بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 135.22 135 136 138 139 141
بازار سهام 495812.66 12745 12590 12438 12288 11992
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.3 0.2 0.8 0.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3
نرخ بیکاری 7.80 7.4 7.2 7 7.2 7
نرخ تورم 3.40 4.5 5 4.7 4.4 4
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75
موازنه تجاری -1187714.31 -1360000 -1190000 -1250000 -1140000 -1415000
حساب جاری -185.24 -200 -150 -130 -140 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 90 90 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.3 0.2 0.8 0.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 15.72 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4841.65 5000 5200 5200 5200 5200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8265.60 8320 8450 8450 8450 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196960.00 194105 194295 199956 199565 198570
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15282.00 12723 12735 14293 14265 13016
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12606.00 13952 13966 15402 15372 14273
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16497.00 17231 17248 16620 16587 17627
تولید ناخالص داخلی از معادن 5263.00 5849 5855 5519 5508 5983
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24428.00 26178 26203 23368 23323 26780
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33539.00 32478 32510 34512 34444 33225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22006.00 21645 21666 21321 21280 22143
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6206.00 6346 6352 6274 6262 6492
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.80 7.4 7.2 7 7.2 7
نرخ بیکاری جوانان 18.20 19.1 19 19.8 19.2 18
افراد بیکار 105400.00 100000 100000 99000 99500 98000
نرخ اشتغال 91.60 93.6 93.9 94.1 94.3 94.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.40 4.5 5 4.7 4.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 1.1 0.8 0.5 0.3 1.3
تورم مواد غذایی 6.70 5 4.6 4.3 4.1 4.2
CPI مسکن آب و برق 251.00 256 250 260 261 266
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.00 217 217 224 223 226
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264.20 261 261 269 271 271
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره سپرده 3.20 3.7 3.95 3.2 3.45 3.95
ذخایر ارزی 3200.17 3400 3450 3500 3550 3600
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1187714.31 -1360000 -1190000 -1250000 -1140000 -1415000
حساب جاری -185.24 -200 -150 -130 -140 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 1664767.31 1700000 1650000 1590000 1610000 1800000
صادرات 477053.00 340000 400000 450000 425000 385000
ورود توریست 305440.00 470000 475000 390000 275000 485000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197.10 285 250 200 230 290
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 90 90 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی های دولت 2079002.00 2070000 2070000 2068000 2080000 2060000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.93 0.97 0.94 0.81 0.78 0.94


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.