09/08/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) JUN 4.06% 4.29%
12:00 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 3.02% 3.12%
24/08/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) JUL


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.