بازارها گذشته مرجع
پول 98.32 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2018-12
نرخ بیکاری 8.2 2019-09
نرخ تورم 0.4 2019-08
موازنه تجاری 2069 2019-06
حساب جاری 8148 2018-12
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27341 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2019-09
جمعیت 3.26 2018-12
افراد شاغل 975 2019-09
نرخ اشتغال 37.1 2019-09
اشتغال دولتی 198 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 40.4 2019-09
صورت های پرداخت توليد 73 2019-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 872 2019-09
افراد بیکار 87 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-08
CPI مسکن آب و برق 115 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-08
تورم مواد غذایی 0.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 69940 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2069 2019-06
حساب جاری 8148 2018-12
صادرات 5580 2019-06
واردات 3511 2019-06
گردش سرمایه -5143 2017-12
ورود توریست 88.3 2019-09
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 1102 2019-07
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12367 2017-03
آدرس های IP 444657 2017-03
ورشکستگی 239 2019-08
آسانی کسب و کار 65 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 2019-08
شاخص PMI تولید 43.8 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.1 2019-08
قیمت گازوئیل 0.69 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 164 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پورتوریکو - شاخص های اقتصادی.