بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 624.25 641 651 662 662 684

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.8 3 3.5 4.5 5.3
نرخ بیکاری 7.70 7.8 7.8 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 7.50 10 8 6 5 5
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -6 -6 -4.6 -4.6 -4.6
بودجه دولت -4.70 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5 -3.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.8 3 3.5 4.5 5.3
تولید ناخالص داخلی 17.39 14 17.5 17.5 17.5 17.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 778.53 950 855 855 855 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2216.77 2300 2300 2300 2300 2300

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 7.70 7.8 7.8 7.5 7.5 7.5
جمعیت 20.25 20.79 21.36 21.36 21.36 21.36

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 7.50 10 8 6 5 5
تورم مواد غذایی 10.50 16 13 10 8 8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.7 0.3 -0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 118 119 118 116 124
قیمت مصرف کننده اصلی 110.10 101 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 7.90 10 8 6 6 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -6 -6 -4.6 -4.6 -4.6

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بودجه دولت -4.70 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5 -3.5
مخارج نظامی 580.00 473 473 473 473 473

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.00 67.31 68.42 68.02 69 70

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.60 10 8 6.3 5 6


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.