بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 597.48 602 606 611 615 624

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -4.2 0.7 3.2 4 4.3
نرخ بیکاری 9.80 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5
نرخ تورم -1.90 -1.7 -1.4 -1.3 1.3 1.6
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -324.92 -273 -246 -268 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7 -7 -7.5 -7.5
بودجه دولت -3.10 -6 -6 -6 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -4.2 0.7 3.2 4 4.3
تولید ناخالص داخلی 17.00 17.43 18 18 17.6 17.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 777.90 787 798 798 830 830
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2055.60 2150 2150 2150 2080 2210

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.80 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5
جمعیت 19.68 20.45 20.45 20.22 21.2 20.79

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.90 -1.7 -1.4 -1.3 1.3 1.6
تورم مواد غذایی -0.40 -0.6 -0.7 -1.2 0.3 1.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.7 0.7 0.4 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.30 99.77 100 98.6 99.88 100
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 104 104 104 104 106

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -324.92 -273 -246 -268 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7 -7 -7.5 -7.5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بودجه دولت -3.10 -6 -6 -6 -4 -4
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.