بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 27.82 27.91 27.99 28.07 28.15 28.32
بازار سهام 15906.41 15590 15280 14976 14677 14079
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.46

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.43 1 1.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.09 2.5 3 3.2 3.4 2.6
نرخ بیکاری 3.75 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
نرخ تورم -0.16 2.9 3.3 2.7 2.1 2.2
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 6193.33 5100 4000 3950 3400 3400
حساب جاری 27334.00 18200 17921 19500 19550 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 35 35 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -3 -3 -2
شاخص PMI تولید 60.40 60 59 58 59 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.98 73 80 83 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 2.2 4.5 4 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.43 1 1.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.09 2.5 3 3.2 3.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 610.70 615 615 615 615 630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5097245.00 4970950 4959863 5163881 5173889 5308410
تولید ناخالص ملی 5496971.00 4824692 4999309 5402430 5412900 5553635
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1207434.00 1095224 1134092 1172227 1174499 1205036
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103278.00 91745 97042 84004 84167 86355
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107886.00 117182 121360 128903 129153 132511
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782089.00 1509161 1608968 1826278 1829817 1877392
تولید ناخالص داخلی از معادن 3660.00 2903 3061 3046 3052 3132
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 263953.00 285104 287362 288315 288874 296384
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3262889.00 2974696 2919290 3087659 3093643 3174078
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177384.00 133344 109568 122575 122812 126005
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82797.00 74871 75745 88539 88711 91017

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.75 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
افراد بیکار 438.00 440 440 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.14 59 59.1 59.1 59.1 59.2
هزینه های کار 81.85 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 24000.00 24000 24000 24000 24000 24500
دستمزد در تولید 50800.00 51900 52000 52000 52000 53200
جمعیت 23.55 23.6 23.6 23.6 23.6 23.61
نرخ بیکاری جوانان 11.96 12 12.2 12.3 12.5 12
دستمزد 53252.00 52100 52000 52800 53000 54000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.16 2.9 3.3 2.7 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.11 105 106 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.62 105 103 103 107 107
اندازه اصل تورم 0.69 0.8 1.2 0.6 1 1
قیمت تولید 96.05 89.13 98.7 101 100 104
تورم مواد غذایی 1.22 1.5 2.1 1.8 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -2.86 -6.5 6.5 7.5 6 4
CPI مسکن آب و برق 102.70 105 107 106 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.11 101 100 101 103 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.49 0.49 0.49 0.67 0.61
عرضه پول M2 50346758.00 49650875 50375522 51100170 51824817 54723406
ترازنامه بانک 50607145.00 49664191 50422889 51181586 51940284 54975074
ذخایر ارزی 5414.81 5653 6008 6362 6716 8134
وام به بخش خصوصی 12785128.00 12374420 12645937 12960827 13069128 13408926
میزان رشد وام 6.94 5.5 3.5 4 5 5
ترازنامه بانک مرکزی 18305420.00 18027548 18498575 18969603 19440630 21324740

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 6193.33 5100 4000 3950 3400 3400
حساب جاری 27334.00 18200 17921 19500 19550 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 28080.86 23500 24550 25500 26500 26500
صادرات 34274.19 27500 28500 28000 28500 29500
بدهی خارجی 189873.00 197000 193500 189000 199000 199000
ورود توریست 14.79 110 620 880 1090 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 508.12 550 1000 970 970 950

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 35 35 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -3 -3 -2
هزینه های دولت 675450.00 674042 669297 696744 698095 716245
درآمدهای دولت 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 10458.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 60.40 60 59 58 59 55
تولید صنعتی 18.81 1.5 3.3 3.1 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.3 2.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 19.67 2.5 4.4 4.4 3 3
میزان سفارشات جدید 52716.00 41900 42750 44500 45000 45000
تغییرات موجودی انبار -50900.00 35000 -20000 -40000 50000 22000
تولید خودرو 27070.00 17800 18500 19700 20000 21000
ثبت خودرو 22297.00 22150 22150 22500 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 126.10 113 115 116 115 115
تولید فولاد 1700.00 1780 1850 1810 1900 1900
شاخص همزمان 123.36 111 111 113 113 115

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.98 73 80 83 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 2.2 4.5 4 4.5 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.56 3.3 4.6 3 2 2
هزینه های مصرف کننده 2420993.00 2446137 2386570 2459258 2464024 2528089
درآمد قابل تصرف شخص 9256300.00 9487708 9533989 9552502 9571014 9819861
تسهیلات اعتباری خریدار 9624013.00 9083184 9347945 9586104 9884225 10141215
نرخ وام بانکی 2.44 2.45 2.45 2.45 2.64 2.57

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 296.48 310 311 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.