بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
نرخ تورم 3 2020-04
نرخ بهره 7.25 2020-05
موازنه تجاری 1636262 2019-12
حساب جاری 362 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
موارد کروناویروس 5494 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 63 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 2506 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 57 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22400 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5739 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5769 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 392 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 835 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 396 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3953 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 161 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 760 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1045 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43.8 2019-12
تولید ناخالص ملی 75956 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
افراد شاغل 4938 2019-12
افراد بیکار 252 2019-12
حداقل دستمزد 250 2020-01
جمعیت 10 2019-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 744 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 631 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165 2020-02
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 5.4 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.1 2020-03
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-04
قیمت تولید 65 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -13.2 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.25 2020-05
عرضه پول M0 8531 2020-03
عرضه پول M2 16443 2020-03
نرخ بهره سپرده 10.28 2018-12
ذخایر ارزی 6394 2020-03
عرضه پول M1 13835 2020-03
عرضه پول M3 26721 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1636262 2019-12
حساب جاری 362 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 4848326 2019-12
واردات 3212064 2019-12
گردش سرمایه -490 2019-12
تولید نفت خام 758 2020-02
بدهی خارجی 16212184 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
حواله 121 2019-12
شاخص تروریسم 0.7 2018-12
ورود توریست 12777 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 9574 2020-04
هزینه های مالی 7268 2020-04
ارزیابی اعتبار 48 2020-05
ارزش بودجه دولت 2306 2020-04
هزینه های دولت 2554 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.5 2018-12
مخارج نظامی 1624 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.8 2019-06
تولید صنعتی 8 2018-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1170672 2018-12
تغییرات موجودی انبار 803 2019-12
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 34 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 2020-04
استخراج معدن -1.8 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 12225 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 53689 2018-12
قیمت گازوئیل 0.53 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5494 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 63 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 2506 2020-06
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.