بازارها گذشته مرجع
پول 1.7 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
نرخ تورم 2.9 2020-09
نرخ بهره 6.5 2020-09
موازنه تجاری 1873068 2020-03
حساب جاری 646 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
موارد کروناویروس 45295 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 630 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 40272 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 48.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45962 2020-08
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2974 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5880 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14404 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 250 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 356 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2402 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 158 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 540 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 809 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.8 2020-03
تولید ناخالص ملی 75956 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
افراد شاغل 4938 2019-12
افراد بیکار 252 2019-12
حداقل دستمزد 250 2020-01
جمعیت 10 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 715 2020-07
دستمزد در تولید 631 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165 2020-09
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 5.2 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.1 2020-03
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-09
قیمت تولید 6.5 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -29.1 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2020-09
عرضه پول M0 9723 2020-07
عرضه پول M2 17928 2020-07
نرخ بهره سپرده 9.69 2019-12
ذخایر ارزی 6394 2020-03
عرضه پول M1 14943 2020-06
عرضه پول M3 26214 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1873068 2020-03
حساب جاری 646 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 4463169 2020-03
واردات 2590101 2020-03
گردش سرمایه 1394 2020-03
تولید نفت خام 644 2020-06
بدهی خارجی 16212184 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915 2019-06
ذخایر طلا 0 2020-03
حواله 66 2020-03
شاخص تروریسم 0.7 2018-12
ورود توریست 12777 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 15955 2020-08
هزینه های مالی 16356 2020-08
ارزیابی اعتبار 48 2020-10
ارزش بودجه دولت 402 2020-08
هزینه های دولت 1901 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.5 2018-12
مخارج نظامی 1624 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.8 2019-06
تولید صنعتی 8 2018-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1170672 2018-12
تغییرات موجودی انبار 256 2020-03
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 34 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -3.9 2020-09
استخراج معدن -1.2 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11227 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 53689 2018-12
قیمت گازوئیل 0.53 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 45295 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 630 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 40272 2020-10
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.