بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 4091.80 4114 4137 4160 4183 4228

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ بیکاری 0.70 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ تورم 3.07 2.4 2.6 2.8 2.8 3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
موازنه تجاری -1819.00 -2200 -1950 -1400 -1400 -1300
حساب جاری -4814.00 -2520 -2590 -2600 -2600 -2690
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -16.5 -16.5 -16.5 -11.5 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 30 30 30 30 31
بودجه دولت -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 0.70 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
جمعیت 16.50 16.75 16.75 16.75 17 17
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1300000 1300000 1350000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 655000 655000 655000
حداقل دستمزد 190.00 190 190 190 190 190
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1990000 1990000 1982200

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.07 2.4 2.6 2.8 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.95 181 183 185 185 191
تورم مواد غذایی 3.36 4 3.5 2.5 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
نرخ بهره سپرده 1.38 1.42 1.42 1.73 1.42 1.73

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1819.00 -2200 -1950 -1400 -1400 -1300
حساب جاری -4814.00 -2520 -2590 -2600 -2600 -2690
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -16.5 -16.5 -16.5 -11.5 -11.5
واردات 7020.40 6450 6450 5900 5900 6100
صادرات 5201.50 4250 4500 4500 4500 4800
ورود توریست 712462.00 420100 470100 750000 750000 750000
ذخایر طلا 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 30 30 30 30 31
بودجه دولت -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
مخارج نظامی 525.00 508 508 508 508 508
هزینه های دولت 3393.90 3618 3618 3618 3618 3857

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2076 2076 2076 2076 2212
هزینه های مصرف کننده 39289.50 41883 41883 41883 41883 44647
قیمت گازوئیل 0.61 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.