بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5730 2021-01
پول 0.3 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-03
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
نرخ تورم 2.78 2020-11
نرخ بهره 1.5 2020-12
موازنه تجاری 90.1 2020-06
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.8 2019-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 161285 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 952 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 154766 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9998 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
جمعیت 4.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.78 2020-11
قیمت تولید 138 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2020-11
تورم مواد غذایی 9.83 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2021-01
عرضه پول M1 12661 2020-11
عرضه پول M2 40068 2020-11
عرضه پول M3 40068 2020-11
نرخ بهره سپرده 1.9 2019-12
ترازنامه بانک 73498 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 13817 2020-11
ذخایر ارزی 800 2019-12
میزان رشد وام 4.85 2020-11
وام به بخش خصوصی 42140 2020-11
نرخ بهره معکوس 1 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 90.1 2020-06
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
صادرات 1979 2020-06
واردات 1889 2020-06
گردش سرمایه -7469 2019-12
حواله 1057 2020-06
ورود توریست 8508 2018-12
ذخایر طلا 105 2020-09
تولید نفت خام 2295 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 2019-09
شاخص تروریسم 1.8 2019-12
درآمد گردشگری 936 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.8 2019-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9624 2018-12
ارزیابی اعتبار 88 2021-01
مخارج نظامی 7211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
خطوط نفت خام 20 2020-12
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16643 2018-12
نرخ وام بانکی 4.04 2020-06
قیمت گازوئیل 0.28 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 161285 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 952 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 154766 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.