بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 54.97 55.35 55.55 55.75 55.95 56.35

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 2.5 2.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.40 3.6 3 4.8 4.8 4.5
نرخ بیکاری 7.60 6.4 6.4 6 6 5.7
نرخ تورم 9.64 9.4 8.4 6.5 4.3 2.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
موازنه تجاری -1055.40 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -371.20 -500 -500 -430 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.10 65 65 65 65 63.5
بودجه دولت -7.91 -6.8 -68 -6.8 -6.8 -4
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 2.5 2.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.40 3.6 3 4.8 4.8 4.5
تولید ناخالص داخلی 78.84 86 86 88 88 88
تولید ناخالص داخلی سرانه 7677.71 7750 7750 7750 7750 8050
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003.01 17850 17850 17850 17850 18200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1318727.80 1144939 1286874 1366202 1358290 1442845

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.60 6.4 6.4 6 6 5.7
جمعیت 10.45 10.57 10.57 10.67 10.67 10.67
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 64 64 64 64 64
نرخ اشتغال 56.80 59 59 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.64 9.4 8.4 6.5 4.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.54 119 120 121 121 124
انتظارات تورم 5.55 3.3 3.3 3.9 3.9 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.96 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 11.60 6 5 5 5 5
اندازه اصل تورم 7.25 5.4 5 4.5 4.5 4
CPI مسکن آب و برق 115.81 117 116 118 121 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.02 130 130 131 131 131

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
نرخ بهره سپرده 5.84 5.84 5.84 5.84 5.34 5.34
عرضه پول M0 177918.20 163100 163100 163900 163900 163900
عرضه پول M2 1546775.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
ذخایر ارزی خارجی 14596.30 7237 7240 7239 7239 7240

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1055.40 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -371.20 -500 -500 -430 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.6
واردات 2246.00 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 476575.00 185000 185000 387000 387000 387000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 690.90 800 800 800 800 800
بدهی خارجی 33465.50 27000 27000 26500 26500 26500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.10 65 65 65 65 63.5
بودجه دولت -7.91 -6.8 -68 -6.8 -6.8 -4
مخارج نظامی 627.00 480 480 480 480 450
ارزش بودجه دولت -75002.00 9000 -4000 -45000 -45000 -50000
بدهی های دولت 59362.30 49200 49200 48500 48500 48500
درآمدهای دولت 73207.70 70000 68000 100000 100000 130000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 11.70 3 3 4.2 4.2 4.2
اطمینان کسب و کار 57.50 53 53 58 58 58


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.