بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 4028.50 4081 4101 4122 4143 4184
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
نرخ بهره 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
موازنه تجاری -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
حساب جاری -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
بودجه دولت -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
جمعیت 16.25 16.5 16.24 16.48 16.48 16.48
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 182.00 182 182 190 190 190
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
تورم مواد غذایی 2.20 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.00 181 182 182 182 187
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
نرخ بهره سپرده 1.38 1.54 1.54 1.44 1.44 1.44
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
حساب جاری -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
واردات 6656.00 4890 4950 4950 4950 5100
صادرات 4324.60 5900 6200 6200 6200 6800
ورود توریست 647206.00 601900 605100 605100 605100 610000
ذخایر طلا 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
بودجه دولت -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 3185.70 3402 3402 3396 3396 3627
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2079 2079 2076 2076 2217
قیمت گازوئیل 0.92 0.9 0.87 0.85 0.83 0.83
هزینه های مصرف کننده 37562.20 40116 40116 40041 40041 42764


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.