بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 356.00 371 385 399 415 447
بازار سهام 7342.33 7247 6865 6502 6158 5525

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 -2 -2.2 1.2 2.5 4.2
نرخ بیکاری 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
نرخ تورم 54.60 47.3 35 22.5 15 6
نرخ بهره 13.50 13.5 15 17 17 14.5
موازنه تجاری -729.00 -500 -430 -350 -350 -500
حساب جاری -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 115 115 115 115 120
بودجه دولت -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
نرخ مالیات شرکت 24.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 -2 -2.2 1.2 2.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 80.71 83 83 83 83 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3463101.00 2978078 3197581 3383639 3549679 3525752
تولید ناخالص ملی 16402705.00 14276455 14247319 16599537 16812773 17296718
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4370577.00 3733598 3725979 4423024 4479841 4608791
تولید ناخالص داخلی سرانه 4052.75 4300 4300 4300 4300 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12536.94 13300 13300 13300 13300 13600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 219263.00 233924 231615 251727 224745 262299
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303772.00 282795 285116 281700 311366 293532
تولید ناخالص داخلی از ساخت 360709.00 316870 416095 365038 369727 380369
تولید ناخالص داخلی از معادن 76513.00 64935 71790 71531 78426 74536
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140813.00 151820 148290 185512 144333 193303
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1997138.00 1565274 1802809 2005343 2047066 2089567
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 400647.00 252248 295363 364768 410663 380089
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43664.00 47518 45223 51521 44756 53685

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
افراد بیکار 432463.00 415000 412000 412000 412000 375000
نرخ مشارکت نیروی کار 49.50 52 52.5 52.5 52.5 53
جمعیت 21.92 22.36 22.36 22.4 22.4 22.4
حداقل دستمزد 12500.00 10000 10000 11000 11000 11000
نرخ بیکاری جوانان 23.80 33 33 33 33 28
نرخ اشتغال 95.40 95.4 95.7 96 96 96

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 54.60 47.3 35 22.5 15 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220.20 210 195 190 190 201
قیمت مصرف کننده اصلی 197.90 157 159 169 180 180
اندازه اصل تورم 22.00 8.3 8.3 8.3 8.3 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 170.11 224 205 208 196 221
قیمت تولید 189.00 144 144 157 194 188
تغییر قیمت تولید کننده 52.50 16.3 17 18 18 20
نرخ تورم (ماهانه) 12.80 2.5 2.3 2.2 2.2 1.8
تورم مواد غذایی 80.10 16.3 15.4 15 15 12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 281.80 289 295 302 309 314

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 13.50 13.5 15 17 17 14.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 8.46 10.46 10.46 10.46
عرضه پول M2 10073329.00 10168987 10408987 10649000 10649000 11609000
ذخایر ارزی خارجی 1920.00 2650 2800 3000 3000 4500
ترازنامه بانک 14732561.20 14032900 14332900 14645677 14645677 15845677
نرخ وام 14.50 14.5 16 18 18 18
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
ترازنامه بانک مرکزی 3629874.60 2585500 2618000 2650000 2650000 2750000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -729.00 -500 -430 -350 -350 -500
حساب جاری -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
واردات 1669.00 1900 1930 1950 1950 2500
صادرات 969.80 1400 1500 1600 1600 2000
بدهی خارجی 50724.21 53600 52500 52000 52000 50000
ورود توریست 30207.00 100000 100000 250000 250000 250000
ذخایر طلا 6.70 8 8 8 8 10
حواله 204.90 550 560 575 575 600
درآمد گردشگری 173.60 100 180 250 250 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 178.75 220 240 250 250 350

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.00 115 115 115 115 120
بودجه دولت -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1874933 -1874933 -1874933 -1874933 -1974933
هزینه های دولت 1610287.00 1525359 1522246 1629610 1650544 1698054
مخارج نظامی 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
بدهی های دولت 17589373.00 18500000 19000000 19500000 19500000 22000000
درآمدهای دولت 1463811.00 1600000 1700000 1800000 1800000 2200000
هزینه های مالی 3521735.00 3674933 3674933 3674933 3674933 4174933


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -5.63 1.25 1.5 2 2 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 69.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار 229520.00 50000 100000 150000 150000 150000
ثبت خودرو 113.00 200 300 400 400 600
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.30 61 61 64 64 65
تولید صنعتی -7.10 2 2 2 2 2.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 42.40 59 59 60 60 62
اطمینان کسب و کار 103.00 115 120 125 125 140

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 11814865.00 10448716 10427392 11956643 12110237 12458822
پس انداز های شخصی 18.90 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5
اعتبار بخش خصوصی 8142510.10 6627869 6627869 6461877 6461877 6061877
نرخ وام بانکی 16.38 16.38 17.88 19.88 19.88 19.88

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 1048.70 905 910 915 915 940
جواز ساختمان 1552.00 2650 2800 3000 3000 3000


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.