بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5027 2020-06
پول 0.31 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
نرخ تورم 1.9 2020-03
نرخ بهره 1.5 2020-05
موازنه تجاری 2090 2019-12
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 27043 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 212 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 12899 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 140 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9998 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33538 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-12
جمعیت 4.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-03
قیمت تولید 138 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2020-03
تورم مواد غذایی 2.79 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2020-06
عرضه پول M1 11476 2020-03
عرضه پول M2 38023 2020-03
عرضه پول M3 38023 2020-03
نرخ بهره سپرده 1.7 2018-12
ترازنامه بانک 72774 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 11658 2020-03
ذخایر ارزی -1072 2018-12
میزان رشد وام 4.35 2020-03
وام به بخش خصوصی 40960 2020-03
نرخ بهره معکوس 1 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2090 2019-12
حساب جاری 1325 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.9 2019-12
صادرات 4680 2019-12
واردات 2590 2019-12
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 1071 2019-09
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 79 2020-03
تولید نفت خام 3151 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 2019-09
شاخص تروریسم 2.49 2018-12
درآمد گردشگری 936 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9624 2018-12
ارزیابی اعتبار 88 2020-05
مخارج نظامی 7211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
خطوط نفت خام 32 2020-04
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16643 2018-12
نرخ وام بانکی 4.82 2019-09
قیمت گازوئیل 0.28 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 27043 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 212 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 12899 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.