بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 31.05 31.62 31.72 31.82 31.92 32.12
بازار سهام 10776.64 10370 10243 10118 9996 9753
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 0.72 0.73 0.75 0.76 0.79
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
نرخ بیکاری 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
نرخ تورم 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
حساب جاری 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 33 33 33 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
شاخص PMI تولید 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.48 77.9 76.4 79.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
تولید ناخالص داخلی 572.59 605 605 605 622 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4249944.00 4217863 4239121 4321140 4312683 4398920
تولید ناخالص ملی 4399769.00 4364837 4491003 4728314 4719061 4813423
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 937787.00 899011 996600 971180 969279 988661
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53909.00 59480 48698 63984 63859 65136
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101390.00 99843 102934 87088 86917 88655
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1175034.00 1287072 1402625 1385596 1382884 1410537
تولید ناخالص داخلی از معادن 3334.00 3407 3333 4229 4221 4305
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 271673.00 273186 275889 261959 261446 266674
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699935.00 2649694 2687355 2881736 2876097 2933608
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 128061.00 121090 126240 131985 131727 134361
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30405.00 29191 34496 42508 42425 43273
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
افراد بیکار 437.00 467 462 458 458 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.16 59.2 59.3 59.3 59.3 59.8
هزینه های کار 89.80 109 103 98.6 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 23100 23100 24500 24500
دستمزد در تولید 44677.00 45100 45900 48280 43700 49400
جمعیت 23.58 23.67 23.67 23.61 23.65 23.65
دستمزد 47868.00 48500 46500 49800 47700 50900
نرخ بیکاری جوانان 11.78 11.2 11.8 12.1 12.1 13.2
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.65 103 103 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.79 105 104 104 105 105
اندازه اصل تورم 0.60 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3
قیمت تولید 104.32 112 114 110 110 117
تورم مواد غذایی 1.33 1.2 1.7 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.3 -0.1 0.2 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 102.24 103 104 102 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.67 105 105 103 104 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.23 6.4 6.6 6.5 6.5 6.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 45087414.00 44350000 44470000 45500000 45500000 47100000
ذخایر ارزی 4644.30 4650 4670 4620 4620 4680
ترازنامه بانک 44408181.00 44200000 44350000 44770000 44770000 45550000
وام به بخش خصوصی 11149411.00 11281253 11492424 11547534 11389803 11755390
ترازنامه بانک مرکزی 17104998.00 17900000 18100000 18250000 18250000 19100000
میزان رشد وام 4.99 5.1 4.5 4.3 4.3 5.8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
حساب جاری 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
واردات 23224.14 24300 24300 22400 24400 25500
صادرات 27717.09 26800 26100 27200 29500 30900
بدهی خارجی 195030.00 202634 206461 195367 198931 198883
ورود توریست 1101.39 920 950 930 930 890
ذخایر طلا 423.60 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 971.46 920 940 965 965 910
تولید نفت خام 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 33 33 33 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 591761.00 628386 595508 613081 611882 624117
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 11.2 11.2 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.05 3.05
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
تولید صنعتی 1.04 -4.6 -2 1.5 2.9 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.49 0.3 0.1 0.3 0.3 0.8
تولید صنعتی 0.94 3.7 2.9 3.1 3.1 3.8
تغییرات موجودی انبار 3514.00 11230 23300 35000 35000 16100
تولید خودرو 20851.00 23900 24500 25300 25300 23800
ثبت خودرو 21920.88 21915 21950 22090 22090 22190
شاخص اقتصادی مقدم 112.50 112 112 113 113 114
شاخص همزمان 106.64 109 110 111 111 116
تولید فولاد 1930.00 1950 1915 1885 1885 1800
استخراج معدن -1.46 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5 6.1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.48 77.9 76.4 79.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.45 1.9 2.5 4.8 3.6 2.8
هزینه های مصرف کننده 2330750.00 2320244 2326223 2377301 2372649 2420092
درآمد قابل تصرف شخص 8721300.00 8773628 8776506 8913169 8895726 9073606
تسهیلات اعتباری خریدار 8368182.00 8142437 8227264 8487074 8501613 8639842
نرخ وام بانکی 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 289.33 295 298 304 304 315
میزان ساخت و ساز -15.27 3.5 2.1 -5.9 -5.9 7.3


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.