بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 549.72 554 558 562 566 574

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 0.7 0.9 2.6 3.4 4
نرخ بیکاری 9.80 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5
نرخ تورم 0.60 -1 -1.5 -0.9 1.2 1.3
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -266.38 -273 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7 -7.5 -7.5 -7.5
بودجه دولت -3.10 -6 -6 -4 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 0.7 0.9 2.6 3.4 4
تولید ناخالص داخلی 17.51 12.5 12.5 14 14 14
تولید ناخالص داخلی سرانه 793.50 700 700 760 760 760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327.40 2150 2150 2230 2230 2230

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.80 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5
جمعیت 19.68 20.45 20.22 21.2 21.2 20.79

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.60 -1 -1.5 -0.9 1.2 1.3
تورم مواد غذایی 2.80 3.3 4 2.6 2 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 1.6 1.5 -0.3 1.4 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 100 98.4 97.71 102 99.68
قیمت مصرف کننده اصلی 103.20 104 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 1.00 -0.7 -0.5 -0.5 0.2 0.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -266.38 -273 -246 -264 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7 -7.5 -7.5 -7.5

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بودجه دولت -3.10 -6 -6 -4 -4 -4
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.