بازارها گذشته مرجع
پول 58.17 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
نرخ تورم 2.9 2020-06
نرخ بهره 3.5 2020-07
موازنه تجاری -603 2020-03
حساب جاری -337 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 73117 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1183 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 38824 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 88.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231896 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 349964 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
جمعیت 10.36 2019-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2020-06
اندازه اصل تورم 3.51 2020-06
CPI مسکن آب و برق 123 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2020-06
تورم مواد غذایی 4.5 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179 2019-12
انتظارات تورم 2.72 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-07
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 8038 2020-05
عرضه پول M0 160089 2020-06
عرضه پول M1 460751 2020-06
عرضه پول M2 1219899 2020-06
عرضه پول M3 1697899 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -603 2020-03
حساب جاری -337 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 892 2020-03
واردات 1494 2020-03
حواله 738 2020-06
ذخایر طلا 0.57 2019-12
گردش سرمایه -527 2019-12
بدهی خارجی 26078 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 648 2019-12
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
ورود توریست 1021 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-08
هزینه های مالی 64532 2020-04
ارزش بودجه دولت -18716 2020-04
بدهی های دولت 48214 2020-02
درآمدهای دولت 45816 2020-04
هزینه های دولت 159917 2019-12
مخارج نظامی 602 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار -40974 2019-12
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -29.8 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 825667 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 73117 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1183 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 38824 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.