بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 6402.38 5974 5330 5143 4772 4031
پول 0.30 0.31 0.24 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 12 10 8 12 5
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 3.10 3.5 3.2 3.2 3 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 838.10 2558 2548 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 27 29 29 29 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 12 10 8 12 5
تولید ناخالص داخلی 136.20 135 135 135 135 144
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9011.40 8835 10966 9913 9732 10408
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10344.90 10655 11642 11379 11172 11948
تولید ناخالص داخلی سرانه 32702.25 32000 32000 32000 32000 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49853.74 47000 47000 47000 47000 51000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.70 1 1 1 1 1

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4
جمعیت 4.27 6.1 6.1 6.1 6.1 6.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.10 3.5 3.2 3.2 3 2.5
قیمت تولید 139.00 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.00 121 122 123 123 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.40 134 134 135 129 137
تورم مواد غذایی 10.75 4 4 2.5 2.5 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
عرضه پول M2 38465.30 40155 40527 40898 41135 42137
نرخ بهره سپرده 1.90 1.9 1.85 1.9 1.9 1.9
میزان رشد وام 2.94 3.5 3.5 2.8 2.8 4.8
نرخ بهره معکوس 0.88 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی خارجی 800.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 838.10 2558 2548 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -3.5
تولید نفت خام 2384.00 2700 2700 2700 2700 2800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 27 29 29 29 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
هزینه های دولت 10429.00 10742 10066 11472 11263 12045

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 17100.40 17613 17405 18810 18468 19751
نرخ وام بانکی 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
قیمت گازوئیل 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.