بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 21.63 21.78 21.92 22.07 22.22 22.53
بازار سهام 1305.24 1278 1250 1224 1198 1148
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06 2.11 2.17 2.23 2.29 2.42

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 2.6 1 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4 4.3 2.8 2.8 3.5
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.7 3.6 3.3 3.5
نرخ تورم 4.10 3.4 3.3 2.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 0.75 1 1.25 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -7200.00 30000 6000 22000 28000 5500
حساب جاری 1075.50 -2200 -1100 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.4 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 44.5 44.5 47.3 47.3 47.3
بودجه دولت -6.20 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 97.10 96.3 102 102 103 103
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 61.00 59.8 56 54.8 54.2 53.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.00 104 110 112 112 115
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.50 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 22 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 2.6 1 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4 4.3 2.8 2.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 243.53 230 230 230 230 243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1275.08 1304 1322 1297 1311 1368
تولید ناخالص ملی 5181108.00 5618320 5184382 5326179 5326179 5593032
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 345.70 331 361 341 355 357
تولید ناخالص داخلی سرانه 22843.04 23100 23100 23100 23100 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319.34 39800 39800 39800 39800 40500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30540.00 31096 18941 32413 31395 33559
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51048.00 55743 66488 52212 52477 54176
تولید ناخالص داخلی از ساخت 330306.00 330313 320546 335768 339555 351273
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 167782.00 169924 159011 171059 172480 182736
تولید ناخالص داخلی از خدمات 197676.00 213695 226315 196358 203211 207933

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.7 3.6 3.3 3.5
هزینه های کار 130.82 124 136 135 133 139
دستمزد 38275.00 36641 39664 36061 38849 40577
دستمزد در تولید 36554.00 34821 37587 34577 37102 38451
حداقل دستمزد 596.36 585 585 595 595 600
جمعیت 10.70 10.72 10.72 10.72 10.74 10.74
سن بازنشستگی زنان 63.83 63.83 63.83 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.83 63.83 63.83 64 64 64
رشد دستمزد 8.20 3.5 2.8 2.2 1.5 2.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.10 3.4 3.3 2.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.20 116 116 117 118 118
قیمت تولید 112.40 109 109 112 114 114
تغییر قیمت تولید کننده 9.30 5.6 5.5 5.1 4.5 4.8
CPI مسکن آب و برق 118.30 118 118 118 119 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.70 109 110 112 115 112
تورم مواد غذایی 1.60 1.1 1.6 2 2.1 2.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.75 1 1.25 1.25 1.5 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.42 0.67 0.67 0.92 1.17
نرخ بهره سپرده 0.05 0.3 1.25 0.55 0.8 1.05
نرخ وام 1.75 2 3.25 2.25 2.5 2.75
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -7200.00 30000 6000 22000 28000 5500
حساب جاری 1075.50 -2200 -1100 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.4 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7
واردات 307054.00 324000 307000 347000 330000 309500
صادرات 299809.00 354000 313000 369000 358000 315000
بدهی خارجی 164767.70 169500 171500 172500 174500 177700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 44.5 44.5 47.3 47.3 47.3
بودجه دولت -6.20 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5
هزینه های دولت 256.50 254 248 264 264 279
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 48.1 48.1 45 45 45

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 22 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.80 44.8 45 44.8 44.8 44.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 34 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 97.10 96.3 102 102 103 103
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 61.00 59.8 56 54.8 54.2 53.5
تولید صنعتی 7.00 5.5 3.2 2.1 4 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10 0.6 0.5 0.5 0.2 0.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.00 104 110 112 112 115
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.50 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.10 1.8 1.5 2.1 1.9 2.2
هزینه های مصرف کننده 591.46 620 617 571 608 602
تسهیلات اعتباری خریدار 271557.60 275439 275863 270472 276982 285518
قیمت گازوئیل 1.61 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 0.50 6.5 10.8 2.5 1.5 2.8


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.