بازارها گذشته مرجع
پول 56.85 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.34 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-09
نرخ بیکاری 7.1 2020-09
نرخ تورم 7.09 2021-02
نرخ بهره 3 2021-03
موازنه تجاری -485 2020-09
حساب جاری -328 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 258039 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3392 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 216780 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.34 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 88.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1102364 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309237 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-09
جمعیت 10.45 2020-12
نرخ اشتغال 55.4 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.09 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-02
اندازه اصل تورم 5.36 2021-02
CPI مسکن آب و برق 106 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-02
تورم مواد غذایی 9 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 184 2020-09
انتظارات تورم 4.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-03
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 11963 2021-02
عرضه پول M0 168405 2021-02
عرضه پول M1 568354 2021-03
عرضه پول M2 1399284 2021-03
عرضه پول M3 1929988 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -485 2020-09
حساب جاری -328 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 931 2020-09
واردات 1427 2020-09
حواله 761 2021-02
ذخایر طلا 0.57 2020-09
گردش سرمایه -3984 2020-09
بدهی خارجی 29929 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 921 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 205311 2021-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-04
هزینه های مالی 68589 2021-01
ارزش بودجه دولت -4751 2021-01
بدهی های دولت 51945 2020-09
درآمدهای دولت 63838 2021-01
هزینه های دولت 131553 2020-09
مخارج نظامی 626 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 54.5 2020-09
تغییرات موجودی انبار -15992 2021-09
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.8 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 758008 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 258039 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3392 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 216780 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.