17/09/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
LK
شاخص PMI تولید AUG 56.6 55.7
06:45 AM
LK
شاخص PMI خدمات AUG 52.9 57.1
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) JUL 0.6%
18/09/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 3.5%
27/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ بیکاری Q2 4.7%
30/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.4%
11:00 AM
LK
حساب جاری Q2 $423M
01/10/2019 واقعی قبلی
10:25 AM
LK
موازنه تجاری JUL $-316M
08/10/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -28.3%
11/10/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
LK
تصمیم نرخ بهره 7%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.