بازارها گذشته مرجع
پول 194 2021-02
بازار سهام 7372 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2020-09
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
نرخ تورم 3 2021-01
نرخ بهره 4.5 2021-01
موازنه تجاری -562 2020-12
حساب جاری 240 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
موارد کروناویروس 81009 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 453 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 75842 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 84.01 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2336176 2020-09
تولید ناخالص ملی 14583892 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070020 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4012 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 181094 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 151828 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 52138 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112139 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1483511 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 285037 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27059 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
افراد شاغل 7977000 2020-06
افراد بیکار 458359 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.2 2020-06
جمعیت 21.9 2019-12
نرخ اشتغال 94.6 2021-12
حداقل دستمزد 10000 2021-12
نرخ بیکاری جوانان 27.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 140 2020-12
اندازه اصل تورم 4.1 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 2019-12
قیمت تولید 148 2020-12
قیمت صادرات 144 2020-11
قیمت واردات 137 2020-11
CPI مسکن آب و برق 118 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2021-01
تورم مواد غذایی 6.8 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 6.96 2021-02
عرضه پول M0 767991 2020-08
عرضه پول M1 1094981 2020-11
عرضه پول M2 8264614 2020-11
ترازنامه بانک 10924979 2020-08
ذخایر ارزی 1027503 2020-11
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 2287528 2020-08
نرخ وام 5.5 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -562 2020-12
حساب جاری 240 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 964 2020-12
واردات 1527 2020-12
بدهی خارجی 51618 2020-09
رابطه مبادله 105 2020-11
ورود توریست 1682 2021-01
ذخایر طلا 6.7 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 103 2020-09
حواله 612 2020-11
شاخص تروریسم 6.07 2019-12
درآمد گردشگری 134 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -1016483 2019-12
هزینه های دولت 1416989 2019-12
ارزیابی اعتبار 21 2021-02
هزینه های مالی 2915291 2019-12
بدهی های دولت 12874786 2019-09
درآمدهای دولت 1898808 2019-12
مخارج نظامی 1710 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.7 2020-11
استفاده از ظرفیت 81 2019-12
تغییرات موجودی انبار -7712 2019-12
ثبت خودرو 1611 2020-08
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 82 2021-03
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
شاخص PMI تولید 60.2 2021-01
تولید صنعتی 2 2020-12
شاخص PMI خدمات 56.2 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10405872 2019-12
پس انداز های شخصی 21.3 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 6265113 2020-11
نرخ وام بانکی 5.81 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 865 2020-09
جواز ساختمان 1021 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 81009 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 453 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 75842 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.