30/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AZ
تصمیم نرخ بهره 6.5%
12/11/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%
15/11/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT -3.9%


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.