30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) JUN 39.1% 46%
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.8% -3.1%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
LK
(ورود توریست (تغییرات سالیانه JUN 30.2K
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
LK
تصمیم نرخ بهره 13.5%
11:00 AM
LK
حساب جاری Q1 $-1139M
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LK
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 52.5%
02:30 PM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 50.3
02:30 PM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات JUN 42.4
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
LK
موازنه تجاری MAY $-729M

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.