بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 28.04 28.06 28.15 28.23 28.32 28.5
بازار سهام 17895.25 17376 16872 16383 15907 14997
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 0.4 0.44 0.49 0.53 0.65

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.05 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.92 4.1 3.9 3.5 3.1 2.6
نرخ بیکاری 4.76 3.7 3.7 4.1 4.1 4.2
نرخ تورم 1.89 1.3 1.2 1.1 0.8 2
نرخ بهره 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 5144.95 5100 3400 3400 3400 3400
حساب جاری 25960.00 19500 19550 22500 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -2 -2 -2
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.60 61 60 60 59 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.48 83 85 85 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.44 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 17 17 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.05 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.92 4.1 3.9 3.5 3.1 2.6
تولید ناخالص داخلی 610.70 615 615 615 615 630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5268613.00 5208915 5296038 5453014 5431940 5433735
تولید ناخالص ملی 5179806.00 5449544 5711353 5361099 5340380 5859848
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1195878.00 1202223 1254524 1237734 1232950 1287142
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88446.00 84921 107306 91542 91188 110096
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125341.00 130032 112094 129728 129227 115008
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1705633.00 1841369 1851590 1765330 1758508 1899732
تولید ناخالص داخلی از معادن 2904.00 3080 3803 3006 2994 3902
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 281163.00 290828 274247 291004 289879 281378
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2991918.00 3115837 3390142 3096635 3084667 3478285
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123144.00 1536516 184302 127454 126961 189094
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 75372.00 89738 86026 78010 77709 88263

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.76 3.7 3.7 4.1 4.1 4.2
افراد بیکار 565.00 435 435 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
هزینه های کار 84.81 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 24000.00 24000 24000 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 51107.00 52000 52000 52500 52500 53200
جمعیت 23.55 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.58 12.3 12.5 12.5 12.5 12
دستمزد 51957.00 52800 53000 52900 52900 54000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.89 1.3 1.2 1.1 0.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.14 104 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.39 105 107 107 105 106
اندازه اصل تورم 1.35 0.9 1 1 1 1
قیمت تولید 102.63 100 101 101 105 102
تورم مواد غذایی 2.18 2.3 2.3 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 10.74 6.8 6.2 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 103.50 105 104 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.51 99.62 102 104 105 104

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
عرضه پول M2 51857579.00 53828310 55134083 56439855 56439855 60357172
ترازنامه بانک 51419275.00 51181586 51940284 51940284 51940284 54975074
ذخایر ارزی خارجی 5432.82 5780 5928 6075 6201 6518
وام به بخش خصوصی 13043147.00 13073858 13132325 13308268 13447485 13473766
میزان رشد وام 7.57 4 5 5 5 5
ترازنامه بانک مرکزی 18647288.00 18969603 19440630 19440630 19440630 21324740

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 5144.95 5100 3400 3400 3400 3400
حساب جاری 25960.00 19500 19550 22500 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 31508.03 25500 26500 26500 26500 26500
صادرات 36652.98 28000 28500 28500 28500 29500
بدهی خارجی 209223.00 189000 199000 195000 195000 199000
ورود توریست 10.72 880 1090 1090 1090 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
تولید نفت خام 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 431.22 970 970 970 970 950

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -3 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
هزینه های دولت 680361.00 702177 701793 704174 701452 720039
درآمدهای دولت 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 17 17 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.60 61 60 60 59 55
تولید صنعتی 18.37 5.9 3.3 1.5 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.57 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 20.20 4.4 3 3 3 3
میزان سفارشات جدید 53733.00 44500 45000 45000 45000 45000
تغییرات موجودی انبار 8309.00 -40000 50000 -20000 -20000 22000
تولید خودرو 20742.00 19700 20000 20000 20000 21000
ثبت خودرو 22435.25 22500 22300 22300 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 129.30 116 115 115 115 115
تولید فولاد 1700.00 1810 1900 1900 1900 1900
شاخص همزمان 132.63 113 113 113 113 115

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.48 83 85 85 85 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.44 4 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.30 8.5 4 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 2441051.00 2485725 2515412 2526488 2516724 2580812
درآمد قابل تصرف شخص 9256300.00 9635808 9617296 9580271 9543245 9867345
تسهیلات اعتباری خریدار 9849117.00 9669703 9932021 10036184 10154440 10190254
نرخ وام بانکی 2.44 2.45 2.64 2.57 2.57 2.57

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 329.17 313 313 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.