بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 56.80 57.02 57.24 57.46 57.69 58.15

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.70 1.1 1.5 1.9 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 7 5.9 5.5 5 4.8
نرخ بیکاری 7.40 8.1 7.4 6.8 6.4 6
نرخ تورم 8.30 6.5 4.4 3.8 3.2 3.6
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.75
موازنه تجاری -780.80 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -682.60 340 340 -500 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60
بودجه دولت -7.91 -3.3 -3.3 -2.5 -2.5 -2
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.70 1.1 1.5 1.9 1.9 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 7 5.9 5.5 5 4.8
تولید ناخالص داخلی 88.94 86 86 86 86 88
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7700 7700 7700 7700 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16700 16700 16700 16700 17230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1268903.70 1022754 1164066 1338693 1332349 1402951

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.40 8.1 7.4 6.8 6.4 6
جمعیت 10.45 10.47 10.47 10.57 10.57 10.67
نرخ اشتغال 56.60 57.8 58.5 59 59 60
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 63.3 63.6 64 64 64

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 8.30 6.5 4.4 3.8 3.2 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.76 106 107 108 110 112
CPI مسکن آب و برق 105.88 107 107 108 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.29 105 109 111 118 115
اندازه اصل تورم 5.58 3.6 3.4 3.1 3.1 3.1
تورم مواد غذایی 9.10 7 6.5 5 5 5
انتظارات تورم 5.00 2.9 3 3.3 3.3 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.75
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.35 7.6 8.1
ذخایر ارزی 12174.20 7237 7240 7239 7239 7240
عرضه پول M0 179268.50 163500 163300 163100 163100 163900
عرضه پول M2 1399283.80 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -780.80 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -682.60 340 340 -500 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
واردات 1744.60 1600 1600 1600 1600 1600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718.40 800 800 800 800 800
بدهی خارجی 29929.30 27400 27200 27000 27000 26500
ورود توریست 313289.00 123000 160000 185000 185000 387000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60
بودجه دولت -7.91 -3.3 -3.3 -2.5 -2.5 -2
مخارج نظامی 626.00 514 514 514 480 480
ارزش بودجه دولت -4751.20 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی های دولت 51945.20 48000 48600 49200 49200 48500
درآمدهای دولت 63838.10 60000 60000 65000 65000 65000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 54.50 48 53 55 53 58
شاخص اقتصادی مقدم 10.60 1.5 1.5 3 3 4.2


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.