بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 91.25 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.5 2.5 2.5 2.5 1.6
نرخ بیکاری 10.50 11.3 11.1 10.9 10.8 10
نرخ تورم -0.50 -0.5 -0.2 0.2 0.7 1.5
موازنه تجاری 704.70 50 1120 1120 -150 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 6500 6500
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 37.5 37.5 39 39

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.5 2.5 2.5 2.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 104.99 102 102 102 102 104
تولید ناخالص داخلی سرانه 27684.46 27500 27500 27500 27500 27700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34517.60 34200 34200 34200 34200 34600

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.50 11.3 11.1 10.9 10.8 10
جمعیت 3.15 3.04 3.04 3.04 2.93 2.82
نرخ مشارکت نیروی کار 40.10 41 41 41.3 41.3 41.5
صورت های پرداخت توليد 75.90 73.1 73.1 73.1 73.3 73.3
اشتغال دولتی 200.40 205 205 205 215 218
افراد شاغل 944.00 973 973 973 1010 1020
نرخ اشتغال 36.70 37.6 37.6 37.6 37.8 38.1
افراد بیکار 87.00 87 87 87 88 97

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.50 -0.5 -0.2 0.2 0.7 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 0.90 -0.2 0.1 0.3 0.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.04 122 118 118 123 123

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ترازنامه بانک 84027.80 75000 75000 75000 80000 80000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 704.70 50 1120 1120 -150 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 6500 6500
واردات 3658.80 4180 4180 4180 4380 4380
صادرات 4363.50 5300 5300 5300 4450 4550
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
ورود توریست 55.30 120 140 150 165 193

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
درآمدهای دولت 688.90 1200 1200 1200 1100 1200

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 37.5 37.5 39 39

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -6.30 1.5 2 2 2.1 2.1
شاخص PMI تولید 51.80 52.3 52.5 53 52.5 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.80 11.5 5 3 2.1 2.5
قیمت گازوئیل 0.71 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.