بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 30.82 30.94 31.04 31.14 31.25 31.45
بازار سهام 10968.50 10510 10381 10254 10127 9880
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.77 0.78 0.8 0.81 0.82 0.85
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 1.8 1.9 2.2 2 1.8
نرخ بیکاری 3.71 3.8 3.8 3.9 4 3.8
نرخ تورم 0.58 0.8 0.7 0.7 1 1.8
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 3119.89 2500 2800 4800 4800 3400
حساب جاری 18650.00 20800 19980 20770 20770 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 33 33 33 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
شاخص PMI تولید 49.00 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.36 82.9 83.2 83.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.44 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 1.8 1.9 2.2 2 1.8
تولید ناخالص داخلی 572.59 605 605 605 622 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4228121.00 4217863 4239121 4321140 4312683 4398920
تولید ناخالص ملی 4626530.00 4364837 4491003 4728314 4719061 4813423
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 950274.00 899011 996600 971180 969279 988661
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62607.00 59480 48698 63984 63859 65136
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85213.00 99843 102934 87088 86917 88655
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1355769.00 1287072 1402625 1385596 1382884 1410537
تولید ناخالص داخلی از معادن 4138.00 3407 3333 4229 4221 4305
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 256320.00 273186 275889 261959 261446 266674
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2819703.00 2649694 2687355 2881736 2876097 2933608
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129144.00 121090 126240 131985 131727 134361
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41593.00 29191 34496 42508 42425 43273
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.71 3.8 3.8 3.9 4 3.8
افراد بیکار 443.00 467 462 458 458 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.12 59.2 59.3 59.3 59.3 59.8
هزینه های کار 165.53 109 103 98.6 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 23100 23100 24500 24500
دستمزد در تولید 58523.00 45100 45900 48280 43700 49400
جمعیت 23.57 23.67 23.67 23.61 23.65 23.65
نرخ بیکاری جوانان 12.29 11.2 11.8 12.1 12.1 13.2
دستمزد 54693.00 48500 46500 49800 47700 50900
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.58 0.8 0.7 0.7 1 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.76 103 103 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.36 105 104 104 105 105
اندازه اصل تورم 0.47 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3
قیمت تولید 103.07 112 114 110 109 117
تورم مواد غذایی 1.44 1.2 1.7 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.3 -0.1 0.2 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 101.99 103 104 102 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.85 105 105 103 104 105
تغییر قیمت تولید کننده 1.19 6.4 6.6 6.5 6.5 6.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 44668293.00 44350000 44470000 45500000 45500000 47100000
ذخایر ارزی 4640.80 4650 4670 4620 4620 4680
ترازنامه بانک 44173652.00 44200000 44350000 44770000 44770000 45550000
وام به بخش خصوصی 11262320.00 12200000 12700000 12950000 12950000 13500000
ترازنامه بانک مرکزی 16454249.00 17900000 18100000 18250000 18250000 19100000
میزان رشد وام 5.42 5.1 4.5 4.3 4.3 5.8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 3119.89 2500 2800 4800 4800 3400
حساب جاری 18650.00 20800 19980 20770 20770 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
واردات 25559.40 24300 23300 22400 22400 19500
صادرات 28679.29 26800 26100 27200 27200 22900
بدهی خارجی 191161.00 218000 222000 227000 227000 239000
ورود توریست 956.20 920 950 930 930 890
ذخایر طلا 423.60 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 217.33 920 940 965 965 910
تولید نفت خام 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 33 33 33 34 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 599884.00 628386 595508 613081 611882 624117
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 11.2 11.2 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.05 3.05
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 49.00 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
تولید صنعتی -1.80 5.8 4.9 3.5 3.5 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.24 0.3 0.1 0.3 0.3 0.8
تولید صنعتی -1.75 3.7 2.9 3.1 3.1 3.8
تغییرات موجودی انبار 46707.00 11230 23300 35000 35000 16100
تولید خودرو 19429.00 23900 24500 25300 25300 23800
ثبت خودرو 21891.29 21915 21950 22090 22090 22190
شاخص اقتصادی مقدم 110.30 112 112 113 113 114
شاخص همزمان 107.33 109 110 111 111 116
استخراج معدن 9.70 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5 6.1
تولید فولاد 1815.00 1950 1915 1885 1885 1800
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.36 82.9 83.2 83.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.44 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.06 4.9 4.4 4.8 4.8 4.9
هزینه های مصرف کننده 2326126.00 2320244 2326223 2377301 2372649 2420092
درآمد قابل تصرف شخص 8721300.00 8773628 8776506 8913169 8895726 9073606
تسهیلات اعتباری خریدار 8316354.00 8142437 8227264 8487074 8482681 8639842
نرخ وام بانکی 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 287.20 295 298 304 304 315
میزان ساخت و ساز -15.27 3.5 2.1 -5.9 -5.9 7.3


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.