20/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 PM
JM
تصمیم نرخ بهره 2%
28/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 PM
JM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q3 2.4%
06:00 PM
JM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 14.2%

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.