18/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 80.86 79.74
21/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) SEP -8.3%
22/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری SEP 3.73%
23/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 2.28%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 4.54%
24/10/2019 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 3.35%
31/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 2.40%
01/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit OCT 50.0
05/11/2019 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی OCT $469.49B
06/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.43%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) OCT
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT -4.53%
08/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری OCT $3.13B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات OCT -4.6%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات OCT -0.6%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.