بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 6977 2021-10
پول 0.3 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.2 2020-12
نرخ بیکاری 2.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 54.88 2021-10
نرخ تورم 3.1 2021-04
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2375455 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-10
موازنه تجاری 1621 2021-03
حساب جاری 3456 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 412424 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2458 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 334445 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 136 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9011 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10345 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32702 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49854 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.7 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2020-12
جمعیت 4.27 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 73.36 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 54.88 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2375455 2021-10
موارد کروناویروس 412424 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2458 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 334445 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-04
قیمت تولید 139 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2021-04
تورم مواد غذایی 10.75 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.17 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2021-10
عرضه پول M1 12712 2021-08
عرضه پول M2 38886 2021-08
عرضه پول M3 38886 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.6 2020-12
ترازنامه بانک 75564 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 12740 2021-08
ذخایر ارزی خارجی -2451 2020-12
میزان رشد وام 3.73 2021-08
وام به بخش خصوصی 43323 2021-08
نرخ بهره معکوس 0.88 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1621 2021-03
حساب جاری 3456 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
صادرات 4092 2021-03
واردات 2471 2021-03
گردش سرمایه -5562 2020-12
حواله 1368 2021-03
ورود توریست 8565 2019-12
ذخایر طلا 78.97 2021-06
تولید نفت خام 2474 2021-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -116 2020-03
شاخص تروریسم 1.8 2019-12
درآمد گردشگری 1176 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
هزینه های دولت 10429 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-10
مخارج نظامی 6940 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
خطوط نفت خام 19 2021-08
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17100 2019-12
نرخ وام بانکی 3.85 2021-03
قیمت گازوئیل 0.28 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.