بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 8615.00 8633 8650 8666 8682 8715

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
نرخ تورم 12.42 15 10 8 7.5 7
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 2863.70 1600 2050 2320 2800 2120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 30.80 -13 -13 -13 -13 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 40 40 40 40 38
بودجه دولت -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
تولید ناخالص داخلی 15.68 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 984.01 1200 1200 1200 1200 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2670.82 2380 2380 2490 2490 2490

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
جمعیت 12.56 13.43 13.43 13.77 13.77 13.77

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.42 15 10 8 7.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.7 1.3 0.7 0.3 0.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 597.60 608 616 620 622 625
اندازه اصل تورم 10.20 11 10 8.5 6 5
تورم مواد غذایی 14.70 16 14.5 14 12 15

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
عرضه پول M1 40141.65 41600 41700 42000 42200 43000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 2863.70 1600 2050 2320 2800 2120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 30.80 -13 -13 -13 -13 -10
صادرات 4008.15 3200 3400 4000 3600 3200
واردات 1144.45 1150 1080 1200 890 1080

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 40 40 40 40 38
بودجه دولت -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
مخارج نظامی 201.00 190 190 190 190 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.