بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
نرخ تورم 2.6 2019-09
نرخ بهره 8 2019-09
موازنه تجاری 348851 2019-06
حساب جاری 1459 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 46.94 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50876 2019-08
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2639 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5769 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 175 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 290 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 298 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2480 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 530 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 747 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31.9 2019-03
تولید ناخالص ملی 67440 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
افراد شاغل 4879 2018-12
افراد بیکار 254 2018-12
حداقل دستمزد 143 2019-12
جمعیت 9.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 588 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 554 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 161 2019-09
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 3.5 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.7 2019-08
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-09
قیمت تولید 104 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2019-09
عرضه پول M0 8543 2019-08
عرضه پول M2 15949 2019-08
نرخ بهره سپرده 10.28 2018-12
ذخایر ارزی 6004 2019-08
عرضه پول M1 13227 2019-08
عرضه پول M3 25483 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 348851 2019-06
حساب جاری 1459 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 5103166 2019-06
واردات 4754916 2019-06
گردش سرمایه -274 2019-06
تولید نفت خام 776 2019-06
بدهی خارجی 16212184 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
حواله 125 2019-06
شاخص تروریسم 0.96 2017-12
ورود توریست 12777 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 14810 2019-08
هزینه های مالی 14712 2019-08
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 98.2 2019-08
هزینه های دولت 1984 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.5 2018-12
مخارج نظامی 1624 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.8 2019-06
تولید صنعتی -2 2017-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1170672 2018-12
تغییرات موجودی انبار -120 2018-12
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 25 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.5 2019-09
استخراج معدن 0.1 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11100 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 53689 2018-12
قیمت گازوئیل 0.53 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.