بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 549.25 553 558 563 569 580

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.4 1.3 2.4 3.5 5.2
نرخ بیکاری 9.80 11.5 11.5 11.5 10 10
نرخ تورم 4.00 1.2 1.6 1.3 1.4 1.5
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -227.41 -273 -246 -262 -262 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.1 -4.1 -4.1 -4.4 -4.4
بودجه دولت -1.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.4 1.3 2.4 3.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 17.51 14 14 14 14 17.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 793.50 760 760 760 760 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327.40 2230 2230 2230 2230 2300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.80 11.5 11.5 11.5 10 10
جمعیت 19.66 21.2 21.2 20.79 20.79 21.36

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.00 1.2 1.6 1.3 1.4 1.5
تورم مواد غذایی 4.90 2.6 2.3 3 3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 99.49 102 112 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 102 101 101 101 102
اندازه اصل تورم 3.30 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -227.41 -273 -246 -262 -262 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.1 -4.1 -4.1 -4.4 -4.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بودجه دولت -1.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8
مخارج نظامی 580.00 470 470 473 473 473

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.