29/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) MAY 3.1%
08:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) JUN
09/08/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) JUN 2.94%
12:00 AM
KW
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN -1.62%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.