16/08/2019 واقعی قبلی
12:45 PM
AZ
GDP YoY JUL 2.5% 2.4%
10/09/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
AZ
Inflation Rate MoM AUG 0.1%


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.