بازارها گذشته مرجع
پول 134 2020-04
بازار سهام 385616 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-12
نرخ بیکاری 7.2 2019-12
نرخ تورم 6 2020-02
نرخ بهره 0.5 2020-03
موازنه تجاری -1147418 2019-09
حساب جاری -142 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 63 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 9 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4842 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8266 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 197013 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13804 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14944 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16870 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3235 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23719 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34984 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21367 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6111 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 18 2019-12
جمعیت 2.73 2019-12
افراد شاغل 1248400 2019-12
نرخ اشتغال 92.8 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 2019-12
افراد بیکار 96700 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 270 2020-02
CPI مسکن آب و برق 266 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2020-02
تورم مواد غذایی 8.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 796233 2020-01
ذخایر ارزی 3372 2020-02
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1147418 2019-09
حساب جاری -142 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 386061 2019-09
واردات 1533479 2019-09
حواله 2346 2018-12
گردش سرمایه -87.2 2019-09
بدهی خارجی 14041 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 169 2019-09
شاخص تروریسم 0.47 2018-12
ورود توریست 204999 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-04
بدهی های دولت 1998668 2019-11
مخارج نظامی 201 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.93 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 954894 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 63 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 9 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.