بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 27.72 27.98 28.06 28.14 28.23 28.4
بازار سهام 17285.00 16914 16578 16248 15924 15275
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 1.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.16 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
نرخ بیکاری 3.72 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
نرخ تورم 2.09 1.3 1.3 1.2 1.1 2
نرخ بهره 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 6180.00 5100 4000 3400 3400 3400
حساب جاری 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 35 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
شاخص PMI تولید 62.40 61 61 60 60 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.28 80 83 85 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 4.5 4 4.5 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 17 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 1.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.16 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 610.70 615 615 615 615 630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5097245.00 5051356 5208915 5296038 5275649 5433735
تولید ناخالص ملی 5496971.00 5091529 5449544 5711353 5689365 5859848
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1207434.00 1155012 1202223 1254524 1249694 1287142
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103278.00 98833 84921 107306 106893 110096
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107886.00 123598 130032 112094 111662 115008
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782089.00 1638648 1841369 1851590 1844462 1899732
تولید ناخالص داخلی از معادن 3660.00 3118 3080 3803 3788 3902
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 263953.00 292663 290828 274247 273191 281378
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3262889.00 2973141 3115837 3390142 3377090 3478285
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177384.00 135238 1536516 184302 183592 189094
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82797.00 77142 89738 86026 85695 88263

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.72 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
افراد بیکار 445.00 440 435 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
هزینه های کار 156.17 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 24000.00 24000 24000 24000 24500 24500
دستمزد در تولید 80582.00 52000 52000 52000 52500 53200
جمعیت 23.55 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 11.90 12.2 12.3 12.5 12.5 12
دستمزد 79748.00 52000 52800 53000 52900 54000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.09 1.3 1.3 1.2 1.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.63 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.40 105 104 107 105 106
اندازه اصل تورم 1.35 1.3 0.9 1 1 1
قیمت تولید 100.75 99.91 100 101 101 102
تورم مواد غذایی 0.61 1.8 2.3 2.3 2 2
CPI مسکن آب و برق 103.21 105 105 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.73 98.37 99.62 102 104 104
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 9.62 7.8 6.8 6.2 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.49 0.49 0.67 0.61 0.61
عرضه پول M2 50920293.00 52522538 53828310 55134083 56439855 60357172
ترازنامه بانک 50820462.00 50422889 51181586 51940284 51940284 54975074
ذخایر ارزی 5411.10 5633 5780 5928 6075 6518
وام به بخش خصوصی 12858230.00 12879212 13073858 13132325 13234107 13473766
ترازنامه بانک مرکزی 18426846.00 18498575 18969603 19440630 19440630 21324740
میزان رشد وام 7.26 3.5 4 5 5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 6180.00 5100 4000 3400 3400 3400
حساب جاری 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 28785.79 24550 25500 26500 26500 26500
صادرات 34964.41 28500 28000 28500 28500 29500
بدهی خارجی 189873.00 193500 189000 199000 195000 199000
ورود توریست 18.41 620 880 1090 1090 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 343.66 1000 970 970 970 950

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 35 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
ارزش بودجه دولت -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
هزینه های دولت 675450.00 681364 702177 701793 699091 720039
درآمدهای دولت 2875.41 2950 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 10618.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 17 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 62.40 61 61 60 60 55
تولید صنعتی 16.78 6.5 5.9 3.3 1.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.05 2.5 1.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 18.05 4.4 4.4 3 3 3
میزان سفارشات جدید 53657.00 42750 44500 45000 45000 45000
تغییرات موجودی انبار -50900.00 -20000 -40000 50000 -20000 22000
تولید خودرو 26465.00 18500 19700 20000 20000 21000
ثبت خودرو 22380.41 22150 22500 22300 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 129.50 115 116 115 115 115
شاخص همزمان 130.30 111 113 113 113 115
تولید فولاد 1700.00 1850 1810 1900 1900 1900

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.28 80 83 85 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 4.5 4 4.5 4.5 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.05 6.5 8.5 4 2 2
هزینه های مصرف کننده 2420993.00 2423678 2485725 2515412 2505728 2580812
درآمد قابل تصرف شخص 9256300.00 9709859 9635808 9617296 9580271 9867345
تسهیلات اعتباری خریدار 9696796.00 9520383 9669703 9932021 9979289 10190254
نرخ وام بانکی 2.44 2.45 2.45 2.64 2.57 2.57

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 329.17 311 313 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.