29/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.18%
10/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 4.98%
10:00 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 6.7%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.