بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 4.80 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
نرخ تورم 3.00 2.4 2.3 2.4 2.4 4
نرخ بهره 7.25 7.25 6.75 6.25 6 6
موازنه تجاری 1636262.10 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 362.00 1315 1315 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 10 7.5 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.80 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
افراد شاغل 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
افراد بیکار 251.60 255 255 255 255 245
حداقل دستمزد 250.00 250 250 250 290 290
جمعیت 10.00 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2
هزینه زندگی خانواده 940.00 772 772 775 775 795
هزینه زندگی انفرادی 865.00 482 482 485 485 485
سن بازنشستگی مردان 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
دستمزد 744.50 560 560 570 570 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00 670 670 680 680 720
دستمزد در تولید 631.40 590 590 620 620 620

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.00 2.4 2.3 2.4 2.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.3 -0.3 0.7 0.7 0.6
قیمت واردات 123.40 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 5.40 3.5 3 3.5 3.5 3.5
قیمت صادرات 127.10 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165.11 160 164 167 169 174
قیمت تولید 65.00 94.32 98.56 114 74.75 131
تغییر قیمت تولید کننده -13.20 -10 -5.5 8 15 15

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 7.25 7.25 6.75 6.25 6 6
عرضه پول M2 16442.80 14190 14190 14500 14500 14500
نرخ بهره سپرده 10.28 10.28 10.28 10.28 10.03 10.03
ذخایر ارزی 6393.80 6950 7050 7350 7350 8150

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1636262.10 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
حساب جاری 362.00 1315 1315 1400 1400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 10 10 10 7.5 7.5
واردات 3212064.50 2380000 2380000 2791100 2791100 2791100
صادرات 4848326.50 4799000 4799000 4900000 4900000 4900000
تولید نفت خام 758.00 790 800 800 800 850
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 915.00 830 830 815 815 815
ورود توریست 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
بودجه دولت -0.40 -12.5 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5
مخارج نظامی 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
ارزش بودجه دولت 2306.50 -280 -280 -590 -590 -590
هزینه های دولت 2554.40 2100 2313 2315 2315 2380
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید صنعتی 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 1.5 2.7 3.1 3.1 3.1
ثبت خودرو 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
تغییرات موجودی انبار 803.00 36.6 36.6 22.9 22.9 22.9
استخراج معدن -1.80 -3.5 -0.5 1.5 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 5.8 5.8 5.5 5.5 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
درآمد قابل تصرف شخص 53688.60 55031 55138 55192 55192 56737
هزینه های مصرف کننده 12224.60 12134 12610 12622 12622 12976


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.