بازارها گذشته مرجع
پول 4048 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
نرخ تورم 2.17 2019-07
نرخ بهره 1.46 2019-07
موازنه تجاری -3397 2019-04
حساب جاری -3009 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 24.57 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1205 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3870 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4394 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11253 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 720 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 523 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19457 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3249 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 328 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13214 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
افراد شاغل 10416 2017-12
جمعیت 16.25 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1259600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200 2018-12
حداقل دستمزد 182 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.17 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2019-07
اندازه اصل تورم 2.9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 127 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-06
تورم مواد غذایی 2.19 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.46 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.38 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3397 2019-04
حساب جاری -3009 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
صادرات 3562 2019-04
واردات 6959 2019-04
ورود توریست 450013 2019-06
ذخایر طلا 12.44 2019-09
شاخص تروریسم 0.02 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 3186 2017-12
مخارج نظامی 525 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2018-12
رتبه فساد مالی 161 2018-12
آسانی کسب و کار 138 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 37562 2017-12
قیمت گازوئیل 0.92 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.