بازارها گذشته مرجع
پول 51.59 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم 1.72 2019-08
نرخ بهره 4.5 2019-08
موازنه تجاری -698 2019-03
حساب جاری 232 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 81.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1090079 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270693 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
جمعیت 10.27 2018-12
نرخ اشتغال 61.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 64.9 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.72 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-08
اندازه اصل تورم 2.06 2019-08
CPI مسکن آب و برق 119 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-08
تورم مواد غذایی 5.3 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 176 2019-03
انتظارات تورم 3.08 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-08
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 8712 2019-06
عرضه پول M0 108966 2019-07
عرضه پول M1 370788 2019-08
عرضه پول M2 1076621 2019-08
عرضه پول M3 1443713 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -698 2019-03
حساب جاری 232 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 1000 2019-03
واردات 1698 2019-03
حواله 626 2019-07
ذخایر طلا 0.57 2019-06
گردش سرمایه -452 2019-03
بدهی خارجی 23564 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 805 2019-03
شاخص تروریسم 0.38 2017-12
ورود توریست 591348 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 52646 2019-06
ارزش بودجه دولت 1340 2019-06
بدهی های دولت 44470 2019-06
درآمدهای دولت 53986 2019-06
هزینه های دولت 109948 2019-03
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار 7960 2019-03
شاخص رقابتی 57.38 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.6 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 730986 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.