بازارها گذشته مرجع
پول 76.63 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
نرخ تورم 5.7 2020-09
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -413 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 46498 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1774 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 36831 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
تولید ناخالص داخلی 19.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2202 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1327919 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65667 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 24151 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50298 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171113 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2019-12
جمعیت 32.2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 2020-09
اندازه اصل تورم 1.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-09
CPI مسکن آب و برق 106 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.6 2020-09
تورم مواد غذایی 9.4 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 270 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -413 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.2 2019-12
صادرات 864 2019-12
واردات 6777 2019-12
ذخایر طلا 21.87 2020-09
شاخص تروریسم 9.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -12657 2019-12
هزینه های دولت 335480 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
مخارج نظامی 204 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 139 2018-12
تغییرات موجودی انبار 316982 2018-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
آسانی کسب و کار 173 2019-12
تولید الکتریسیته 1286 2019-12
استخراج معدن 14.6 2017-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1301241 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 46498 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1774 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 36831 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: افغانستان - شاخص های اقتصادی.