20/08/2019 واقعی قبلی
06:15 AM
KW
Inflation Rate YoY JUL 1.2% 1.1%
11/09/2019 واقعی قبلی
08:50 AM
KW
Private Bank Lending YoY JUL
08:50 AM
KW
M2 Money Supply YoY JUL


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.