بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 87.89 90.52 93.51 96.59 99.78 106

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
نرخ بیکاری 11.20 25 25 25 25 20
نرخ تورم 1.56 2.5 4.3 4.3 4.3 4.3
موازنه تجاری -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
بودجه دولت -3.40 -11 -13 -13 -13 -13
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 20.12 20.46 21.43 21.43 21.43 21.43
تولید ناخالص داخلی سرانه 529.74 575 575 575 575 575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2078.48 2400 2400 2400 2400 2400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 181686.00 261500 261500 261500 261500 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 396052.33 401500 411500 411500 411500 411500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39642.66 50000 60000 60000 60000 60000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75024.54 59500 62770 62770 62770 62770
تولید ناخالص داخلی از معادن 22030.68 24950 25960 25960 25960 25960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 686354.41 726000 776000 776000 776000 776000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51535.72 53640 63470 63470 63470 63470
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19227.35 17350 18350 18350 18350 18350

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 11.20 25 25 25 25 20
جمعیت 33.20 37.3 39.2 39.2 39.2 39.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 1.56 2.5 4.3 4.3 4.3 4.3
اندازه اصل تورم 3.60 2 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی -0.40 4 4 4 4 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 269.60 278 277 280 280 288
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.38 130 130 127 129 131
CPI مسکن آب و برق 106.80 109 109 109 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.70 110 112 114 115 117

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
صادرات 776.73 692 692 692 692 692
واردات 6537.64 7060 7060 7060 7060 7060

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
بودجه دولت -3.40 -11 -13 -13 -13 -13
مخارج نظامی 262.00 175 175 175 175 175
ارزش بودجه دولت 51319.31 -13550 -9000 -9000 -9000 -9000
هزینه های دولت 335480.24 387900 357890 357890 357890 357890
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 11 11 11 11 11

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
استخراج معدن -6.90 4700 4700 4700 4700 4700
تولید سیمان 93.80 224 224 224 224 224
تغییرات موجودی انبار 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
تولید الکتریسیته 1030.87 1350 1450 1450 1450 1450

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 1301241.27 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.