23/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 4.48% 6.42% ® 6.8%
08:00 AM
TW
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 2.7% 4.7% 5.3%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAY 3.73% 3.68% 3.69%
24/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:20 AM
TW
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY 7.94% 8.12%
27/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:50 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JUNE 67.81 68.2
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
TW
S&P Global Manufacturing PMI JUN 50.00 51.0
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی خارجی JUN $548.854B
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.39%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.32%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JUN 16.62%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JUN $2.41B $ 2B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JUN 12.5%
08:00 AM
TW
(واردات (تغییرات سالیانه JUN 26.7%
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) JUN 6% 4.5%

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.