09/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری NOV $4.28B $3.95B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات NOV 3.3% -1.5%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات NOV 5.8% -4.1%
19/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تصمیم نرخ بهره 1.375%
20/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) NOV -3.5%
08:15 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 NOV 3.79%
21/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری NOV 3.72%
23/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 4.2%
24/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -2.92%
27/12/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 80.97
02/01/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit DEC 49.8
06/01/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
TW
ذخایر ارزی DEC $474.051B
07/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری DEC $4.28B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات DEC 3.3%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات DEC


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.