بازارها گذشته مرجع
پول 145 2020-11
بازار سهام 392767 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.4 2020-06
نرخ بیکاری 12.6 2020-09
نرخ تورم 5.5 2020-10
نرخ بهره 0.5 2020-11
موازنه تجاری -723506 2020-06
حساب جاری -106 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 10541 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 248 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5718 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9762 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160859 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14072 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10766 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14584 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3950 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24474 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28377 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17390 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5665 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 28 2020-09
جمعیت 2.73 2019-12
افراد شاغل 1118300 2020-09
نرخ اشتغال 87.4 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-09
افراد بیکار 161300 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.5 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-10
CPI مسکن آب و برق 106 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 2020-10
تورم مواد غذایی 6.9 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-11
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 923168 2020-09
ذخایر ارزی 3490 2020-09
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -723506 2020-06
حساب جاری -106 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
صادرات 260849 2020-06
واردات 984355 2020-06
حواله 2415 2019-12
گردش سرمایه -189 2020-06
بدهی خارجی 12709 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.88 2020-06
شاخص تروریسم 0.47 2018-12
ورود توریست 7188 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-11
بدهی های دولت 2079464 2020-09
مخارج نظامی 201 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.75 2020-10
اعتبار بخش خصوصی 1047127 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10541 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 248 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5718 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.