بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 176.70 177 178 178 179 180
بازار سهام 5383.72 5274 5237 5200 5164 5092
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 2.9 3.3 3.5 3.8
نرخ تورم 5.00 4.2 4.4 4.6 4.4 4.7
نرخ بهره 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
موازنه تجاری -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
حساب جاری -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 75 75 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 16 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 2.9 3.3 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 87.17 94.8 94.8 94.8 96.1 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2680362.00 2302819 2477202 2768814 2774175 2874029
تولید ناخالص ملی 14047307.00 13191225 13249998 14510868 14538963 15062281
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3537145 3552905 3829412 3836826 3974930
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842.30 4230 4230 4230 4350 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669.10 12150 12150 12150 12303 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 186854.00 163684 172524 193020 193394 200355
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 171094.00 164471 161711 176740 177082 183456
تولید ناخالص داخلی از ساخت 348130.00 314763 395207 359618 360315 373284
تولید ناخالص داخلی از معادن 57191.00 56285 53958 59078 59193 61323
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 123450.00 101981 109303 127524 127771 132370
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1469899.00 1399989 1442380 1518406 1521345 1576105
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320545.00 216390 282995 331123 331764 343706
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24452.00 24322 25654 25259 25308 26219
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
افراد بیکار 389406.00 345000 348000 355000 355000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 53.7 54.2 53.8 53.8 51.9
جمعیت 21.67 21.9 21.9 21.68 21.92 21.92
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 19.60 21.5 21.5 21.5 21 20.9
نرخ اشتغال 95.90 95.2 95.4 95.5 95.5 95.9
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 5.00 4.2 4.4 4.6 4.4 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.00 131 130 132 132 138
قیمت مصرف کننده اصلی 134.20 131 133 134 137 139
اندازه اصل تورم 6.20 3.2 3.7 3.8 4 4.1
قیمت تولید 137.70 145 136 144 145 150
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.5 0.6 0.9 0.6 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 6.2 5.4 5 5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.40 112 115 116 113 121
تورم مواد غذایی 0.80 1.5 2.9 3.3 4.5 6.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 9.76 11 11 11 10.5 10.5
عرضه پول M2 6550042.00 6210000 6230000 6270000 6270000 6400000
ذخایر ارزی 1085117.00 1555000 1600000 1630000 1630000 1720000
ترازنامه بانک 9045664.40 9500000 9750000 9820000 9820000 10500000
نرخ بهره سپرده 7.50 8 8 8 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1917438.70 2180000 2220000 2270000 2270000 2350000
نرخ وام 8.50 9 9 9 8.5 8.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
حساب جاری -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
صادرات 1137.00 1120 1150 1090 1210 1180
واردات 1729.00 1910 1820 1810 2050 1890
بدهی خارجی 52310.45 57300 58000 58500 58500 62000
ورود توریست 166975.00 141000 146000 251000 236000 264000
ذخایر طلا 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
درآمد گردشگری 475.20 322 338 490 500 470
حواله 584.50 570 550 720 700 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352.00 840 410 710 710 820
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 75 75 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 1300180.20 1141981 1147069 1343086 1345687 1394123
بدهی های دولت 11977539.00 11000000 11300000 11600000 11600000 12200000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 5.70 0.9 1.2 1.3 2.5 3.1
تغییرات موجودی انبار 313742.80 1170000 1170000 1170000 1220000 1220000
ثبت خودرو 4294.00 5480 5410 3380 5500 5690
شاخص PMI خدمات 45.30 49.9 53.5 54.1 53.5 56.9
اطمینان کسب و کار 74.00 71 82 85 75 88
شاخص PMI تولید 41.00 48.7 53.8 53.7 54 55.9
تولید صنعتی -0.80 0.1 0.8 1 0.8 1.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 8345445 8382628 10413903 10434066 10809632
پس انداز های شخصی 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
اعتبار بخش خصوصی 5618197.90 5620000 5690000 5720000 5720000 5800000
نرخ وام بانکی 12.20 12.51 12.51 12.51 12.01 12.01
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 808.50 837 845 861 855 873
جواز ساختمان 2362.00 2700 2840 2720 2720 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.