بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 620.25 632 638 643 648 659

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 0.4 0.7 1 1.5 2.5
نرخ بیکاری 0.70 1 1 1 1 1.2
نرخ تورم 4.89 4.5 4 3.7 3.4 3.2
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00 -16 -16 -14 -14 -14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 38 38 38 38 38
بودجه دولت -5.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 0.4 0.7 1 1.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 13.68 15 15 15 15 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 550.44 573 573 573 573 576
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1196.88 1150 1150 1240 1240 1240

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 0.70 1 1 1 1 1.2
جمعیت 24.20 24.96 24.96 25.8 25.8 25.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.89 4.5 4 3.7 3.4 3.2
تورم مواد غذایی 9.70 10 8 6 4.3 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00 -16 -16 -14 -14 -14

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 38 38 38 38 38
بودجه دولت -5.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
مخارج نظامی 225.00 185 185 185 185 185

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.10 67 70 73 68 71


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.