بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 35.51 2.8 3.2 3.2 3.2 1.6
نرخ بیکاری 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
نرخ تورم 4.70 3.3 3 3.2 2.5 3.6
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75
موازنه تجاری 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
بودجه دولت -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
افراد شاغل 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 251.60 245 245 245 245 245
حداقل دستمزد 250.00 290 290 290 290 340
جمعیت 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.5 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 62.00 61.5 62 62 62 62
دستمزد 724.00 570 570 570 570 570
دستمزد در تولید 632.30 620 620 620 620 620

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.70 3.3 3 3.2 2.5 3.6
قیمت واردات 127.90 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 4.90 2.5 2.5 3.8 3.8 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.27 170 173 179 178 179
قیمت تولید 5.40 139 160 160 160 160
تغییر قیمت تولید کننده 52.10 8 8 8 15 15
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.5 0.3 0.2 0.4 0.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75
عرضه پول M2 21612.50 14500 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 9.69 9.69 8.43 9.69 9.94 10.19
ذخایر ارزی خارجی 6369.40 7350 8150 8150 8150 8150

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
واردات 2291785.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 3840624.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 726.71 800 850 850 850 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1136.00 815 815 815 815 815
ورود توریست 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
بودجه دولت -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
هزینه های دولت 3451.40 2439 2379 2379 2379 2518
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 26.1 24 24 24 24
ارزش بودجه دولت 368.90 -590 -590 -590 -590 -590
مخارج نظامی 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی -3.60 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 11.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 4.5 3 2.5 2 3
ثبت خودرو 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار -103.10 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -5.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
درآمد قابل تصرف شخص 57035.00 51273 48821 48821 48821 52913
قیمت گازوئیل 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46
هزینه های مصرف کننده 10993.70 11674 11864 11864 11864 12048


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.