12/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) JUL -0.3%
17/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUL -2.7%


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.