بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 4050.00 4072 4095 4117 4140 4185

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 -2 6 6 6 6
نرخ بیکاری 0.70 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ تورم 3.12 2.8 2 1.9 2.5 3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -2465.90 1700 -1000 -1000 -1300 1700
حساب جاری -4814.00 -5500 -4500 -3000 -4000 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -25 -15 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 35 31 31 31 31
بودجه دولت -5.10 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 0.70 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1
جمعیت 16.50 16.75 17 17 17 17
حداقل دستمزد 190.00 190 190 190 190 190

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.12 2.8 2 1.9 2.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183.01 187 185 185 186 192
تورم مواد غذایی 4.98 3.5 2.5 1.5 1.1 1.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره سپرده 1.44 1.73 1.44 1.44 1.44 1.73

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2465.90 1700 -1000 -1000 -1300 1700
حساب جاری -4814.00 -5500 -4500 -3000 -4000 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -25 -15 -15 -15 -15
واردات 6044.40 5500 5500 6100 6300 6100
صادرات 3578.50 4500 4900 4800 5100 4800
ورود توریست 4841.00 8000 17000 90000 150000 250000
ذخایر طلا 12.40 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 35 31 31 31 31
بودجه دولت -5.10 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
مخارج نظامی 525.00 450 500 500 500 500
هزینه های دولت 3393.90 3610 3326 3598 3598 3830

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2206 1908 2064 2064 2341
هزینه های مصرف کننده 39289.50 42564 38504 41647 41647 45160
قیمت گازوئیل 0.72 0.82 0.63 0.6 0.57 0.78


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.