بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 97.86 96.06 96.48 96.91 97.33 98
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بیکاری 8.50 8.5 8.1 8.3 8.3 7.6
نرخ تورم 0.20 0.8 1.1 1.3 1.4 1.6
موازنه تجاری 81.50 950 750 400 50 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
تولید ناخالص داخلی 101.13 105 105 105 105 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27800 27800 27800 27800 28100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 36000 36000 36000 36000 36000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.50 8.5 8.1 8.3 8.3 7.6
جمعیت 3.26 3.1 3.1 3.1 3.04 2.93
افراد بیکار 95.00 80 80 84 90 93
نرخ مشارکت نیروی کار 40.50 40.5 40.7 40.9 41 41.3
صورت های پرداخت توليد 74.00 72.8 73 73.3 73.1 73.3
اشتغال دولتی 203.90 202 206 208 210 215
نرخ اشتغال 36.80 36.8 37 37.2 37.4 37.4
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 0.8 1.1 1.3 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.4 0 0.2 0.3
تورم مواد غذایی -0.40 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.59 120 122 121 121 123
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ترازنامه بانک 71440.40 71000 72000 73500 75000 80000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 81.50 950 750 400 50 70
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
واردات 4197.00 4250 4650 4500 4300 4380
صادرات 4278.50 5200 5400 4900 4350 4450
ورود توریست 146.50 155 125 100 170 185
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
درآمدهای دولت 1046.50 980 1100 850 1000 1000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 2.8 3.4 3 2.6 2.7
شاخص PMI تولید 43.20 47 49 50 51.5 53
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.71 0.78 0.8 0.82 0.84 0.84


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.