بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 554.20 558 562 566 571 579

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 0.7 1 4 4.8 5.8
نرخ بیکاری 0.30 1 1 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم 2.60 2.3 2.4 1.8 2 2.3
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -18 -16 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 55 60 60 60
بودجه دولت -3.20 -7 -7 -5 -5 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 0.7 1 4 4.8 5.8
تولید ناخالص داخلی 12.93 10.8 10.8 11.5 11.5 11.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.40 485 485 530 530 530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1219.10 1090 1090 1150 1150 1150

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 0.30 1 1 1.5 1.5 1.5
جمعیت 23.15 23.8 24.12 24.6 24.6 24.96

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.60 2.3 2.4 1.8 2 2.3
تورم مواد غذایی 4.30 4.7 4.5 3.6 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -280440.00 -183428 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -18 -16 -16 -16

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 55 60 60 60
بودجه دولت -3.20 -7 -7 -5 -5 -5
مخارج نظامی 209.00 190 190 190 190 185

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.