بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 94.06 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -6 -6 -2.5 -2.5 -4
نرخ بیکاری 8.50 10.9 11.5 11.3 11.1 10.8
نرخ تورم -1.40 -1.1 -0.8 -0.5 -0.2 0.7
موازنه تجاری 1991.40 400 50 1120 1120 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -6 -6 -2.5 -2.5 -4
تولید ناخالص داخلی 104.99 101 101 102 102 102
تولید ناخالص داخلی سرانه 27684.46 27100 27100 27500 27500 27500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34517.60 33900 33900 34200 34200 34200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.50 10.9 11.5 11.3 11.1 10.8
جمعیت 3.15 3.1 3.04 3.04 3.04 2.93
نرخ مشارکت نیروی کار 41.00 40.9 41 41.3 41.3 41.3
صورت های پرداخت توليد 74.50 73.3 73.1 73.1 73.1 73.3
اشتغال دولتی 201.00 208 210 205 205 215
افراد شاغل 973.00 970 1000 973 973 1010
نرخ اشتغال 37.50 37.2 37.4 37.6 37.6 37.8
افراد بیکار 90.00 84 90 87 87 88

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.40 -1.1 -0.8 -0.5 -0.2 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -0.50 -0.3 -0.1 0.3 0.5 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.57 119 118 118 118 119

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ترازنامه بانک 71440.40 73500 75000 75000 75000 80000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1991.40 400 50 1120 1120 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
واردات 3882.00 4500 4300 4180 4180 4380
صادرات 5873.40 4900 4350 5300 5300 4450
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
ورود توریست 55.30 70 90 120 140 165

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
درآمدهای دولت 789.70 850 1000 1200 1200 1100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -7.00 -5 -3 1.5 2 2.1
شاخص PMI تولید 58.80 58 58.3 58.5 58.5 58.7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -55.80 -15 -8 1.5 10 3.5
قیمت گازوئیل 0.58 0.49 0.47 0.45 0.42 0.4


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.