بازارها گذشته مرجع
پول 587 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
نرخ بیکاری 9.6 2018-12
نرخ تورم -2.2 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری -243 2019-03
حساب جاری -467 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 17.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 778 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2056 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2018-12
جمعیت 19.08 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.2 2019-09
تورم مواد غذایی -1.9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-09
اندازه اصل تورم -1.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 108 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -243 2019-03
حساب جاری -467 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2018-12
صادرات 442 2019-03
واردات 685 2019-03
شاخص تروریسم 6.02 2017-12
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 457 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.8 2019-06
سرعت اینترنت 774 2017-03
آدرس های IP 12496 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.1 2019-06
شاخص رقابتی 43.59 2019-12
رتبه رقابتی 129 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 148 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالی - شاخص های اقتصادی.