بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 134.11 136 137 138 140 142
بازار سهام 527288.20 520724 514344 508018 501744 489502
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.6 -0.3 0.2 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.9 2.2 2.3 2.1 2.3
نرخ بیکاری 7.80 7.6 7.4 7.2 7 7
نرخ تورم 4.30 4 4.5 5 4.7 4
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1
موازنه تجاری -1099466.48 -1192000 -1360000 -1190000 -1190000 -1415000
حساب جاری -185.24 -280 -200 -150 -60 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 90 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.6 -0.3 0.2 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.9 2.2 2.3 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 15.72 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4841.65 5000 5000 5200 5200 5200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8265.60 8320 8320 8450 8450 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 195460.00 193536 201142 199956 199565 205768
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13972.00 12686 13550 14293 14265 13861
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15056.00 13925 15498 15402 15372 15854
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16246.00 17180 17109 16620 16587 17503
تولید ناخالص داخلی از معادن 5395.00 5832 5530 5519 5508 5657
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22843.00 26101 24234 23368 23323 24791
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33736.00 32383 35457 34512 34444 36273
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20842.00 21581 21814 21321 21280 22315
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6133.00 6327 6134 6274 6262 6275
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.80 7.6 7.4 7.2 7 7
نرخ بیکاری جوانان 19.70 19.3 19.1 19 19.8 18
افراد بیکار 105400.00 112000 100000 100000 99000 98000
نرخ اشتغال 91.60 92.8 93.6 93.9 94.1 94.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.30 4 4.5 5 4.7 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 1.2 1.1 0.8 0.5 1.3
تورم مواد غذایی 7.80 5 5 4.6 4.3 4.2
CPI مسکن آب و برق 246.10 269 261 260 261 272
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.70 225 222 224 223 231
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 261.20 266 266 269 271 277
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.2 3.45 3.45
ذخایر ارزی 3343.53 3340 3400 3450 3500 3600
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1099466.48 -1192000 -1360000 -1190000 -1190000 -1415000
حساب جاری -185.24 -280 -200 -150 -60 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 1617530.53 1500000 1700000 1600000 1450000 1800000
صادرات 518064.00 308000 340000 410000 450000 385000
ورود توریست 366425.00 280000 470000 475000 390000 485000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197.10 285 285 285 285 290
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 90 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
بدهی های دولت 2078488.00 2120000 2070000 2070000 2068000 2060000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.98 0.95 0.93 0.91 0.88 0.88


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.