بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 57.87 58.1 58.32 58.55 58.78 59.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.50 3.5 -2 0.8 1.1 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 -5.5 -4 1.1 3 2
نرخ بیکاری 5.70 7 6.8 6.5 6.3 6.3
نرخ تورم 4.80 4.6 4.3 4 3.7 3.1
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.5
موازنه تجاری -602.70 -605 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -67.90 -340 -460 340 340 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.31 -4 -4 -3.3 -3.3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.50 3.5 -2 0.8 1.1 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 -5.5 -4 1.1 3 2
تولید ناخالص داخلی 88.94 84 84 86 86 86
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7520 7520 7700 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16100 16100 16700 16700 16700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1135444.50 1058562 1182621 1245447 1268853 1206273

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 7 6.8 6.5 6.3 6.3
جمعیت 10.36 10.5 10.47 10.47 10.47 10.57
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 64.6 65.2 65.2 65.2 65
نرخ اشتغال 59.80 61.5 61.6 61.6 61.6 61.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 4.80 4.6 4.3 4 3.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.57 139 140 139 140 144
انتظارات تورم 3.34 3.1 2.9 2.7 2.9 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 6.20 6 5.8 5.4 5 4.1
اندازه اصل تورم 4.24 4.1 4 3.8 3.6 3.1
CPI مسکن آب و برق 124.97 125 127 124 127 131
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.04 135 136 132 135 141

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.5
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.6 7.85 8.1
عرضه پول M2 1281745.60 1036000 1037000 1037000 1037000 1037000
ذخایر ارزی 6690.50 7237 7240 7239 7239 7240

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -602.70 -605 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -67.90 -340 -460 340 340 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9
واردات 1494.50 1545 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 135163.00 150000 173000 185000 193000 235000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 758.40 530 800 800 800 800
بدهی خارجی 26133.40 27500 28300 27900 27400 27000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 55 55 53 53 53
بودجه دولت -2.31 -4 -4 -3.3 -3.3 -2.5
مخارج نظامی 602.00 514 514 514 514 480
ارزش بودجه دولت -40534.90 1000 4000 4000 4000 4000
بدهی های دولت 47836.70 45400 45500 45800 45900 46500
درآمدهای دولت 54957.00 55300 60000 60000 60000 65000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -7.10 -2 -1.5 0.5 1.5 3
اطمینان کسب و کار 55.60 48 51 53 53 56


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.