06/04/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره 3.5%
10/04/2020 واقعی قبلی
03:40 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.66%
01/05/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره


جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.