بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8
نرخ بیکاری 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 2.60 2.5 2.4 2.3 2.4 4
نرخ بهره 7.50 7.5 7.75 7.75 8 8.5
موازنه تجاری 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
حساب جاری 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 10 10 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 3 3 3 3 2.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
افراد شاغل 4879.30 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 253.80 245 245 245 245 245
حداقل دستمزد 143.00 151 151 151 151 159
جمعیت 9.90 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2
هزینه زندگی خانواده 940.00 772 772 772 775 795
هزینه زندگی انفرادی 865.00 482 482 482 485 485
دستمزد 614.20 560 560 560 570 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00 670 670 670 680 720
دستمزد در تولید 554.10 590 590 590 620 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341.00 415 415 415 440 450
سن بازنشستگی مردان 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.60 2.5 2.4 2.3 2.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 -0.3 -0.3 0.7 0.6
تورم مواد غذایی 3.80 4 3.5 3 3.5 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162.98 160 160 164 166 173
قیمت واردات 123.40 102 102 102 102 102
قیمت تولید 104.30 117 117 117 120 138
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 9 12 12 15 15
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.50 7.5 7.75 7.75 8 8.5
عرضه پول M2 16663.40 14190 14190 14190 14500 14500
نرخ بهره سپرده 10.28 6.43 10.28 10.53 6.43 8.43
ذخایر ارزی 6034.10 6650 6950 7050 7350 8150
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
حساب جاری 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 10 10 7.5
واردات 3077246.60 2380000 2380000 2380000 2791100 2791100
صادرات 5085411.30 4799000 4799000 4799000 4900000 4900000
تولید نفت خام 763.00 725 790 800 800 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915.00 830 830 830 815 815
ورود توریست 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 3 3 3 3 2.5
مخارج نظامی 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
هزینه های دولت 2265.80 1749 2322 2327 2329 2394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24
ارزش بودجه دولت 956.90 -280 -280 -280 -590 -590
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی -2.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 2.4 2.3 2.7 3.1 3.1
استخراج معدن -0.10 6 6 6 5.8 5.8
ثبت خودرو 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار -126.80 36.6 36.6 36.6 22.9 22.9
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.58 0.6 0.61 0.63 0.63
درآمد قابل تصرف شخص 53688.60 55031 55031 55138 55192 56737
هزینه های مصرف کننده 11296.40 11125 11579 11601 11613 11938


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.