بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
نرخ تورم 2.90 2 2 2.6 2.3 3
نرخ بهره 6.50 6.25 6 6 6 6
موازنه تجاری 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
افراد شاغل 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 251.60 255 255 245 245 245
حداقل دستمزد 250.00 250 290 290 290 290
جمعیت 10.00 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2
سن بازنشستگی مردان 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
دستمزد 715.40 570 570 570 570 570
دستمزد در تولید 631.40 620 620 620 620 620

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.90 2 2 2.6 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
قیمت واردات 123.40 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.92 166 166 170 170 171
قیمت تولید 6.50 139 114 70.2 76.02 160
تغییر قیمت تولید کننده -29.10 8 8 8 15 15

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.50 6.25 6 6 6 6
عرضه پول M2 17927.60 14500 14500 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 9.69 6.43 9.69 9.44 9.44 8.43
ذخایر ارزی 6393.80 7350 7350 7350 7350 8150

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
واردات 2590101.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
صادرات 4463169.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 644.00 800 800 800 800 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915.00 815 815 815 815 815
ورود توریست 12777.00 6000 9000 9000 9000 9000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
مخارج نظامی 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
ارزش بودجه دولت 401.50 -590 -590 -590 -590 -590
هزینه های دولت 1900.70 2319 2439 2439 2626 2379
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم -3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
ثبت خودرو 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار 255.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -1.20 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.48 0.48 0.46 0.43 0.45
درآمد قابل تصرف شخص 53688.60 47584 51273 51273 55192 48821
هزینه های مصرف کننده 11226.80 11563 11674 11674 12567 11864


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.