بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 9382.00 9422 9463 9504 9544 9625

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 1.8
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 9.30 9.5 9.6 9.8 9.8 9.7
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 11.5 10.75
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -127 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -10 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 24 23
بودجه دولت -4.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 11.40 11.16 11.16 11.16 11.16 11.29
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 921 921 921 921 937
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2282 2282 2282 2282 2322

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
جمعیت 12.22 13.04 13.04 13.04 13.09 13.43

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 9.30 9.5 9.6 9.8 9.8 9.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 1.3 1.5 1.2 1.3 1.4
تورم مواد غذایی 12.00 12.5 12.8 13 13.3 13
اندازه اصل تورم 4.40 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567.40 611 616 623 623 684

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 11.5 10.75

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -127 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -10 -15

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 24 23
بودجه دولت -4.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 185 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.