بازارها گذشته مرجع
پول 93.11 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
نرخ بیکاری 9.3 2020-09
نرخ تورم -1.6 2020-08
موازنه تجاری 1991 2020-03
حساب جاری 8148 2018-12
نرخ مالیات شرکت 37.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 63135 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27684 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34518 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2020-09
جمعیت 3.15 2019-12
افراد شاغل 973 2020-06
نرخ اشتغال 37.5 2020-04
اشتغال دولتی 201 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 41 2020-06
صورت های پرداخت توليد 74.5 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 815 2020-09
افراد بیکار 90 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2020-08
CPI مسکن آب و برق 115 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-08
تورم مواد غذایی -0.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 71440 2019-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1991 2020-03
حساب جاری 8148 2018-12
صادرات 5873 2020-03
واردات 3882 2020-03
گردش سرمایه -5143 2017-12
ورود توریست 55.3 2020-03

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 790 2020-01

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 37.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12367 2017-03
آدرس های IP 444657 2017-03
ورشکستگی 275 2020-06
آسانی کسب و کار 65 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -7 2020-04
شاخص PMI تولید 58.8 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -55.8 2020-04
قیمت گازوئیل 0.56 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 145 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 63135 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پورتوریکو - شاخص های اقتصادی.