بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 29.76 29.9 30.1 30.31 30.52 30.94
بازار سهام 14825.73 14890 14488 14097 13716 12985
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.23 1.38 1.49 1.62 1.75 2.06

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.06 -0.4 2 1.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.14 3.3 3.9 3.5 2.9 3.5
نرخ بیکاری 3.73 3.7 3.75 3.68 3.71 3.71
نرخ تورم 3.39 3.5 3.1 2.7 2 1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2.5 2.5
موازنه تجاری 2404.96 2000 2000 3000 3000 3000
حساب جاری 30679.00 22500 22500 21600 21600 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 34 34 34 34 33
بودجه دولت -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.00 53 52 52 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.14 68.2 74 73 72 71
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -7.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.06 -0.4 2 1.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.14 3.3 3.9 3.5 2.9 3.5
تولید ناخالص داخلی 668.50 700 700 700 700 725
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5442847.00 5386394 5472655 5574387 5600690 5769490
تولید ناخالص ملی 5346200.00 5347676 5526978 5832695 5501240 6036839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1303788.00 1311633 1485571 1439325 1341598 1489701
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 6.57 4 4 4 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 87792.00 92069 80979 97469 90338 100880
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 128412.00 130526 138365 120437 132136 124652
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1831283.00 1886794 2092594 2074386 1884390 2146990
تولید ناخالص داخلی از معادن 2881.00 3143 2961 3849 2965 3984
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 283678.00 293557 294154 276712 291905 286397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3129596.00 3059464 3096698 3405413 3220354 3524602
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 113035.00 112496 106399 122460 116313 126746
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 79812.00 80909 91356 88779 82127 91886

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.73 3.7 3.75 3.68 3.71 3.71
افراد شاغل 11402.00 11604 11640 11680 11680 11800
افراد بیکار 441.00 435 435 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.15 59.27 59.33 59.38 59.38 59.38
هزینه های کار 81.88 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 25250.00 24500 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 52096.00 52500 52500 53200 53200 54100
جمعیت 23.55 23.61 23.61 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.48 12.2 12.6 12.2 12.2 12.2
دستمزد 51492.00 52900 52900 54000 54000 55100

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.39 3.5 3.1 2.7 2 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40 108 108 108 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 107.16 107 107 107 108 109
اندازه اصل تورم 2.60 2.3 2.3 1.8 1.2 1.3
قیمت تولید 119.14 109 109 108 116 110
تورم مواد غذایی 6.91 5.6 4.2 4.7 4.2 3.8
CPI مسکن آب و برق 105.29 107 108 107 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.65 109 109 109 109 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 16.62 5.5 3.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.87 0.87 1.12 1.37 1.87 1.87
عرضه پول M2 55543738.00 56439855 56439855 60357172 60357172 65580261
ذخایر ارزی خارجی 5488.54 5801 5698 5718 5718 6213
ترازنامه بانک 54946284.00 54647513 55411336 56175159 56175159 56575160
وام به بخش خصوصی 13938910.00 13621107 14161411 14111165 14183078 14605056
ترازنامه بانک مرکزی 18938289.00 19440630 19440630 21324740 21324740 21324740
میزان رشد وام 8.17 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 2404.96 2000 2000 3000 3000 3000
حساب جاری 30679.00 22500 22500 21600 21600 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 39675.06 26500 26500 26500 26500 26500
صادرات 42080.02 28500 28500 29500 29500 29500
بدهی خارجی 220827.00 195000 195000 195000 195000 199000
ورود توریست 29.76 1090 1090 1110 1110 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1176.26 970 970 970 970 950

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 34 34 34 34 33
بودجه دولت -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
ارزش بودجه دولت -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
هزینه های دولت 686228.00 692175 726901 723366 706129 748683
درآمدهای دولت 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.00 53 52 52 52 51
تولید صنعتی 4.48 9 7.9 6.5 6 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.71 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 7.50 3 3 3 3 3
میزان سفارشات جدید 55434.00 4.5 53000 56000 56000 58000
تغییرات موجودی انبار 12747.00 -20000 -20000 22000 22000 22000
تولید خودرو 15959.00 20000 20000 21000 21000 21000
ثبت خودرو 22685.53 22300 22300 22300 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 138.90 115 115 115 115 115
شاخص همزمان 141.84 113 113 115 115 115
تولید فولاد 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.14 68.2 74 73 72 71
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -7.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.70 2.5 1.9 2 2.2 1.8
هزینه های مصرف کننده 2426256.00 2387691 2378507 2507984 2496617 2595763
درآمد قابل تصرف شخص 9532700.00 9847279 9904475 9866345 9809148 10211667
تسهیلات اعتباری خریدار 10646808.00 10305212 10521984 10784553 10882014 11162012
نرخ وام بانکی 2.60 2.6 2.85 3.1 3.6 3.6

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 377.44 313 313 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.