31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) APR 4.36% 4.2%
09:00 AM
KW
نرخ تورم (ماهانه) APR
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) APR 8.65%
KW
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول APR 5.68%

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.