بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 577.02 581 586 590 594 603

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -7 3 -4.5 2.3 3.2
نرخ بیکاری 0.30 1 1 1 1.5 1.5
نرخ تورم 2.50 2.7 2.3 2 1.8 2.3
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -177428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -18 -18 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 55 55 60 60
بودجه دولت -3.20 -7 -7 -7 -5 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -7 3 -4.5 2.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 9.50 11.4 11.4 11.4 10.8 10.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 415 415 415 418 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 975 975 975 896 998

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 0.30 1 1 1 1.5 1.5
جمعیت 23.15 23.8 23.8 24.12 24.6 24.96
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 99900 100900 100900 101000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.50 2.7 2.3 2 1.8 2.3
تورم مواد غذایی 4.00 4.5 3 3.2 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 1.6 1.4 1 0.4 0.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -177428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -18 -18 -16 -16

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 55 55 60 60
بودجه دولت -3.20 -7 -7 -7 -5 -5
مخارج نظامی 209.00 190 190 190 190 185

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.