بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 9602.00 9646 9646 9646 9646 9646

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
نرخ تورم 13.48 13 10.5 8.6 8 8
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 585.35 -165 -165 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -14 -13 -13 -13 -13
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 40 40 40 40
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 15.68 16 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 959.98 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2670.82 2380 2380 2380 2380 2490

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
جمعیت 12.56 13.43 13.43 13.43 13.43 13.77

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 13.48 13 10.5 8.6 8 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 1.2 0.9 0.7 1 0.8
تورم مواد غذایی 17.00 16 14 12 10.5 11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 741.10 750 757 762 770 776
اندازه اصل تورم 9.00 7.8 7.4 7.6 8 8

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 585.35 -165 -165 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -14 -13 -13 -13 -13

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 40 40 40 40
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
مخارج نظامی 201.00 190 190 190 190 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.