بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4050.00 4052 4052 4052 4052 4052

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 5 5.6 5 5 5
نرخ بیکاری 0.31 2 2 2 2 2
نرخ تورم 3.70 3.8 3.1 3.2 2.8 2.8
نرخ بهره 1.05 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
موازنه تجاری -5901.80 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری -16358.00 -4500 -4500 -3500 -3500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -11 -11 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 33 33 33 33 33
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 0.31 2 2 2 2 2
جمعیت 16.71 17 17 17.25 17.25 17.25
حداقل دستمزد 192.00 190 190 190 190 190

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.70 3.8 3.1 3.2 2.8 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.07 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191.98 193 194 195 198 204
تورم مواد غذایی 2.78 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.05 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
نرخ بهره سپرده 1.40 1.65 1.75 1.55 1.55 1.55

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -5901.80 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری -16358.00 -4500 -4500 -3500 -3500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -11 -11 -11 -11 -11
صادرات 7505.50 4800 4800 4800 4800 4800
واردات 13407.30 6100 6100 6100 6100 6100
ورود توریست 33129.00 250000 250000 450000 450000 450000
ذخایر طلا 50.45 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 33 33 33 33 33
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مخارج نظامی 635.00 500 500 525 525 525
هزینه های دولت 3393.90 3830 3530 3564 3564 3706

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
درآمد قابل تصرف شخص 2262.00 2341 2352 2375 2375 2470
هزینه های مصرف کننده 43274.00 45160 45005 45438 45438 47255
قیمت گازوئیل 1.28 1.32 1.37 1.42 1.47 1.47


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.