بازارها گذشته مرجع
پول 9711 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.09 2021-07
نرخ تورم 12.18 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 799884 2021-07
نرخ بهره 11.5 2021-05
موازنه تجاری 585 2021-03
حساب جاری 273 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 25054 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 202 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 22443 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 15.68 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 960 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2671 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 103644 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10595 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10108 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9557 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47470 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4920 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 634 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19772 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
جمعیت 12.56 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.09 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 799884 2021-07
موارد کروناویروس 25054 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 202 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 22443 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.18 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1324 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 790 2021-05
اندازه اصل تورم 8.7 2021-05
CPI مسکن آب و برق 752 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710 2021-06
تورم مواد غذایی 16.7 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 1455 2020-11
عرضه پول M1 37209 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 585 2021-03
حساب جاری 273 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 2020-12
صادرات 1596 2021-03
واردات 1011 2021-03
شاخص تروریسم 0.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 17336 2019-12
مخارج نظامی 201 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
تغییرات موجودی انبار -800 2019-12
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 80959 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.