بازارها گذشته مرجع
پول 132 2019-10
بازار سهام 495762 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
نرخ تورم 3.4 2019-09
نرخ بهره 0.5 2019-09
موازنه تجاری -1187714 2019-03
حساب جاری -185 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4842 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8266 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196960 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15282 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12606 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16497 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5263 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24428 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33539 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22006 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6206 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 18.2 2019-06
جمعیت 2.73 2018-12
افراد شاغل 1244500 2019-06
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.7 2019-06
افراد بیکار 105400 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264 2019-09
CPI مسکن آب و برق 251 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2019-09
تورم مواد غذایی 6.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 647482 2019-05
ذخایر ارزی 3200 2019-08
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1187714 2019-03
حساب جاری -185 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 477053 2019-03
واردات 1664767 2019-03
حواله 2346 2018-12
گردش سرمایه -137 2019-03
بدهی خارجی 13917 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 2019-03
شاخص تروریسم 1.09 2017-12
ورود توریست 305440 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
بدهی های دولت 2079002 2019-08
مخارج نظامی 201 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.93 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 914400 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.