بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 25.78 25.9 26.02 26.14 26.25 26.48
بازار سهام 774.34 762 749 737 725 702
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 1.48 1.53 1.58 1.64 1.74

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -3.7 -1 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -5 -3.7 -2.2 -0.5 0.7
نرخ بیکاری 3.00 4.8 6.1 7 7.5 5.5
نرخ تورم 3.70 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0 0.2 0.2 0.1
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری 40500.00 38000 32000 7000 7000 11000
حساب جاری -908.81 200 -900 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 34.5 34.5 34.5 37 37
بودجه دولت 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3
اطمینان کسب و کار 93.10 75 77 79 82 86
شاخص PMI تولید 41.30 41.5 45.5 46 48 47.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.50 92 83 95 98 100
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -3.7 -1 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -5 -3.7 -2.2 -0.5 0.7
تولید ناخالص داخلی 246.70 260 260 260 272 272
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1220.17 1191 1201 1193 1214 1202
تولید ناخالص ملی 5031916.00 4780320 4845735 4921214 5006756 4955662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331.33 313 316 324 330 326
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344.20 24500 24500 24500 25800 25800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414.46 34800 34800 34800 31845 32394
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19370.00 18601 18825 18944 19273 19076
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60660.00 59517 59941 59325 60357 59741
تولید ناخالص داخلی از ساخت 284627.00 280614 283909 278365 283204 280314
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 148367.00 143774 144751 145103 147625 146119
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211505.00 206657 208602 206852 210447 208300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.00 4.8 6.1 7 7.5 5.5
هزینه های کار 120.66 121 118 125 125 128
دستمزد 36144.00 35213 34826 37337 37337 38420
دستمزد در تولید 35151.00 35481 34020 36311 36311 37364
حداقل دستمزد 518.97 525 525 525 525 525
جمعیت 10.68 10.67 10.67 10.65 10.7 10.67
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21166 21187 21177 21177 21791
هزینه زندگی انفرادی 15500.00 16004 16019 16012 16012 16476
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 36551 36586 36568 36568 37629
رشد دستمزد 3.60 3.3 3.4 3.3 3.3 2.9
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 16210 16226 16218 16218 16688

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.70 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0 0.2 0.2 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.70 104 104 106 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 111 111 112 114 114
قیمت مصرف کننده اصلی 111.67 112 112 113 114 115
قیمت تولید 103.70 106 105 105 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 2.4 2 1.7 1.9 2
CPI مسکن آب و برق 113.90 114 114 115 116 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.40 109 108 108 109 110
تورم مواد غذایی 5.50 2.5 2.5 2.2 2.2 2.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 1.25 0.05 1.25
نرخ وام 2.00 2 2 2 2 2
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 40500.00 38000 32000 7000 7000 11000
حساب جاری -908.81 200 -900 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
واردات 337224.65 356000 350000 329000 329000 338000
صادرات 377714.07 394000 382000 336000 336000 349000
بدهی خارجی 172520.00 173000 173900 174000 174000 174000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 34.5 34.5 34.5 37 37
بودجه دولت 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -17292.15 6377 6377 4416 4416 4084
هزینه های دولت 229.73 225 229 225 229 226
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 93.10 75 77 79 82 86
شاخص PMI تولید 41.30 41.5 45.5 46 48 47.5
تولید صنعتی -1.40 -25.5 -9.2 -3.4 1.5 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.8 1 0.4 0.4 0.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.50 92 83 95 98 100
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5
هزینه های مصرف کننده 582.61 566 570 570 580 574
تسهیلات اعتباری خریدار 263306.50 246520 254811 256254 260632 258047
قیمت گازوئیل 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03 0.97

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 6.00 -2.5 -3 -4.5 2 1.5


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.