بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 7408.57 5330 5330 5143 4772 4031
پول 0.31 0.24 0.24 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 2 5 5 5 5
نرخ بیکاری 2.30 2 2 2 2 2.2
نرخ تورم 4.71 4.6 4.2 3.5 3 2.8
نرخ بهره 2.25 3 3.5 4 4.5 4.5
موازنه تجاری 3510.00 2558 2539 2535 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 2.3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 30 32 32 32 32
بودجه دولت -9.40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 2 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 136.20 135 144 144 144 144
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9011.40 10966 9913 9732 9282 10408
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10344.90 11642 11379 11172 10655 11948
تولید ناخالص داخلی سرانه 27156.48 28000 33000 33000 33000 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49853.74 43900 51000 51000 51000 51000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.70 1.7 2 2 2 2

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 2.30 2 2 2 2 2.2
جمعیت 4.27 6.1 6.6 6.6 6.6 6.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 4.71 4.6 4.2 3.5 3 2.8
قیمت تولید 142.00 135 135 135 135 135
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 1.5 1 0.6 0.6 0.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.00 138 140 141 142 143
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.60 126 128 129 129 132
تورم مواد غذایی 9.13 5.8 6 4 4 3.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 2.25 3 3.5 4 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2.31 2.81 3.31 3.81 3.81
عرضه پول M2 41529.50 41135 42137 42137 42137 43623
نرخ بهره سپرده 1.40 1.4 2.15 2.65 3.15 3.15
میزان رشد وام 9.23 2.8 2.8 2.8 2.8 4.8
نرخ بهره معکوس 0.88 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی خارجی -2451.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 3510.00 2558 2539 2535 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 2.3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
تولید نفت خام 2639.00 2800 2750 2750 2750 2750

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 30 32 32 32 32
بودجه دولت -9.40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 10429.00 10066 11472 11263 10742 12045

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 17100.40 17405 18810 18468 17613 19751
نرخ وام بانکی 3.60 3.6 4.35 4.85 5.35 5.35
قیمت گازوئیل 0.28 0.29 0.3 0.31 0.32 0.32


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.