بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 77.35 77.63 77.96 78.3 78.64 79.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 4.1 4.1 4.1 4.3 4.6
نرخ بیکاری 11.20 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
نرخ تورم 4.10 4.5 2 3 4.5 4.3
موازنه تجاری -5912.95 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
بودجه دولت -0.90 -11 -11 -11 -11 -13
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 4.1 4.1 4.1 4.3 4.6
تولید ناخالص داخلی 19.10 20.46 20.46 20.46 20.46 21.43
تولید ناخالص داخلی سرانه 571.50 570 570 570 570 575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2202.30 2300 2300 2300 2300 2400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171113.00 261500 261500 261500 261500 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910.25 401500 401500 401500 401500 411500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148.37 40000 50000 50000 50000 60000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65666.83 59500 59500 59500 59500 62770
تولید ناخالص داخلی از معادن 24150.77 24950 24950 24950 24950 25960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674.02 726000 726000 726000 726000 776000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50297.50 53640 53640 53640 53640 63470
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983.03 17350 17350 17350 17350 18350

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 11.20 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
جمعیت 32.20 37.3 37.3 37.3 37.3 39.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.10 4.5 2 3 4.5 4.3
اندازه اصل تورم 2.20 1.5 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 6.10 7.5 4 4 4 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 269.60 284 282 275 278 297
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.37 123 122 125 130 128
CPI مسکن آب و برق 108.50 109 109 109 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.40 107 107 107 107 107

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -5912.95 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
واردات 6776.78 7060 7060 7060 7060 7060
صادرات 863.83 692 692 692 692 692

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
بودجه دولت -0.90 -11 -11 -11 -11 -13
مخارج نظامی 204.00 175 175 175 175 175
ارزش بودجه دولت -12656.57 -16190 -13550 -13550 -13550 -9000
هزینه های دولت 335480.24 387900 387900 387900 387900 357890
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 11.4 11.4 11.4 11 11

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
استخراج معدن -6.90 4700 4700 4700 4700 4700
تولید الکتریسیته 1285.50 1350 1350 1350 1350 1450
تولید سیمان 93.80 224 224 224 224 224
تغییرات موجودی انبار 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 1301241.27 1155500 1250000 1250000 1250000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.