28/09/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
AF
انتخابات ریاست جمهوری


افغانستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

افغانستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.