08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 3.73%
08:00 AM
KW
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول SEP -2.55%

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.