بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 104.75 105 106 107 108 110

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 4.5 4.5 4.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 5.90 8.5 8.5 8 8 8.1
نرخ تورم 6.10 6.3 5.4 4.7 3.2 2
موازنه تجاری 1043.80 -150 70 70 70 170
حساب جاری 12139.60 6500 6500 6500 6500 6500
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 39 39 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 4.5 4.5 4.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی 103.14 102 102 104 104 104
تولید ناخالص داخلی سرانه 29010.36 27200 27200 27200 27200 27500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33442.83 33900 33900 33900 33900 34300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.90 8.5 8.5 8 8 8.1
جمعیت 3.21 3.23 3.23 3.23 3.25 3.25
نرخ مشارکت نیروی کار 42.50 41.3 41.3 41.5 41.5 41.5
صورت های پرداخت توليد 78.60 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
اشتغال دولتی 196.10 215 215 218 218 218
افراد شاغل 1006.00 1010 1010 1020 1020 1020
نرخ اشتغال 39.20 37.8 37.8 38.1 38.1 38.1
افراد بیکار 86.00 88 88 97 97 97

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.10 6.3 5.4 4.7 3.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.07 129 129 130 130 133
تورم مواد غذایی 8.50 7.9 6 5.5 3.8 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ترازنامه بانک 94970.40 80000 80000 80000 80000 80000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 1043.80 -150 70 70 70 170
حساب جاری 12139.60 6500 6500 6500 6500 6500
واردات 3343.40 4380 4380 4380 4380 4380
صادرات 4387.20 4450 4450 4550 4550 4550
گردش سرمایه 16970.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
ورود توریست 12.80 165 165 193 193 193

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
درآمدهای دولت 1419.90 1100 1100 1200 1200 1200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 39 39 39 39

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 8.00 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.20 52 52 53 53 53

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.60 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5
قیمت گازوئیل 1.19 1.23 1.28 1.32 1.37 1.37


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.