ بهره سپرده 10.00 12.96 9 8.5 8.5 10.96
ذخایر ارزی 3652.00 4482 4606 4606 4606 5022
ترازنامه بانک مرکزی 3525393.47 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 20231822.80 22016013 22333872 22333872 22333872 23287448

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 193.00 35 31 31 31 220
حساب جاری 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
واردات 474.90 515 515 515 515 522
صادرات 668.20 546 546 546 546 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22311.90 24739 25350 25350 25350 29017
ذخایر طلا 15.37 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 82 82 82 82
بودجه دولت 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 667695.10 857090 666402 833115 711095 900802
ارزش بودجه دولت -643487.50 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 23 26 26 26 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.50 13 14.5 14.5 14.5 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.50 10 11.5 11.5 11.5 10

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -9.60 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
تولید صنعتی 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 483.90 676 683 683 683 701
تغییرات موجودی انبار -778502.50 33700 302000 335000 335000 355000
استخراج معدن -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 3238353.90 3354240 3154131 3298890 3448847 3525306

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 1.09 1.11 1.12 1.12 1.12 1.14


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.