بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 580.20 586 590 595 599 608
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8
نرخ بیکاری 9.60 9.7 9.7 9.7 9.7 9.3
نرخ تورم -3.30 1 1.2 1.3 1.6 1.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
موازنه تجاری -243.00 -273 -246 -264 -268 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
بودجه دولت -2.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8
تولید ناخالص داخلی 17.20 18 18 18 18 17.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 777.90 798 798 798 798 830
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2055.60 2150 2150 2150 2150 2210
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.60 9.7 9.7 9.7 9.7 9.3
جمعیت 19.08 20.45 20.45 20.45 20.22 20.79
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -3.30 1 1.2 1.3 1.6 1.8
تورم مواد غذایی -2.30 -0.8 0.6 0.9 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.8 0.6 0.7 0.7 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90 103 103 103 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.70 103 104 104 104 106
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6 6 6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -243.00 -273 -246 -264 -268 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بودجه دولت -2.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.4
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.