27/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.78%
10/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) DEC 4.85%
07:00 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 4.8%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.