بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 23.71 24.12 24.51 24.92 25.33 26.17
بازار سهام 1212.59 1182 1147 1113 1080 1018
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.58 4.83 4.97 5.12 5.27 5.59

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.3 0.5 0.7 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 0.5 0.2 0.5 2.2 4
نرخ بیکاری 3.20 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 16.00 14 11.5 10.2 8 6.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 7.00 8 8.5 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -28400.00 28000 28000 5500 5500 11500
حساب جاری -316.50 -700 -200 1500 1500 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 1.2 1.2 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 42 42 42
بودجه دولت -5.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 103.10 103 103 103 103 103
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.00 50.6 51.4 52.1 52.7 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.70 95 100 102 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.8 1 1 1 1
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 22 22 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.3 0.5 0.7 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 0.5 0.2 0.5 2.2 4
تولید ناخالص داخلی 245.35 230 243 243 243 243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1325.11 1307 1309 1316 1332 1368
تولید ناخالص ملی 5181108.00 5284730 5207014 5191470 5207014 5399129
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 354.59 353 341 340 356 354
تولید ناخالص داخلی سرانه 18983.65 23100 23900 23900 23900 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319.34 39800 40500 40500 40500 40500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31098.00 31032 30253 31173 31253 32420
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55982.00 52908 52961 52669 56262 54776
تولید ناخالص داخلی از ساخت 324769.00 337329 321533 315384 326393 327999
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 170445.00 170659 171478 174289 171297 181260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 215491.00 201496 213269 213667 216568 222214

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.20 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5
هزینه های کار 133.30 133 129 136 136 140
دستمزد 37929.00 38849 38061 41058 38801 42002
دستمزد در تولید 36266.00 37102 36068 38867 37100 39761
حداقل دستمزد 651.70 595 600 600 600 615
جمعیت 10.70 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74
سن بازنشستگی زنان 63.83 64 64 64 64 64.17
سن بازنشستگی مردان 63.83 64 64 64 64 64.17
رشد دستمزد -3.60 1.5 2.3 2.3 2.3 2.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 16.00 14 11.5 10.2 8 6.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.90 134 134 133 141 141
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 131.50 108 108 108 108 108
اندازه اصل تورم 13.87 1.8 1.6 1.6 1.6 1.1
قیمت تولید 138.60 115 116 119 135 121
تغییر قیمت تولید کننده 27.90 2.8 1.7 1.7 1.7 1.8
تورم مواد غذایی 15.10 2.1 2.2 2.2 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 140.20 135 136 133 149 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.80 137 137 138 138 138

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.00 8 8.5 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 0.17 1.17 1.67 2.42 2.42 2.42
نرخ بهره سپرده 4.75 4.75 5.75 6.25 7 7
نرخ وام 6.75 6.75 7.75 8.25 9 9
عرضه پول M3 5960530.73 6123314 6154607 6366390 6366390 6605584
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -28400.00 28000 28000 5500 5500 11500
حساب جاری -316.50 -700 -200 1500 1500 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 1.2 1.2 -1 -1 -1
واردات 370265.00 330000 309500 309500 309500 309500
صادرات 341836.00 358000 315000 315000 315000 321000
بدهی خارجی 191297.80 174500 172000 172500 172500 173000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 42 42 42
بودجه دولت -5.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت 6311.90 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000
هزینه های دولت 259.98 257 269 261 261 271
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 45 45 45 45 45

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 22 22 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 103.10 103 103 103 103 103
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.00 50.6 51.4 52.1 52.7 52.9
تولید صنعتی -3.79 2.7 3.8 3.8 3.8 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
تغییرات موجودی انبار 89.95 60 62 62 65 65

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.70 95 100 102 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.8 1 1 1 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.00 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 604.39 610 625 612 607 636
تسهیلات اعتباری خریدار 285632.70 277154 282164 287995 291917 293451
قیمت گازوئیل 2.05 2.12 2.2 2.28 2.36 2.36

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
میزان ساخت و ساز 4.00 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.