بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 23.40 23.61 23.72 23.83 23.93 24.14
بازار سهام 938.39 937 922 907 892 863
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 0.87 0.89 0.92 0.96 1.02

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
نرخ بیکاری 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
نرخ تورم 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
موازنه تجاری 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
حساب جاری 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 73.80 77 79 82 84 86
شاخص PMI تولید 44.90 45.5 46 48 49 47.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.30 97.2 99.5 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
تولید ناخالص داخلی 246.49 212 212 230 230 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1182.35 1185 1144 1161 1298 1215
تولید ناخالص ملی 5031916.00 4629363 4704841 4941342 5525044 4996542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302.10 313 313 297 332 332
تولید ناخالص داخلی سرانه 23833.50 22500 22500 23100 23100 23100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314.20 38000 38000 39800 39800 39800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19516.00 18552 18120 19165 21429 19244
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61060.00 59069 56694 59961 67044 60209
تولید ناخالص داخلی از ساخت 276488.00 279794 266187 271511 303584 282691
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 147207.00 142530 138413 144557 161633 146994
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200230.00 205882 197899 196626 219853 210169

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
هزینه های کار 127.78 118 125 132 132 128
دستمزد 34077.00 34826 37337 35202 35202 38420
دستمزد در تولید 33123.00 34020 36311 34216 34216 37364
حداقل دستمزد 518.97 525 525 525 525 525
جمعیت 10.68 10.67 10.65 10.7 10.7 10.67
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
رشد دستمزد 1.40 3.4 3.3 3.3 3.3 2.9

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.40 104 106 106 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10 110 111 113 113 113
قیمت مصرف کننده اصلی 112.37 112 113 114 114 115
قیمت تولید 103.10 104 104 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 0.7 1 1.5 1.7 2
CPI مسکن آب و برق 114.20 113 114 116 116 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30 107 107 106 104 109
تورم مواد غذایی 5.40 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
حساب جاری 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
واردات 279981.35 350000 305000 330000 327000 307000
صادرات 294284.56 392000 325000 372000 364000 329000
بدهی خارجی 164517.40 173900 174000 174100 174200 174500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت -37837.64 6377 4416 4416 4416 4084
هزینه های دولت 240.70 225 214 236 264 227
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48.8 48.8 46 46 46


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 73.80 77 79 82 84 86
شاخص PMI تولید 44.90 45.5 46 48 49 47.5
تولید صنعتی -25.70 -6.2 -3.4 3.7 16.5 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.80 -1.2 -0.2 1.1 0.8 0.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.30 97.2 99.5 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 -2 -0.5 1.8 5.1 4.3
هزینه های مصرف کننده 571.41 562 545 561 627 579
تسهیلات اعتباری خریدار 261116.40 251111 244987 258180 286354 260176
قیمت گازوئیل 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -7.60 -0.3 0.5 1.3 3.6 2.1


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.