13/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN 2.2%
16/07/2019 واقعی قبلی
11:50 AM
AZ
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.4%


آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آذربایجان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.