بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 197.50 197 198 198 199 200
بازار سهام 8694.35 8465 8335 8206 8080 7827

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
نرخ تورم 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
حساب جاری 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 93 93 93 93 93
بودجه دولت -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 84.01 88 88 88 88 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2336176.00 2795324 2384293 2043653 2948698 2907137
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14890154 15167248 16406879 15453611 15485760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 4155490 4232820 4578772 4078202 4321710
تولید ناخالص داخلی سرانه 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 181094.00 189353 159884 175767 205560 196927
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 151828.00 176883 154925 130416 188223 183958
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 407880 415471 449427 382982 424196
تولید ناخالص داخلی از معادن 52138.00 58912 53281 44738 62917 61268
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112139.00 128979 102576 117663 135809 134138
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1483511.00 1539630 1422207 1364321 1617054 1601215
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 285037.00 331247 242234 150494 352635 344497
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27059.00 26255 27239 26841 26900 27305

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
افراد بیکار 458359.00 429000 430000 431000 429000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 50.20 52 52.5 53 53.5 53.5
جمعیت 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
نرخ بیکاری جوانان 27.70 22.5 22 23 22 21
نرخ اشتغال 94.30 94 94 95 95 96

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.00 139 141 141 144 150
قیمت مصرف کننده اصلی 140.50 139 140 142 145 145
اندازه اصل تورم 4.10 3.9 3.9 4 4 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 158 158 158 158 165
قیمت تولید 146.10 145 147 149 150 154
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 1.5 0.5 2.8 2.8 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.10 121 121 122 126 132
تورم مواد غذایی 9.20 3.5 3.5 5.5 5.5 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.6 0.8 1 1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
عرضه پول M2 8166461.00 8116423 8284414 8452404 8620394 9180362
ذخایر ارزی 1079078.00 1361472 1414358 1467018 1526552 1605930
ترازنامه بانک 10924978.80 10423317 10426511 10429706 10432900 10445677
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 2287528.40 2203373 2234846 2266318 2297790 2423679

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
حساب جاری 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
واردات 1204.80 1790 1800 1750 1950 1950
صادرات 819.20 1000 970 970 1150 1150
بدهی خارجی 51617.77 59000 57000 60000 62000 62000
ورود توریست 393.00 25000 31000 42000 44000 250000
ذخایر طلا 6.70 15 15 15 15 20
حواله 611.70 650 650 700 700 750
درآمد گردشگری 0.00 150 200 250 400 500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153.00 400 400 590 590 700

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 93 93 93 93 93
بودجه دولت -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
هزینه های دولت 1416988.70 1446745 1473668 1594112 1430344 1504615
مخارج نظامی 1710.00 1800 1800 1800 1800 1800
هزینه های مالی 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
بدهی های دولت 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
درآمدهای دولت 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 2.40 2.5 3.5 4.5 3.5 4.5
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -7711.60 155000 155000 355000 355000 456000
ثبت خودرو 2688.00 3000 3300 3500 3500 4000
شاخص PMI تولید 61.20 55 57 60 55 55
تولید صنعتی 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
شاخص PMI خدمات 55.60 53 55 58 57 57
اطمینان کسب و کار 45.00 45 45 52 55 68

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10624396 10822107 11706606 11090474 11049372
پس انداز های شخصی 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
اعتبار بخش خصوصی 7058161.90 6052833 6112833 6183214 6227869 6461877
نرخ وام بانکی 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 861.60 875 865 850 830 840
جواز ساختمان 1021.00 2700 2900 3000 3000 3500


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.