بازارها گذشته مرجع
پول 58.15 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-03
نرخ بیکاری 5.7 2020-03
نرخ تورم 5.03 2020-09
نرخ بهره 3 2020-09
موازنه تجاری -603 2020-03
حساب جاری -67.9 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 124843 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2225 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 103081 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-03
تولید ناخالص داخلی 88.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1135444 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299576 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2020-03
جمعیت 10.36 2019-12
نرخ اشتغال 59.8 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.03 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2020-09
اندازه اصل تورم 4.34 2020-09
CPI مسکن آب و برق 125 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 2020-09
تورم مواد غذایی 6.5 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2020-03
انتظارات تورم 3.34 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-09
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 7019 2020-08
عرضه پول M0 160089 2020-06
عرضه پول M1 499158 2020-09
عرضه پول M2 1285993 2020-09
عرضه پول M3 1799754 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -603 2020-03
حساب جاری -67.9 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 823 2020-06
واردات 1230 2020-06
حواله 777 2020-09
ذخایر طلا 0.57 2019-12
گردش سرمایه -1126 2020-03
بدهی خارجی 26133 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 758 2020-03
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
ورود توریست 135163 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-10
هزینه های مالی 71464 2020-08
ارزش بودجه دولت -20138 2020-08
بدهی های دولت 47837 2020-04
درآمدهای دولت 51326 2020-08
هزینه های دولت 127429 2020-03
مخارج نظامی 602 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار -8911 2020-03
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -7.1 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 765580 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 124843 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2225 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 103081 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.