بازارها گذشته مرجع
پول 544 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
نرخ تورم 5.7 2020-08
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری -270944 2020-03
حساب جاری -1098 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.8 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
موارد کروناویروس 5286 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 192 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 4865 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 12.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1219 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
جمعیت 24.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 2020-08
تورم مواد غذایی 10.7 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-03
قیمت صادرات 62.4 2018-12
قیمت واردات 103 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
عرضه پول M0 678500 2021-01
عرضه پول M2 1461000 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -270944 2020-03
حساب جاری -1098 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.5 2019-12
صادرات 84086 2020-03
واردات 355030 2020-03
گردش سرمایه -505 2019-12
تولید نفت خام 9 2020-12
رابطه مبادله 60.4 2018-12
شاخص تروریسم 5.62 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.8 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 184 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 17.6 2020-03
سرعت اینترنت 831 2017-03
آدرس های IP 4785 2017-03
استفاده از ظرفیت 66.5 2020-12
شاخص فساد مالی 32 2020-12
رتبه فساد مالی 123 2020-12
آسانی کسب و کار 132 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5286 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 192 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 4865 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.