بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 5618.43 5520 5423 5329 5235 5049
پول 0.31 0.31 0.31 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 2.5 3.5 3 3 2.6
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 2.18 2.4 2 1.7 1.9 2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 1760.00 2411 2539 2512 2512 2312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.90 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 2.5 3.5 3 3 2.6
تولید ناخالص داخلی 134.76 131 135 135 135 135
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9997.50 10554 10247 10347 10297 10966
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706.10 11205 10974 11081 11027 11642
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697.33 30000 32000 32000 32000 32000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846.10 41000 47000 47000 47000 47000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.9 0.9 0.9 0.9 2.5

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5
جمعیت 4.20 5.6 6.1 6.1 6.1 6.1

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.18 2.4 2 1.7 1.9 2
قیمت تولید 137.90 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.10 120 118 118 118 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.70 128 129 128 128 132
تورم مواد غذایی 5.00 3 3 3 3 3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.81
عرضه پول M2 40335.00 42054 43344 44634 45925 47215
نرخ بهره سپرده 1.90 1.6 1.9 1.9 1.9 1.85
میزان رشد وام 4.98 2.5 3.3 2.1 3.5 4.8
نرخ بهره معکوس 1.00 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی 800.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 1760.00 2411 2539 2512 2512 2312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.90 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
تولید نفت خام 2290.00 2600 2700 2700 2700 2700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 2.5 2.5 2.5 2.5
هزینه های دولت 9623.50 9688 9864 9960 9912 10066

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.50 22 19.5 19.5 19.5 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 10.5 8 8 8 10.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 16642.90 16752 17059 17225 17142 17405
نرخ وام بانکی 4.76 4.82 4.76 4.76 4.76 5.07
قیمت گازوئیل 0.28 0.25 0.25 0.24 0.23 0.24


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.