بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 181.75 182 182 183 183 185
بازار سهام 5688.13 5885 5840 5796 5751 5662

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
نرخ بیکاری 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم 5.70 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
حساب جاری -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 72 72 72 72 70
بودجه دولت -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
تولید ناخالص داخلی 88.90 95 95 95 95 98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2507363.00 2366831 2350666 2556257 2602643 2706749
تولید ناخالص ملی 14047307.00 14293135 14265040 14321229 14581105 15164349
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3771952 3764538 3779367 3847947 4001865
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4250 4250 4250 4250 4358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12303 12303 12303 12303 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 170732.00 165357 165768 174061 177220 184309
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166770.00 180191 168143 170022 173107 180032
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145.00 455377 317999 319251 325045 338046
تولید ناخالص داخلی از معادن 55822.00 63743 56281 56911 57943 60261
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109306.00 99026 104395 111437 113460 117998
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1461425.00 1359374 1429749 1489923 1516959 1577638
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282904.00 236836 213482 288421 293654 305401
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25676.00 25452 26143 26177 26652 27718

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
افراد بیکار 437797.00 417000 419000 420000 421000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 53 53.1 53.3 53.5 53.9
جمعیت 21.67 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 62500 64000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 26200 26800
نرخ بیکاری جوانان 20.00 21 21 21 20.9 20.9
نرخ اشتغال 95.10 95.1 95.3 95.3 95.5 95.5
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 52100 42900 44500
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 25300 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 5.70 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.60 135 136 137 139 145
قیمت مصرف کننده اصلی 136.30 138 140 140 140 145
اندازه اصل تورم 3.00 3.5 4 3.5 4.1 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149.82 160 157 157 157 164
قیمت تولید 142.10 143 144 138 146 149
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3.1 5.5 1.9 2.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.30 116 119 121 121 127
تورم مواد غذایی 12.40 15 7.5 6.5 6.5 6.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره بین بانکی 8.10 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
عرضه پول M2 6790393.00 6830000 6890000 6900000 6920000 7000000
ذخایر ارزی 1356934.00 1387640 1407485 1427329 1447174 1526552
ترازنامه بانک 9624866.20 9450000 9470000 9480000 9600000 9800000
نرخ بهره سپرده 6.50 7 7 7 7 7
نسبت ذخیره نقدی 5.00 5 5 5 6 6
ترازنامه بانک مرکزی 1911778.50 2310000 2280000 2320000 2350000 2350000
نرخ وام 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
حساب جاری -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
صادرات 999.90 1210 1190 1250 1280 1340
واردات 1784.20 2050 1690 1700 1890 1950
بدهی خارجی 55157.27 56900 57500 58000 60000 62000
ورود توریست 228434.00 205000 83000 130000 220000 240000
ذخایر طلا 19.66 20.3 20.6 20.6 20.6 21
درآمد گردشگری 332.20 350 200 250 450 500
حواله 515.30 620 580 600 750 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230.00 210 210 960 550 550

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 72 72 72 72 70
بودجه دولت -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000
هزینه های دولت 1300180.20 1322933 1320333 1325534 1349587 1403571
هزینه های مالی 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
بدهی های دولت 12599843.00 12700000 12700000 12850000 12900000 13200000
درآمدهای دولت 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 1.30 2.5 2.1 2.8 3.1 3.1
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
ثبت خودرو 2999.00 4500 3000 5500 5690 5690
شاخص PMI خدمات 57.00 53.5 53.5 53 56.9 56.9
اطمینان کسب و کار 63.00 75 78 80 88 88
شاخص PMI تولید 54.00 54.5 56 53 55.9 55.9
تولید صنعتی 1.30 0.8 0.6 0.5 1.3 1.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 10257644 10237482 10277807 10464309 10882882
پس انداز های شخصی 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1
اعتبار بخش خصوصی 5794826.90 5819451 5877797 5936142 5994487 6227869
نرخ وام بانکی 9.74 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 837.90 855 855 860 873 832
جواز ساختمان 2491.00 2750 2200 2600 2940 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.