بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 5022.84 4935 4849 4764 4680 4514
پول 0.31 0.31 0.31 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -3.5 -1.5 2.5 3.5 2.6
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5
نرخ تورم 1.90 1.5 2.5 3 3 3
نرخ بهره 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5
موازنه تجاری 1760.00 2558 2539 2535 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.90 -10 -10 -10 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 4 4 2.5 2.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -3.5 -1.5 2.5 3.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 140.50 147 147 147 151 151
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9997.50 9501 9597 10247 10347 10514
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706.10 10331 10546 10974 11081 11259
تولید ناخالص داخلی سرانه 33537.90 31824 31824 31824 30990 30990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515.40 53808 70000 70000 53808 47306
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 -2.3 1.5 0.9 0.9 2.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5
جمعیت 4.20 5.6 5.6 5.6 6.1 6.1

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.90 1.5 2.5 3 3 3
قیمت تولید 137.50 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.50 116 118 119 119 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.40 127 128 129 125 133
تورم مواد غذایی 2.79 2.5 2.5 3 3 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
عرضه پول M2 38022.60 37938 37938 40600 40600 40600
نرخ بهره سپرده 1.70 1.7 1.45 1.6 1.45 1.85
میزان رشد وام 4.35 5.4 5.1 4.8 4.8 4.8
نرخ بهره معکوس 1.00 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی -1072.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1760.00 2558 2539 2535 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.90 -10 -10 -10 -7.5 -7.5
تولید نفت خام 3151.00 2500 2600 2600 2700 2700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 4 4 2.5 2.5
هزینه های دولت 9623.50 9287 9479 9864 9960 10121

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 16642.90 16060 16393 17059 17225 17503
نرخ وام بانکی 4.82 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
قیمت گازوئیل 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.