بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 177.00 177 177 178 179 180
بازار سهام 5894.51 5864 5820 5775 5731 5644
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
نرخ تورم 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
نرخ بهره 7.50 7.5 7 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -823.00 -670 -910 -910 -910 -820
حساب جاری 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 75 72 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
تولید ناخالص داخلی 88.90 94.8 94.8 96.1 96.1 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2326273.00 2471098 2747371 2755412 2774175 2835287
تولید ناخالص ملی 14047307.00 13217346 14398490 14440632 14538963 14859241
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3544149 3799755 3810877 3836826 3921348
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4230 4230 4350 4350 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12150 12150 12303 12303 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 162364.00 172099 191525 192086 193394 197654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 177851.00 161313 175371 175885 177082 180983
تولید ناخالص داخلی از ساخت 348130.00 394233 356833 357878 360315 368252
تولید ناخالص داخلی از معادن 62670.00 53825 58621 58792 59193 60497
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97321.00 109034 126536 126907 127771 130585
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1335470.00 1438825 1506646 1511056 1521345 1554859
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232601.00 282297 328559 329520 331764 339072
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25028.00 25590 25063 25137 25308 25865
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
افراد بیکار 399784.00 348000 355000 355000 355000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 52.60 54.2 53.8 53.8 53.8 51.9
جمعیت 21.67 21.9 21.68 21.92 21.92 21.92
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 19.60 21.5 21.5 21 21 20.9
نرخ اشتغال 95.30 95.4 95.5 95.5 95.5 95.9
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.00 130 132 132 136 138
قیمت مصرف کننده اصلی 134.60 133 134 137 137 139
اندازه اصل تورم 5.70 3.7 3.8 4 4 4.1
قیمت تولید 137.60 136 144 145 144 150
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.9 0.6 0.6 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 5.4 5 5 4.3 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.50 115 116 113 119 121
تورم مواد غذایی -2.60 2.9 3.3 4.5 4.5 6.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.50 7.5 7 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 8.76 9.44 9.44 8.94 8.94 8.94
عرضه پول M2 6550042.00 6230000 6270000 6270000 6270000 6400000
ذخایر ارزی 1085117.00 1600000 1630000 1630000 1630000 1720000
ترازنامه بانک 9187270.70 9750000 9820000 9820000 9820000 10500000
نرخ بهره سپرده 7.50 7.5 7.5 7 7 7
ترازنامه بانک مرکزی 2031981.00 2220000 2270000 2270000 2270000 2350000
نرخ وام 8.50 8.5 8.5 8 8 8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -823.00 -670 -910 -910 -910 -820
حساب جاری 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
صادرات 961.00 1150 1090 1210 1190 1180
واردات 1784.00 1820 1810 2050 1990 1890
بدهی خارجی 54221.66 58000 58500 54037 54141 62000
ورود توریست 115701.00 90000 151000 170000 83000 164000
ذخایر طلا 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
درآمد گردشگری 475.20 338 490 500 500 470
حواله 584.50 550 720 700 710 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167.00 410 710 710 710 820
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 75 72 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 1300180.20 1144242 1332685 1336585 1345687 1375331
بدهی های دولت 11977539.00 11300000 11600000 11600000 11600000 12200000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 5.70 1.2 1.3 2.5 2.5 3.1
تغییرات موجودی انبار 313742.80 1170000 1170000 1220000 1220000 1220000
ثبت خودرو 3758.00 5410 3380 5500 5500 5690
شاخص PMI خدمات 57.10 53.5 54.1 53.5 53.5 56.9
اطمینان کسب و کار 74.00 82 85 75 75 88
شاخص PMI تولید 55.70 53.8 53.7 54 54 55.9
تولید صنعتی -0.80 0.8 1 0.8 0.6 1.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 8361971 10333253 10363497 10434066 10663918
پس انداز های شخصی 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
اعتبار بخش خصوصی 5618197.90 5690000 5720000 5720000 5720000 5800000
نرخ وام بانکی 11.52 12.2 12.2 11.7 11.7 11.7
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 827.80 845 861 855 855 873
جواز ساختمان 3007.00 2840 2720 2720 2720 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.