بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 30.61 31.12 31.23 31.33 31.43 31.64
بازار سهام 11186.88 10701 10573 10447 10323 10078
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 0.73 0.75 0.76 0.78 0.81
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
نرخ بیکاری 3.73 3.9 4 4 4.1 3.8
نرخ تورم 0.43 0.7 1 0.8 0.9 1.2
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 3131.45 4800 4800 2100 4000 3400
حساب جاری 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 31 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
شاخص PMI تولید 50.00 50.3 48.2 50 50.5 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.86 79.2 79.2 85 83.6 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.56 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 589.39 605 622 622 622 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4287330.00 4321140 4312683 4382165 4398801 4398920
تولید ناخالص ملی 4410263.00 4728314 4719061 4534873 4524930 4813423
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 960718.00 971180 969279 969617 985697 988661
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55600.00 63984 63859 54584 57046 65136
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101708.00 87088 86917 103295 104352 88655
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1292463.00 1385596 1382884 1208437 1326067 1410537
تولید ناخالص داخلی از معادن 3405.00 4229 4221 3400 3494 4305
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274064.00 261959 261446 279552 281190 266674
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699936.00 2881736 2876097 2783324 2770134 2933608
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121664.00 131985 131727 131904 124827 134361
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29232.00 42508 42425 31298 29992 43273
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.73 3.9 4 4 4.1 3.8
افراد بیکار 446.00 428 428 421 425 424
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
هزینه های کار 110.56 98.6 98.6 98.6 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 59186.00 48280 43700 45800 46720 49400
جمعیت 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
نرخ بیکاری جوانان 13.05 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
دستمزد 53017.00 49800 47700 48900 46200 50900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.43 0.7 1 0.8 0.9 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.01 102 103 104 104 103
قیمت مصرف کننده اصلی 102.61 104 105 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.52 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
قیمت تولید 102.48 110 109 104 105 117
تورم مواد غذایی 1.97 1.5 1.5 1.5 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 103.21 102 103 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.75 103 104 104 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -4.53 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 45313461.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
ذخایر ارزی 4694.89 4720 4790 4810 4850 4890
ترازنامه بانک 44989364.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
وام به بخش خصوصی 11622490.00 12950000 11604029 11490302 11762250 13500000
ترازنامه بانک مرکزی 16850047.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
میزان رشد وام 4.61 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3131.45 4800 4800 2100 4000 3400
حساب جاری 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
واردات 24972.00 22400 24400 23900 22900 25500
صادرات 28103.45 27200 26500 27900 25500 27900
بدهی خارجی 187182.00 227000 227000 200686 199000 239000
ورود توریست 1030.94 930 930 900 790 890
ذخایر طلا 423.63 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2535.29 965 1080 665 950 950
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 31 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
هزینه های دولت 604209.00 613081 611882 609164 619918 624117
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 50.00 50.3 48.2 50 50.5 49.1
تولید صنعتی 2.28 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
تولید صنعتی 2.11 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
تغییرات موجودی انبار -4731.00 1500 8500 8500 10000 16100
تولید خودرو 18794.00 17300 18800 21300 16200 18800
ثبت خودرو 21998.36 22090 22120 22150 22165 22200
شاخص اقتصادی مقدم 112.30 113 113 113 112 114
شاخص همزمان 110.67 110 110 111 111 113
تولید فولاد 1890.00 1885 2010 2040 1900 1880
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.86 79.2 79.2 85 83.6 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.56 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.54 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
هزینه های مصرف کننده 2346085.00 2377301 2372649 2399984 2407083 2420092
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 8913169 8895726 8974218 8948054 9073606
تسهیلات اعتباری خریدار 8548417.00 8487074 8482681 8576628 8689269 8639842
نرخ وام بانکی 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 294.46 304 300 295 310 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.