بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 9837.00 9871 9914 9957 9999 10084

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -2 4 4 4 4
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم 11.00 9.6 8.7 8.4 8.2 8.3
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 10.75 10.75
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -25 -17 -17 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 45 38 38 38 38
بودجه دولت -4.40 -8 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -2 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 11.40 7 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 800 870 870 870 870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2220 2380 2380 2380 2380

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
جمعیت 12.22 13.09 13.38 13.38 13.38 13.43

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 11.00 9.6 8.7 8.4 8.2 8.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 1.5 0.7 1.2 1.4 1.4
تورم مواد غذایی 12.50 11.7 12.2 12.4 12 12
اندازه اصل تورم 10.10 9 8.6 7.4 7.2 7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 711.40 669 622 617 803 727

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 10.75 10.75

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2.60 -152 -110 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -25 -17 -17 -17 -17

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 45 38 38 38 38
بودجه دولت -4.40 -8 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 185 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.