بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 133.60 135 136 137 139 141
بازار سهام 385615.90 378366 371271 364291 357427 343699

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -2 -0.8 0.3 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 -4.2 -4.6 -2.8 0.9 1.8
نرخ بیکاری 7.20 8.7 9.2 9.6 9.8 9.2
نرخ تورم 6.00 5.1 4.7 4.2 4 4
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری -1147417.65 -1140000 -1185000 -1415000 -1160000 -1495000
حساب جاری -141.80 -130 -140 -150 -90 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 120 120 118 118
بودجه دولت 0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -2 -0.8 0.3 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 -4.2 -4.6 -2.8 0.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 15.72 14.11 15.8 14.11 16.2 15.24
تولید ناخالص داخلی سرانه 4841.65 5200 5200 5200 5350 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8265.60 7852 8450 8450 7852 7691
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 197013.00 192824 186976 186019 193100 189368
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13804.00 14961 12162 12099 12560 12317
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14944.00 12341 13185 13117 13616 13353
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16870.00 16151 17302 17213 17868 17523
تولید ناخالص داخلی از معادن 3235.00 5152 4677 4653 4830 4737
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23719.00 23915 25070 24942 25891 25390
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34984.00 32835 31279 31119 32303 31679
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21367.00 21544 20879 20773 21563 21147
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6111.00 6076 6090 6058 6289 6168

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.20 8.7 9.2 9.6 9.8 9.2
نرخ بیکاری جوانان 18.00 18 17.8 17.7 17.8 17.9
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50 64.5 64.8 65.3 65.5 65.7
افراد بیکار 96700.00 99000 99500 98000 98000 100000
افراد شاغل 1248400.00 1243000 1246000 1250000 1250000 1250000
نرخ اشتغال 92.80 93.3 93.5 93.6 93.4 93.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.00 5.1 4.7 4.2 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.3 1.3 1.3 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 269.50 272 277 282 280 293
CPI مسکن آب و برق 266.10 262 263 265 277 275
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.80 224 223 223 220 232
تورم مواد غذایی 8.20 7.4 7.1 6.3 6.1 5.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.95 3.2 4.45
ترازنامه بانک مرکزی 796233.40 670000 672000 672000 672000 670858
ذخایر ارزی 3371.86 3500 3550 3600 3600 3700

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1147417.65 -1140000 -1185000 -1415000 -1160000 -1495000
حساب جاری -141.80 -130 -140 -150 -90 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5
واردات 1533478.91 1590000 1610000 1800000 1630000 1890000
صادرات 386061.26 450000 425000 385000 470000 395000
حواله 2345.80 2550 2550 2550 2550 2600
ورود توریست 204999.00 290000 325000 485000 460000 490000
گردش سرمایه -87.20 -100 -90 -80 -110 -100
بدهی خارجی 14040.53 13800 13700 13700 13700 14377
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 169.00 200 230 290 290 290

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 120 120 118 118
بودجه دولت 0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
بدهی های دولت 1998668.00 2068000 2080000 2060000 2060000 2050000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اعتبار بخش خصوصی 954894.40 890401 912502 928157 963488 944864
قیمت گازوئیل 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.