بازارها گذشته مرجع
پول 549 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2020-03
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
نرخ تورم 5.7 2020-08
نرخ بهره 4 2020-10
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
موارد کروناویروس 1472 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1192 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 12.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1219 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
جمعیت 23.15 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 2020-08
تورم مواد غذایی 10.7 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-08
قیمت صادرات 62.4 2018-12
قیمت واردات 103 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-10
عرضه پول M0 682800 2020-08
عرضه پول M2 1370400 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2019-12
صادرات 84086 2020-03
واردات 355030 2020-03
گردش سرمایه -162 2018-12
تولید نفت خام 9 2020-07
رابطه مبادله 60.4 2018-12
شاخص تروریسم 5.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 209 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.8 2019-12
سرعت اینترنت 831 2017-03
آدرس های IP 4785 2017-03
استفاده از ظرفیت 58.8 2020-03
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 132 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1472 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1192 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.