بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9355.00 9435 9476 9517 9558 9640
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 9.10 9.7 9.5 8.6 8.3 8.7
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 11.5 10.75
موازنه تجاری -426.33 -152 -110 -103 -127 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -10 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 24 23
بودجه دولت -4.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
تولید ناخالص داخلی 10.99 11.8 11.8 11.8 11.8 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 970 970 970 970 964
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2620 2620 2620 2620 2740
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
جمعیت 12.41 13.04 13.04 13.04 13.09 13.43
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.10 9.7 9.5 8.6 8.3 8.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.6 0.8 0.6 0.5
تورم مواد غذایی 11.60 11.36 10.3 11.3 11.5 11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567.50 612 616 616 615 668
اندازه اصل تورم 4.00 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 11.5 10.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -426.33 -152 -110 -103 -127 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -10 -15
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 24 23
بودجه دولت -4.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 185 190


گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.