بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 9810.00 9858 9900 9944 9986 10070

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5.6 5 5
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4
نرخ تورم 12.31 13.6 11.9 9.8 8.7 8
نرخ بهره 11.50 11.5 10.75 10.75 10.75 10.75
موازنه تجاری 2076.45 -152 -110 -165 -165 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5.6 5 5
تولید ناخالص داخلی 11.40 8.5 8.5 8.5 8.5 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2380 2380 2380 2380 2490

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4
جمعیت 12.56 13.38 13.38 13.43 13.43 13.77

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 12.31 13.6 11.9 9.8 8.7 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 647 842 727 781 844
اندازه اصل تورم 10.80 9.4 8.2 7.8 7.4 7
تورم مواد غذایی 13.80 14 12 10 12 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 1.4 1.2 1.2 0.9 1.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 10.75 10.75 10.75 10.75

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 2076.45 -152 -110 -165 -165 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3
مخارج نظامی 182.00 185 185 190 190 190گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.