05/08/2020 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی JUL $496.17B $488.69B
06/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JUL -0.52% -0.76%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.17% 0.39%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUL -9.15% -10.36%
07/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JUL $5.37B $4.84B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JUL 0.4% -3.8%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات JUL -6.8% -8.6%
14/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 1.59%
20/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) JUL 6.5%
08:20 AM
TW
حساب جاری Q2 $18.16B
22/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری JUL 3.97%
23/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 7.34%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -1.3%
24/08/2020 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUL 5.42%
27/08/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG 69.43
01/09/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit AUG 50.6


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.