بازارها گذشته مرجع
پول 77.45 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
نرخ بیکاری 11.2 2020-12
نرخ تورم 4.1 2021-01
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -894 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 57793 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2539 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 48027 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 2019-12
تولید ناخالص داخلی 19.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2202 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1327919 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65667 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 24151 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50298 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171113 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.2 2020-12
جمعیت 32.2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-01
اندازه اصل تورم 2.2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2021-02
CPI مسکن آب و برق 108 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.4 2021-01
تورم مواد غذایی 6.1 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 270 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01

پول گذشته مرجع
عرضه پول M2 575738 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5913 2019-12
حساب جاری -894 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.2 2019-12
صادرات 864 2019-12
واردات 6777 2019-12
ذخایر طلا 21.87 2020-12
شاخص تروریسم 9.59 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بودجه دولت -0.9 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -12657 2019-12
هزینه های دولت 335480 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
مخارج نظامی 238 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 93.8 2019-12
تغییرات موجودی انبار 316982 2018-12
شاخص فساد مالی 19 2020-12
رتبه فساد مالی 165 2020-12
آسانی کسب و کار 173 2019-12
تولید الکتریسیته 1286 2019-12
استخراج معدن -6.9 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1301241 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 57793 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2539 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 48027 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: افغانستان - شاخص های اقتصادی.