بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9248.00 9255 9278 9301 9324 9371
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم 9.40 9.3 9.1 8.5 8.6 8.3
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12 11.5
موازنه تجاری -426.33 -103 -103 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -20 -20 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 22 24 24 24 24
بودجه دولت -4.40 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
تولید ناخالص داخلی 10.99 11.4 10.7 10.7 10.7 10.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 955 970 970 970 970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2500 2620 2620 2620 2620
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
جمعیت 12.41 12.51 12.6 12.6 12.6 12.6
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 9.40 9.3 9.1 8.5 8.6 8.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 562.40 615 609 610 611 667
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12 11.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -426.33 -103 -103 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -20 -20 -20 -20
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 22 24 24 24 24
بودجه دولت -4.40 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5


گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.