بازارها گذشته مرجع
پول 77.15 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
نرخ تورم 8.7 2020-04
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -996 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 19551 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 327 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1763 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
تولید ناخالص داخلی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 564 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1735 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 548531 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65667 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 24151 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50298 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 325528 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
جمعیت 32.2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.7 2020-04
اندازه اصل تورم 1 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2020-04
CPI مسکن آب و برق 106 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2020-04
تورم مواد غذایی 16.6 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 270 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 6.6 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -996 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
صادرات 864 2019-12
واردات 6777 2019-12
ذخایر طلا 21.9 2020-03
شاخص تروریسم 9.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -12657 2019-12
هزینه های دولت 335480 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.5 2018-12
مخارج نظامی 204 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 139 2018-12
تغییرات موجودی انبار 316982 2018-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
آسانی کسب و کار 173 2019-12
تولید الکتریسیته 1286 2019-12
استخراج معدن 14.6 2017-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1301241 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 19551 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 327 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1763 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: افغانستان - شاخص های اقتصادی.