بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 39417.65 37902 36162 34501 32920 29967
پول 2832.00 2853 2866 2879 2891 2917

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.1 1.5 1.5 4 5.5
نرخ بیکاری 8.40 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5
نرخ تورم 9.70 10.5 8.5 7.5 6 4.5
نرخ بهره 6.00 6 6.25 6.5 6.5 7
موازنه تجاری 600.20 350 35 35 35 35
حساب جاری -123.23 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -13 -10 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -11 -5 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.1 1.5 1.5 4 5.5
تولید ناخالص داخلی 13.14 13.7 13.7 13.7 13.7 14
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1402597.70 1993432 1423637 1423637 1458702 1391153
تولید ناخالص داخلی سرانه 4077.74 4777 4970 4970 4970 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11470.67 12970 12332 12332 12332 12332
تولید ناخالص ملی 33912487.90 28248101 34421175 34421175 35268987 36529006
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3830293.50 6112420 3887748 3887748 3983505 5832741
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 143189.70 566778 145338 145338 148917 581290
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44252.30 315486 44916 44916 46022 339876
تولید ناخالص داخلی از ساخت 252631.70 547786 256421 256421 262737 659183
تولید ناخالص داخلی از معادن 861972.10 1487973 874902 874902 896451 1399667
تولید ناخالص داخلی از خدمات 960722.80 1046774 975134 975134 999152 948134
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177991.90 664861 180662 180662 185112 512405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117810.20 116072 119577 119577 122523 117997

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 8.40 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5
افراد بیکار 101278.00 120000 120000 120000 120000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
جمعیت 3.27 3.42 3.48 3.48 3.48 3.48
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 52.10 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
دستمزد 1330.40 1110 1110 1110 1110 1110
دستمزد در تولید 1253.00 1250 1250 1250 1250 1250

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 9.70 10.5 8.5 7.5 6 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 170.50 185 163 181 180 203
تغییر قیمت تولید کننده 37.00 29.5 18.5 10.5 8.5 8.5
تورم مواد غذایی 18.20 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.90 141 140 144 144 144

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.00 6 6.25 6.5 6.5 7
نرخ بهره بین بانکی 6.07 8.79 6.32 6.57 6.57 7.07
ترازنامه بانک 39684106.19 41628653 42689312 42689312 42689312 44499143
نرخ بهره سپرده 6.70 10.96 6.95 7.2 7.2 7.7
ذخایر ارزی خارجی 4433.90 5022 5022 5022 5022 5522
ترازنامه بانک مرکزی 14733684.90 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
عرضه پول M2 26996932.70 23287448 23287448 23287448 23287448 24558882

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 600.20 350 35 35 35 35
حساب جاری -123.23 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -13 -10 -10 -10 -10
واردات 518.60 522 522 522 522 522
صادرات 1124.00 557 557 557 557 557
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24205.70 29017 29017 29017 29017 29629
ذخایر طلا 13.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 82 82 82 82 82
بودجه دولت -11.50 -11 -5 -5 -5 -5
هزینه های دولت 616331.80 768333 625577 625577 640985 1053460
ارزش بودجه دولت -830623.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
مخارج نظامی 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 19.60 5 5 5 5 5
تولید صنعتی 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
تولید الکتریسیته 507.30 701 701 701 701 726
تغییرات موجودی انبار 95204.30 355000 355000 355000 355000 355000
استخراج معدن -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 2638839.70 2849115 2678422 2678422 2744393 3140952


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.