بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 586.93 590 595 599 604 613
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
نرخ تورم -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
تولید ناخالص داخلی 17.20 17 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 777.90 775 798 798 798 798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2055.60 2090 2150 2150 2150 2150
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
تورم مواد غذایی -1.90 -1.3 -3 -4 0.9 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 103 103 103 103 105
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6.25 6 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.