بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5679 2019-09
پول 0.3 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
نرخ تورم 1.2 2019-08
نرخ بهره 3 2019-09
موازنه تجاری 2384 2019-03
حساب جاری 1998 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 142 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10048 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33538 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
جمعیت 4.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-08
قیمت تولید 137 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-08
تورم مواد غذایی 1.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2019-10
عرضه پول M1 10762 2019-08
عرضه پول M2 37788 2019-08
عرضه پول M3 37788 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.7 2018-12
ترازنامه بانک 69152 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 11066 2019-08
ذخایر ارزی -1072 2018-12
میزان رشد وام 4.7 2019-08
وام به بخش خصوصی 39784 2019-08
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2384 2019-03
حساب جاری 1998 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
صادرات 4946 2019-03
واردات 2562 2019-03
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 948 2019-03
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 78.97 2019-09
تولید نفت خام 2650 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -23 2019-03
شاخص تروریسم 3.13 2017-12
درآمد گردشگری 643 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9115 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 7211 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
خطوط نفت خام 34 2019-09
آسانی کسب و کار 97 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 2017-12
نرخ وام بانکی 4.83 2019-03
قیمت گازوئیل 0.28 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.