بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 22.83 23.15 23.31 23.47 23.63 23.95
بازار سهام 1101.67 1065 1056 1048 1039 1021
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 1.88 1.92 1.97 2.01 2.11
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3 2.9 2.8 2.6 2.9
نرخ بیکاری 3.00 3 2.7 2.9 3.2 4
نرخ تورم 3.00 1.7 2 2.2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
موازنه تجاری 40700.00 37000 40000 10000 54000 7000
حساب جاری 430.90 180 -1000 500 2550 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 31.8 31.8 31.8 30.5 30.5
بودجه دولت 1.60 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9
اطمینان کسب و کار 95.50 95.2 96.5 95.5 95 93.5
شاخص PMI تولید 47.30 50 51 50 49 49
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.60 108 107 107 109 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3 2.9 2.8 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 215.73 220 220 220 221 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1201.14 1195 1203 1235 1232 1274
تولید ناخالص ملی 4735267.00 4893093 4886796 4867854 4858384 5023626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 329.32 324 334 339 338 349
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29 23500 23500 23500 24000 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91 34100 34100 34100 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17300.00 17454 17470 17784 17750 18354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60728.00 60319 60917 62428 62307 64426
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292778.00 289554 291308 300976 300390 310607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145236.00 145596 145818 149303 149012 154080
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206710.00 205098 205538 212498 212084 219298
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.00 3 2.7 2.9 3.2 4
دستمزد 33840.00 33141 33205 34821 34821 35692
دستمزد در تولید 33512.00 33649 32722 34484 34484 35346
حداقل دستمزد 518.97 519 519 519 519 525
جمعیت 10.61 10.64 10.64 10.63 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21736 22020 21094 21094 21622
رشد دستمزد 4.70 4 5.36 2.9 2.9 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 15184 15383 16155 16155 16559
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 33488 33926 36427 36427 37337
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.00 1.7 2 2.2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 107 108 108 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.79 109 110 110 111 112
قیمت تولید 102.80 102 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 1.3 1.4 1.5 0.7 0.9
CPI مسکن آب و برق 155.00 154 157 158 158 162
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 110 109 108 108 111
تورم مواد غذایی 1.90 1.3 1.7 1.9 2 2.2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3.25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 40700.00 37000 40000 10000 54000 7000
حساب جاری 430.90 180 -1000 500 2550 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
واردات 318370.00 348000 337000 318000 332000 329000
صادرات 359092.00 385000 377000 328000 386000 336000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 31.8 31.8 31.8 30.5 30.5
بودجه دولت 1.60 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9
هزینه های دولت 226.32 223 229 233 232 240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 36.3 36.3 36.3 35.6 35.6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 95.50 95.2 96.5 95.5 95 93.5
شاخص PMI تولید 47.30 50 51 50 49 49
تولید صنعتی 1.50 2 3.6 3.2 3 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.7 1.4 0.2 0.6 0.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.60 108 107 107 109 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 3.15 3.16 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 563.20 565 568 579 578 598
قیمت گازوئیل 1.38 1.34 1.3 1.27 1.24 1.24
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 5.80 4.2 2.3 3.2 2.9 3.6


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.