بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 398423.13 391889 385474 379139 372924 360804
پول 152.64 155 156 157 158 160

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.3 0.4 0.4 -0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 4.9 1.8 3.2 5.5 4.5
نرخ بیکاری 8.50 8 8 8 8.9 8.9
نرخ تورم 7.80 7.3 5.8 5.1 4.5 4
نرخ بهره 2.50 3 3.5 4 4 4
موازنه تجاری -791489.00 -1415000 -533000 -533000 -533000 -1200000
حساب جاری -46.10 -80 -80 -80 -200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 90 90 90 90 82
بودجه دولت -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.3 0.4 0.4 -0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 4.9 1.8 3.2 5.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 13.81 15.3 15.3 15.3 17 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 4528.92 4650 4650 4800 4800 4850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8741.55 9560 9560 9560 9560 9560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183643.00 195923 187172 186949 189520 206699
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16178.00 13886 15523 16469 16696 14650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12641.00 17177 16934 12869 13046 18121
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16380.00 18152 17358 16675 16904 19150
تولید ناخالص داخلی از معادن 3585.00 3736 3902 3650 3700 3941
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24573.00 25825 23979 25015 25359 27246
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33865.00 34710 33229 34475 34949 36619
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19803.00 20756 19651 20159 20437 21898
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5891.00 6021 6028 5997 6080 6352

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 8.50 8 8 8 8.9 8.9
نرخ بیکاری جوانان 19.00 20 20 20 19 19
جمعیت 2.96 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 63.8 63.8 63.8 65 66.2
افراد بیکار 112500.00 122000 122000 122000 120000 120000
افراد شاغل 1215000.00 1215000 1215000 1215000 1215000 1250000
نرخ اشتغال 91.50 91.3 91.3 91.3 92 92.6

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 7.80 7.3 5.8 5.1 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 114.21 121 115 117 119 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.08 114 115 115 116 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.00 116 116 121 121 126
تورم مواد غذایی 7.95 5.2 4.8 5.3 4.8 4.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.50 3 3.5 4 4 4
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 3 3.5 4 4
عرضه پول M1 369356.30 258000 258000 258000 258000 295488
عرضه پول M2 760801.10 557000 557000 557000 557000 632052
ترازنامه بانک مرکزی 1133216.00 955000 955000 955000 860000 730000
ذخایر ارزی خارجی 4031.45 3680 3680 3680 3800 3750

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -791489.00 -1415000 -533000 -533000 -533000 -1200000
حساب جاری -46.10 -80 -80 -80 -200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
صادرات 354642.41 525000 525000 525000 550000 560000
واردات 1089040.00 1058000 1058000 1058000 1750000 1750000
حواله 2905.00 2300 2300 2300 2400 2400
ورود توریست 90164.00 80000 80000 80000 175000 230000
گردش سرمایه 113.80 -170 -170 -170 -230 -230
بدهی خارجی 13626.63 138400 138400 138400 138400 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50.60 140 140 140 230 260

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 90 90 90 90 82
بودجه دولت -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
مخارج نظامی 247.00 200 200 200 200 220
بدهی های دولت 2201202.38 1990000 1990000 1990000 2000000 2000000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اعتبار بخش خصوصی 1118953.00 1148507 1125677 1128143 1154759 1211675
قیمت گازوئیل 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.