بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
نرخ بیکاری 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
نرخ تورم 3.00 2.1 2 2 2.6 4
نرخ بهره 6.75 6.75 6.25 6 6 6
موازنه تجاری 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
افراد شاغل 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 251.60 255 255 255 245 245
حداقل دستمزد 250.00 250 250 290 290 290
جمعیت 10.00 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2
سن بازنشستگی مردان 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
دستمزد 728.90 560 570 570 570 570
دستمزد در تولید 631.40 590 620 620 620 620

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.00 2.1 2 2 2.6 4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.3 0.7 0.7 0.7 0.6
قیمت واردات 123.40 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 5.50 3 3.5 3.5 3.5 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 166.09 164 166 168 169 173
قیمت تولید 66.10 98.56 114 70.2 76.02 131
تغییر قیمت تولید کننده -26.70 -5.5 8 8 15 15

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 6.75 6.75 6.25 6 6 6
عرضه پول M2 17169.10 14190 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 9.69 9.69 9.19 8.94 8.94 8.94
ذخایر ارزی 6393.80 7050 7350 7350 7350 8150

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
واردات 2590101.00 2380000 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 4463169.00 4799000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 767.00 800 800 800 800 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915.00 830 815 815 815 815
ورود توریست 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
مخارج نظامی 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
ارزش بودجه دولت 291.90 -280 -590 -590 -590 -590
هزینه های دولت 2554.40 2322 2439 2439 2626 2508
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم -2.70 -1.5 3.1 3.1 3.1 3.1
ثبت خودرو 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار 803.00 36.6 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -1.20 -0.5 1.5 2.5 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.8 5.5 5.5 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
درآمد قابل تصرف شخص 53688.60 51273 51273 51273 55192 52708
هزینه های مصرف کننده 12224.60 11245 11674 11674 12567 12001


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.