بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 28.20 28.33 28.41 28.5 28.58 28.75
بازار سهام 14132.44 13851 13576 13306 13040 12509
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.29 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.91 0.2 1.5 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.92 3.4 4.5 6 3.2 3.4
نرخ بیکاری 3.77 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم -0.24 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
موازنه تجاری 7463.31 4400 4000 3950 2500 2000
حساب جاری 28651.00 18228 18228 17921 19500 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
شاخص PMI تولید 56.90 52.1 51 50 53 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.90 70 73 80 83 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50 1.5 2.2 4.5 4 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.91 0.2 1.5 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.92 3.4 4.5 6 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی 605.00 580 615 615 615 615
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5003761.00 5037385 5067944 5104325 5163881 5208656
تولید ناخالص ملی 5234913.00 5257344 4918833 5144920 5402430 5436094
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1135879.00 1212553 1116594 1167124 1172227 1253780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 81399.00 106843 93535 99869 84004 110476
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 124906.00 105164 119469 124895 128903 108740
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1769649.00 1692562 1538608 1655831 1826278 1750109
تولید ناخالص داخلی از معادن 2952.00 3755 2959 3150 3046 3883
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279375.00 267224 290667 295732 288315 276309
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2991918.00 3216922 3032738 3004318 3087659 3326297
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 118774.00 153553 135946 112760 122575 158774
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85794.00 82490 76332 77951 88539 85295

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.77 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
افراد بیکار 451.00 450 440 440 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.09 59 59 59.1 59.1 59.1
هزینه های کار 85.09 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 23800.00 23800 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 50469.00 51500 51900 52000 52000 52000
جمعیت 23.60 23.6 23.61 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.39 12.8 13 12.5 12.3 12.5
دستمزد 50512.00 51900 52100 52000 52800 53000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.24 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.77 102 102 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.62 105 103 103 104 107
اندازه اصل تورم 0.53 0.5 0.8 1.2 0.6 1
قیمت تولید 93.08 117 96.06 96.84 98.64 126
تورم مواد غذایی -0.28 1 1.5 2.1 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -7.37 -3.5 -3.5 6.5 7.5 6
CPI مسکن آب و برق 102.40 102 103 104 105 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10 101 98.86 98.08 99.91 103

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.67 0.49 0.49 0.49 0.67
عرضه پول M2 48691517.00 48926228 49650875 50375522 51100170 51824817
ترازنامه بانک 48605177.00 48905494 49664191 50422889 51181586 51940284
ذخایر ارزی 5134.00 5051 5113 5176 5238 5301
وام به بخش خصوصی 12614388.00 12285916 12615872 13014266 12960827 12703637
میزان رشد وام 6.50 5.8 5.5 3.5 4 5
ترازنامه بانک مرکزی 17321337.00 17556520 18027548 18498575 18969603 19440630

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 7463.31 4400 4000 3950 2500 2000
حساب جاری 28651.00 18228 18228 17921 19500 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
واردات 24768.54 23500 23500 24550 25500 26500
صادرات 32231.85 27900 27500 28500 28000 28500
بدهی خارجی 190813.00 219000 197000 193500 189000 199000
ورود توریست 18.98 80 110 620 880 1090
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 991.05 550 550 1000 970 950

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 675140.00 669178 687194 688791 696744 691930
درآمدهای دولت 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3075.80 3100 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 10458.00 10000 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 56.90 52.1 51 50 53 51
تولید صنعتی 7.06 2.5 1.5 3.3 3.1 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.8 0.3 2.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 7.63 2.5 2.5 4.4 4.4 3
میزان سفارشات جدید 51590.00 44500 41900 42750 44500 45000
تغییرات موجودی انبار -60697.00 45100 35000 30300 27500 25500
تولید خودرو 21605.00 15800 17800 18500 19700 20000
ثبت خودرو 22291.01 22150 22150 22150 22500 22300
شاخص اقتصادی مقدم 122.90 113 113 115 116 115
تولید فولاد 1660.00 1780 1780 1850 1810 1900
شاخص همزمان 118.65 109 111 111 113 113

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.90 70 73 80 83 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50 1.5 2.2 4.5 4 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.26 2.5 3.3 4.6 3 2
هزینه های مصرف کننده 2383002.00 2537084 2493866 2456081 2459258 2623345
درآمد قابل تصرف شخص 9256300.00 9571014 9672834 9811678 9552502 9896429
تسهیلات اعتباری خریدار 9358307.00 9071666 9260417 9620216 9586104 9380102
نرخ وام بانکی 2.44 2.64 2.45 2.45 2.45 2.64

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 311.23 310 310 311 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.