بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 544.75 550 555 559 563 571

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 0.9 2.6 3.4 3.8 4
نرخ بیکاری 9.80 10.7 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تورم 1.40 -1.5 -0.9 1.2 1.6 1.3
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -266.38 -273 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
بودجه دولت -3.10 -5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 0.9 2.6 3.4 3.8 4
تولید ناخالص داخلی 17.51 12.5 14 14 14 14
تولید ناخالص داخلی سرانه 793.50 700 760 760 760 760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327.40 2150 2230 2230 2230 2230

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.80 10.7 11.5 11.5 11.5 11.5
جمعیت 19.68 20.22 21.2 21.2 21.2 20.79

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.40 -1.5 -0.9 1.2 1.6 1.3
تورم مواد غذایی 2.80 3.6 3 2.6 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 1.5 -0.3 1.4 1.7 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 109 98.4 97.71 102 112
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50 102 102 102 101 101
اندازه اصل تورم 0.40 -0.5 -0.5 0.2 0.4 0.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -266.38 -273 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بودجه دولت -3.10 -5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.