بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 21.53 21.63 21.73 21.83 21.92 22.12
بازار سهام 1162.01 1155 1136 1118 1100 1064
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.74 1.8 1.86 1.92 1.99 2.12

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1 2.6 1 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 8.7 4 4.3 5.3 3.5
نرخ بیکاری 3.90 4.1 3.8 3.7 3.9 3.5
نرخ تورم 2.90 3.4 2.4 3.3 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.2
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.75 1 1.5
موازنه تجاری 19338.00 37000 30000 11000 22000 5500
حساب جاری 3075.30 100 -2200 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 44.5 44.5 44.5 47.3 47.3
بودجه دولت -6.20 -7.9 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 99.10 101 103 102 102 103
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 61.80 58.3 55.5 56 54.8 53.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.80 103 106 110 112 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1 0.5 0.3 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1 2.6 1 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 8.7 4 4.3 5.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 246.49 230 230 230 230 243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1258.34 1275 1306 1318 1330 1364
تولید ناخالص ملی 5395271.00 5864660 5611082 5627268 5681220 5824222
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318.08 358 328 328 331 340
تولید ناخالص داخلی سرانه 23833.50 23100 23100 23100 23100 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314.20 39800 39800 39800 39800 40500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31062.00 30714 31107 33228 33546 34391
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54326.00 57195 55774 55253 55783 57187
تولید ناخالص داخلی از ساخت 327934.00 292698 330480 338940 342189 350802
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 163998.00 172148 169078 172261 173912 178290
تولید ناخالص داخلی از خدمات 193561.00 196819 213836 200342 202262 207353

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.90 4.1 3.8 3.7 3.9 3.5
هزینه های کار 131.09 134 124 133 133 136
دستمزد 35285.00 35813 36641 39604 39373 40515
دستمزد در تولید 33833.00 34179 34821 37593 37374 38458
حداقل دستمزد 579.22 579 585 585 595 600
جمعیت 10.70 10.72 10.72 10.72 10.72 10.74
سن بازنشستگی زنان 63.83 63.83 63.83 63.83 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.83 63.83 63.83 63.83 64 64
رشد دستمزد 1.00 4.5 3.5 2.8 2.2 2.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.90 3.4 2.4 3.3 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.60 116 115 116 117 118
قیمت تولید 108.40 108 108 106 112 114
تغییر قیمت تولید کننده 5.10 4.7 4.8 5.5 5.1 4.8
CPI مسکن آب و برق 115.60 118 117 118 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60 107 108 110 112 112
تورم مواد غذایی -1.30 0.3 1.1 1.6 2 2.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.75 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.42 0.42 0.67 0.92 1.42
نرخ بهره سپرده 0.05 0.3 0.3 0.55 0.8 1.3
نرخ وام 1.00 1.25 1.25 1.5 1.75 2.25
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 19338.00 37000 30000 11000 22000 5500
حساب جاری 3075.30 100 -2200 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.7 -0.7
واردات 328827.00 327000 324000 307000 347000 309500
صادرات 348165.00 364000 354000 313000 369000 315000
بدهی خارجی 163883.10 168200 169500 171500 172500 177700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 44.5 44.5 44.5 47.3 47.3
بودجه دولت -6.20 -7.9 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5
هزینه های دولت 253.10 267 254 268 271 278
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 48.1 48.1 48.1 45 45

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 99.10 101 103 102 102 103
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 61.80 58.3 55.5 56 54.8 53.5
تولید صنعتی 55.10 11.8 5.5 3.2 4.5 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.80 103 106 110 112 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1 0.5 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.50 0.5 1.8 1.5 2.1 2.2
هزینه های مصرف کننده 570.31 612 620 596 602 617
تسهیلات اعتباری خریدار 264567.00 285246 275439 275863 277050 285518
قیمت گازوئیل 1.59 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -3.90 12.2 7.5 10.8 4.8 1.8


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.