بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 96.88 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -6 -6 -2.5 -2.5 -4
نرخ بیکاری 7.80 10.9 11.5 11.3 11.1 10.8
نرخ تورم 0.20 0.3 0.5 0.7 0.9 1.4
موازنه تجاری 2154.90 400 50 1120 1120 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -6 -6 -2.5 -2.5 -4
تولید ناخالص داخلی 104.99 101 101 102 102 102
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27800 27800 28100 28100 28100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 36000 36000 36000 34598 34630

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.80 10.9 11.5 11.3 11.1 10.8
جمعیت 3.15 3.1 3.04 3.04 3.04 2.93
نرخ مشارکت نیروی کار 39.90 40.9 41 41.3 41.3 41.3
صورت های پرداخت توليد 75.00 73.3 73.1 73.1 73.1 73.3
اشتغال دولتی 207.70 208 210 205 205 215
افراد شاغل 949.00 970 1000 973 973 1010
نرخ اشتغال 36.50 37.2 37.4 37.6 37.6 37.8
افراد بیکار 95.00 84 90 87 87 88

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.20 0.3 0.5 0.7 0.9 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -1.00 -0.6 -0.3 0.1 0.5 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.07 120 120 120 120 122

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ترازنامه بانک 71440.40 73500 75000 75000 75000 80000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 2154.90 400 50 1120 1120 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
واردات 3302.30 4500 4300 4180 4180 4380
صادرات 5457.20 4900 4350 5300 5300 4450
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
ورود توریست 146.50 100 170 160 160 185

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
درآمدهای دولت 789.70 850 1000 1200 1200 1100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 -5 -3 1.5 2 2.1
شاخص PMI تولید 50.40 49 49 50 50.5 50

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.52 0.49 0.47 0.45 0.42 0.4


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.