بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 568.70 574 579 584 589 599

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.2 5.2 5.2 5.2 5
نرخ بیکاری 7.50 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
نرخ تورم 5.80 3.2 3.8 3.5 3 2.6
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.8
بودجه دولت -6.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.2 5.2 5.2 5.2 5
تولید ناخالص داخلی 17.39 14 14 14 17.5 17.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 778.53 760 760 950 855 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2216.77 2230 2230 2300 2300 2300

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 7.50 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
جمعیت 20.25 20.79 20.79 20.79 21.36 21.36

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.80 3.2 3.8 3.5 3 2.6
تورم مواد غذایی 6.90 5.3 4.8 4.5 4 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 1 0.6 0.7 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 103 105 109 112 106
قیمت مصرف کننده اصلی 106.80 101 101 101 102 102
اندازه اصل تورم 5.20 4 3.8 3.8 3.4 0.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.8

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بودجه دولت -6.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.6
مخارج نظامی 580.00 473 473 473 473 473

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.