بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5928 2019-11
پول 0.3 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-06
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
نرخ تورم 1.5 2019-10
نرخ بهره 2.75 2019-12
موازنه تجاری 2673 2019-06
حساب جاری 3222 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 142 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9716 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33538 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
جمعیت 4.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-10
قیمت تولید 138 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-10
تورم مواد غذایی 1.29 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2019-12
عرضه پول M1 10481 2019-10
عرضه پول M2 38470 2019-10
عرضه پول M3 38470 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.7 2018-12
ترازنامه بانک 69817 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 11302 2019-10
ذخایر ارزی -1072 2018-12
میزان رشد وام 5 2019-10
وام به بخش خصوصی 40312 2019-10
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2673 2019-06
حساب جاری 3222 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
صادرات 5217 2019-06
واردات 2544 2019-06
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 1202 2019-06
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 78.97 2019-12
تولید نفت خام 2706 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40 2019-06
شاخص تروریسم 2.49 2018-12
درآمد گردشگری 643 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9115 2017-12
ارزیابی اعتبار 90 2019-12
مخارج نظامی 7211 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
خطوط نفت خام 32 2019-11
آسانی کسب و کار 83 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 2017-12
نرخ وام بانکی 4.84 2019-06
قیمت گازوئیل 0.28 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.