بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
نرخ تورم 2.4 2019-05
نرخ بهره 8.5 2019-06
موازنه تجاری 2506266 2018-12
حساب جاری 963 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 40.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23813 2019-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4832 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 897 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 371 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3968 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 724 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1010 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41.7 2018-12
تولید ناخالص ملی 67440 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
افراد شاغل 4822 2017-12
افراد بیکار 252 2017-12
حداقل دستمزد 143 2019-12
جمعیت 9.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 578 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 554 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 157 2019-05
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 2.3 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-02
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-05
قیمت تولید 107 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 6.1 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2019-06
عرضه پول M0 7781 2019-04
عرضه پول M2 14965 2019-04
نرخ بهره سپرده 8.43 2017-12
ذخایر ارزی 5779 2019-03
عرضه پول M1 11726 2019-03
عرضه پول M3 24199 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2506266 2018-12
حساب جاری 963 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 5565045 2018-12
واردات 3058779 2018-12
گردش سرمایه 727 2018-12
تولید نفت خام 813 2019-02
بدهی خارجی 15253903 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1176 2018-12
ذخایر طلا 0 2018-12
حواله 176 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2017-12
ورود توریست 13455 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 7503 2019-04
هزینه های مالی 7220 2019-04
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 283 2019-04
هزینه های دولت 2324 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.5 2018-12
مخارج نظامی 1624 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.2 2019-04
تولید صنعتی -2 2017-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1147437 2017-12
تغییرات موجودی انبار -120 2018-12
شاخص رقابتی 60.04 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 25 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2019-04
استخراج معدن 1.08 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11100 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 44983 2017-12
قیمت گازوئیل 0.53 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.