بازارها گذشته مرجع
پول 4008 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
نرخ تورم 2.17 2019-07
نرخ بهره 1.46 2019-10
موازنه تجاری -1785 2019-06
حساب جاری -6210 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 24.57 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1205 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3870 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52976 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9504 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5293 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12276 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 836 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 554 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3507 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 354 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14020 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
افراد شاغل 10416 2017-12
جمعیت 16.25 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1259600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200 2018-12
حداقل دستمزد 182 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.17 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2019-07
اندازه اصل تورم 2.9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 128 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-07
تورم مواد غذایی 2.19 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.46 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.38 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1785 2019-06
حساب جاری -6210 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
صادرات 5299 2019-06
واردات 7084 2019-06
ورود توریست 450013 2019-06
ذخایر طلا 12.44 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-01
هزینه های دولت 3394 2018-12
مخارج نظامی 525 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
آسانی کسب و کار 144 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 39290 2018-12
قیمت گازوئیل 0.91 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.