بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 29.94 30.13 30.21 30.3 30.39 30.57
بازار سهام 12090.29 12005 11901 11797 11695 11493
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 0.68 0.7 0.71 0.72 0.75
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.2 0.5 0.7 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 3 2.9 2.7 2.4 2.1
نرخ بیکاری 3.73 3.7 3.75 3.8 3.8 4.1
نرخ تورم 1.13 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
موازنه تجاری 2502.25 4800 4000 2600 3400 3400
حساب جاری 12481.00 20873 20396 19842 19228 23600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 30 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
شاخص PMI تولید 50.80 49.5 50 50.5 49.1 49.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.28 84.5 85 83.6 82.9 86
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.2 0.5 0.7 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 3 2.9 2.7 2.4 2.1
تولید ناخالص داخلی 589.39 622 622 622 622 633
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4789789.00 4767357 4807294 4832897 4904744 5007744
تولید ناخالص ملی 4698206.00 4451139 4452910 4740490 4810963 4911993
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1086951.00 994159 1054616 1096734 1113038 1136412
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78889.00 92736 92400 79599 80782 82479
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109763.00 107349 109527 110751 112397 114758
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1675247.00 1389525 1510690 1690324 1715453 1751477
تولید ناخالص داخلی از معادن 2885.00 2831 2918 2911 2954 3016
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 275190.00 274359 276348 277667 281795 287712
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2899516.00 2887795 2890637 2925612 2969104 3031456
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146982.00 147754 143284 148305 150510 153670
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83460.00 71566 73488 84211 85463 87258
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.73 3.7 3.75 3.8 3.8 4.1
افراد بیکار 447.00 428 421 425 424 414
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 59.6 59.7 59.8 59.8 60.1
هزینه های کار 90.02 98.6 98.6 98.6 109 109
حداقل دستمزد 23100.00 24500 24500 24500 24500 25400
دستمزد در تولید 49023.00 43700 45800 46720 49400 50100
جمعیت 23.58 23.6 23.6 23.6 23.6 23.61
نرخ بیکاری جوانان 12.86 12.1 12.1 12.1 13.2 13.2
دستمزد 47998.00 47700 48900 46200 50900 51500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.13 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.65 103 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.83 103 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 0.57 0.9 0.9 1.2 1.4 1.6
قیمت تولید 99.60 98.02 105 104 101 103
تورم مواد غذایی 3.00 1.5 1.5 1.8 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 102.16 103 104 104 103 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 104 104 103 103 105
تغییر قیمت تولید کننده -3.42 -4.9 1.5 1.5 1.5 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
عرضه پول M2 45766777.00 45900000 46100000 463000000 46500000 46500000
ذخایر ارزی 4781.26 4790 4810 4850 4890 4980
ترازنامه بانک 45465418.00 44870000 45070000 45110000 45550000 46550000
وام به بخش خصوصی 11791469.00 11278139 11575040 11864864 12074464 12328028
ترازنامه بانک مرکزی 16159557.00 17250000 18550000 18792000 19100000 19100000
میزان رشد وام 4.94 4.3 4.3 4.2 5.8 5.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2502.25 4800 4000 2600 3400 3400
حساب جاری 12481.00 20873 20396 19842 19228 23600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
واردات 26992.33 24400 23900 22900 25500 26500
صادرات 29494.58 26500 27900 25500 27900 28900
بدهی خارجی 191864.00 227000 227000 199000 239000 239000
ورود توریست 990.40 930 900 790 890 890
ذخایر طلا 423.63 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 401.58 1080 665 950 950 950
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 30 30 30 30 30
بودجه دولت -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
هزینه های دولت 651172.00 637253 651487 657033 666800 680803
درآمدهای دولت 2801.78 2875 2875 2875 2875 2875
هزینه های مالی 2978.49 3230 3230 3230 3230 3230
مخارج نظامی 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 50.80 49.5 50 50.5 49.1 49.8
تولید صنعتی 2.15 2.9 3.2 1.8 1.9 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.66 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8
تولید صنعتی 2.29 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5
تغییرات موجودی انبار -24853.00 8500 8500 10000 16100 14100
تولید خودرو 25614.00 18800 21300 16200 18800 17800
ثبت خودرو 22111.81 22120 22150 22165 22200 22300
شاخص اقتصادی مقدم 113.60 113 113 112 114 114
شاخص همزمان 111.34 110 111 111 113 113
تولید فولاد 1670.00 2010 2040 1900 1880 1900
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.28 84.5 85 83.6 82.9 86
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.44 3.6 2.5 1.9 2.8 2
هزینه های مصرف کننده 2432640.00 2432284 2442510 2454534 2491023 2543335
درآمد قابل تصرف شخص 8956900.00 9046469 9043513 9037512 9171866 9364475
تسهیلات اعتباری خریدار 8703092.00 8418264 8550969 8666060 8911966 9099117
نرخ وام بانکی 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 293.35 300 295 310 315 315


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.