29/06/2020 واقعی قبلی
10:55 PM
JM
تصمیم نرخ بهره 0.5% 0.5%
02/07/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
JM
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -0.5%
11:00 PM
JM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 0.0%


جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.