بازارها گذشته مرجع
پول 133 2019-08
بازار سهام 518838 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
نرخ تورم 4.3 2019-07
نرخ بهره 0.75 2019-07
موازنه تجاری -1099466 2018-12
حساب جاری -185 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4842 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8266 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 195460 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13972 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15056 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16246 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5395 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22843 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33736 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20842 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6133 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 19.7 2019-03
جمعیت 2.73 2018-12
افراد شاغل 1244500 2019-06
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2019-03
افراد بیکار 105400 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 261 2019-07
CPI مسکن آب و برق 246 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2019-07
تورم مواد غذایی 7.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 658987 2019-04
ذخایر ارزی 3344 2019-05
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1099466 2018-12
حساب جاری -185 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 518064 2018-12
واردات 1617531 2018-12
حواله 2346 2018-12
گردش سرمایه -137 2019-03
بدهی خارجی 13917 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 2019-03
شاخص تروریسم 1.09 2017-12
ورود توریست 366425 2019-04
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
بدهی های دولت 2078488 2019-05
مخارج نظامی 201 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.98 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 900266 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.