بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بازار سهام 6171.07 6270 6216 6161 6108 6002
پول 0.31 0.31 0.31 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.1 2.8 2.9 3.3 2.6
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 1.70 2.1 2.2 2.5 3 3
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 2243.90 2558 2539 2512 2535 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.70 6.6 6.6 6.6 6.6 5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 4 4 4 2.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.1 2.8 2.9 3.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 141.68 147 147 147 147 151
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9772.80 10144 9988 9997 10036 10297
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706.10 10869 10837 10848 10890 11173
تولید ناخالص داخلی سرانه 33537.90 31824 31824 31824 31824 30990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515.40 70000 70000 70000 70000 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2 2.3 2.3 2.5 2.5

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
جمعیت 4.60 5.6 5.6 5.6 5.6 6.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.70 2.1 2.2 2.5 3 3
قیمت تولید 137.50 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 116 117 118 119 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.00 124 128 128 129 133
تورم مواد غذایی 2.51 2 2.5 2.5 3 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
عرضه پول M2 38129.20 38085 37938 38200 40600 40600
نرخ بهره سپرده 1.70 1.6 1.95 1.95 1.6 1.85
میزان رشد وام 4.40 5.7 5.4 5.1 4.8 4.8
ذخایر ارزی -1072.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 2243.90 2558 2539 2512 2535 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.70 6.6 6.6 6.6 6.6 5.6
تولید نفت خام 2711.00 2600 2700 2750 2750 2750

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29
بودجه دولت 11.40 4 4 4 4 2.5
هزینه های دولت 9623.50 9397 9370 9379 9416 9660

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 16642.90 16249 16202 16218 16281 16704
نرخ وام بانکی 4.82 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
قیمت گازوئیل 0.28 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.