بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 400219.75 383177 376961 370865 370865 358960
پول 149.53 154 155 157 157 161

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.5 -0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 2.2 2.5 2.9 3.1 3.5
نرخ بیکاری 6.20 8 8.9 8.9 8.9 8.9
نرخ تورم 10.90 9.1 7.5 7 6 4
نرخ بهره 5.00 5.5 5.75 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
حساب جاری 42.10 -80 -200 -200 -200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 90 90 90 90 82
بودجه دولت -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.5 -0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 2.2 2.5 2.9 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 13.81 15.3 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 4528.92 4800 4800 4800 4800 4850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8741.55 9560 9560 9560 9560 9560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189919.00 185167 197527 195427 195806 204440
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16013.00 13977 14932 16477 16509 15455
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16701.00 15361 17187 17185 17219 17789
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17144.00 16815 16769 17641 17675 17356
تولید ناخالص داخلی از معادن 1493.00 2779 1396 1536 1539 1445
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22955.00 26379 24378 23621 23667 25231
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34461.00 31472 36272 35460 35529 37541
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20405.00 20197 21594 20997 21038 22349
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5825.00 5958 6020 5994 6006 6231

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 6.20 8 8.9 8.9 8.9 8.9
نرخ بیکاری جوانان 17.70 20 19 19 19 19
جمعیت 2.98 3 3 3.02 3.02 3.02
نرخ مشارکت نیروی کار 64.00 63.8 65 65 65 66.2
افراد بیکار 83500.00 85000 85000 83000 83000 83000
افراد شاغل 1257100.00 1215000 1215000 1215000 1215000 1250000
نرخ اشتغال 93.80 91.3 92 92 92 92.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 10.90 9.1 7.5 7 6 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 116.20 120 122 129 132 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.40 119 120 120 120 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.90 121 125 126 129 131
تورم مواد غذایی 13.85 8.3 5.8 4.5 4.1 4.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 5.00 5.5 5.75 5.75 5.75 6
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M1 369356.30 258000 258000 258000 258000 295488
عرضه پول M2 760801.10 557000 557000 557000 557000 632052
ترازنامه بانک مرکزی 1133216.00 955000 860000 860000 860000 730000
ذخایر ارزی خارجی 4183.31 3680 3800 3800 3800 3750

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
حساب جاری 42.10 -80 -200 -200 -200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
صادرات 367189.76 525000 550000 550000 550000 560000
واردات 1226920.40 1058000 1750000 1750000 1750000 1750000
حواله 2905.00 2300 2400 2400 2400 2400
ورود توریست 90164.00 80000 175000 175000 175000 230000
گردش سرمایه 76.90 -170 -230 -230 -230 -230
بدهی خارجی 14447.45 138400 138400 138400 138400 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118.40 140 230 230 230 260

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 90 90 90 90 82
بودجه دولت -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
مخارج نظامی 247.00 200 200 200 200 220
بدهی های دولت 2201202.38 1990000 2000000 2000000 2000000 2000000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اعتبار بخش خصوصی 1118953.00 1128143 1143570 1146927 1151403 1187069
قیمت گازوئیل 1.42 1.51 1.57 1.63 1.63 1.63


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.