بازارها گذشته مرجع
پول 9248 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2018-12
نرخ بیکاری 4.5 2017-12
نرخ تورم 9.4 2019-07
نرخ بهره 12.5 2019-09
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 10.99 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 943 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2017-12
جمعیت 12.41 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1064 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 682 2019-06
اندازه اصل تورم 7.7 2019-07
CPI مسکن آب و برق 677 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 562 2019-06
تورم مواد غذایی 11.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-09
عرضه پول M1 26146 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 2017-12
صادرات 732 2018-06
واردات 1158 2018-06
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 152 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.