بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5657 2020-10
پول 0.31 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
نرخ تورم 2.18 2020-08
نرخ بهره 1.5 2020-08
موازنه تجاری 1760 2020-03
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 117718 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 714 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 109198 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9998 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
جمعیت 4.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.18 2020-08
قیمت تولید 138 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2020-08
تورم مواد غذایی 5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2020-10
عرضه پول M1 12808 2020-08
عرضه پول M2 40335 2020-08
عرضه پول M3 40335 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.9 2019-12
ترازنامه بانک 72686 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 13720 2020-08
ذخایر ارزی 800 2019-12
میزان رشد وام 4.98 2020-08
وام به بخش خصوصی 41767 2020-08
نرخ بهره معکوس 1 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1760 2020-03
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
صادرات 4010 2020-03
واردات 2250 2020-03
گردش سرمایه -7469 2019-12
حواله 1247 2019-12
ورود توریست 8508 2018-12
ذخایر طلا 79 2020-06
تولید نفت خام 2290 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 2019-09
شاخص تروریسم 2.49 2018-12
درآمد گردشگری 936 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9624 2018-12
ارزیابی اعتبار 88 2020-10
مخارج نظامی 7211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
خطوط نفت خام 31 2020-09
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16643 2018-12
نرخ وام بانکی 4.76 2019-12
قیمت گازوئیل 0.28 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 117718 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 714 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 109198 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.