بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 52.75 52.9 53.07 53.23 53.4 53.73
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 5.2 -0.5 4.8 -1.5 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5.3 5.2 5.5 5.3 5.2
نرخ بیکاری 6.40 5.6 5.8 6 5.6 5.8
نرخ تورم 2.48 3 3.1 3.3 3.5 3.7
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -663.50 -605 -605 -605 -605 -640
حساب جاری -383.70 -240 -240 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 53 52 52 52 52
بودجه دولت 0.35 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 5.2 -0.5 4.8 -1.5 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5.3 5.2 5.5 5.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.30 82 84 84 84 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7750.93 7900 8100 8100 8100 8100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821.20 16200 16700 16700 16700 16700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123404.40 1039489 1036533 1146764 1150034 1093543
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.40 5.6 5.8 6 5.6 5.8
جمعیت 10.27 10.35 10.43 10.43 10.43 10.43
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.48 3 3.1 3.3 3.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.61 134 135 135 137 138
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.3 0.5 0.5 0.1 0.4
تورم مواد غذایی 7.80 3.4 3.5 3.5 3.4 3.5
CPI مسکن آب و برق 119.99 125 125 123 123 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.67 131 132 132 133 135
اندازه اصل تورم 2.23 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.35 7.6 7.35 7.35
عرضه پول M2 1083158.50 1036000 1036000 1036000 1036000 1037000
ذخایر ارزی 7590.80 7237 7240 7239 7239 7240
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -663.50 -605 -605 -605 -605 -640
حساب جاری -383.70 -240 -240 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 1617.40 1545 1545 1545 1545 1600
ورود توریست 372205.00 620000 650000 590000 380000 640000
بدهی خارجی 23431.00 20730 23019 22845 24860 20740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 712.80 530 530 530 530 800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 53 52 52 52 52
بودجه دولت 0.35 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 44034.50 44500 45000 45200 45400 45500
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم 5.10 5.4 5.2 5.2 5 4.7
اطمینان کسب و کار 57.40 62 62 62 62.5 63


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.