بازارها گذشته مرجع
پول 97.71 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2018-12
نرخ بیکاری 8.5 2019-11
نرخ تورم 0.2 2019-11
موازنه تجاری 81.5 2019-09
حساب جاری 8148 2018-12
نرخ مالیات شرکت 39 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27341 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-11
جمعیت 3.26 2018-12
افراد شاغل 967 2019-10
نرخ اشتغال 36.8 2019-10
اشتغال دولتی 204 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 40.5 2019-10
صورت های پرداخت توليد 74 2019-11
آمار اشتغال غیر کشاورزی 883 2019-11
افراد بیکار 95 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-11
CPI مسکن آب و برق 115 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-11
تورم مواد غذایی -0.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 71440 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 81.5 2019-09
حساب جاری 8148 2018-12
صادرات 4278 2019-09
واردات 4197 2019-09
گردش سرمایه -5143 2017-12
ورود توریست 146 2019-11
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 1046 2019-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12367 2017-03
آدرس های IP 444657 2017-03
ورشکستگی 291 2019-10
آسانی کسب و کار 65 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 2019-09
شاخص PMI تولید 48.4 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.1 2019-08
قیمت گازوئیل 0.71 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 154 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پورتوریکو - شاخص های اقتصادی.