21/10/2019 واقعی قبلی
03:20 AM
KW
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.7% 1.2%
30/10/2019 واقعی قبلی
06:00 PM
KW
تصمیم نرخ بهره 3%
12/11/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 4.7%
02:00 PM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP -0.3%


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.