16/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.3% -0.3%
09:00 AM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه SEP 2.5% 2.4%
12/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.3%


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.