بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 4062.00 4076 4085 4093 4102 4119

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 4 5 5 5.6 5
نرخ بیکاری 0.31 3 2 2 2 2
نرخ تورم 2.70 2.8 2.3 2 3 2.4
نرخ بهره 0.61 0.7 0.9 1 1 1.2
موازنه تجاری -4410.00 1700 1700 -1300 -1300 -1300
حساب جاری -16961.00 -4500 -4500 -4500 -4500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -15 -11 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 31 33 33 33 33
بودجه دولت -2.60 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 0.31 3 2 2 2 2
جمعیت 16.71 17 17 17 17 17.25
حداقل دستمزد 192.00 190 190 190 190 190

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.70 2.8 2.3 2 3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187.36 192 190 189 191 195
تورم مواد غذایی 2.21 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.61 0.7 0.9 1 1 1.2
نرخ بهره سپرده 1.48 1.57 1.77 1.87 1.87 2.07

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -4410.00 1700 1700 -1300 -1300 -1300
حساب جاری -16961.00 -4500 -4500 -4500 -4500 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -15 -11 -11 -11 -11
واردات 9110.10 6100 6100 6100 6100 6100
صادرات 4700.20 4800 4800 4800 4800 4800
ورود توریست 10964.00 250000 250000 250000 250000 450000
ذخایر طلا 50.45 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50 31 33 33 33 33
بودجه دولت -2.60 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مخارج نظامی 635.00 500 500 500 500 525
هزینه های دولت 3393.90 3830 3530 3564 3564 3706

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
درآمد قابل تصرف شخص 2262.00 2341 2352 2375 2375 2470
هزینه های مصرف کننده 43274.00 45160 45005 45438 45438 47255
قیمت گازوئیل 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.