بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 183.50 184 184 185 185 186
بازار سهام 5261.99 5016 4938 4862 4787 4638

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
نرخ بیکاری 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
نرخ تورم 4.20 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -407.00 -800 -820 -790 -830 -820
حساب جاری -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
تولید ناخالص داخلی 84.01 82 82 88 88 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2292589.00 2513631 2795324 2847343 2888411 2907137
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14011443 14890154 15167248 15386006 15485760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 3716346 4155490 4232820 4293871 4321710
تولید ناخالص داخلی سرانه 4011.70 3950 3950 4100 4100 4100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078.10 12600 12600 13100 13100 13100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153735.00 171159 189353 192876 195658 196927
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148966.00 167187 176883 180175 182773 183958
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 400490 407880 415471 421463 424196
تولید ناخالص داخلی از معادن 51232.00 55962 58912 60008 60874 61268
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98631.00 109579 128979 131379 133274 134138
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367507.00 1465079 1539630 1568282 1590901 1601215
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232917.00 283611 331247 337411 342278 344497
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26191.00 25740 26255 26744 27129 27305

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
افراد بیکار 387460.00 420000 421000 421000 421000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 51.00 53.3 53.5 53.5 53.5 53.9
جمعیت 21.90 22.13 22.13 22.36 22.36 22.36
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
نرخ بیکاری جوانان 23.30 22.8 23 23 23 23
نرخ اشتغال 94.30 93.5 94.5 95 95.5 95.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 4.20 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.40 137 139 140 143 145
قیمت مصرف کننده اصلی 138.90 140 141 142 144 146
اندازه اصل تورم 3.20 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 156 159 159 160 166
قیمت تولید 144.00 138 146 146 147 150
تغییر قیمت تولید کننده 4.00 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.00 121 121 122 123 127
تورم مواد غذایی 10.90 8.5 6.5 4 4 6.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
عرضه پول M2 7523814.00 6900000 6920000 6920000 6920000 7000000
ذخایر ارزی 1210834.00 1427329 1447174 1467018 1467018 1526552
ترازنامه بانک 10254910.00 9480000 9600000 9600000 9600000 9800000
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 2.00 5 6 6 6 6
ترازنامه بانک مرکزی 2062164.90 2320000 2350000 2350000 2350000 2350000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -407.00 -800 -820 -790 -830 -820
حساب جاری -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 994.00 1550 1750 1790 1800 1950
صادرات 587.00 750 950 1000 970 1150
بدهی خارجی 50448.47 58000 60000 60000 60000 62000
ورود توریست 0.00 130000 220000 230000 230000 240000
ذخایر طلا 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21
حواله 431.80 600 750 750 750 750
درآمد گردشگری 135.00 250 450 380 380 500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153.00 960 550 550 550 550

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929
هزینه های دولت 1416988.70 1303431 1446745 1473668 1494923 1504615
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
هزینه های مالی 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
بدهی های دولت 12874786.00 13964155 14235609 14507063 14507063 15592881
درآمدهای دولت 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -25.50 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
ثبت خودرو 3139.00 5500 5690 5690 5690 5690
شاخص PMI تولید 67.30 55 51.9 52 52 55.9
تولید صنعتی -25.50 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
شاخص PMI خدمات 50.40 47 51 53 53 56.9
اطمینان کسب و کار 33.00 25 37 45 47 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10106426 10624396 10822107 10978195 11049372
پس انداز های شخصی 21.30 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5
اعتبار بخش خصوصی 5963470.70 5936142 5994487 6052833 6052833 6227869
نرخ وام بانکی 8.48 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 851.30 860 873 873 873 832
جواز ساختمان 2752.00 2600 2940 2940 2940 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.