بازارها گذشته مرجع
پول 4084 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-12
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
نرخ تورم 3.7 2020-11
نرخ بهره 1.5 2020-12
موازنه تجاری 1860 2020-08
حساب جاری -2224 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 2019-12
بودجه دولت 0.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 633 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 475 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 27.09 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1269 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9454 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6238 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13102 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1010 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 585 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3802 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 386 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14020 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
جمعیت 16.5 2019-12
حداقل دستمزد 190 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 2020-11
اندازه اصل تورم 2.4 2020-11
CPI مسکن آب و برق 130 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2020-11
تورم مواد غذایی 5.86 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.44 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1860 2020-08
حساب جاری -2224 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
صادرات 6256 2020-09
واردات 6490 2020-09
ورود توریست 21137 2020-09
ذخایر طلا 41.49 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 2019-12
بودجه دولت 0.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-02
هزینه های دولت 3394 2018-12
مخارج نظامی 525 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 21 2020-12
رتبه فساد مالی 160 2020-12
آسانی کسب و کار 144 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 43274 2018-12
قیمت گازوئیل 0.79 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 633 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 475 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.