بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 5954 2021-04
پول 0.3 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-03
نرخ بیکاری 2.3 2020-12
نرخ تورم 3.03 2021-02
نرخ بهره 1.5 2021-02
موازنه تجاری 1094 2020-09
حساب جاری 2475 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 255860 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1440 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 237667 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8622 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2020-12
جمعیت 4.21 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 73.36 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.03 2021-02
قیمت تولید 138 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2021-02
تورم مواد غذایی 9.78 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2021-04
عرضه پول M1 12782 2021-02
عرضه پول M2 38950 2021-02
عرضه پول M3 38950 2021-02
نرخ بهره سپرده 1.9 2019-12
ترازنامه بانک 73735 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 13606 2021-02
ذخایر ارزی 800 2019-12
میزان رشد وام 3.73 2021-02
وام به بخش خصوصی 42061 2021-02
نرخ بهره معکوس 0.88 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1094 2020-09
حساب جاری 2475 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
صادرات 3131 2020-09
واردات 2038 2020-09
گردش سرمایه -7469 2019-12
حواله 1404 2020-09
ورود توریست 8565 2019-12
ذخایر طلا 78.97 2020-12
تولید نفت خام 2327 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -116 2020-03
شاخص تروریسم 1.8 2019-12
درآمد گردشگری 1176 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
هزینه های دولت 9624 2018-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-04
مخارج نظامی 7638 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 65.1 2019-12
رتبه رقابتی 46 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
خطوط نفت خام 20 2021-03
آسانی کسب و کار 83 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16643 2018-12
نرخ وام بانکی 3.92 2020-09
قیمت گازوئیل 0.28 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 255860 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1440 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 237667 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.