بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 22.09 22.19 22.29 22.39 22.49 22.69
بازار سهام 1067.58 1041 1024 1008 992 959
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.81 1.87 1.93 2 2.07 2.2

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -1.5 2.1 3 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -1.8 9.8 5.2 5 2.5
نرخ بیکاری 4.30 5.7 5.5 5 4.8 4.8
نرخ تورم 2.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.2 0.3 -0.1 0.1 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
موازنه تجاری 17718.00 7000 42000 37000 11000 11000
حساب جاری 2591.36 1800 100 -2200 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
بودجه دولت 0.30 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.1
اطمینان کسب و کار 90.60 82 84 85 86 89
شاخص PMI تولید 56.50 50.1 53 52.5 51 52.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 100 102 104 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.30 2.2 1 0.5 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -1.5 2.1 3 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -1.8 9.8 5.2 5 2.5
تولید ناخالص داخلی 246.49 230 230 230 230 243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1263.32 1260 1285 1320 1318 1351
تولید ناخالص ملی 5395271.00 5298156 5924008 5675825 5665035 5806660
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314.62 323 364 330 330 338
تولید ناخالص داخلی سرانه 23833.50 23100 23100 23100 23100 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314.20 39800 39800 39800 39800 40500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31858.00 28771 30590 31426 31367 32151
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52975.00 55408 57559 57264 57155 58584
تولید ناخالص داخلی از ساخت 324966.00 312778 298211 333642 333008 341333
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 165159.00 156721 173524 170652 170328 174586
تولید ناخالص داخلی از خدمات 192082.00 214681 197952 215877 215466 220853

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.30 5.7 5.5 5 4.8 4.8
هزینه های کار 129.79 129 130 122 122 124
دستمزد 35402.00 34520 34717 35898 35933 36472
دستمزد در تولید 33643.00 33554 33132 34114 34148 34660
حداقل دستمزد 579.22 579 579 585 585 600
جمعیت 10.68 10.72 10.72 10.72 10.72 10.74
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
رشد دستمزد 1.70 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.2 0.3 -0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 113 114 114 114 117
قیمت مصرف کننده اصلی 114.42 112 113 114 114 114
قیمت تولید 104.40 104 105 106 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.00 0.5 2 2.5 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 114.60 116 116 117 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 106 105 108 109 111
تورم مواد غذایی -0.10 1.8 1.7 1.5 1.6 2.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
نرخ بهره سپرده 0.05 0.5 0.5 0.5 0.75 1.25
نرخ وام 1.00 1 1 1 1.25 1.75
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 17718.00 7000 42000 37000 11000 11000
حساب جاری 2591.36 1800 100 -2200 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5
واردات 277049.00 330000 327000 354000 307000 312000
صادرات 294767.00 372000 364000 394000 329000 329000
بدهی خارجی 161316.40 174100 174200 174350 174500 174500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
بودجه دولت 0.30 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.1
هزینه های دولت 257.29 246 270 257 257 263
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46 46 46 46 43.2


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 90.60 82 84 85 86 89
شاخص PMI تولید 56.50 50.1 53 52.5 51 52.1
تولید صنعتی 0.50 3.7 16.5 5.5 4 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 100 102 104 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.30 2.2 1 0.5 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 1.8 5.1 3.5 4.3 3.8
هزینه های مصرف کننده 571.30 597 625 625 624 639
تسهیلات اعتباری خریدار 262001.90 258180 288133 278617 277715 284657
قیمت گازوئیل 1.40 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -12.40 2 9.5 5 4.8 1.4


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.