بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 23.09 23.18 23.28 23.39 23.49 23.7
بازار سهام 861.69 854 840 827 813 786
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.73 0.84 0.87 0.9 0.93 0.99

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.70 6 2.5 1.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.00 -6.4 -6.5 -1.8 9.8 6.2
نرخ بیکاری 3.80 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
نرخ تورم 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0 0.2 0.2 0.3 0.1
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 40800.00 42000 7000 42000 37000 11000
حساب جاری 278.50 -1500 -1300 1800 100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 85.50 77 79 82 84 86
شاخص PMI تولید 49.10 45.5 46 48 49 47.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.40 92.2 99.5 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.70 6 2.5 1.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.00 -6.4 -6.5 -1.8 9.8 6.2
تولید ناخالص داخلی 246.49 212 212 230 230 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1170.63 1191 1144 1161 1298 1215
تولید ناخالص ملی 5031916.00 4924585 4704841 4941342 5525044 4996542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331.45 314 313 297 332 332
تولید ناخالص داخلی سرانه 23833.50 22500 22500 23100 23100 23100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314.20 38000 38000 39800 39800 39800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27860.00 18653 18120 19165 21429 19244
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52422.00 59394 56694 59961 67044 60209
تولید ناخالص داخلی از ساخت 271595.00 281329 266187 271511 303584 282691
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 158036.00 143312 138413 144557 161633 146994
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180284.00 207011 197899 196626 219853 210169

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.80 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
هزینه های کار 128.23 116 122 130 130 125
دستمزد 34271.00 34068 36505 34588 34656 37418
دستمزد در تولید 32707.00 33279 35503 33620 33686 36390
حداقل دستمزد 546.00 525 525 525 525 525
جمعیت 10.68 10.67 10.65 10.7 10.7 10.67
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
رشد دستمزد -2.50 1.1 1 1.5 1.7 2.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0 0.2 0.2 0.3 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.50 104 106 106 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60 110 111 113 114 113
قیمت مصرف کننده اصلی 112.75 112 113 114 114 115
قیمت تولید 102.80 104 103 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 0.7 1 1.5 1.7 2
CPI مسکن آب و برق 114.30 113 114 116 116 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60 107 107 106 105 109
تورم مواد غذایی 4.10 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42
نرخ بهره سپرده 0.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1.25
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 40800.00 42000 7000 42000 37000 11000
حساب جاری 278.50 -1500 -1300 1800 100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
واردات 323456.64 350000 305000 330000 327000 307000
صادرات 364227.34 392000 325000 372000 364000 329000
بدهی خارجی 164410.00 173900 174000 174100 174200 174500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت -25196.92 6377 4416 4416 4416 4084
هزینه های دولت 246.35 227 214 236 264 227
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48.8 48.8 46 46 46


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 85.50 77 79 82 84 86
شاخص PMI تولید 49.10 45.5 46 48 49 47.5
تولید صنعتی -5.00 -6.2 -3.4 3.7 16.5 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.70 -1.2 -0.2 1.1 0.8 0.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.40 92.2 99.5 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 -2 -0.5 1.8 5.1 4.3
هزینه های مصرف کننده 569.65 565 545 561 627 579
تسهیلات اعتباری خریدار 263577.80 252489 244987 258180 288133 260176
قیمت گازوئیل 1.31 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -10.40 -0.3 0.5 1.3 3.6 2.1


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.