بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 595.41 591 596 600 604 613
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 5 5.1 5.4 5.7 5.8
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ تورم -2.30 -2 -3 -2.4 2.4 3.3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -171428 -177428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.10 -18 -18 -18 -18 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 32 32 32 32 31
بودجه دولت -3.00 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -4
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 5 5.1 5.4 5.7 5.8
تولید ناخالص داخلی 9.24 11.4 11.4 11.4 11.4 10.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 415 415 415 415 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 975 975 975 975 998
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
جمعیت 22.44 23.8 23.8 23.8 24.12 24.96
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 99900 99900 100900 101000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 78900 78900 78900 78900 80300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -2.30 -2 -3 -2.4 2.4 3.3
تورم مواد غذایی -2.50 -3 -5 -3.6 1 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -1 0.5 -0.4 0.7 0.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -171428 -177428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.10 -18 -18 -18 -18 -16
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 32 32 32 32 31
بودجه دولت -3.00 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -4
مخارج نظامی 209.00 190 190 190 190 185
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.