19/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.5%
09/01/2020 واقعی قبلی
09:10 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) NOV 5.0%
09:10 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 NOV 0.3%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.