بازارها گذشته مرجع
پول 550 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2020-03
نرخ بیکاری 9.8 2019-12
نرخ تورم 0.6 2020-07
نرخ بهره 4 2020-08
موازنه تجاری -266 2020-03
حساب جاری -358 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
بودجه دولت -3.1 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 17.51 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 794 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2019-12
جمعیت 19.68 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2020-07
تورم مواد غذایی 2.8 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-07
اندازه اصل تورم 1 2020-07
CPI مسکن آب و برق 107 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -266 2020-03
حساب جاری -358 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
صادرات 482 2020-03
واردات 749 2020-03
شاخص تروریسم 6.65 2018-12

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -3.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-09
مخارج نظامی 457 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.3 2020-03
سرعت اینترنت 774 2017-03
آدرس های IP 12496 2017-03
استفاده از ظرفیت 85 2020-03
شاخص رقابتی 43.59 2019-12
رتبه رقابتی 129 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 148 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالی - شاخص های اقتصادی.