17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.64% 9.6%
07:00 PM
DO
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.96% 0.6%

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.