بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 4033.00 4060 4082 4105 4128 4173

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6 6 6 6.5
نرخ بیکاری 2.40 3 3 3 2 2
نرخ تورم 2.88 1.9 2 1.8 2.3 2.4
نرخ بهره 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2
موازنه تجاری -2426.80 -1000 -600 1700 1700 -1300
حساب جاری -2224.00 -3000 -4000 -4500 -4500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.40 -15 -15 -15 -15 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 31 31 31 31 33
بودجه دولت -9.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.40 3 3 3 2 2
جمعیت 16.50 17 17 17 17 17.25
حداقل دستمزد 192.00 190 190 190 190 190

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.88 1.9 2 1.8 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185.13 186 186 192 188 193
تورم مواد غذایی 4.74 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2
نرخ بهره سپرده 1.44 1.44 1.44 1.73 1.54 1.84

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -2426.80 -1000 -600 1700 1700 -1300
حساب جاری -2224.00 -3000 -4000 -4500 -4500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.40 -15 -15 -15 -15 -11
واردات 7286.20 6100 6300 6100 6100 6100
صادرات 4859.40 4800 5100 4800 4800 4800
ورود توریست 18184.00 90000 150000 250000 250000 450000
ذخایر طلا 41.49 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 31 31 31 31 33
بودجه دولت -9.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
مخارج نظامی 593.00 500 500 500 500 525
هزینه های دولت 3393.90 3292 3598 3830 3830 3490

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
درآمد قابل تصرف شخص 2262.00 1889 2064 2341 2341 2002
هزینه های مصرف کننده 43274.00 38111 41647 45160 45160 40397
قیمت گازوئیل 0.92 0.75 0.71 0.78 0.64 0.61


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.