گذشته قبلی
پول 624 624
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 3.8 در صد
نرخ بیکاری 7.7 7.7 در صد
نرخ تورم 7.5 4.5 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری -317 -265 XOF - میلیارد
حساب جاری -777 -375 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.7 7.7 در صد
جمعیت 20.25 19.66 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.5 4.5 در صد
تورم مواد غذایی 10.5 11 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 110 امتیاز
اندازه اصل تورم 7.9 9.1 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 112 110 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.5 97.2 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 0.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 11.54 11.07 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2406986 2308245 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -317 -265 XOF - میلیارد
حساب جاری -777 -375 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 496 552 XOF - میلیارد
واردات 812 818 XOF - میلیارد
شاخص تروریسم 7.05 6.65
گذشته قبلی
بودجه دولت -4.7 -6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 580 476 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی -1.06 3.6 در صد
سرعت اینترنت 774 1030 KBps
آدرس های IP 12496 11137 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66 75.8 در صد
شاخص رقابتی 43.59 43.63 امتیاز
رتبه رقابتی 129 125
شاخص فساد مالی 29 30 امتیاز
رتبه فساد مالی 136 129
آسانی کسب و کار 148 145
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.6 18.5 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالی - شاخص های اقتصادی.