30/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه DEC 2.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AZ
تصمیم نرخ بهره 7.50%
09/02/2020 واقعی قبلی
AZ
انتخابات پارلمانی
11/02/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.5%
19/02/2020 واقعی قبلی
01:10 PM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.