بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 5678.70 6322 6322 6322 6322 6221
پول 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 1.70 2 2 2.2 2.5 3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 2383.70 2512 2512 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.70 10.8 9 9 9 9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 25 27 27 27 27
بودجه دولت 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 141.68 140 142 142 142 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10047.90 10158 10178 10329 10329 10554
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10541.90 10784 10805 10837 10837 11205
تولید ناخالص داخلی سرانه 33537.90 34777 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515.40 69651 70000 70000 70000 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.90 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.70 2 2 2.2 2.5 3
قیمت تولید 137.00 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.00 116 116 117 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.30 123 124 128 128 127
تورم مواد غذایی 1.76 2 2 2.5 2.5 3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
نرخ بهره سپرده 1.70 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2383.70 2512 2512 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.70 10.8 9 9 9 9
تولید نفت خام 2650.00 2650 2550 2500 2550 2450
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 25 27 27 27 27
بودجه دولت 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
هزینه های دولت 9114.90 9325 9343 9370 9370 9688
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 15760.50 16123 16155 16202 16202 16752
نرخ وام بانکی 4.83 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
قیمت گازوئیل 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.