بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 141.52 143 144 145 147 149
بازار سهام 368577.63 358075 351360 344755 338259 325267

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70 4 1.5 0.7 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 -4.6 -2.8 0.9 1.1 1.8
نرخ بیکاری 7.30 9.2 9.6 9.4 9.3 9
نرخ تورم 5.60 4.3 4.2 4 4 4
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -1147417.65 -1180000 -1175000 -1090000 -1107000 -1192000
حساب جاری 40.69 -140 -150 -90 -110 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 120 118 118 118
بودجه دولت 1.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70 4 1.5 0.7 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 -4.6 -2.8 0.9 1.1 1.8
تولید ناخالص داخلی 15.72 14.9 14.9 15.3 15.3 15.24
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867.00 4500 4500 4650 4650 4650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9761.50 9440 9440 9490 9490 9490
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 191053.00 186902 191497 198786 199180 194944
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15083.00 12168 13417 13928 13956 13659
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14594.00 13185 14526 15078 15108 14787
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16629.00 17303 16398 17022 17056 16693
تولید ناخالص داخلی از معادن 3464.00 4681 3144 3264 3271 3201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22862.00 25070 23055 23932 23980 23470
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33330.00 31279 34004 35299 35369 34617
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20326.00 20871 20769 21559 21602 21143
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6177.00 6090 5940 6166 6178 6047

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.30 9.2 9.6 9.4 9.3 9
نرخ بیکاری جوانان 18.00 17.8 17.7 17.8 17.8 17.9
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50 64.8 65.3 65.5 65.5 65.7
افراد بیکار 100400.00 99500 98000 98000 98000 100000
افراد شاغل 1269100.00 1246000 1250000 1250000 1250000 1250000
نرخ اشتغال 92.70 93.5 93.6 93.4 93.4 93.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.60 4.3 4.2 4 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 276 282 280 280 293
CPI مسکن آب و برق 107.10 262 265 272 272 275
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.10 222 223 221 221 232
تورم مواد غذایی 6.90 6.1 6.3 6.1 6 5.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
ترازنامه بانک مرکزی 846555.00 672000 672000 672000 672000 670858
ذخایر ارزی 3510.81 3550 3600 3600 3600 3700

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1147417.65 -1180000 -1175000 -1090000 -1107000 -1192000
حساب جاری 40.69 -140 -150 -90 -110 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 1533478.91 1540000 1560000 1580000 1600000 1690000
صادرات 386061.26 360000 385000 490000 493000 498000
حواله 2415.10 2100 2100 2300 23000 2300
ورود توریست 177318.00 85000 123000 137000 166000 192000
گردش سرمایه 312.35 -90 -80 -110 -110 -100
بدهی خارجی 13337.25 13700 13700 13700 13700 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 102.50 230 290 290 290 290

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 120 118 118 118
بودجه دولت 1.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
بدهی های دولت 2054365.00 2080000 2060000 2060000 2060000 2050000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اعتبار بخش خصوصی 1012312.40 912502 943925 1005175 1007168 960915
قیمت گازوئیل 0.80 0.77 0.73 0.7 0.66 0.63


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.