بازارها گذشته مرجع
پول 9812 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 11 2020-08
نرخ بهره 11.5 2020-10
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری 2043 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 12863 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 76 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 11902 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 921 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
جمعیت 12.22 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1204 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 738 2020-08
اندازه اصل تورم 10.1 2020-08
CPI مسکن آب و برق 733 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 729 2020-09
تورم مواد غذایی 12.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2020-10
ذخایر ارزی 1296 2020-06
عرضه پول M1 33712 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری 2043 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
صادرات 1028 2020-06
واردات 288 2020-06
شاخص تروریسم 0.97 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12863 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 76 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 11902 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.