بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 57.74 57.97 58.19 58.42 58.65 59.11

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.34 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 1.1 7 5.9 4.9 3.7
نرخ بیکاری 7.10 7.2 8.1 7.4 6.8 5.9
نرخ تورم 6.23 4.6 4.2 3.8 3.5 3.2
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.75
موازنه تجاری -485.00 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -328.50 340 340 340 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60
بودجه دولت -2.31 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5 -2
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.34 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 1.1 7 5.9 4.9 3.7
تولید ناخالص داخلی 88.94 86 86 86 86 88
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7700 7700 7700 7700 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16100 16700 16700 16700 17230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1102363.60 1093543 1165374 1147934 1144939 1144939

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.10 7.2 8.1 7.4 6.8 5.9
جمعیت 10.45 10.47 10.47 10.47 10.57 10.67
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70 62.8 63.3 63.6 64 64
نرخ اشتغال 55.40 57 57.8 58.5 59 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 6.23 4.6 4.2 3.8 3.5 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 103 104 106 108 112
انتظارات تورم 4.50 3 2.9 3 3.3 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 8.40 6.5 6 5.5 5 5
اندازه اصل تورم 4.93 3.8 3.6 3.4 3.1 3.1
CPI مسکن آب و برق 105.17 102 105 107 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.14 101 103 109 111 114

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.75
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.6 7.35 7.85
عرضه پول M0 168404.60 163200 163500 163300 163100 163900
عرضه پول M2 1360988.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
ذخایر ارزی 10751.70 7237 7240 7239 7239 7240

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -485.00 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -328.50 340 340 340 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
واردات 1426.80 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 205311.00 115000 123000 160000 185000 387000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 921.30 800 800 800 800 800
بدهی خارجی 29929.30 27900 27400 27200 27000 26500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60
بودجه دولت -2.31 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5 -2
مخارج نظامی 602.00 514 514 514 480 480
ارزش بودجه دولت -34795.50 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی های دولت 51945.20 47500 48000 48600 49200 48500
درآمدهای دولت 51570.80 60000 60000 60000 65000 65000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -5.60 0.5 1.5 1.5 3 4.2
اطمینان کسب و کار 55.60 53 53 53 56 61


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.