بازارها گذشته مرجع
پول 57.83 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.9 2020-06
نرخ بیکاری 3.2 2020-06
نرخ تورم 5.55 2020-12
نرخ بهره 3 2020-12
موازنه تجاری -406 2020-06
حساب جاری -644 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 205162 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2531 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 148922 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 88.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 956890 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 215786 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2020-06
جمعیت 10.36 2019-12
نرخ اشتغال 54.9 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.55 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-12
اندازه اصل تورم 4.77 2020-12
CPI مسکن آب و برق 104 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-12
تورم مواد غذایی 8.4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2020-06
انتظارات تورم 3.3 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-12
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 9904 2020-11
عرضه پول M0 162279 2020-09
عرضه پول M1 565038 2020-12
عرضه پول M2 1368196 2020-12
عرضه پول M3 1907317 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -406 2020-06
حساب جاری -644 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 931 2020-09
واردات 1427 2020-09
حواله 872 2020-12
ذخایر طلا 0.57 2020-06
گردش سرمایه 1386 2020-06
بدهی خارجی 26151 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 446 2020-06
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 103942 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-01
هزینه های مالی 86366 2020-11
ارزش بودجه دولت -34796 2020-11
بدهی های دولت 46685 2020-06
درآمدهای دولت 51571 2020-11
هزینه های دولت 130582 2020-06
مخارج نظامی 602 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار -18142 2020-06
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -5.6 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 730849 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 205162 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2531 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 148922 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.