بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 -4.5 2.8 2.8 3.2 1.6
نرخ بیکاری 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
نرخ تورم 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
موازنه تجاری 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
بودجه دولت -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
افراد شاغل 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 251.60 255 245 245 245 245
حداقل دستمزد 250.00 290 290 290 290 340
جمعیت 10.00 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.5 64.5 64.5 65 65
سن بازنشستگی زنان 62.00 61.5 61.5 61.5 62 62
دستمزد 704.50 570 570 570 570 570
دستمزد در تولید 631.40 620 620 620 620 620

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6
قیمت واردات 123.40 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165.25 167 171 170 171 172
قیمت تولید 0.80 139 114 70.2 160 160
تغییر قیمت تولید کننده -29.10 8 8 8 15 15

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
عرضه پول M2 18613.80 14500 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 9.69 9.69 9.69 9.69 8.43 9.69
ذخایر ارزی 6491.40 7350 7350 7350 8150 8150

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
واردات 2629910.60 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 2686454.10 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 653.00 800 800 800 850 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1284.00 815 815 815 815 815
ورود توریست 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
بودجه دولت -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
مخارج نظامی 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
ارزش بودجه دولت 78.40 -590 -590 -590 -590 -590
هزینه های دولت 1900.70 2439 1815 1954 2379 2518
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.90 26.1 26.1 26.1 24 24


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -4.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 16.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم -4.30 1.5 3.5 4.5 3 3
ثبت خودرو 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار 255.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -6.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.48 0.48 0.46 0.45 0.45
درآمد قابل تصرف شخص 57035.00 51273 51273 55192 48821 52913
هزینه های مصرف کننده 11226.80 11674 10722 11541 11864 12048


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.