بازارها گذشته مرجع
پول 589 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
نرخ بیکاری 0.3 2018-12
نرخ تورم -1.9 2019-10
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 9.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 398 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2018-12
جمعیت 22.44 2018-12
هزینه زندگی خانواده 267400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 83400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.9 2019-10
تورم مواد غذایی -2.9 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-10
قیمت صادرات 62.4 2018-12
قیمت واردات 103 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
عرضه پول M0 667 2019-08
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
عرضه پول M2 1280 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.1 2018-12
صادرات 105010 2019-03
واردات 385451 2019-03
گردش سرمایه -162 2018-12
تولید نفت خام 8 2019-07
رابطه مبادله 60.4 2018-12
شاخص تروریسم 5.6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 209 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.4 2018-12
سرعت اینترنت 831 2017-03
آدرس های IP 4785 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.2 2019-06
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
آسانی کسب و کار 132 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.