بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 191.00 191 191 192 192 193
بازار سهام 7323.25 7210 7099 6990 6882 6667

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
نرخ بیکاری 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
نرخ تورم 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
موازنه تجاری -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
حساب جاری -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 93 93 93 93 93
بودجه دولت -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
نرخ مالیات شرکت 24.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
تولید ناخالص داخلی 84.01 88 88 88 88 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2766364.00 2326978 1970989 2948698 2429623 2538956
تولید ناخالص ملی 14567811.00 14802650 15823523 15453611 15167248 15849774
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3809794.30 4131070 4415971 4078202 4232820 4423297
تولید ناخالص داخلی سرانه 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 187839.00 156041 169517 205560 188338 196813
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 175366.00 151200 125779 188223 157901 165007
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 405483 433448 382982 415471 434167
تولید ناخالص داخلی از معادن 59965.00 52000 43147 62917 54224 56664
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130063.00 100110 113479 135809 116625 121873
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1531434.00 1388020 1315812 1617054 1542851 1612280
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 326212.00 236411 145143 352635 296438 309778
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25761.00 26584 25887 26900 28141 29408

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
افراد بیکار 458359.00 430000 431000 429000 429000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 51.00 52.5 53 53.5 53.5 53.5
جمعیت 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
نرخ بیکاری جوانان 27.70 22 23 22 22 21
نرخ اشتغال 94.60 94 95 95 95 96

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.90 140 141 143 144 149
قیمت مصرف کننده اصلی 141.30 139 140 145 145 145
اندازه اصل تورم 3.20 3.9 4 4 4 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.90 157 158 157 158 164
قیمت تولید 152.40 149 150 156 150 155
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 2.7 2.8 1.6 1.3 3
تورم مواد غذایی 9.60 5.5 4.5 5.5 5 6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.90 121 122 125 126 130
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.8 1 1 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 6.96 10 6.96 7.21
عرضه پول M2 8600019.00 8284414 8452404 8620394 8620394 9180362
ذخایر ارزی 941232.00 1414358 1467018 1526552 1526552 1605930
ترازنامه بانک 11917316.70 10426511 10429706 10432900 10432900 10445677
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 8 5.5 5.75
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 2404246.10 2234846 2266318 2297790 2297790 2423679

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
حساب جاری -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
واردات 1520.00 1800 1750 1950 1950 1950
صادرات 951.70 970 970 1150 1150 1150
بدهی خارجی 49211.62 57000 60000 62000 62000 62000
ورود توریست 4581.00 10000 40000 80000 100000 250000
ذخایر طلا 6.70 15 15 15 15 20
حواله 611.70 650 700 700 700 750
درآمد گردشگری 134.50 200 250 400 400 500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 88.95 400 590 590 590 700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 93 93 93 93 93
بودجه دولت -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
هزینه های دولت 1556489.00 1438244 1537433 1430344 1473668 1539983
مخارج نظامی 1760.00 1800 1800 1800 1800 1800
هزینه های مالی 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
بدهی های دولت 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
درآمدهای دولت 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -1.70 3.5 4.5 3.5 3.5 4.5
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -64200.50 155000 355000 355000 355000 456000
ثبت خودرو 254.00 3300 3500 3500 3500 4000
شاخص PMI تولید 67.00 57 60 55 55 55
تولید صنعتی 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
شاخص PMI خدمات 62.10 55 58 57 57 57
اطمینان کسب و کار 82.00 45 52 55 55 68

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 10589745.40 10561960 11290372 11090474 10822107 11309102
پس انداز های شخصی 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
اعتبار بخش خصوصی 6367392.00 6112833 6183214 6227869 6227869 6461877
نرخ وام بانکی 5.76 5.9 5.9 11.51 5.9 6.15

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 865.10 865 850 830 830 840
جواز ساختمان 1021.00 2900 3000 3000 3000 3500


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.