بازارها گذشته مرجع
پول 9389 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
نرخ تورم 9.3 2020-02
نرخ بهره 12.5 2020-03
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری -251 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
موارد کروناویروس 121 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 5 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 943 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
جمعیت 12.22 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1121 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 682 2020-02
اندازه اصل تورم 4.4 2020-02
CPI مسکن آب و برق 712 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567 2020-02
تورم مواد غذایی 12 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2020-03
ذخایر ارزی 1159 2019-12
عرضه پول M1 30432 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری -251 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 566 2019-09
واردات 879 2019-09
شاخص تروریسم 0.97 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 121 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 5 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.