بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 9722.00 9740 9758 9776 9793 9828

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3
نرخ بیکاری 4.40 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 12.18 11.9 9.8 8.7 8.3 8
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 585.35 -152 -131 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -14 -14 -13 -13 -13
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 43 43 42 42 42
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 15.68 16 16 18 18 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 959.98 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2670.82 2380 2380 2380 2380 2490

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.40 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4
جمعیت 12.56 13.38 13.43 13.43 13.43 13.77

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 12.18 11.9 9.8 8.7 8.3 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 1.2 1.2 0.9 0.7 0.8
تورم مواد غذایی 16.70 12 10 10 10 9.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 815 781 772 769 844
اندازه اصل تورم 8.70 8.6 7.8 7.4 7.2 7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 585.35 -152 -131 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -14 -14 -13 -13 -13

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 43 43 42 42 42
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3
مخارج نظامی 201.00 185 190 190 190 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.