جمهوری چک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 3.1 2018-08
نرخ تورم 2.5 2018-08
نرخ بهره 1.25 2018-08
موازنه تجاری 12189 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 21.79 2018-09
بازار سهام 1097 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.15 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 216 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1181 CZK - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 4735267 CZK-MN 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 CZK - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17277 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58978 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287180 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143998 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202696 CZK - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2018-08
افراد بیکار 230499 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.6 % 2018-07
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 313224 2018-08
دستمزد 31851 CZK / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 469 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 32355 CZK / ماه 2018-06
جمعیت 10.61 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5289 هزار 2018-06
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-06
نرخ اشتغال 74.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 4794 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 320 هزار 2018-03
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 6.2 % 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.96 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-08
قیمت صادرات 96.9 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 96.9 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 153 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-09
عرضه پول M0 554097 CZK - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 3878408 CZK - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 4289003 CZK - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 7464537 CZK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 144722 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1081520 CZK - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 3241417 CZK - میلیون 2018-06
نرخ وام 2.25 % 2018-08
عرضه پول M3 4433901 CZK - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12189 CZK - میلیون 2018-07
صادرات 329644 CZK - میلیون 2018-07
واردات 317455 CZK - میلیون 2018-07
حساب جاری 328 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
بدهی خارجی 168625 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 25238 CZK-MN 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 CZK - میلیون 2017-12
حواله 523 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 9.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1812 CZK - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 221 CZK - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 % 2017-12
درآمدهای دولت 101242 CZK - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 1749141 CZK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 103053 CZK - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 90 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.9 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 54.9 2018-08
تولید صنعتی 10.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-07
تولید صنعتی 8.8 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 111 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار -8.99 CZK - میلیارد 2018-06
ثبت خودرو 25932 2018-06
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 CZK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 6755 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 13.5 % 2018-07
تولید فولاد 444 هزار تن 2018-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 561 CZK - میلیارد 2018-06
پس انداز های شخصی 8.24 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 238329 CZK - میلیون 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 2962718 CZK - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 56.64 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 15.8 % 2018-07
شاخص مسکن 125 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 7089 واحد 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 78.5 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8938 واحد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.