بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 184.25 185 185 186 186 187
بازار سهام 5684.67 5763 5674 5587 5501 5329

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 2.1 4 5.5 3.1 4
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.5 5.4 4.9 5.1
نرخ تورم 4.00 4.7 3.7 3.3 3.8 4
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -342.10 -820 -600 -790 -830 -820
حساب جاری -548.36 -750 -780 -790 -730 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 89.5 89.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -8.5 -8 -8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 2.1 4 5.5 3.1 4
تولید ناخالص داخلی 84.01 82 88 88 88 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2292589.00 2835287 2795324 2384293 2418681 2948698
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14859241 14890154 15167248 15386006 15453611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 3921348 4155490 4232820 4293871 4078202
تولید ناخالص داخلی سرانه 4011.70 3950 4100 4100 4100 4100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078.10 12600 13100 13100 13100 13100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153735.00 197654 189353 159884 162190 205560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148966.00 180983 176883 154925 157159 188223
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 368252 407880 415471 421463 382982
تولید ناخالص داخلی از معادن 51232.00 60497 58912 53281 54050 62917
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98631.00 130585 128979 102576 104056 135809
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367507.00 1554859 1539630 1422207 1442720 1617054
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232917.00 339072 331247 242234 245727 352635
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26191.00 25865 26255 27239 27632 26900

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.5 5.4 4.9 5.1
افراد بیکار 458359.00 425000 429000 430000 431000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 50.20 51.5 52 52.5 53 53.5
جمعیت 21.90 22.13 22.36 22.36 22.36 22.36
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
نرخ بیکاری جوانان 23.30 24 22.5 22 23 22
نرخ اشتغال 94.30 93.5 94 94 95 95

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.00 4.7 3.7 3.3 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.30 139 138 138 140 147
قیمت مصرف کننده اصلی 139.10 139 140 142 144 145
اندازه اصل تورم 2.90 3.5 3.9 3.9 4 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 145 158 157 157 165
قیمت تولید 144.50 150 146 145 147 156
تغییر قیمت تولید کننده 7.70 2.5 1.5 0.5 2.8 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.60 122 120 120 121 129
تورم مواد غذایی 11.50 6.5 3.5 3.5 5.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.5 0.6 0.8 1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.96 10.5 6.96 6.96 6.96 10
عرضه پول M2 7717772.00 7948433 8116423 8284414 8452404 8620394
ذخایر ارزی 1317527.00 1337607 1361472 1414358 1467018 1526552
ترازنامه بانک 10924978.80 10420122 10423317 10426511 10429706 10432900
نرخ وام 5.50 8.5 5.5 5.5 5.5 8
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 2287528.40 2171901 2203373 2234846 2266318 2297790

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -342.10 -820 -600 -790 -830 -820
حساب جاری -548.36 -750 -780 -790 -730 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 1289.10 1550 1790 1800 1750 1950
صادرات 947.00 950 1000 970 970 1150
بدهی خارجی 50814.10 60000 59000 57000 60000 62000
ورود توریست 0.00 22000 25000 31000 42000 44000
ذخایر طلا 6.70 10 15 15 15 15
حواله 431.80 550 650 650 700 750
درآمد گردشگری 135.00 90 150 200 250 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153.00 350 400 400 590 550

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 89.5 89.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -8.5 -8 -8 -8 -8
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929
هزینه های دولت 1416988.70 1375331 1446745 1473668 1494923 1430344
مخارج نظامی 1710.00 1700 1800 1800 1800 1800
هزینه های مالی 2915291.00 3098399 3286666 3286666 3286666 3286666
بدهی های دولت 12874786.00 13964155 14507063 14507063 14507063 14507063
درآمدهای دولت 1898808.00 2163447 2296310 2296310 2296310 2296310


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -13.70 -1.5 2.5 3.5 4.5 3.5
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -7711.60 155000 155000 355000 355000 355000
ثبت خودرو 2929.00 2500 3000 3300 3500 3500
شاخص PMI تولید 59.80 51.9 52 53 53.5 55.9
تولید صنعتی -13.70 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
شاخص PMI خدمات 54.30 51 53 53 55 57
اطمینان کسب و کار 45.00 37 45 45 52 55

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10663918 10624396 10822107 10978195 11090474
پس انداز های شخصی 21.30 20.5 21.5 21.5 21.5 21.5
اعتبار بخش خصوصی 5943257.90 5994487 6052833 6112833 6183214 6227869
نرخ وام بانکی 6.66 12.01 7.47 7.47 7.47 11.51

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 851.30 873 875 865 850 830
جواز ساختمان 2752.00 2900 2700 2900 3000 3000


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.