15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.7%
AZ
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه JUN 7.2%

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.