27/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:45 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده SEPT 74.39 75.43
08:00 AM
TW
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 13.69% 14.36% ® 13%
08:00 AM
TW
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG -4.3% -9.6% ® 0.5%
01/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
TW
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 58.5 58
05/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی خارجی SEP $543.578B
06/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.36%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.31%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP
08/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری SEP $3.48B $ 2.5B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات SEP 26.9%
08:00 AM
TW
(واردات (تغییرات سالیانه SEP 46.3%
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) SEP 17.6%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری SEP 4.08%
23/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 13.69%
08:00 AM
TW
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP -4.3%
08:20 AM
TW
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول SEP 8.44%

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.