بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 148.69 150 151 153 154 157
بازار سهام 395241.00 388533 381247 374080 367032 352935

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.30 0.7 0.5 0.6 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.70 3 13 7 4.2 4.2
نرخ بیکاری 12.60 14.5 15 14.4 13.8 11
نرخ تورم 5.20 4.3 4.1 4 4 4.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000 -1192000
حساب جاری 38.40 -90 -110 -1150 -120 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 118 118 118 118 110
بودجه دولت 1.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.30 0.7 0.5 0.6 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.70 3 13 7 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 15.72 15.3 15.3 15.3 15.3 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867.00 4650 4650 4650 4650 4800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9761.50 9490 9490 9490 9490 9560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170917.00 185125 196795 181771 203137 192900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12746.00 12964 15532 15901 13315 13508
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14394.00 13999 15041 12166 14602 14587
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15849.00 15787 17192 16480 18033 16450
تولید ناخالص داخلی از معادن 3805.00 3046 3575 4464 6121 3174
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25710.00 22324 23532 27656 27396 23262
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29500.00 32973 34397 32066 33989 34358
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18160.00 20061 20919 19651 22652 20903
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5796.00 5749 6354 6401 6641 5990

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 12.60 14.5 15 14.4 13.8 11
نرخ بیکاری جوانان 28.00 23.5 23 22.5 22 20
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 62.6 63 63.5 64 66.5
افراد بیکار 161300.00 130000 125000 120000 120000 115000
افراد شاغل 1118300.00 1210000 1220000 1230000 1230000 1250000
نرخ اشتغال 87.40 90.5 91 91.5 91.9 93

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.20 4.3 4.1 4 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.60 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30 108 108 110 284 112
CPI مسکن آب و برق 106.20 265 109 111 279 276
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90 224 105 104 237 233
تورم مواد غذایی 6.90 6.1 6 5.7 5.1 4.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ بهره سپرده 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 987443.00 885000 870000 853000 840000 810000
ذخایر ارزی 3713.49 3590 3620 3650 3700 3900

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000 -1192000
حساب جاری 38.40 -90 -110 -1150 -120 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
واردات 984354.78 1580000 1600000 1630000 1690000 1750000
صادرات 260849.03 490000 493000 496000 498000 510000
حواله 2415.10 2300 23000 2300 2300 2400
ورود توریست 7188.00 23000 35000 50000 60000 175000
گردش سرمایه -148.80 -140 -120 -110 -100 -120
بدهی خارجی 12708.61 13800 13900 14100 14100 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.10 130 150 170 180 240

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 118 118 118 118 110
بودجه دولت 1.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
بدهی های دولت 2079464.00 2070000 2070000 2050000 2050000 2010000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اعتبار بخش خصوصی 1058531.70 912849 1017907 1146309 1120426 951188
قیمت گازوئیل 0.86 0.76 0.72 0.69 0.65 0.62


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.