بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 149.43 150 151 152 153 155
بازار سهام 438670.38 426168 414017 402217 390768 367869

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.8 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.30 13 7 3.5 4.1 5.3
نرخ بیکاری 8.90 15 14.4 13.8 13.6 12.9
نرخ تورم 5.00 4.1 4 4 4.2 4.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -791489.00 -1195000 -1170000 -1415000 -1202000 -1200000
حساب جاری 38.40 -110 -400 -160 -80 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 102 102 102 90 90
بودجه دولت -3.90 -1.5 -1.5 -1.5 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.8 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.30 13 7 3.5 4.1 5.3
تولید ناخالص داخلی 16.46 15.3 15.3 15.3 15.3 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 4867.00 4650 4650 4650 4650 4800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9761.50 9490 9490 9490 9490 9560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180574.00 181779 182881 176899 177925 186275
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12798.00 15901 13638 13192 13269 13891
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15831.00 12166 15402 14898 14984 15687
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16730.00 16488 16958 16404 16499 17273
تولید ناخالص داخلی از معادن 3443.00 4464 4071 3938 3961 4147
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23802.00 27656 27510 26610 26764 28020
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31991.00 32066 31565 30533 30710 32151
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19130.00 19651 19431 18796 18905 19792
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5549.00 6401 6202 5999 6034 6317

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.90 15 14.4 13.8 13.6 12.9
نرخ بیکاری جوانان 19.00 23 22.5 22 20 19
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 63 63.5 64 63.8 65
افراد بیکار 116100.00 128000 124000 120000 122000 120000
افراد شاغل 1194800.00 1220000 1230000 1230000 1215000 1250000
نرخ اشتغال 91.10 91 91.5 91.9 91.3 92

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.00 4.1 4 4 4.2 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 108 110 284 113 118
CPI مسکن آب و برق 111.80 109 111 279 111 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 105 104 237 104 109
تورم مواد غذایی 5.46 6.5 5.7 5.1 5.2 4.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
عرضه پول M1 283876.60 252426 259757 266999 258000 295488
عرضه پول M2 612738.50 545596 560639 575426 557000 632052
ترازنامه بانک مرکزی 1028154.00 970000 953000 940000 955000 860000
ذخایر ارزی 4032.25 3620 3650 3700 3680 3800

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -791489.00 -1195000 -1170000 -1415000 -1202000 -1200000
حساب جاری 38.40 -110 -400 -160 -80 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2
واردات 1089040.00 1600000 1630000 1690000 1058000 1750000
صادرات 297551.00 430000 456000 488000 525000 550000
حواله 2905.00 23000 2300 2300 2300 2400
ورود توریست 90164.00 35000 50000 60000 80000 175000
گردش سرمایه -148.80 -120 -110 -100 -170 -230
بدهی خارجی 12708.61 13900 14100 14100 138400 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.10 150 170 180 140 230

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 102 102 102 90 90
بودجه دولت -3.90 -1.5 -1.5 -1.5 0.3 0.3
مخارج نظامی 247.00 170 170 170 200 200
بدهی های دولت 2170441.00 2200000 2100000 2050000 1990000 2000000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اعتبار بخش خصوصی 1073095.50 1146309 1120426 1095580 1101931 1153646
قیمت گازوئیل 0.96 0.76 0.72 0.89 0.65 0.62


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.