بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 53.13 53.1 53.29 53.49 53.69 54.09
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.5 4.8 -1.5 4.9 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.2 4.8 5.1 5.2 5
نرخ بیکاری 6.40 5.8 6 5.6 5.8 5.6
نرخ تورم 3.66 4 3.8 3.7 3.7 3.6
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4 4
موازنه تجاری -743.50 -605 -605 -605 -640 -640
حساب جاری -750.70 320 -260 -340 -460 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 52 52 52 52 52.5
بودجه دولت -1.89 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.5 4.8 -1.5 4.9 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.2 4.8 5.1 5.2 5
تولید ناخالص داخلی 81.30 84 84 84 84 86
تولید ناخالص داخلی سرانه 7750.93 8100 8100 8100 8100 8300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821.20 16700 16700 16700 16700 17200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123244.60 1135576 1172729 1180530 1181653 1240736
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.40 5.8 6 5.6 5.8 5.6
جمعیت 10.27 10.5 10.5 10.5 10.47 10.57
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 64.7 64.9 64.6 65.2 65
نرخ اشتغال 61.00 61.4 61.5 61.5 61.6 61.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.66 4 3.8 3.7 3.7 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.38 136 136 138 139 144
انتظارات تورم 3.00 3.1 3.3 3.5 3.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.5 0.1 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 7.10 4 4 3.4 3.5 3.3
CPI مسکن آب و برق 121.55 126 123 124 126 131
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.80 133 133 133 136 141
اندازه اصل تورم 2.25 2.5 2.7 2.9 2.9 2.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4 4
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.35 7.1 7.35 7.35
عرضه پول M2 1178212.20 1036000 1036000 1036000 1037000 1037000
ذخایر ارزی 8781.80 7237 7240 7239 7239 7240
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -743.50 -605 -605 -605 -640 -640
حساب جاری -750.70 320 -260 -340 -460 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9
واردات 1664.30 1545 1545 1545 1600 1600
ورود توریست 624268.00 650000 590000 380000 640000 650000
بدهی خارجی 23387.60 23400 23019 22845 20740 20740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 742.70 530 530 530 800 800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 52 52 52 52 52.5
بودجه دولت -1.89 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
مخارج نظامی 602.00 514 514 514 514 480
درآمدهای دولت 50564.20 55000 55000 55300 60000 65000
ارزش بودجه دولت -17555.70 1000 1000 1000 4000 4000
بدهی های دولت 43738.00 45000 45200 45400 45500 46500
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 5.50 5.2 5.2 5 4.7 4.4
اطمینان کسب و کار 57.40 62 62 62.5 63 63


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.