بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 6021.20 5874 5771 5670 5570 5372
پول 0.30 0.31 0.31 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.00 3 3 2.6 2.6 2.6
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
نرخ تورم 3.03 3.8 3.5 3.2 3.2 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 1093.79 2558 2539 2312 2312 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 27 27 29 29 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.00 3 3 2.6 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 134.76 135 135 135 135 144
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8622.20 9548 10347 10966 10966 9796
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706.10 10224 11081 11642 11642 10490
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697.33 32000 32000 32000 32000 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846.10 47000 47000 47000 47000 51000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.50 1.5 1 1 1 1

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
جمعیت 4.21 6.1 6.1 6.1 6.1 6.6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.03 3.8 3.5 3.2 3.2 2.5
قیمت تولید 138.10 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.90 120 121 124 122 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.90 130 130 132 134 137
تورم مواد غذایی 9.78 4 4 3 2.5 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.81 1.56 1.56
عرضه پول M2 38950.30 39783 40155 40527 40898 42137
نرخ بهره سپرده 1.90 1.9 1.9 1.85 1.9 1.9
ذخایر ارزی 800.00 680 680 680 680 680
میزان رشد وام 3.73 2.1 3.5 3.5 2.8 4.8
نرخ بهره معکوس 0.88 1 1 1 1 1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 1093.79 2558 2539 2312 2312 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -3.5
تولید نفت خام 2327.00 2700 2700 2700 2700 2800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 27 27 29 29 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
هزینه های دولت 9623.50 9190 9960 10066 10066 9429

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.50 22 19.5 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 10.5 8 10.5 10.5 10.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 16642.90 15894 17225 17405 17405 16307
نرخ وام بانکی 3.92 4.04 4.04 5.07 4.04 4.04
قیمت گازوئیل 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.