بازارها گذشته مرجع
پول 53.13 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
نرخ تورم 3.66 2019-12
نرخ بهره 4.5 2019-12
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت -1.89 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 81.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123404 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292234 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
جمعیت 10.27 2018-12
نرخ اشتغال 61 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.66 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-12
اندازه اصل تورم 2.25 2019-12
CPI مسکن آب و برق 122 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2019-12
تورم مواد غذایی 7.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 176 2019-03
انتظارات تورم 3.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 8782 2019-12
عرضه پول M0 110629 2019-10
عرضه پول M1 436416 2020-01
عرضه پول M2 1178212 2020-01
عرضه پول M3 1567304 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 921 2019-09
واردات 1664 2019-09
حواله 553 2019-11
ذخایر طلا 0.57 2019-06
گردش سرمایه -1508 2019-06
بدهی خارجی 23431 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 713 2019-06
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
ورود توریست 372205 2019-10
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت -1.89 2018-12
ارزیابی اعتبار 38 2020-01
هزینه های مالی 54368 2019-10
ارزش بودجه دولت 4306 2019-10
بدهی های دولت 44034 2019-08
درآمدهای دولت 58673 2019-10
هزینه های دولت 118306 2019-06
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار -17468 2019-06
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.2 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 780310 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.