کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.00 5.7 5.5 5.7 5.7 5.1
افراد شاغل 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 315.70 245 245 245 245 245
حداقل دستمزد 300.00 290 290 340 340 340
جمعیت 10.16 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3
دستمزد 809.00 570 570 570 570 570
دستمزد در تولید 644.40 620 620 620 620 620
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 63.00 62 62 62 62 62

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.40 14.2 13.4 10.5 9.1 6.5
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) -6.40 12 8 8 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
قیمت واردات 127.90 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 17.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 189.50 193 198 202 207 215
تغییر قیمت تولید کننده 120.00 10 10 8 6 8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.75 8 8 8.5 9 7
عرضه پول M2 23597.10 14500 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 8.71 8.96 8.96 9.46 9.96 9.96
ذخایر ارزی خارجی 7136.50 8150 8150 8150 8150 8150

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 4867388.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 4352.20 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
واردات 2932014.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 7799402.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 697.75 810 830 860 860 950
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1131.27 815 815 815 815 815
ورود توریست 2304.00 9000 9000 12000 12000 12000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 31 31 31 31 31
بودجه دولت -1.10 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
مخارج نظامی 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490
ارزش بودجه دولت 1380.10 -590 -590 -590 -590 -590
هزینه های دولت 3239.40 3218 3199 3291 3291 3344
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.50 24 24 24 24 24


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 3.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 19.80 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
ثبت خودرو 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار -622.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.68
درآمد قابل تصرف شخص 55726.10 48821 57509 57509 57286 58429
هزینه های مصرف کننده 12844.40 12034 13387 13050 13050 13259


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.