بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 27.98 28.06 28.15 28.24 28.32 28.5
بازار سهام 16781.19 16290 15813 15350 14900 14040
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.44 0.48 0.53 0.59 0.64 0.78

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.07 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.43 3.9 3.5 3.1 3 2.6
نرخ بیکاری 4.08 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
نرخ تورم 2.63 2.6 2.9 2.3 1.8 2.3
نرخ بهره 1.13 1.25 1.25 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 6446.48 2000 2000 2000 2000 3000
حساب جاری 28044.00 19550 22500 22500 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 34 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -2 -2 -2 -2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.70 55 53 53 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.39 85 85 85 85 85
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.27 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.07 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.43 3.9 3.5 3.1 3 2.6
تولید ناخالص داخلی 668.50 689 700 700 700 700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5204753.00 4464904 5312214 5445206 5366100 5450331
تولید ناخالص ملی 5126121.00 4885625 5664219 5377233 5285031 5811488
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1231929.00 1003491 1234649 1238387 1270119 1266750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 90859.00 66113 107336 91673 93676 110127
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127800.00 89985 112454 129734 131762 115378
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1817941.00 1431695 1861575 1765741 1874297 1909976
تولید ناخالص داخلی از معادن 3118.00 4370 3802 3006 3215 3901
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 282287.00 270674 273305 290867 291038 280411
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2944848.00 2977612 3323539 3189997 3036138 3409951
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 107991.00 136376 129905 127921 111339 133283
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 77683.00 43922 85960 78257 80091 88195

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.08 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
افراد بیکار 484.00 435 435 435 435 435
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
هزینه های کار 84.28 109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 24000.00 24000 24500 24500 24500 24500
دستمزد در تولید 55115.00 52000 52500 52500 52500 53200
جمعیت 23.55 23.6 23.61 23.61 23.61 23.61
نرخ بیکاری جوانان 13.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12
دستمزد 51169.00 53000 52900 52900 52900 54000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.63 2.6 2.9 2.3 1.8 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.09 105 106 106 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.64 105 105 105 106 106
اندازه اصل تورم 1.74 1 1 1 1 1
قیمت تولید 105.09 101 102 104 107 102
تورم مواد غذایی 3.54 2.3 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 11.96 6.2 1.5 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 104.80 105 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.42 106 106 106 106 106

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.13 1.25 1.25 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.48 0.61 0.61 0.74 0.74 0.74
عرضه پول M2 52425303.00 55134083 56439855 56439855 56439855 60357172
ترازنامه بانک 52197251.00 51940284 51940284 51940284 51940284 54975074
ذخایر ارزی خارجی 5448.99 5628 5575 5801 5698 5718
وام به بخش خصوصی 13444083.00 13132325 13308268 13594735 13847405 13473766
میزان رشد وام 7.63 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک مرکزی 18827839.00 19440630 19440630 19440630 19440630 21324740

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 6446.48 2000 2000 2000 2000 3000
حساب جاری 28044.00 19550 22500 22500 22500 21600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 10 10 10 10 10
واردات 33206.34 26500 26500 26500 26500 26500
صادرات 39653.00 28500 28500 28500 28500 29500
بدهی خارجی 209524.00 199000 195000 195000 195000 199000
ورود توریست 7.96 1090 1090 1090 1090 1110
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
تولید نفت خام 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 518.38 970 970 970 970 950

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 34 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -3 -2 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
هزینه های دولت 674453.00 633479 701018 702545 695361 719245
درآمدهای دولت 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
مخارج نظامی 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.70 55 53 53 52 52
تولید صنعتی 13.69 15 5 3 3 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.98 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
تولید صنعتی 15.05 3 3 3 3 3
میزان سفارشات جدید 53505.00 53000 50000 53000 53000 56000
تغییرات موجودی انبار 20088.00 50000 -20000 -20000 -20000 22000
تولید خودرو 22328.00 20000 20000 20000 20000 21000
ثبت خودرو 22517.37 22300 22300 22300 22300 22300
شاخص اقتصادی مقدم 131.30 115 115 115 115 115
تولید فولاد 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900
شاخص همزمان 130.50 113 113 113 113 115

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.39 85 85 85 85 85
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.27 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.30 4 2 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 2328266.00 2456394 2496272 2505256 2400442 2561175
درآمد قابل تصرف شخص 9532700.00 9209710 9904475 9866345 9828214 10161992
تسهیلات اعتباری خریدار 10062296.00 8769439 9932021 10036184 10285260 10190254
نرخ وام بانکی 2.44 2.64 2.57 2.57 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 333.60 313 313 313 313 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.