بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 30.12 30.21 30.29 30.38 30.47 30.65
بازار سهام 10084.68 9797 9603 9412 9224 8848
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.52 0.5 0.51 0.52 0.53 0.55

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.89 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.31 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
نرخ بیکاری 3.70 4 4.1 4.3 4.5 4.2
نرخ تورم -0.21 0.8 0.9 1.2 1.2 1.7
نرخ بهره 1.13 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری 3303.25 4000 2600 2400 2400 2400
حساب جاری 17016.00 20396 19842 19228 19228 23600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
شاخص PMI تولید 50.40 42 46 49.1 51 49.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.51 75 76 76 82 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.89 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.31 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
تولید ناخالص داخلی 605.00 615 615 615 625 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4873576.00 4637053 4740274 4990542 4975921 5115305
تولید ناخالص ملی 5073754.00 4298551 4655922 5195524 5180303 5325412
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1157519.00 1018058 1070880 1185299 1181827 1214932
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102171.00 89197 78429 104623 104317 107239
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 98620.00 105730 108773 100987 100691 103512
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1642328.00 1458323 1658819 1681744 1676817 1723787
تولید ناخالص داخلی از معادن 3714.00 2817 2847 3803 3792 3898
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 259171.00 266768 272713 265391 264614 272026
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3079536.00 2790433 2878404 3153445 3144206 3232281
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 148301.00 138317 145513 151860 151415 155657
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 79770.00 70940 82705 81684 81445 83727

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.70 4 4.1 4.3 4.5 4.2
افراد بیکار 444.00 421 425 424 424 414
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 59.7 59.8 59.8 59.8 60.1
هزینه های کار 194.71 98.6 98.6 109 109 109
حداقل دستمزد 23800.00 23800 23800 23800 24500 24500
دستمزد در تولید 98828.00 48500 51120 52400 46000 53600
جمعیت 23.60 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.11 12.1 12.1 13.2 13.2 13.2
دستمزد 102561.00 49900 50200 52900 48600 53400

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.21 0.8 0.9 1.2 1.2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.16 104 104 104 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.70 104 104 104 104 106
اندازه اصل تورم -0.38 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
قیمت تولید 98.00 105 104 101 99.47 103
تورم مواد غذایی 1.76 1.5 1.8 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.19 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -4.47 1.5 1.5 1.5 1.5 2
CPI مسکن آب و برق 102.39 104 104 103 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.46 104 103 103 102 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.13 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
عرضه پول M2 46610991.00 46641772 47037206 47432640 47828073 49014375
ترازنامه بانک 46507579.00 45070000 45110000 45550000 45550000 46550000
ذخایر ارزی 4803.85 4810 4850 4890 4890 4980
وام به بخش خصوصی 12034909.00 11173793 11653202 12167096 12287642 12471274
میزان رشد وام 5.22 4.3 4.2 5.8 5.8 5.8
ترازنامه بانک مرکزی 16358237.00 18550000 18792000 19100000 19100000 19100000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 3303.25 4000 2600 2400 2400 2400
حساب جاری 17016.00 20396 19842 19228 19228 23600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
واردات 22077.98 23900 22900 25500 25500 26500
صادرات 25381.23 27900 25500 27900 27900 28900
بدهی خارجی 184659.00 227000 199000 239000 239000 239000
ورود توریست 812.97 730 790 890 910 1090
ذخایر طلا 423.63 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471.26 665 950 950 950 950

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
هزینه های دولت 648083.00 628721 645217 663637 661693 680228
درآمدهای دولت 2801.78 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 2978.49 3230 3230 3230 3230 3230
مخارج نظامی 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 50.40 42 46 49.1 51 49.8
تولید صنعتی 20.34 4.5 5.5 1.5 1.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.16 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8
تولید صنعتی 21.12 1.5 0.8 1.5 1.5 1.5
میزان سفارشات جدید 28679.00 -13 42500 44000 44000 44000
تغییرات موجودی انبار -9387.00 8500 10000 16100 16100 14100
تولید خودرو 15420.00 21300 16200 18800 18800 17800
ثبت خودرو 22128.79 22150 22165 22200 22200 22300
شاخص اقتصادی مقدم 113.90 113 112 114 114 114
تولید فولاد 1590.00 2040 1900 1880 1880 1900
شاخص همزمان 113.73 111 111 113 113 113

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.51 75 76 76 82 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.40 2.5 1.9 2.8 2 2
هزینه های مصرف کننده 2453705.00 2359975 2409013 2512594 2505233 2575409
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 8730022 8876288 9171866 9144995 9401162
تسهیلات اعتباری خریدار 8812299.00 8254551 8511462 8983932 8997357 9208530
نرخ وام بانکی 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 287.20 295 310 315 315 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.