بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 29.25 29.34 29.42 29.51 29.6 29.77
بازار سهام 12232.91 11989 11751 11517 11287 10827
اوراق قرضه دولتی ده ساله 99.43 101 103 105 107 111

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 3.4 1.8 1 0.2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.58 2 2.5 4.5 6 3.4
نرخ بیکاری 3.83 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
نرخ تورم -0.33 -0.1 1.2 1.8 2.5 2
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25
موازنه تجاری 6466.42 2600 3400 2000 3950 3400
حساب جاری 21769.00 17242 18228 19228 17921 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
شاخص PMI تولید 52.20 50 49.1 51 50 49.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.33 71 73 73 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 3.5 1.5 2.2 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 3.4 1.8 1 0.2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.58 2 2.5 4.5 6 3.4
تولید ناخالص داخلی 605.00 615 615 625 625 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4746831.00 4815229 4995415 5037346 5109653 5165260
تولید ناخالص ملی 4761394.00 4729543 5200598 4909709 4980183 5377418
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1072982.00 1087813 1186457 1065765 1081063 1226797
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 93650.00 79669 104725 94649 96007 108286
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 113221.00 110493 101086 114212 115852 104522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1548277.00 1685049 1683386 1531257 1553237 1740621
تولید ناخالص داخلی از معادن 3024.00 2892 3807 3046 3090 3936
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278395.00 277026 265650 291538 295723 274682
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2815401.00 2923918 3156524 3013762 3057022 3263846
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108235.00 147814 152009 136005 137957 157177
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 72918.00 84013 81764 76093 77185 84544

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.83 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
افراد بیکار 458.00 450 450 440 440 435
نرخ مشارکت نیروی کار 59.07 58.9 59 59 59.1 59.1
هزینه های کار 105.71 98.6 109 109 109 109
حداقل دستمزد 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 57922.00 51120 51500 51900 52000 52000
جمعیت 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.01 12.1 12.8 13 12.5 12.5
دستمزد 55505.00 50200 51900 52100 52000 53000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.33 -0.1 1.2 1.8 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 103 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.04 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.14 0.3 0.5 0.8 1.2 1
قیمت تولید 93.60 93.5 96.06 96.84 98.64 102
تورم مواد غذایی 0.17 0.5 1 1.5 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -9.09 -8.5 -3.5 1.5 6.5 6
CPI مسکن آب و برق 103.44 103 103 104 106 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.91 102 103 100 99.55 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
عرضه پول M2 48343627.00 48201580 48926228 49650875 50375522 51824817
ترازنامه بانک 47874802.00 48146796 48905494 49664191 50422889 51940284
ذخایر ارزی 4981.69 4990 5051 5113 5176 5301
وام به بخش خصوصی 12381032.00 11837466 12178978 12615872 13014266 12593064
میزان رشد وام 6.70 6.5 5.8 5.5 3.5 5
ترازنامه بانک مرکزی 16909574.00 17085493 17556520 18027548 18498575 19440630

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 6466.42 2600 3400 2000 3950 3400
حساب جاری 21769.00 17242 18228 19228 17921 19550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
واردات 24707.73 22900 23500 25500 24550 26500
صادرات 31174.15 25500 27900 27500 28500 28500
بدهی خارجی 199331.00 199000 219000 197000 193500 199000
ورود توریست 11.75 20 80 110 620 1090
ذخایر طلا 422.70 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1313.57 750 550 950 1000 950

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
بودجه دولت -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 644360.00 655420 664285 681685 691470 686871
درآمدهای دولت 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3075.80 3100 3100 3350 3350 3350
مخارج نظامی 10458.00 10000 10000 10500 10500 10500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 52.20 50 49.1 51 50 49.8
تولید صنعتی 4.70 5.5 2.5 1.5 3.3 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.58 1.5 0.8 0.3 2.5 0.8
تولید صنعتی 5.29 4.5 2.5 1.5 4.4 3
میزان سفارشات جدید 45488.00 46000 44500 41900 42750 45000
تغییرات موجودی انبار 53030.00 50000 45100 35000 30300 25500
تولید خودرو 13636.00 13200 15800 17800 18500 20000
ثبت خودرو 22226.12 22000 22150 22150 22200 22300
شاخص اقتصادی مقدم 115.40 112 113 114 115 115
تولید فولاد 1625.00 1600 1780 1880 1850 1900
شاخص همزمان 111.38 111 109 111 113 113

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.33 71 73 73 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 3.5 1.5 2.2 4.5 4.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.17 3.5 2.5 3.3 4.6 2
هزینه های مصرف کننده 2323849.00 2447105 2515048 2498238 2534097 2600559
درآمد قابل تصرف شخص 9256300.00 9016643 9180823 9359961 9494314 9492970
تسهیلات اعتباری خریدار 9207278.00 8646048 8992705 9260417 9620216 9298457
نرخ وام بانکی 2.44 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 302.61 305 310 315 311 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.