بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
نرخ تورم 2.7 2020-01
نرخ بهره 7.25 2020-01
موازنه تجاری 2008165 2019-09
حساب جاری 941 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 46.94 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6520 2020-01
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3513 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5769 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 509 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 500 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 329 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2425 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 648 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 893 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31.6 2019-06
تولید ناخالص ملی 75956 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
افراد شاغل 4879 2018-12
افراد بیکار 254 2018-12
حداقل دستمزد 143 2019-12
جمعیت 9.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 635 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 554 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164 2020-01
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 4.6 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.1 2019-11
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-01
قیمت تولید 105 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.25 2020-01
عرضه پول M0 9501 2019-12
عرضه پول M2 18239 2019-12
نرخ بهره سپرده 10.28 2018-12
ذخایر ارزی 6183 2019-11
عرضه پول M1 13918 2019-11
عرضه پول M3 26742 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2008165 2019-09
حساب جاری 941 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 5085411 2019-09
واردات 3077247 2019-09
گردش سرمایه 397 2019-09
تولید نفت خام 726 2019-10
بدهی خارجی 16212184 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
حواله 131 2019-09
شاخص تروریسم 0.7 2018-12
ورود توریست 12777 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 1821 2020-01
هزینه های مالی 1403 2020-01
ارزیابی اعتبار 50 2020-02
ارزش بودجه دولت 418 2020-01
هزینه های دولت 2266 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.5 2018-12
مخارج نظامی 1624 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.8 2019-06
تولید صنعتی -2 2017-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1170672 2018-12
تغییرات موجودی انبار -127 2019-06
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 34 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 2020-01
استخراج معدن 0.4 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11296 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 53689 2018-12
قیمت گازوئیل 0.53 2020-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.