بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 147.70 148 149 150 151 153
بازار سهام 405160.13 402084 394920 387879 381002 367552

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.8 0.7 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 5.5 1.5 4.9 3.8 5.5
نرخ بیکاری 8.90 8.5 8 8 8 8.9
نرخ تورم 5.30 4 4 4.2 4.2 4.5
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1.25 1.25 1.5
موازنه تجاری -791489.00 -1195000 -1415000 -1415000 -1202000 -1200000
حساب جاری -46.10 -400 -160 -80 -80 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 102 102 90 90 90
بودجه دولت -3.90 -1.5 -1.5 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.8 0.7 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 5.5 1.5 4.9 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 13.81 15.3 15.3 15.3 15.3 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 4357.96 4650 4650 4650 4650 4800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8741.55 9490 9490 9490 9490 9560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178352.00 180543 183283 187091 185129 193363
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14777.00 13445 13315 15501 15339 13704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16143.00 15186 14602 16934 16756 16952
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16519.00 16732 18033 17328 17147 17915
تولید ناخالص داخلی از معادن 3716.00 4044 6121 3898 3857 3687
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22859.00 27124 27396 23979 23728 25488
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31677.00 31123 32471 33229 32881 34257
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18734.00 19159 22652 19652 19446 20485
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5746.00 6115 6641 6028 5964 5942

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.90 8.5 8 8 8 8.9
نرخ بیکاری جوانان 19.00 22.5 22 20 20 19
جمعیت 2.96 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 63.5 64 63.8 63.8 65
افراد بیکار 116100.00 124000 120000 122000 122000 120000
افراد شاغل 1194800.00 1230000 1230000 1215000 1215000 1250000
نرخ اشتغال 91.10 91.5 91.9 91.3 91.3 92

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.30 4 4 4.2 4.2 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40 110 284 113 114 118
CPI مسکن آب و برق 110.50 109 279 117 114 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 104 104 106 108 109
تورم مواد غذایی 4.60 5.3 5.1 5.2 4.8 4.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1.25 1.25 1.5
نرخ بهره سپرده 2.50 2.75 4.45 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M1 354014.40 252426 259757 258000 258000 295488
عرضه پول M2 735982.80 545596 560639 557000 557000 632052
ترازنامه بانک مرکزی 1047373.00 953000 940000 955000 955000 860000
ذخایر ارزی خارجی 4041.61 3650 3700 3680 3680 3800

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -791489.00 -1195000 -1415000 -1415000 -1202000 -1200000
حساب جاری -46.10 -400 -160 -80 -80 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 1089040.00 1630000 1690000 1058000 1058000 1750000
صادرات 354642.41 456000 488000 525000 525000 550000
حواله 2905.00 2300 2300 2300 2300 2400
ورود توریست 90164.00 50000 60000 80000 80000 175000
گردش سرمایه 113.80 -110 -100 -170 -170 -230
بدهی خارجی 13626.63 14100 14100 138400 138400 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50.60 170 180 140 140 230

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 102 102 90 90 90
بودجه دولت -3.90 -1.5 -1.5 0.3 0.3 0.3
مخارج نظامی 247.00 170 170 200 200 200
بدهی های دولت 2221653.29 2100000 2050000 1990000 1990000 2000000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اعتبار بخش خصوصی 1108195.00 1104719 1074410 1125677 1150306 1133502
قیمت گازوئیل 1.00 0.95 0.9 0.86 0.82 0.77


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.