بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2020-09
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
نرخ تورم 2.8 2020-12
نرخ بهره 6.25 2020-12
موازنه تجاری 56544 2020-09
حساب جاری -806 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
موارد کروناویروس 226549 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2983 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 213773 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 48.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64709 2020-11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2974 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5880 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14404 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 250 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 356 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2402 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 158 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 540 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 809 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.8 2020-03
تولید ناخالص ملی 75956 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
افراد شاغل 4938 2019-12
افراد بیکار 252 2019-12
حداقل دستمزد 250 2020-01
جمعیت 10 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
دستمزد 704 2020-10
دستمزد در تولید 631 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165 2020-10
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 5 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 92.5 2020-11
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-12
قیمت تولید 0.8 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -29.1 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2020-12
عرضه پول M0 10165 2020-11
عرضه پول M2 18614 2020-11
نرخ بهره سپرده 9.69 2019-12
ذخایر ارزی 6491 2020-09
عرضه پول M1 16232 2020-11
عرضه پول M3 27147 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 56544 2020-09
حساب جاری -806 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2019-12
صادرات 2686454 2020-09
واردات 2629911 2020-09
گردش سرمایه 1157 2020-09
تولید نفت خام 653 2020-09
بدهی خارجی 15840363 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1284 2020-09
ذخایر طلا 0 2020-09
حواله 148 2020-09
شاخص تروریسم 0.3 2019-12
ورود توریست 30950 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
درآمدهای دولت 22241 2020-11
هزینه های مالی 22163 2020-11
ارزیابی اعتبار 48 2021-01
ارزش بودجه دولت 78.4 2020-11
هزینه های دولت 1901 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2019-12
مخارج نظامی 1624 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.7 2020-11
تولید صنعتی 16.2 2019-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1214093 2019-12
تغییرات موجودی انبار 256 2020-03
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 34 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -4.3 2020-12
استخراج معدن -6.6 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 2020-11
هزینه های مصرف کننده 11227 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 57035 2019-12
قیمت گازوئیل 0.53 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 226549 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2983 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 213773 2021-01
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.