بازارها گذشته مرجع
پول 30.04 2020-01
بازار سهام 12119 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.38 2019-12
نرخ بیکاری 3.72 2019-12
نرخ تورم 1.13 2019-12
نرخ بهره 1.38 2019-12
موازنه تجاری 2502 2019-12
حساب جاری 12481 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
شاخص PMI تولید 50.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.28 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.38 2019-12
تولید ناخالص داخلی 589 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4789789 2019-09
تولید ناخالص ملی 4698206 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1086951 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78889 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109763 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1675247 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2885 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 275190 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2899516 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146982 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83460 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2019-12
افراد شاغل 11516 2019-11
افراد بیکار 447 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 2019-11
هزینه های کار 90.02 2019-11
بهره وری 109 2019-11
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 49023 2019-11
جمعیت 23.58 2018-12
دستمزد 47998 2019-11
نرخ بیکاری جوانان 12.86 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.13 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 0.57 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.02 2019-09
قیمت تولید 99.6 2019-12
قیمت صادرات 93.8 2019-12
قیمت واردات 103 2019-12
تورم مواد غذایی 3 2019-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -3.42 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2020-01
عرضه پول M0 2074614 2019-11
عرضه پول M1 7360549 2019-11
عرضه پول M2 45847300 2019-12
ترازنامه بانک 45465418 2019-11
ذخایر ارزی 4781 2019-12
وام به بخش خصوصی 11791469 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 16159557 2019-12
میزان رشد وام 4.94 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2502 2019-12
حساب جاری 12481 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 29495 2019-12
واردات 26992 2019-12
بدهی خارجی 191864 2019-09
رابطه مبادله 90.7 2019-12
گردش سرمایه 13407 2019-09
ورود توریست 990 2019-11
ذخایر طلا 424 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 402 2019-11
شاخص تروریسم 1.01 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
هزینه های دولت 651172 2019-09
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 83 2020-01
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.8 2019-12
تولید صنعتی 5.99 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.35 2019-12
تولید صنعتی 6.37 2019-12
میزان سفارشات جدید 43784 2019-12
تغییرات موجودی انبار -24853 2019-09
ورشکستگی 3398 2019-11
تولید خودرو 25614 2019-12
ثبت خودرو 22112 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 114 2019-11
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 933 2019-10
شاخص همزمان 111 2019-11
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2019-12
رتبه فساد مالی 28 2019-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن -5.14 2019-12
تولید فولاد 1670 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.28 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.75 2019-12
هزینه های مصرف کننده 2432640 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8703092 2019-11
نرخ وام بانکی 2.63 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 293 2019-09
جواز ساختمان 2427 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.