بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 199.00 200 201 203 204 206
بازار سهام 8801.95 8446 8105 7777 7463 6872

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
نرخ بیکاری 5.70 5.4 5.1 5.1 4.9 5
نرخ تورم 6.00 3.8 3.5 3.7 3.5 4
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -606.60 -780 -800 -800 -800 -800
حساب جاری -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 93 93 93 93 93
بودجه دولت -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
نرخ مالیات شرکت 24.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 80.71 88 88 88 88 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2170052.00 2599902 2877019 2472921 2256854 3006484
تولید ناخالص ملی 14567811.00 15823523 15453611 15150523 15048549 15832297
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3809794.30 4415971 4078202 3962186 3935518 4140484
تولید ناخالص داخلی سرانه 3845.68 4100 4100 4100 4100 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164573.00 185621 195353 168660 171156 204143
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137391.00 155624 182381 159377 142887 190588
تولید ناخالص داخلی از ساخت 470383.00 438338 382982 485906 489198 388514
تولید ناخالص داخلی از معادن 46875.00 53441 62364 54873 48750 65170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 105558.00 114942 135809 102847 103543 141352
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1303929.00 1520599 1592691 1458427 1356086 1664362
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 161662.00 292163 339260 243283 168128 354527
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26864.00 27735 26791 27742 27939 27997

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.70 5.4 5.1 5.1 4.9 5
افراد بیکار 441997.00 431000 429000 429000 429000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 50.90 53 53.5 53.5 53.5 53.5
جمعیت 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
حداقل دستمزد 10000.00 10000 11000 11000 11000 11000
نرخ بیکاری جوانان 25.70 23 22 22 22 21
نرخ اشتغال 94.30 95 95 95 95 96

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 6.00 3.8 3.5 3.7 3.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.50 141 143 144 147 149
قیمت مصرف کننده اصلی 145.60 145 145 147 150 152
اندازه اصل تورم 4.10 4 4 4 4 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.90 158 157 158 157 164
قیمت تولید 157.20 156 158 166 166 163
تغییر قیمت تولید کننده 8.60 7.5 5.8 5.1 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.40 122 125 126 128 130
تورم مواد غذایی 11.50 4.5 5.5 5 5 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.8 1 1 1 1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
عرضه پول M2 9136220.00 8452404 8620394 8620394 8620394 9180362
ذخایر ارزی خارجی 2806.00 1467018 1526552 1526552 1526552 1605930
ترازنامه بانک 12923184.00 10429706 10432900 10432900 10432900 10445677
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 2324344.10 2266318 2297790 2297790 2297790 2423679

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -606.60 -780 -800 -800 -800 -800
حساب جاری -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
واردات 1710.10 1750 1950 1950 1950 1950
صادرات 1103.50 970 1150 1150 1150 1150
بدهی خارجی 47307.20 60000 62000 62000 62000 62000
ورود توریست 5040.00 40000 80000 100000 150000 250000
ذخایر طلا 6.70 15 15 15 15 20
حواله 478.00 700 700 700 700 750
درآمد گردشگری 3.00 250 400 400 400 500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 124.38 590 590 590 590 700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 93 93 93 93 93
بودجه دولت -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
هزینه های دولت 1556489.00 1537433 1430344 1618749 1607853 1691592
مخارج نظامی 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
هزینه های مالی 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
بدهی های دولت 16053804.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
درآمدهای دولت 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 5.10 4.5 3.5 3.5 3.5 4.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
ثبت خودرو 191.00 3500 3500 3500 3500 4000
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 45.10 60 55 55 56 55
تولید صنعتی 5.10 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 46.20 58 57 57 59 57
اطمینان کسب و کار 68.00 52 55 55 55 68

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 10589745.40 11290372 11090474 11013335 10939207 11508935
پس انداز های شخصی 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
اعتبار بخش خصوصی 6756377.40 6183214 6227869 6227869 6227869 6461877
نرخ وام بانکی 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 868.50 850 830 830 830 840
جواز ساختمان 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.