بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 29.44 29.55 29.63 29.72 29.81 29.98
بازار سهام 12073.68 11833 11598 11367 11140 10686
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.91 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.59 -2.7 2.4 2.1 6.5 3.5
نرخ بیکاری 4.16 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
نرخ تورم -0.76 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
نرخ بهره 1.13 1.13 1 1 1 1.25
موازنه تجاری 4840.00 2600 3400 2000 3950 3400
حساب جاری 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
شاخص PMI تولید 46.20 46 49.1 51 50 49.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.77 76 76 79 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 3.5 3.5 4 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.91 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.59 -2.7 2.4 2.1 6.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 605.00 615 615 625 625 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4820427.00 4740274 4990542 4921656 5133755 5165211
تولید ناخالص ملی 4698286.00 4655922 5195524 4796950 5003675 5377367
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1019871.00 1070880 1185299 1041288 1086163 1226785
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 90573.00 78429 104623 92475 96460 108285
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109294.00 108773 100987 111589 116398 104521
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1465318.00 1658819 1681744 1496090 1560564 1740605
تولید ناخالص داخلی از معادن 2915.00 2847 3803 2976 3104 3936
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278984.00 272713 265391 284843 297118 274680
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2883983.00 2878404 3153445 2944547 3071442 3263815
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 130148.00 145513 151860 132881 138608 157175
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 72816.00 82705 81684 74345 77549 84543

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.16 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
افراد بیکار 498.00 425 424 424 424 414
نرخ مشارکت نیروی کار 59.18 59.8 59.8 59.8 59.8 60.1
هزینه های کار 92.19 98.6 109 109 109 109
حداقل دستمزد 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 48867.00 51120 52400 46000 46000 53600
جمعیت 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 11.60 12.1 13.2 13.2 13.2 13.2
دستمزد 49609.00 50200 52900 48600 48600 53400

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.76 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 104 104 103 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.98 104 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 0.13 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6
قیمت تولید 92.62 104 101 96.84 93.45 103
تورم مواد غذایی -0.04 1.8 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -10.36 1.5 1.5 1.5 1.5 2
CPI مسکن آب و برق 103.36 104 103 104 105 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.12 103 103 99.55 97.19 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.13 1.13 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.49 0.36 0.36 0.36 0.36
عرضه پول M2 47116441.00 47537206 47932640 48128073 48362144 49014375
ترازنامه بانک 46931774.00 45110000 45550000 45550000 45550000 46550000
ذخایر ارزی 4886.90 4850 4890 4890 4890 4980
وام به بخش خصوصی 12231149.00 11653202 12167096 12326130 12947109 12592945
میزان رشد وام 6.12 4.2 5.8 5.8 5.8 5.8
ترازنامه بانک مرکزی 16656369.00 18792000 19100000 19100000 19100000 19100000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4840.00 2600 3400 2000 3950 3400
حساب جاری 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
واردات 22293.81 22900 23500 25500 24550 26500
صادرات 27131.10 25500 27900 27500 28500 28500
بدهی خارجی 200377.00 199000 239000 239000 239000 239000
ورود توریست 3.25 790 890 910 910 1090
ذخایر طلا 422.40 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 453.45 950 950 950 950 950

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 652330.00 645217 663637 666029 694731 686864
درآمدهای دولت 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
مخارج نظامی 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 46.20 46 49.1 51 50 49.8
تولید صنعتی 1.51 5.5 1.5 1.5 1.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8
تولید صنعتی 4.15 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان سفارشات جدید 38891.00 38573 37618 40321 41782 41550
تغییرات موجودی انبار 36173.00 10000 16100 16100 16100 14100
تولید خودرو 19794.00 16200 18800 18800 18800 17800
ثبت خودرو 22153.78 22165 22200 22200 22200 22300
شاخص اقتصادی مقدم 109.60 112 114 114 114 114
تولید فولاد 1730.00 1900 1880 1880 1880 1900
شاخص همزمان 109.76 111 113 113 113 113

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.77 76 76 79 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 3.5 3.5 4 4.5 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.80 1.9 2.8 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 2390658.00 2409013 2512594 2440862 2546051 2600535
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 8876288 9171866 9144995 9539099 9492881
تسهیلات اعتباری خریدار 9001857.00 8511462 8983932 9047738 9489290 9298370
نرخ وام بانکی 2.48 2.58 2.45 2.45 2.45 2.45

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 297.06 310 315 315 315 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.