بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 145.00 147 148 149 151 153
بازار سهام 392766.94 382166 374999 367950 361017 347151

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.70 1.5 0.7 0.5 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.40 -6 -3 13 7 4.2
نرخ بیکاری 12.60 11.7 11.3 10.5 10 9.5
نرخ تورم 5.50 4.5 4.3 4.1 4 4
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1134000 -1192000
حساب جاری -105.92 -80 -90 -110 -1150 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 118 118 118 118
بودجه دولت 1.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.70 1.5 0.7 0.5 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.40 -6 -3 13 7 4.2
تولید ناخالص داخلی 15.72 14.9 15.3 15.3 15.3 15.24
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867.00 4500 4650 4650 4650 4650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9761.50 9440 9490 9490 9490 9490
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160859.00 198570 185192 185321 215890 203137
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14072.00 13016 12976 14631 17044 13315
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10766.00 14273 14047 14156 16491 14602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14584.00 17627 15858 16130 18791 18033
تولید ناخالص داخلی از معادن 3950.00 5983 3041 3360 3914 6121
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24474.00 26780 22296 22176 25834 27396
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28377.00 33225 32885 32330 37663 33989
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17390.00 22143 20085 19716 22968 22652
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5665.00 6492 5744 5992 6980 6641

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 12.60 11.7 11.3 10.5 10 9.5
نرخ بیکاری جوانان 28.00 24.5 23.5 23 22.5 22
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 62.1 62.6 63 63.5 64
افراد بیکار 161300.00 135000 130000 125000 120000 120000
افراد شاغل 1118300.00 1200000 1210000 1220000 1230000 1250000
نرخ اشتغال 87.40 89 90.5 91 91.5 91.9

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 5.50 4.5 4.3 4.1 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.90 108 108 110 110 112
CPI مسکن آب و برق 105.50 265 109 111 111 276
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.90 224 105 104 104 233
تورم مواد غذایی 6.90 6.3 6.1 6 5.7 5.1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.20 3.95 3.2 3.2 3.2 4.45
ترازنامه بانک مرکزی 923168.00 910000 885000 870000 853000 840000
ذخایر ارزی 3490.42 3590 3590 3620 3650 3700

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1134000 -1192000
حساب جاری -105.92 -80 -90 -110 -1150 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 984354.78 1560000 1580000 1600000 1630000 1690000
صادرات 260849.03 385000 490000 493000 496000 498000
حواله 2415.10 2100 2300 23000 2300 2300
ورود توریست 7188.00 18000 23000 35000 50000 60000
گردش سرمایه -188.63 -160 -140 -120 -110 -100
بدهی خارجی 12708.61 13500 13800 13900 14100 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.88 110 130 150 170 180

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 118 118 118 118
بودجه دولت 1.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
بدهی های دولت 2079464.00 2080000 2070000 2070000 2050000 2050000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اعتبار بخش خصوصی 1047127.10 896624 912849 958611 1143913 951188
قیمت گازوئیل 0.75 0.94 0.73 0.7 0.66 0.89


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.