بازارها گذشته مرجع
پول 580 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
نرخ تورم 2.5 2020-04
نرخ بهره 4.5 2020-04
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
موارد کروناویروس 956 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 64 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 803 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 9.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 398 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-12
جمعیت 23.15 2019-12
هزینه زندگی خانواده 267400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 83400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2020-04
تورم مواد غذایی 4 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-04
قیمت صادرات 62.4 2018-12
قیمت واردات 103 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-04
عرضه پول M0 657600 2020-02
عرضه پول M2 1295800 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280440 2019-03
حساب جاری -114 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2019-12
صادرات 105010 2019-03
واردات 385451 2019-03
گردش سرمایه -162 2018-12
تولید نفت خام 8 2020-01
رابطه مبادله 60.4 2018-12
شاخص تروریسم 5.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 209 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.4 2018-12
سرعت اینترنت 831 2017-03
آدرس های IP 4785 2017-03
استفاده از ظرفیت 62.6 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 132 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.4 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 956 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 64 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 803 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.