بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 6188 2020-02
پول 0.31 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-09
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
نرخ تورم 1.7 2020-01
نرخ بهره 2.75 2019-12
موازنه تجاری 2244 2019-09
حساب جاری 3222 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 142 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9773 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33538 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
جمعیت 4.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-01
قیمت تولید 138 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2020-01
تورم مواد غذایی 2.51 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2020-02
عرضه پول M1 10489 2019-12
عرضه پول M2 38129 2019-12
عرضه پول M3 38129 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.7 2018-12
ترازنامه بانک 71021 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 11607 2019-12
ذخایر ارزی -1072 2018-12
میزان رشد وام 4.4 2019-12
وام به بخش خصوصی 40358 2019-12
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2244 2019-09
حساب جاری 3222 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
صادرات 4739 2019-09
واردات 2496 2019-09
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 1071 2019-09
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 78.97 2019-12
تولید نفت خام 2711 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40 2019-06
شاخص تروریسم 2.49 2018-12
درآمد گردشگری 643 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9624 2018-12
ارزیابی اعتبار 90 2020-02
مخارج نظامی 7211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
خطوط نفت خام 35 2020-01
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16643 2018-12
نرخ وام بانکی 4.82 2019-09
قیمت گازوئیل 0.28 2020-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.