بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 35.52 3.2 3.2 3.2 2.8 1.6
نرخ بیکاری 6.27 6.1 5.7 5.7 5.5 5.7
نرخ تورم 5.20 3 3.2 2.5 3.1 3.6
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 7 7
موازنه تجاری 1970059.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 1251.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 6.6 6.6 6.6 6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 53.4 31 31 31 31
بودجه دولت -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.27 6.1 5.7 5.7 5.5 5.7
افراد شاغل 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 375.90 245 245 245 245 245
حداقل دستمزد 250.00 290 290 290 290 340
جمعیت 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 728.50 570 570 570 570 570
دستمزد در تولید 644.40 620 620 620 620 620

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.20 3 3.2 2.5 3.1 3.6
قیمت واردات 127.90 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 6.00 2.5 3.8 3.8 3.8 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.10 168 179 173 176 174
قیمت تولید -3.00 14.58 4.86 5.62 -3.45 16.77
تغییر قیمت تولید کننده 52.70 8 8 8 15 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 0.3 0.2 0.4 0.4 0.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 7 7
عرضه پول M2 21946.90 14500 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 8.69 8.43 8.69 8.94 8.94 8.94
ذخایر ارزی خارجی 6455.30 8150 8150 8150 8150 8150

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 1970059.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 1251.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 6.6 6.6 6.6 6.6
واردات 2542099.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 4512158.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 700.48 730 750 810 830 860
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1235.00 815 815 815 815 815
ورود توریست 2304.00 9000 9000 9000 9000 12000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 53.4 31 31 31 31
بودجه دولت -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
هزینه های دولت 3117.80 3562 3102 3218 3205 3619
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 24 24 24 24 24
ارزش بودجه دولت 159.70 -590 -590 -590 -590 -590
مخارج نظامی 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 4.50 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 10.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 4.80 3 2.5 2 2 3
ثبت خودرو 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار 752.20 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن 0.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
درآمد قابل تصرف شخص 55726.10 57509 57509 57509 57286 58429
قیمت گازوئیل 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46
هزینه های مصرف کننده 11660.70 11345 11581 12034 11987 11527


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.