بازارها گذشته مرجع
پول 149 2021-03
بازار سهام 395241 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-09
نرخ بیکاری 12.6 2020-09
نرخ تورم 5.2 2021-01
نرخ بهره 0.5 2021-02
موازنه تجاری -723506 2020-06
حساب جاری 38.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 25303 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 446 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 14159 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9762 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170917 2021-01
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12746 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14394 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15849 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3805 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25710 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29500 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18160 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5796 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 28 2020-09
جمعیت 2.73 2019-12
افراد شاغل 1118300 2020-09
نرخ اشتغال 87.4 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-09
افراد بیکار 161300 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-01
CPI مسکن آب و برق 106 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-01
تورم مواد غذایی 6.9 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.5 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 987443 2020-11
ذخایر ارزی 3713 2021-01
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -723506 2020-06
حساب جاری 38.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
صادرات 260849 2020-06
واردات 984355 2020-06
حواله 2415 2019-12
گردش سرمایه -149 2020-09
بدهی خارجی 12709 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.1 2020-09
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
ورود توریست 7188 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-03
بدهی های دولت 2079464 2020-09
مخارج نظامی 201 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.86 2021-02
اعتبار بخش خصوصی 1058532 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 25303 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 446 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 14159 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.