بازارها گذشته مرجع
پول 10067 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 12.57 2021-01
نرخ بهره 11.5 2021-02
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری 2043 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 16291 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 93 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 15091 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 921 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
جمعیت 12.22 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.57 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1247 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 740 2020-12
اندازه اصل تورم 10.1 2020-12
CPI مسکن آب و برق 744 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710 2021-01
تورم مواد غذایی 12.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-02
ذخایر ارزی 1296 2020-06
عرضه پول M1 33712 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2.6 2019-09
حساب جاری 2043 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
صادرات 1028 2020-06
واردات 288 2020-06
شاخص تروریسم 0.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16291 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 93 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 15091 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.