بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 19053.51 19275 19074 18876 18679 18292
پول 2654.00 2669 2679 2688 2698 2716
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
نرخ بیکاری 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
نرخ تورم 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
نرخ بهره 11.00 11 11 11 9.5 9.5
موازنه تجاری 231.60 63 205 205 205 220
حساب جاری -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
تولید ناخالص داخلی 13.01 13.5 13.5 15 15 15
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312.10 1474002 1813204 1405732 1782224 1927436
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
تولید ناخالص ملی 28564174.70 25400430 30449410 30220897 30135204 32367723
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997.30 5088109 5603976 3729647 5405817 5957027
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025.10 736265 515535 142199 1142591 548014
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876.20 124043 286963 43439 178164 305042
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288823.50 337475 498260 204603 304709 529651
تولید ناخالص داخلی از معادن 922760.90 1115687 1353444 962541 973513 1438711
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950824.90 1081904 952134 989213 1003120 1012119
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299.00 338501 604750 256379 252460 642849
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444.00 61183 105578 109906 75373 112230
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
افراد بیکار 131100.00 119900 119000 119000 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
جمعیت 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
دستمزد 1157.90 1063 1080 1080 1080 1110
دستمزد در تولید 1196.80 1083 1190 1190 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.60 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
قیمت تولید 133.90 158 140 158 154 161
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 6.5 9 12.5 12.5 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50 121 126 127 131 135
تورم مواد غذایی 13.30 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 11.00 11 11 11 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 11.05 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
ترازنامه بانک 34254187.25 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
عرضه پول M2 20229409.50 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 4101.40 3420 3490 3490 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 231.60 63 205 205 205 220
حساب جاری -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
صادرات 815.60 619 538 685 715 546
واردات 584.02 556 509 455 591 515
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21183.60 19900 20000 20000 20000 20100
ذخایر طلا 20.08 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 739948.60 530337 698867 578935 780646 742896
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 11.50 6.3 3.5 3.5 3.5 4.1
تولید صنعتی -5.70 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
استخراج معدن 17.40 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 402.70 397 575 575 575 583
تغییرات موجودی انبار 573326.60 424000 405000 405000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 2715087.30 2569367 2591524 2643294 2864417 2754790
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.