بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 13338.49 12825 12331 11857 11400 10540

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 3.3 3.25 3.2 3.2 4.2
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.8 4.8 4.5
نرخ تورم 12.10 9 8.3 7 6.5 6
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5.5 5.5
موازنه تجاری -495.00 -500 -500 -500 -430 -350
حساب جاری -740.80 -2450 -2300 -2250 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -3.15 -3.1 -3.1 -3 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 115 115 115 115 120
بودجه دولت -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
نرخ مالیات شرکت 24.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 3.3 3.25 3.2 3.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 80.71 83 83 83 83 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2497489.00 2860420 2472921 2240579 2577409 2951954
تولید ناخالص ملی 14567811.00 15063117 15048549 15041265 15033981 15545136
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3809794.30 3939327 3935518 3933613 3931708 4065386
تولید ناخالص داخلی سرانه 4052.75 4300 4300 4300 4300 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12536.94 13300 13300 13300 13300 13600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178885.00 194226 168660 170544 184609 200441
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 143035.00 181328 159377 141856 147612 187131
تولید ناخالص داخلی از ساخت 425455.00 369638 485906 333845 439070 381467
تولید ناخالص داخلی از معادن 48326.00 62004 54873 48398 49872 63988
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112266.00 134485 102847 108989 115859 138789
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1457016.00 1583503 1458427 1346307 1503641 1634175
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 242280.00 337303 243283 166916 250033 348097
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27510.00 26637 27742 27737 28390 27489

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.8 4.8 4.5
افراد بیکار 432463.00 420000 415000 412000 412000 375000
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 51.5 52 52.5 52.5 53
جمعیت 21.92 22.36 22.36 22.36 22.4 22.4
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
نرخ بیکاری جوانان 30.00 33 33 33 33 28
نرخ اشتغال 94.90 95.2 95.4 95.7 96 96

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 12.10 9 8.3 7 6.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154.70 155 151 154 154 165
قیمت مصرف کننده اصلی 153.00 152 153 157 159 165
اندازه اصل تورم 7.00 8.3 8.3 8.3 8.3 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.90 170 166 165 163 181
قیمت تولید 130.10 182 187 144 154 184
تغییر قیمت تولید کننده 16.30 15.5 16.3 17 18 20
تورم مواد غذایی 22.10 17.5 16.3 15.4 15 12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.20 134 137 140 143 146
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 2.7 2.5 2.3 2.2 1.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 7.21 7.21 7.46 7.46
عرضه پول M2 9535950.00 9928987 10168987 10408987 10649000 11609000
ذخایر ارزی خارجی 3100.00 2500 2650 2800 3000 4500
ترازنامه بانک 12923184.10 13732900 14032900 14332900 14645677 15845677
نرخ وام 6.00 6 6.25 6.25 6.5 6.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
ترازنامه بانک مرکزی 2324344.10 2553250 2585500 2618000 2650000 2750000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -495.00 -500 -500 -500 -430 -350
حساب جاری -740.80 -2450 -2300 -2250 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -3.15 -3.1 -3.1 -3 -2.5
واردات 1694.00 1850 1900 1930 1950 2500
صادرات 1200.00 1350 1400 1500 1600 2000
بدهی خارجی 51117.43 54500 53600 52500 52000 50000
ورود توریست 89506.00 150000 100000 100000 250000 250000
ذخایر طلا 6.70 8 8 8 8 10
حواله 446.60 525 550 560 575 600
درآمد گردشگری 31.00 150 100 180 250 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 178.16 200 220 240 250 350

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 115 115 115 115 120
بودجه دولت -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1874933 -1874933 -1874933 -1874933 -1974933
هزینه های دولت 1556489.00 1609410 1607853 1607075 1606297 1660911
مخارج نظامی 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
هزینه های مالی 3040996.00 3674933 3674933 3674933 3674933 4174933
بدهی های دولت 16564520.00 18000000 18500000 19000000 19500000 22000000
درآمدهای دولت 1373308.00 1550000 1600000 1700000 1800000 2200000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی -3.46 1.2 1.25 1.5 2 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -64200.50 25000 50000 100000 150000 150000
ثبت خودرو 257.00 200 200 300 400 600
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 61.90 58 61 61 64 65
تولید صنعتی 2.90 2 2 2 2 2.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 62.10 57 59 59 60 62
اطمینان کسب و کار 71.00 110 115 120 125 140

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 10589745.40 10949797 10939207 10933912 10928617 11300190
پس انداز های شخصی 18.90 21.5 21.5 21.5 22.5 22.5
اعتبار بخش خصوصی 7191193.40 6527869 6627869 6627869 6461877 6061877
نرخ وام بانکی 8.00 8 8.25 8.25 8.5 8.5

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 883.40 900 905 910 915 940
جواز ساختمان 1942.00 2400 2650 2800 3000 3000


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.