بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 33219.23 32497 31881 31274 30678 29486
پول 2825.00 2831 2841 2852 2863 2885

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
نرخ بیکاری 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
نرخ تورم 2.40 1.5 4 4.5 4 4
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 7
موازنه تجاری 314.00 35 31 31 350 350
حساب جاری -27.15 -200 -150 -150 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1291506.60 1781048 1379193 1528110 1993432 1871881
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
تولید ناخالص ملی 32738370.90 31919912 35193749 34866365 28248101 33547827
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5414950.20 5329672 3564157 4743452 6112420 5601486
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 775072.00 586851 647041 641022 566778 616781
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 132867.40 328479 362169 358800 315486 345231
تولید ناخالص داخلی از ساخت 328350.80 533913 588673 583197 547786 561143
تولید ناخالص داخلی از معادن 988358.60 1046738 1154096 1143360 1487973 1100122
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1065468.10 934291 1030116 1020533 1046774 981940
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 318445.70 550719 607203 601555 664861 578806
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 59317.96 106432 117349 116257 116072 111861

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
افراد بیکار 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.48
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.40 1.5 4 4.5 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 144.60 161 158 124 185 185
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 10 9.5 9.5 9.5 8.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.75 126 127 130 141 131
تورم مواد غذایی 8.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 7
نرخ بهره بین بانکی 7.17 8.95 8.95 8.95 8.79 8.95
ترازنامه بانک 36685492.14 39475786 39475786 39475786 41628653 44499143
نرخ بهره سپرده 8.40 10 10 10 10.96 10
ذخایر ارزی 3869.90 4606 4606 4606 5022 5522
ترازنامه بانک مرکزی 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 24220049.10 22333872 22333872 22333872 23287448 24558882

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 314.00 35 31 31 350 350
حساب جاری -27.15 -200 -150 -150 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
واردات 458.80 515 515 515 522 522
صادرات 639.90 546 546 546 557 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23802.30 25350 25350 25350 29017 29629
ذخایر طلا 8.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
هزینه های دولت 978001.90 792098 666402 833115 768333 832494
ارزش بودجه دولت -3711095.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -9.60 11 7.5 4.5 5 5
تولید صنعتی 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 679.50 683 683 683 701 726
تغییرات موجودی انبار -144379.30 302000 335000 335000 355000 355000
استخراج معدن -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 2915970.30 3099890 3154131 3298890 2849115 3257984


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.