بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.1 2.3 2.6 2.5 2.8
نرخ بیکاری 5.20 5 5 5 4.5 4.5
نرخ تورم 2.40 2.3 2.4 2.7 2.5 2.4
نرخ بهره 8.50 8 7.5 7 7 7
موازنه تجاری 2506266.00 2172500 2407500 2419000 2419000 2108900
حساب جاری 963.00 1309 1300 1315 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 13.4 13.4 13.4 11 11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.5 47.5 47.5 50.1 50.1
بودجه دولت -0.40 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.20 5 5 5 4.5 4.5
افراد بیکار 251.70 249 249 249 245 245
حداقل دستمزد 143.00 143 143 143 151 151
جمعیت 9.90 10 10 9.9 10 10
هزینه زندگی خانواده 940.00 772 772 772 772 775
هزینه زندگی انفرادی 865.00 482 482 482 482 485
دستمزد 581.20 555 557 560 560 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00 670 670 670 670 680
دستمزد در تولید 554.00 590 590 590 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341.00 415 415 415 415 440
سن بازنشستگی مردان 63.50 64 64 64 64.5 64.5
سن بازنشستگی زنان 60.50 61 61 61 61.5 61.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.40 2.3 2.4 2.7 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.2 0.7 0.6 0.5 0.7
تورم مواد غذایی 2.30 4.3 4.7 5 5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156.54 157 159 161 161 166
قیمت تولید 107.10 133 136 121 121 139
تغییر قیمت تولید کننده 6.10 35 31 29 29 15
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 8.50 8 7.5 7 7 7
عرضه پول M2 14965.30 14000 14150 14190 14190 14500
نرخ بهره سپرده 8.43 7.43 6.93 6.43 6.43 6.43
ذخایر ارزی 5778.60 5610 5630 5650 5650 5750
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 2506266.00 2172500 2407500 2419000 2419000 2108900
حساب جاری 963.00 1309 1300 1315 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 13.4 13.4 13.4 11 11
واردات 3058779.00 2497500 2319500 2380000 2380000 2791100
صادرات 5565045.00 4670000 4727000 4799000 4799000 4900000
تولید نفت خام 813.00 801 803 805 805 803
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1176.00 870 845 830 830 815
ورود توریست 13455.00 17500 17500 17500 19000 19000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.5 47.5 47.5 50.1 50.1
بودجه دولت -0.40 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
هزینه های دولت 2323.80 2262 2269 2260 2247 2319
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.4 26.4 26.4 26.1 26.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 2.20 -0.8 -0.8 -0.8 1.8 1.8
تولید صنعتی -2.00 5.3 5.3 5.3 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.20 1.8 1.9 2 2 3.1
استخراج معدن 1.08 6.5 6.2 6 6 5.8
ثبت خودرو 1147437.00 1157000 1159000 1160000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار -120.20 38.2 41.1 36.6 36.6 22.9
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.51 0.5 0.49 0.48 0.48
درآمد قابل تصرف شخص 44983.30 46423 46558 46378 46108 47584
هزینه های مصرف کننده 11099.90 11281 11314 11270 11205 11563


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.