بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 77.90 79.11 79.42 79.74 80.06 80.7
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 2.5 3.2 3.2 3.2 2.9
نرخ بیکاری 8.80 8.9 9 9 9 9
نرخ تورم 1.80 3.5 2.9 2 3.3 4
موازنه تجاری -5131.30 -6047 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -604.74 -518 -518 -518 -518 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -12 -9 -9 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.2 6.2 6.2 6.2
بودجه دولت -0.40 -0.6 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 2.5 3.2 3.2 3.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 19.36 22 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 563.80 634 642 642 642 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1734.70 1817 1841 1841 1841 1841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637.00 257000 261500 261500 261500 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 120785.00 135000 141000 141000 141000 141000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73330.00 69900 70000 70000 70000 70000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52565.00 52400 52770 52770 52770 52770
تولید ناخالص داخلی از معادن 4316.00 3720 3960 3960 3960 3960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274374.00 271500 276000 276000 276000 276000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 139295.00 143000 148500 148500 148500 148500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210.00 247 254 254 254 254
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 9 9 9 9
جمعیت 31.60 32.17 32.74 32.74 32.74 32.74
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.80 3.5 2.9 2 3.3 4
اندازه اصل تورم -0.20 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 4.10 3.5 3.5 3.5 3.5 4
CPI مسکن آب و برق 104.60 108 108 110 110 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60 107 107 113 113 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.24 117 119 117 117 123
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -5131.30 -6047 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -604.74 -518 -518 -518 -518 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -12 -9 -9 -9 -9
واردات 7406.60 6721 7060 7060 7060 7060
صادرات 875.24 674 692 692 692 692
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.2 6.2 6.2 6.2
بودجه دولت -0.40 -0.6 0.1 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 183431.00 186000 191000 191000 191000 191000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.90 11.6 11.4 11.4 11.4 11.4
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
استخراج معدن 14.60 4060 4700 4700 4700 4700
تولید الکتریسیته 1098.10 1147 1178 1178 1178 1178
تغییرات موجودی انبار 316982.00 432100 481000 481000 481000 481000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 1112235.00 1230000 1250000 1250000 1250000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.