بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 10070.00 10123 10167 10211 10254 10341

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5 5 5 5 5.5
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4
نرخ تورم 12.57 8.7 8.4 8.2 8.3 8
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 10.75 10.75 10.75
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -165 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5 5 5 5 5.5
تولید ناخالص داخلی 11.40 8.5 8.5 8.5 8.5 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2380 2380 2380 2380 2490

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4
جمعیت 12.22 13.38 13.38 13.38 13.43 13.77

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 12.57 8.7 8.4 8.2 8.3 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.7 1.2 1.4 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 12.20 12.2 12.4 12 12 11.8
اندازه اصل تورم 10.10 8.6 7.4 7.2 7 6.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 669 622 617 727 727

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 10.75 10.75 10.75

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -165 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 190 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.