بازارها گذشته مرجع
پول 4050 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-12
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
نرخ تورم 3.12 2020-07
نرخ بهره 1.5 2020-08
موازنه تجاری -2466 2020-04
حساب جاری -4814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 290 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 283 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 27.09 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1269 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52976 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9504 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5293 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12276 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 836 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 554 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3507 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 354 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14020 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
جمعیت 16.5 2019-12
حداقل دستمزد 190 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.12 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183 2020-07
اندازه اصل تورم 2.3 2020-07
CPI مسکن آب و برق 129 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-07
تورم مواد غذایی 4.98 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.44 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2466 2020-04
حساب جاری -4814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
صادرات 3578 2020-04
واردات 6044 2020-04
ورود توریست 4841 2020-04
ذخایر طلا 12.4 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-10
هزینه های دولت 3394 2018-12
مخارج نظامی 525 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
آسانی کسب و کار 144 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 39290 2018-12
قیمت گازوئیل 0.72 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 290 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 283 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.