10/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) NOV 1.6%
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
AZ
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه NOV 4.9%

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.