24/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.5%
11/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) JAN 4.4%
10:00 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN -1.2%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.