بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 6936.14 5330 5330 5143 4772 4031
پول 0.30 0.24 0.24 0.3 0.3 0.3

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 10 8 3 2 5
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.2 2.1 2 2
نرخ تورم 3.36 3.2 3.2 3 2.5 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
موازنه تجاری 2649.20 2312 2539 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 2.3 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 29 29 29 30 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.20 10 8 3 2 5
تولید ناخالص داخلی 136.20 135 135 135 135 144
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9011.40 10966 9913 9732 9282 10408
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10344.90 11642 11379 11172 10655 11948
تولید ناخالص داخلی سرانه 27156.48 32000 32000 32000 28000 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49853.74 47000 47000 47000 43900 51000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.70 2 1.5 1 1.7 2

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.2 2.1 2 2
جمعیت 4.27 6.1 6.1 6.1 6.1 6.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.36 3.2 3.2 3 2.5 2.5
قیمت تولید 139.00 135 135 135 135 135
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.50 132 133 133 133 133
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.30 124 123 124 123 125
تورم مواد غذایی 11.47 4 2.5 2.5 3 3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.81 1.81 2.06
عرضه پول M2 38916.00 40527 40898 41135 41135 42137
نرخ بهره سپرده 1.60 1.85 1.6 1.6 1.85 2.1
میزان رشد وام 3.97 3.5 2.8 2.8 2.8 4.8
نرخ بهره معکوس 0.88 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی خارجی -2451.00 680 680 680 680 680

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 2649.20 2312 2539 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -7.5 -7.5 -7.5 2.3 -3.5
تولید نفت خام 2503.00 2550 2680 2730 2800 2750

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.50 29 29 29 30 32
بودجه دولت -9.40 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 10429.00 10066 11472 11263 10742 12045

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 17100.40 17405 18810 18468 17613 19751
نرخ وام بانکی 3.74 5.07 3.74 3.99 3.99 4.24
قیمت گازوئیل 0.28 0.24 0.25 0.24 0.23 0.22


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.