22/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری SEP 3.78% 3.83%
23/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.88% 8.17%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 10.73% 3.6% ®
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 7.15% 6.69%
30/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 -0.58%
02/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit OCT 55.2
05/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.58%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT -8.12%
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی OCT $499.6B
09/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری OCT $7.14B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات OCT 9.4%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات OCT -5.4%
20/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) OCT 9.9%
08:20 AM
TW
حساب جاری Q3


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.