بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 77.05 77.38 77.71 78.05 78.38 79.05

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 3.2 3.2 4.1 4.1 4.1
نرخ بیکاری 11.10 12.5 12.5 12.7 12.7 12.7
نرخ تورم 8.70 10 5.5 4.5 2 4.5
موازنه تجاری -5912.95 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -996.00 -518 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 8.2 8.2 8.7 8.7 8.7
بودجه دولت -0.90 -5 -5 -11 -11 -11
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 3.2 3.2 4.1 4.1 4.1
تولید ناخالص داخلی 19.10 18.63 18.63 20.46 20.46 20.46
تولید ناخالص داخلی سرانه 563.80 571 571 574 574 574
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1734.70 1841 1841 1841 1970 2139
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 325528.00 261500 261500 261500 261500 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910.25 352730 352730 401500 401500 401500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148.37 40000 40000 40000 50000 50000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65666.83 52770 52770 59500 59500 59500
تولید ناخالص داخلی از معادن 24150.77 23960 23960 24950 24950 24950
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674.02 676000 676000 726000 726000 726000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50297.50 51550 51550 53640 53640 53640
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983.03 15666 15666 17350 17350 17350

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.10 12.5 12.5 12.7 12.7 12.7
جمعیت 32.20 35.4 35.4 37.3 37.3 37.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 8.70 10 5.5 4.5 2 4.5
اندازه اصل تورم 1.00 1 1 1.5 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 6.60 5.5 3 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 16.60 12.5 7.5 7.5 4 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 269.60 297 284 282 275 297
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.91 125 123 122 127 128
CPI مسکن آب و برق 106.10 108 109 109 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.10 107 107 107 107 107

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -5912.95 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
حساب جاری -996.00 -518 -516 -516 -516 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
واردات 6776.78 7060 7060 7060 7060 7060
صادرات 863.83 692 692 692 692 692

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 8.2 8.2 8.7 8.7 8.7
بودجه دولت -0.90 -5 -5 -11 -11 -11
مخارج نظامی 204.00 175 175 175 175 175
ارزش بودجه دولت -12656.57 -16190 -16190 -16190 -13550 -13550
هزینه های دولت 335480.24 405500 405500 387900 387900 387900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.50 11.4 11.4 11.4 11.4 11

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
استخراج معدن 14.60 4700 4700 4700 4700 4700
تولید الکتریسیته 1285.50 1200 1200 1350 1350 1350
تولید سیمان 139.20 224 224 224 224 224
تغییرات موجودی انبار 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 1301241.27 1155500 1155500 1155500 1250000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.