بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 51.42 51.39 51.53 51.66 51.79 52.06
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 -1.7 5.2 -0.5 4.8 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5 5.3 5.2 5.5 5.2
نرخ بیکاری 5.80 5.6 5.6 5.8 6 5.8
نرخ تورم 1.72 1.8 3 3.1 3.3 3.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
موازنه تجاری -698.50 -633 -605 -605 -605 -640
حساب جاری 231.50 50 -240 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 53 53 52 52 52
بودجه دولت 0.35 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 -1.7 5.2 -0.5 4.8 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5 5.3 5.2 5.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.30 82 82 84 84 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7750.93 7900 7900 8100 8100 8100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821.20 16200 16200 16700 16700 16700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1090079.40 1091781 1187830 1146764 1150034 1249597
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.80 5.6 5.6 5.8 6 5.8
جمعیت 10.27 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.72 1.8 3 3.1 3.3 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.22 132 134 135 135 139
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 5.30 3.33 3.4 3.5 3.5 3.5
CPI مسکن آب و برق 118.76 128 125 125 123 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.91 133 131 132 132 136
اندازه اصل تورم 2.06 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.6 7.35 7.35
عرضه پول M2 1076620.90 1038000 1036000 1036000 1036000 1037000
ذخایر ارزی 8712.10 7237 7240 7239 7239 7240
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -698.50 -633 -605 -605 -605 -640
حساب جاری 231.50 50 -240 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 1698.30 1540 1545 1545 1545 1600
ورود توریست 591348.00 400000 620000 650000 590000 640000
بدهی خارجی 23564.00 22738 23019 22845 24860 24216
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 805.20 540 530 530 530 800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 53 53 52 52 52
بودجه دولت 0.35 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 44470.00 43000 44500 45000 45200 45500
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص اقتصادی مقدم 4.60 5.3 5.4 5.2 5.2 4.7
اطمینان کسب و کار 57.40 63 62 62 62 63


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.