بازارها گذشته مرجع
پول 184 2020-10
بازار سهام 5685 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-03
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
نرخ تورم 4 2020-09
نرخ بهره 4.5 2020-09
موازنه تجاری -342 2020-08
حساب جاری -548 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 5811 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 13 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3457 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 84.01 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2292589 2020-03
تولید ناخالص ملی 14583892 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070020 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4012 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153735 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148966 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 51232 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98631 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367507 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232917 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26191 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
افراد شاغل 7977000 2020-06
افراد بیکار 458359 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.2 2020-06
جمعیت 21.9 2019-12
نرخ اشتغال 94.3 2020-03
حداقل دستمزد 10000 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 23.3 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 139 2020-09
اندازه اصل تورم 2.9 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 2019-12
قیمت تولید 144 2020-08
قیمت صادرات 146 2020-07
قیمت واردات 137 2020-07
CPI مسکن آب و برق 118 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-09
تورم مواد غذایی 11.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 6.96 2020-10
عرضه پول M0 801184 2020-05
عرضه پول M1 1024589 2020-07
عرضه پول M2 7717772 2020-07
ترازنامه بانک 10924979 2020-08
ذخایر ارزی 1317527 2020-07
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 2287528 2020-08
نرخ وام 5.5 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -342 2020-08
حساب جاری -548 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 947 2020-08
واردات 1289 2020-08
بدهی خارجی 50814 2020-06
رابطه مبادله 106 2020-07
ورود توریست 0 2020-09
ذخایر طلا 6.7 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153 2020-03
حواله 432 2020-05
شاخص تروریسم 3.57 2018-12
درآمد گردشگری 135 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -1016483 2019-12
هزینه های دولت 1416989 2019-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-10
هزینه های مالی 2915291 2019-12
بدهی های دولت 12874786 2019-09
درآمدهای دولت 1898808 2019-12
مخارج نظامی 1710 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.7 2020-06
استفاده از ظرفیت 81 2019-12
تغییرات موجودی انبار -7712 2019-12
ثبت خودرو 2929 2020-05
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 45 2020-09
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
شاخص PMI تولید 59.8 2020-09
تولید صنعتی -13.7 2020-06
شاخص PMI خدمات 54.3 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10405872 2019-12
پس انداز های شخصی 21.3 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 5943258 2020-07
نرخ وام بانکی 6.66 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 851 2019-12
جواز ساختمان 2752 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5811 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 13 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3457 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.