08/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.26% 1.40% ®
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.34% -0.05% ®
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR 4.36% -0.02% ®
09/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری MAR $3.66B $4.51B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات MAR 27.1% 9.7%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات MAR 27% 5.7%
20/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAR 48.5%
22/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAR 3.73%
23/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 2.96%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 12.81%
24/04/2021 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 9.12%
29/04/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده MARCH 74.64
30/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 4.94%
03/05/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit APR 60.8
05/05/2021 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی APR $539.04B
06/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) APR
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) APR
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR 4.36%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.