بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 56.15 56.38 56.56 56.74 56.93 57.29

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 1.9 1.9 1.9 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.40 4.5 4 3.6 3 4.8
نرخ بیکاری 8.00 6.8 6.4 6.4 6.4 6
نرخ تورم 7.74 5 3.4 2.7 2.5 2.5
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری -1055.40 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -371.20 -500 -500 -500 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.10 70.5 65 65 65 65
بودجه دولت -7.91 -8.5 -6.8 -6.8 -68 -6.8
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 1.9 1.9 1.9 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.40 4.5 4 3.6 3 4.8
تولید ناخالص داخلی 78.84 86 86 86 86 88
تولید ناخالص داخلی سرانه 7389.69 7600 7750 7750 7750 7750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003.01 17500 17850 17850 17850 17850
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1244122.80 1144939 1326004 1293888 1288911 1389653

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 8.00 6.8 6.4 6.4 6.4 6
جمعیت 10.45 10.57 10.57 10.57 10.57 10.67
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 64 64 64 64 64
نرخ اشتغال 56.80 59 59 59 59 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 7.74 5 3.4 2.7 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.54 110 110 112 113 112
انتظارات تورم 5.55 3.3 3.3 3.3 3.3 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 10.67 6 6 5 5 5
اندازه اصل تورم 5.91 5.9 5.5 5.4 5 4.5
CPI مسکن آب و برق 107.16 109 109 109 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.24 120 121 121 122 123

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.6 7.85 8.1 8.35
عرضه پول M0 177918.20 163100 163100 163100 163100 163900
عرضه پول M2 1479961.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
ذخایر ارزی خارجی 13060.30 7237 7240 7239 7239 7240

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1055.40 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -371.20 -500 -500 -500 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 2091.20 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 462536.00 185000 185000 185000 185000 387000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 690.90 800 800 800 800 800
بدهی خارجی 33465.50 27000 27000 27000 27000 26500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.10 70.5 65 65 65 65
بودجه دولت -7.91 -8.5 -6.8 -6.8 -68 -6.8
مخارج نظامی 627.00 514 480 480 480 480
ارزش بودجه دولت -577.10 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی های دولت 59362.30 49200 49200 49200 49200 48500
درآمدهای دولت 68629.70 65000 65000 65000 65000 65000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص اقتصادی مقدم 11.70 3 3 3 3 4.2
اطمینان کسب و کار 59.80 55 53 53 53 58


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.