بازارها گذشته مرجع
پول 177 2019-06
بازار سهام 5376 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
نرخ بیکاری 4.6 2018-12
نرخ تورم 5 2019-05
نرخ بهره 7.5 2019-05
موازنه تجاری -592 2019-03
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 87.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2680362 2018-12
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 186854 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 171094 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 348130 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 57191 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 123450 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1469899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320545 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24452 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-12
افراد شاغل 8088448 2018-12
افراد بیکار 389406 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2018-12
جمعیت 21.67 2018-12
نرخ اشتغال 95.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-05
اندازه اصل تورم 6.2 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 139 2019-04
قیمت صادرات 169 2019-02
قیمت واردات 142 2019-02
CPI مسکن آب و برق 116 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-05
تورم مواد غذایی 0.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 9.76 2019-06
عرضه پول M0 640943 2018-12
عرضه پول M1 853568 2019-03
عرضه پول M2 6550042 2019-03
ترازنامه بانک 9045664 2018-12
ذخایر ارزی 1085117 2019-02
نرخ بهره سپرده 7.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 5 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1917439 2018-12
نرخ وام 8.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -592 2019-03
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 1137 2019-03
واردات 1729 2019-03
بدهی خارجی 52310 2018-12
رابطه مبادله 120 2019-02
ورود توریست 166975 2019-04
ذخایر طلا 19.9 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352 2018-12
حواله 584 2018-12
شاخص تروریسم 4.05 2017-12
درآمد گردشگری 475 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -760769 2018-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2693228 2018-12
بدهی های دولت 11977539 2018-12
درآمدهای دولت 1932459 2018-12
مخارج نظامی 1710 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.7 2019-03
استفاده از ظرفیت 81 2018-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 4294 2019-01
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 74 2019-03
شاخص رقابتی 56 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2019-05
تولید صنعتی -0.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 44.7 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5618198 2019-03
نرخ وام بانکی 12.2 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 808 2018-09
جواز ساختمان 2362 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.