بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
نرخ بهره 8.00 7.75 7.75 8 8.25 8.5
موازنه تجاری 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
حساب جاری 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 13.4 11 11 11 11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
بودجه دولت -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
افراد بیکار 253.80 249 245 245 245 245
حداقل دستمزد 143.00 143 151 151 151 151
جمعیت 9.90 9.94 9.97 9.97 9.97 9.97
هزینه زندگی خانواده 940.00 772 772 772 772 775
هزینه زندگی انفرادی 865.00 482 482 482 482 485
دستمزد 587.70 560 560 560 560 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00 670 670 670 670 680
دستمزد در تولید 554.10 590 590 590 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341.00 415 415 415 415 440
سن بازنشستگی مردان 63.50 64 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی زنان 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.5 -0.3 -0.3 0.7
تورم مواد غذایی 3.50 5 5 5 5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160.72 161 161 160 160 166
قیمت تولید 104.41 121 121 121 117 139
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 3 9 12 12 15
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 8.00 7.75 7.75 8 8.25 8.5
عرضه پول M2 15948.60 14190 14190 14190 14190 14500
نرخ بهره سپرده 10.28 6.43 6.43 10.03 10.28 6.43
ذخایر ارزی 6004.30 6250 6650 6950 7050 7350
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
حساب جاری 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 13.4 11 11 11 11
واردات 4754916.00 2380000 2380000 2380000 2380000 2791100
صادرات 5103166.00 4799000 4799000 4799000 4799000 4900000
تولید نفت خام 776.00 770 765 790 800 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915.00 830 830 830 830 815
ورود توریست 12777.00 17500 19000 19000 19000 19000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
بودجه دولت -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
هزینه های دولت 1984.20 2260 2247 2034 2034 2319
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.4 26.1 26.1 26.1 26.1
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.80 -0.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی -2.00 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.50 2.4 2.4 2.3 2.7 3.1
استخراج معدن 0.10 6 6 6 6 5.8
ثبت خودرو 1170672.00 1160000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار -120.20 36.6 36.6 36.6 36.6 22.9
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.49 0.48 0.46 0.45 0.48
درآمد قابل تصرف شخص 53688.60 46378 46108 46108 46108 47584
هزینه های مصرف کننده 11099.90 11270 11205 11377 11377 11563


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.