بازارها گذشته مرجع
پول 4116 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
نرخ تورم 3.07 2019-12
نرخ بهره 1.5 2020-04
موازنه تجاری -1819 2019-11
حساب جاری -4814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 125 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 123 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 23.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1205 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3870 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52976 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9504 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5293 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12276 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 836 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 554 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3507 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 354 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14020 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.7 2019-12
جمعیت 16.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1259600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200 2018-12
حداقل دستمزد 190 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.07 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180 2019-12
اندازه اصل تورم 2.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 128 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-12
تورم مواد غذایی 3.36 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.82 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.38 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1819 2019-11
حساب جاری -4814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2019-12
صادرات 5202 2019-11
واردات 7020 2019-11
ورود توریست 712462 2019-12
ذخایر طلا 12.4 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 2018-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-05
هزینه های دولت 3394 2018-12
مخارج نظامی 525 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
آسانی کسب و کار 144 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 39290 2018-12
قیمت گازوئیل 0.61 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 125 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 123 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.