بازارها گذشته مرجع
پول 9800 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 12.31 2021-03
نرخ بهره 11.5 2021-04
موازنه تجاری 2076 2020-09
حساب جاری 1920 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 22769 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 20341 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 921 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 103644 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10595 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10108 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9557 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47470 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4920 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 634 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19772 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
جمعیت 12.56 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.31 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1272 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 766 2021-03
اندازه اصل تورم 10.8 2021-03
CPI مسکن آب و برق 777 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710 2021-03
تورم مواد غذایی 13.8 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.56 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 204717 2021-05
موارد کروناویروس 22769 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 20341 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-04
ذخایر ارزی 1455 2020-11
عرضه پول M1 37209 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2076 2020-09
حساب جاری 1920 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.6 2019-12
صادرات 705 2020-09
واردات 956 2020-09
شاخص تروریسم 0.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.3 2019-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 17336 2019-12
مخارج نظامی 182 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
تغییرات موجودی انبار -800 2019-12
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 80959 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.