بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4043.00 4087 4110 4132 4155 4201
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.17 2 2.4 2.6 2.8 3
نرخ بهره 1.46 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
موازنه تجاری -1785.00 -1150 -2200 -1950 -1400 -1300
حساب جاری -6210.00 -2480 -2520 -2590 -2600 -2690
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 30 30 30 30 31
بودجه دولت -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
افراد شاغل 10416.00 8587 8587 8587 8587 8587
جمعیت 16.25 16.75 16.75 16.75 16.75 17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1990000 1982200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00 456000 456000 456000 466600 467300
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1300000 1350000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 642000 655000 655000
حداقل دستمزد 182.00 190 190 190 190 190
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.17 2 2.4 2.6 2.8 3
تورم مواد غذایی 2.19 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.47 180 181 182 182 188
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.46 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
نرخ بهره سپرده 1.38 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1785.00 -1150 -2200 -1950 -1400 -1300
حساب جاری -6210.00 -2480 -2520 -2590 -2600 -2690
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -11.5
واردات 7084.10 6250 6450 6450 5900 6100
صادرات 5299.40 5100 4250 4500 4500 4800
ورود توریست 450013.00 705100 420100 470100 750000 750000
ذخایر طلا 12.44 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 30 30 30 30 31
بودجه دولت -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
مخارج نظامی 525.00 508 508 508 508 508
هزینه های دولت 3393.90 3618 3618 3618 3618 3857
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2076 2076 2076 2076 2212
قیمت گازوئیل 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
هزینه های مصرف کننده 39289.50 41883 41883 41883 41883 44647


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.