بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 27.63 27.66 27.75 27.84 27.93 28.11
بازار سهام 18218.28 17886 17384 16894 16419 15510
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 0.86 0.95 1.04 1.14 1.39

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4.5 4 3.8 4.3 3.8
نرخ بیکاری 3.71 3.6 3.7 3.75 3.68 3.71
نرخ تورم 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
نرخ بهره 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
موازنه تجاری 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
حساب جاری 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 34 34 34 34 33
بودجه دولت -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.50 53 53 52 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.02 74 75 74 73 71
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4.5 4 3.8 4.3 3.8
تولید ناخالص داخلی 668.50 700 700 700 700 725
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5234078.00 5497817 5428942 5432973 5455218 5662516
تولید ناخالص ملی 5319517.00 5429187 5383914 5521659 5544267 5754949
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1414947.00 1250352 1320521 1468715 1474729 1530768
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78468.00 92559 92693 81450 81783 84891
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 133172.00 130988 131410 138233 138799 144073
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2013841.00 1782801 1899580 2090367 2098926 2178685
تولید ناخالص داخلی از معادن 2850.00 3035 3165 2958 2970 3083
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 283105.00 293677 295546 293863 295066 306279
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2975985.00 3220819 3080196 3089072 3101720 3219586
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102657.00 129157 113258 106558 106994 111060
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 87100.00 79013 81457 90410 90780 94230

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.71 3.6 3.7 3.75 3.68 3.71
افراد شاغل 11464.00 11544 11604 11640 11680 11800
افراد بیکار 442.00 435 435 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.06 59.2 59.27 59.33 59.38 59.38
هزینه های کار 80.07 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 24000.00 24500 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 52539.00 52500 52500 52500 53200 54100
جمعیت 23.55 23.61 23.61 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.42 11.7 12.2 12.6 12.2 12.2
دستمزد 50106.00 52900 52900 52900 54000 55100

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 107 108 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.43 106 106 106 107 109
اندازه اصل تورم 1.80 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 106.38 109 109 109 108 110
تورم مواد غذایی 4.23 2 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 104.14 106 106 108 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.59 106 106 106 106 106
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 12.15 8.5 5.5 3.5 1.5 1.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.61 0.74 0.74 0.74 0.74
عرضه پول M2 53311701.00 56439855 56439855 56439855 60357172 65580261
ذخایر ارزی خارجی 5484.08 5575 5801 5698 5718 6213
ترازنامه بانک 52961209.00 53883689 54647513 55411336 56175159 56575160
وام به بخش خصوصی 13600178.00 13436850 13713409 14147781 14174786 14713427
ترازنامه بانک مرکزی 18849359.00 19440630 19440630 19440630 21324740 21324740
میزان رشد وام 7.62 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
حساب جاری 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 34951.02 26500 26500 26500 26500 26500
صادرات 40718.42 28500 28500 28500 29500 29500
بدهی خارجی 215863.00 195000 195000 195000 195000 199000
ورود توریست 13.46 1090 1090 1090 1110 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1448.02 970 970 970 970 950

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 34 34 34 34 33
بودجه دولت -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
ارزش بودجه دولت -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
هزینه های دولت 696877.00 709332 696389 723358 726320 753920
درآمدهای دولت 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 17 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.50 53 53 52 52 51
تولید صنعتی 12.19 13 9 7.9 6.5 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.21 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 11.53 3 3 3 3 3
میزان سفارشات جدید 67897.00 50000 53000 53000 56000 58000
تغییرات موجودی انبار 47839.00 -20000 -20000 -20000 22000 22000
تولید خودرو 24449.00 20000 20000 20000 21000 21000
ثبت خودرو 22578.92 22300 22300 22300 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 136.70 115 115 115 115 115
شاخص همزمان 136.88 113 113 113 115 115
تولید فولاد 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.02 74 75 74 73 71
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.30 4.5 2.5 1.9 2 1.8
هزینه های مصرف کننده 2289227.00 2529461 2403871 2376218 2385947 2476613
درآمد قابل تصرف شخص 9532700.00 9961672 9914008 9894943 9935457 10313004
تسهیلات اعتباری خریدار 10300126.00 10133152 10375044 10511857 10735306 11143248
نرخ وام بانکی 2.44 2.57 2.57 2.7 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 341.62 313 313 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.