بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 30.50 30.61 30.7 30.79 30.88 31.07
بازار سهام 11606.47 11378 11268 11159 11051 10837
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.78
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.3 0.2 0.5 0.7 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 3 3 2.9 2.7 2.4
نرخ بیکاری 3.72 3.75 3.7 3.75 3.8 3.8
نرخ تورم 0.59 1 1 0.8 0.9 1.2
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
حساب جاری 12481.00 22770 24790 22800 21740 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 31 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
شاخص PMI تولید 49.80 49.1 48.2 50 50.5 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.37 80.5 79.2 85 83.6 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.3 0.2 0.5 0.7 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 3 3 2.9 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 589.39 605 622 622 622 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4789789.00 4835101 4861760 4899329 4919113 4951144
تولید ناخالص ملی 4698206.00 4792947 4539280 4538161 4529340 4907978
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1086951.00 1036980 1013845 1074807 1116299 1061868
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78889.00 105039 94573 94169 81019 107560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109763.00 99222 109475 111624 112727 101603
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1675247.00 1662711 1417040 1539612 1720479 1702617
تولید ناخالص داخلی از معادن 2885.00 3568 2887 2974 2963 3654
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 275190.00 262596 279792 281638 282620 268899
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2899516.00 3068306 2944979 2945978 2977803 3141945
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146982.00 150593 150680 146027 150951 154207
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83460.00 80294 72983 74895 85713 82221
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.72 3.75 3.7 3.75 3.8 3.8
افراد بیکار 446.00 428 428 421 425 424
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
هزینه های کار 93.02 98.6 98.6 98.6 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 49325.00 48280 43700 45800 46720 49400
جمعیت 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
نرخ بیکاری جوانان 12.86 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
دستمزد 48984.00 49800 47700 48900 46200 50900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.59 1 1 0.8 0.9 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.61 103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.82 104 105 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.55 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
قیمت تولید 99.77 97.97 104 105 104 99.44
تورم مواد غذایی 1.86 1.5 1.5 1.5 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 102.06 103 103 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.44 103 104 104 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -5.04 -5 1.1 1.5 1.5 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 45483450.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
ذخایر ارزی 4740.51 4745 4790 4810 4850 4890
ترازنامه بانک 45115139.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
وام به بخش خصوصی 11791469.00 11637926 11501468 11796642 12076527 11917236
ترازنامه بانک مرکزی 16597658.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
میزان رشد وام 5.46 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
حساب جاری 12481.00 22770 24790 22800 21740 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
واردات 25039.56 22400 24400 23900 22900 25500
صادرات 28992.59 27200 26500 27900 25500 27900
بدهی خارجی 191864.00 227000 227000 200686 199000 239000
ورود توریست 939.13 930 930 900 790 890
ذخایر طلا 423.63 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1930.19 965 1080 665 950 950
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 31 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
هزینه های دولت 651172.00 654504 649872 663959 668754 670212
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 49.80 49.1 48.2 50 50.5 49.1
تولید صنعتی -2.92 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
تولید صنعتی -3.27 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
تغییرات موجودی انبار -24853.00 1500 8500 8500 10000 16100
تولید خودرو 23088.00 17300 18800 21300 16200 18800
ثبت خودرو 22052.90 22090 22120 22150 22165 22200
شاخص اقتصادی مقدم 112.90 113 113 113 112 114
شاخص همزمان 110.55 110 110 111 111 113
تولید فولاد 1825.00 1885 2010 2040 1900 1880
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.37 80.5 79.2 85 83.6 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
هزینه های مصرف کننده 2432640.00 2465224 2480448 2489271 2498321 2524389
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 9225607 9225607 9216650 9198736 9447022
تسهیلات اعتباری خریدار 8588761.00 8553509 8584962 8714676 8820658 8758794
نرخ وام بانکی 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 293.35 304 300 295 310 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.