بازارها گذشته مرجع
پول 142 2020-09
بازار سهام 368578 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
نرخ بیکاری 7.3 2020-03
نرخ تورم 5.6 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-08
موازنه تجاری -1147418 2019-09
حساب جاری 40.69 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 5143 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1407 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9762 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 191053 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15083 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14594 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16629 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3464 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22862 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33330 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20326 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6177 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 18 2019-12
جمعیت 2.73 2019-12
افراد شاغل 1269100 2020-03
نرخ اشتغال 92.7 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 2019-12
افراد بیکار 100400 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-08
CPI مسکن آب و برق 107 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-08
تورم مواد غذایی 6.9 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-08
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 846555 2020-03
ذخایر ارزی 3511 2020-07
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1147418 2019-09
حساب جاری 40.69 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-12
صادرات 386061 2019-09
واردات 1533479 2019-09
حواله 2415 2019-12
گردش سرمایه 312 2020-03
بدهی خارجی 13337 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 102 2020-03
شاخص تروریسم 0.47 2018-12
ورود توریست 177318 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-09
بدهی های دولت 2054365 2020-06
مخارج نظامی 201 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.8 2020-08
اعتبار بخش خصوصی 1012312 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5143 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1407 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.