بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 31.31 31.21 31.31 31.4 31.5 31.69
بازار سهام 10529.78 10369 10243 10119 9997 9756
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 0.7 0.71 0.73 0.74 0.77
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
نرخ بیکاری 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
نرخ تورم 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
حساب جاری 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 33 33 34 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
شاخص PMI تولید 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 589.39 605 605 622 622 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4287330.00 4322142 4339584 4382165 4398801 4443734
تولید ناخالص ملی 4410263.00 4585320 4778987 4534873 4524930 4893683
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 960718.00 1016080 989852 969617 985697 1013609
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55600.00 49650 64830 54584 57046 66386
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101708.00 104946 87222 103295 104352 89315
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1292463.00 1430041 1397645 1208437 1326067 1431189
تولید ناخالص داخلی از معادن 3405.00 3398 4248 3400 3494 4350
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274064.00 281282 263505 279552 281190 269829
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699936.00 2739883 2897852 2783324 2770134 2967400
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121664.00 128708 131728 131904 124827 134890
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29232.00 35170 42673 31298 29992 43697
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
افراد بیکار 445.00 462 458 458 458 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.19 59.3 59.3 59.3 59.3 59.8
هزینه های کار 91.47 103 98.6 98.6 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 23100 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 46900.00 45900 48280 43700 45800 49400
جمعیت 23.58 23.67 23.61 23.65 23.65 23.65
دستمزد 48286.00 46500 49800 47700 48900 50900
نرخ بیکاری جوانان 12.20 11.8 12.1 12.1 12.1 13.2
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.88 103 102 103 104 103
قیمت مصرف کننده اصلی 102.94 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.34 0.5 0.5 0.9 0.9 1.4
قیمت تولید 102.70 107 104 104 104 105
تورم مواد غذایی 1.71 1.7 1.5 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 103.19 104 102 103 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.04 105 103 104 104 104
تغییر قیمت تولید کننده -3.42 -0.6 0.5 1.1 0.9 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 45038184.00 44470000 45500000 45500000 45500000 47100000
ذخایر ارزی 4672.30 4670 4620 4640 4660 4680
ترازنامه بانک 44506231.00 44350000 44770000 44770000 44770000 45550000
وام به بخش خصوصی 11464181.00 11571371 11604029 11490302 11762250 11882526
ترازنامه بانک مرکزی 16720482.00 18100000 18250000 18250000 18250000 19100000
میزان رشد وام 4.15 4.5 4.3 4.3 4.3 5.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
حساب جاری 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
واردات 24635.75 24300 22400 24400 24900 25500
صادرات 28203.28 26100 27200 29500 28900 30900
بدهی خارجی 195030.00 207879 196322 200686 200101 201034
ورود توریست 932.70 950 930 930 930 890
ذخایر طلا 423.60 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 457.70 940 965 965 965 910
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 33 33 34 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 604209.00 606921 616810 609164 619918 631613
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
تولید صنعتی -0.39 -2 1.5 2.9 3.2 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.76 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
تولید صنعتی -0.61 2.9 3.1 3.1 3.1 3.8
تغییرات موجودی انبار -4731.00 23300 35000 35000 35000 16100
تولید خودرو 25891.00 24500 25300 25300 25300 23800
ثبت خودرو 21987.76 21950 22090 22090 22090 22190
شاخص اقتصادی مقدم 112.30 112 113 113 113 114
شاخص همزمان 107.77 110 111 111 111 116
تولید فولاد 1960.00 1915 1885 1885 1885 1800
استخراج معدن 3.05 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5 6.1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.46 2.5 4.8 3.6 3.4 2.8
هزینه های مصرف کننده 2346085.00 2369810 2384064 2399984 2407083 2441282
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 8948054 8956775 8974218 8948054 9171738
تسهیلات اعتباری خریدار 8469073.00 8388076 8528596 8576628 8689269 8733283
نرخ وام بانکی 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 294.46 298 304 304 304 315
میزان ساخت و ساز -15.27 2.1 -5.9 -5.9 -5.9 7.3


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.