بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 76.65 76.87 77.19 77.51 77.82 78.46
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 3.2 3.2 3.2 3.2 4.1
نرخ بیکاری 8.80 9 9 9 9 9
نرخ تورم 1.20 4 2.5 3 4.3 4.5
موازنه تجاری -5131.30 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -604.74 -518 -518 -518 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -9 -9 -9 -9 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 7
بودجه دولت -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 3.2 3.2 3.2 3.2 4.1
تولید ناخالص داخلی 19.36 20.63 20.63 20.63 20.63 21.46
تولید ناخالص داخلی سرانه 563.80 571 571 571 571 574
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1734.70 1841 1841 1841 1841 1841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637.00 261500 261500 261500 261500 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 120785.00 141000 141000 141000 141000 141000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73330.00 70000 70000 70000 70000 70000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52565.00 52770 52770 52770 52770 52770
تولید ناخالص داخلی از معادن 4316.00 3960 3960 3960 3960 3960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274374.00 276000 276000 276000 276000 276000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 139295.00 148500 148500 148500 148500 148500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210.00 254 254 254 254 254
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.80 9 9 9 9 9
جمعیت 31.60 35.4 35.4 35.4 35.4 37.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 4 2.5 3 4.3 4.5
اندازه اصل تورم -0.70 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.40 273 269 270 274 286
تورم مواد غذایی 3.30 3.5 3.5 3.5 4 4
CPI مسکن آب و برق 104.60 108 108 110 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60 107 107 113 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.37 118 118 117 119 125
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5131.30 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -604.74 -518 -518 -518 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -9 -9 -9 -9 -8.5
واردات 7406.60 7060 7060 7060 7060 7060
صادرات 875.24 692 692 692 692 692
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 7
بودجه دولت -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
مخارج نظامی 204.00 175 175 175 175 175
هزینه های دولت 183431.00 191000 191000 191000 191000 191000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.90 11.4 11.4 11.4 11.4 11
ارزش بودجه دولت -10433.20 -6190 -6190 -6190 -6190 -6190
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
استخراج معدن 14.60 4700 4700 4700 4700 4700
تولید الکتریسیته 1098.10 1178 1178 1178 1178 1178
تولید سیمان 109.60 224 224 224 224 224
تغییرات موجودی انبار 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 1112235.00 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.