بازارها گذشته مرجع
پول 149 2021-06
بازار سهام 438670 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.3 2020-12
نرخ بیکاری 8.9 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.56 2021-06
نرخ تورم 5 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 194315 2021-06
نرخ بهره 0.5 2021-05
موازنه تجاری -791489 2020-09
حساب جاری 38.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
بودجه دولت -3.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 49668 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1033 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 28465 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 16.46 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9762 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180574 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12798 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15831 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16730 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3443 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23802 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31991 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19130 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5549 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19 2021-03
جمعیت 2.73 2019-12
افراد شاغل 1194800 2021-03
نرخ اشتغال 91.1 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2021-03
افراد بیکار 116100 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.56 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 194315 2021-06
موارد کروناویروس 49668 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1033 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 28465 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-05
CPI مسکن آب و برق 112 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-05
تورم مواد غذایی 5.46 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-05
نرخ بهره سپرده 2.5 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1028154 2021-03
ذخایر ارزی 4032 2021-04
عرضه پول M1 283877 2019-12
عرضه پول M2 612738 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -791489 2020-09
حساب جاری 38.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
صادرات 297551 2020-09
واردات 1089040 2020-09
حواله 2905 2020-12
گردش سرمایه -149 2020-09
بدهی خارجی 12709 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.1 2020-09
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
ورود توریست 90164 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
بودجه دولت -3.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-06
بدهی های دولت 2170441 2021-02
مخارج نظامی 247 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.96 2021-05
اعتبار بخش خصوصی 1073096 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.