بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 98.33 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بیکاری 8.20 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3
نرخ تورم 0.40 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4
موازنه تجاری 2068.90 -250 -250 950 750 -150
حساب جاری 8148.10 7500 7000 7000 7000 7000
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
تولید ناخالص داخلی 101.13 103 105 105 105 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27500 27800 27800 27800 27800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 35300 36000 36000 36000 36000
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.20 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3
افراد بیکار 87.00 80 80 80 84 90
نرخ مشارکت نیروی کار 40.40 40.8 40.5 40.7 40.9 41
صورت های پرداخت توليد 73.00 73.1 72.8 73 73.3 73.1
اشتغال دولتی 198.20 205 202 206 208 210
نرخ اشتغال 37.10 37.2 36.8 37 37.2 37.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.40 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4
تورم مواد غذایی 0.80 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.41 120 120 122 122 121
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ترازنامه بانک 69939.60 70000 71000 72000 73500 75000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2068.90 -250 -250 950 750 -150
حساب جاری 8148.10 7500 7000 7000 7000 7000
واردات 3510.80 4450 4250 4650 4500 4300
صادرات 5579.60 4200 5200 5400 4900 4350
ورود توریست 88.30 165 135 125 100 170
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 2.8 2.8 3.4 3 2.6
شاخص PMI تولید 43.80 49 51.6 52 52.5 52.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.69 0.61 0.59 0.58 0.56 0.53
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.