بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 553.65 557 563 568 574 585

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 1.5 4 3.8 4.3 7
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2
نرخ تورم 3.90 4.4 3.6 3.8 3.4 3.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -270944.00 -183428 -190630 -190630 -190630 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00 -16 -16 -16 -16 -14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 40 40 38 38 38
بودجه دولت -5.70 -4.6 -4.6 -3.5 -3.5 -3.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 1.5 4 3.8 4.3 7
تولید ناخالص داخلی 13.68 14 14 15 15 15
تولید ناخالص داخلی سرانه 550.44 530 530 530 530 565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1196.88 1150 1150 1150 1150 1240

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2
جمعیت 24.20 24.6 24.96 24.96 24.96 25.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.90 4.4 3.6 3.8 3.4 3.2
تورم مواد غذایی 6.70 6.7 4.5 4.5 4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 1 0.4 0.4 0.3 0.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -270944.00 -183428 -190630 -190630 -190630 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00 -16 -16 -16 -16 -14

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 40 40 38 38 38
بودجه دولت -5.70 -4.6 -4.6 -3.5 -3.5 -3.5
مخارج نظامی 225.00 190 185 185 185 185

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.