بازارها گذشته مرجع
پول 77.01 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
نرخ تورم 1.2 2019-11
موازنه تجاری -5131 2018-12
حساب جاری -605 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 19.36 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 564 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1735 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 548531 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 120785 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73330 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52565 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4316 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274374 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 139295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
جمعیت 31.6 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-11
اندازه اصل تورم -0.7 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-11
تورم مواد غذایی 3.3 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5131 2018-12
حساب جاری -605 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
صادرات 875 2018-12
واردات 7407 2018-12
ذخایر طلا 21.87 2019-12
شاخص تروریسم 9.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -9490 2018-12
هزینه های دولت 183431 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.9 2017-12
مخارج نظامی 204 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 110 2017-12
تغییرات موجودی انبار 316982 2018-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
آسانی کسب و کار 173 2019-12
تولید الکتریسیته 1098 2017-12
استخراج معدن 14.6 2017-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1112235 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: افغانستان - شاخص های اقتصادی.