بازارها گذشته مرجع
پول 55.35 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
نرخ تورم 2.45 2020-03
نرخ بهره 3.5 2020-04
موازنه تجاری -649 2019-12
حساب جاری -337 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 14422 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 458 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 7854 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 82 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231896 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 349964 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
جمعیت 10.36 2019-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.45 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 132 2020-03
اندازه اصل تورم 2.67 2020-03
CPI مسکن آب و برق 119 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2020-03
تورم مواد غذایی 6.2 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179 2019-12
انتظارات تورم 3.92 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.52 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 9325 2020-03
عرضه پول M0 134685 2020-03
عرضه پول M1 452693 2020-04
عرضه پول M2 1195378 2020-04
عرضه پول M3 1618449 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -649 2019-12
حساب جاری -337 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 975 2019-12
واردات 1624 2019-12
حواله 520 2020-03
ذخایر طلا 0.57 2019-12
گردش سرمایه -527 2019-12
بدهی خارجی 23677 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 648 2019-12
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
ورود توریست 565179 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 2019-12
بودجه دولت -2.31 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-05
هزینه های مالی 58301 2020-03
ارزش بودجه دولت -13052 2020-03
بدهی های دولت 44928 2019-12
درآمدهای دولت 45249 2020-03
هزینه های دولت 159917 2019-12
مخارج نظامی 602 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار -40974 2019-12
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 825667 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14422 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 458 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 7854 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.