بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 138.24 130 131 133 134 136
بازار سهام 492916.13 503405 498730 494106 489482 480427
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.2 0.8 0.3 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
نرخ بیکاری 7.80 7.2 7 7.2 7 7.2
نرخ تورم 6.20 5.2 4.7 4.4 4 4
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
موازنه تجاری -1204823.00 -1250000 -1140000 -1185000 -1415000 -1555000
حساب جاری -51.88 -150 -130 -140 -150 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 90 90 90 90 88
بودجه دولت -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.2 0.8 0.3 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 15.72 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4841.65 5200 5200 5200 5200 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8265.60 8450 8450 8450 8450 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 191378.00 197529 199028 199127 201490 206124
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12448.00 14147 15442 15450 15633 15993
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13495.00 15227 12738 12745 12896 13193
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17709.00 16428 16670 16678 16876 17265
تولید ناخالص داخلی از معادن 4787.00 5443 5318 5321 5384 5508
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25660.00 23040 24684 24697 24990 25565
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32015.00 34105 33891 33908 34310 35100
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21371.00 21037 22237 22248 22512 23030
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6233.00 6106 6271 6274 6349 6495
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.80 7.2 7 7.2 7 7.2
نرخ بیکاری جوانان 17.30 19 19.8 19.2 18 20
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
افراد بیکار 106700.00 100000 99000 99500 98000 100000
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 65 64.5 64.8 65.3 66
افراد شاغل 1254100.00 1240000 1243000 1246000 1250000 1250000
نرخ اشتغال 91.60 93.9 94.1 94.3 94.4 92
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.20 5.2 4.7 4.4 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.8 0.5 0.3 1.3 1.3
تورم مواد غذایی 10.70 9.3 8.6 7.1 6.3 5.1
CPI مسکن آب و برق 254.00 260 261 262 264 275
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.10 225 223 222 223 232
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 270.60 270 271 276 281 293
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
نرخ بهره سپرده 3.20 3.95 3.2 3.2 3.95 4.45
ترازنامه بانک مرکزی 647481.70 668581 670000 672000 672000 670858
ذخایر ارزی 3354.11 3450 3500 3550 3600 3700
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1204823.00 -1250000 -1140000 -1185000 -1415000 -1555000
حساب جاری -51.88 -150 -130 -140 -150 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
واردات 1641498.00 1650000 1590000 1610000 1800000 1950000
صادرات 436675.00 400000 450000 425000 385000 395000
حواله 2345.80 2550 2550 2550 2550 2600
ورود توریست 348022.00 475000 390000 275000 485000 490000
بدهی خارجی 14006.29 14200 13800 13700 13700 14377
گردش سرمایه 194.05 -120 -100 -90 -80 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151.31 250 200 230 290 290
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 90 90 90 90 88
بودجه دولت -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
بدهی های دولت 2022279.00 2070000 2068000 2080000 2060000 2050000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اعتبار بخش خصوصی 1280555.30 880443 919051 1294641 1310008 1340138
قیمت گازوئیل 0.96 1.05 1.08 1.11 1.13 1.13


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.