بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 58.02 58.43 58.65 58.88 59.11 59.58

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.80 1.3 0.8 1.1 1.5 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.90 -5.4 1.1 7 5.9 4.9
نرخ بیکاری 3.20 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3
نرخ تورم 5.03 4.9 4.6 4.2 3.8 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.25
موازنه تجاری -406.30 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -643.90 -460 340 340 340 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 55 53 53 53 53
بودجه دولت -2.31 -4 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.80 1.3 0.8 1.1 1.5 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.90 -5.4 1.1 7 5.9 4.9
تولید ناخالص داخلی 88.94 84 86 86 86 86
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7520 7700 7700 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16100 16100 16700 16700 16700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 956890.10 1093543 1165374 1147934 1214926 1144939

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.20 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3
جمعیت 10.36 10.47 10.47 10.47 10.47 10.57
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 62 62.8 63.3 63.6 64
نرخ اشتغال 54.90 56 57 57.8 58.5 59

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 5.03 4.9 4.6 4.2 3.8 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.40 141 140 141 145 146
انتظارات تورم 3.30 3.1 3 2.9 3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 7.30 7 6.5 6 5.5 5
اندازه اصل تورم 4.34 4 3.8 3.6 3.4 3.1
CPI مسکن آب و برق 125.47 128 124 128 130 132
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.57 137 132 136 143 142

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.25
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.85
عرضه پول M0 162278.70 163000 163200 163500 163300 163100
عرضه پول M2 1301272.30 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
ذخایر ارزی 10552.00 7237 7240 7239 7239 7240

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -406.30 -640 -640 -640 -640 -640
حساب جاری -643.90 -460 340 340 340 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
واردات 1229.50 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 103942.00 113000 115000 123000 160000 185000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 446.10 800 800 800 800 800
بدهی خارجی 26151.20 28300 27900 27400 27200 27000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 55 53 53 53 53
بودجه دولت -2.31 -4 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5
مخارج نظامی 602.00 514 514 514 514 480
ارزش بودجه دولت -4521.70 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی های دولت 46685.10 47000 47500 48000 48600 49200
درآمدهای دولت 58318.20 60000 60000 60000 60000 65000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص اقتصادی مقدم -5.60 -1.5 0.5 1.5 1.5 3
اطمینان کسب و کار 55.60 51 53 53 53 56


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.