بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 22.79 22.89 23 23.11 23.22 23.44
بازار سهام 1141.78 1113 1104 1096 1087 1070
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 1.71 1.76 1.82 1.88 2.01
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2 2.2 2.5 2.7 1.5
نرخ بیکاری 2.90 3.2 3 3.1 3.4 3.5
نرخ تورم 3.20 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.3 0 0.2 0.1
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
موازنه تجاری 49040.00 54000 38000 32000 7000 11000
حساب جاری 666.10 2550 200 -900 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
بودجه دولت 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
اطمینان کسب و کار 96.70 95 95.5 96 96.5 93
شاخص PMI تولید 43.60 50 51.5 52.5 53 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.80 109 110 110 110 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2 2.2 2.5 2.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 244.11 260 260 260 260 272
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1219.11 1215 1224 1229 1252 1271
تولید ناخالص ملی 5031916.00 5132554 5142618 5157714 5167778 5245294
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315.97 320 319 319 324 329
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344.20 24500 24500 24500 24500 25800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414.46 34800 34800 34800 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19119.00 18701 19160 19278 19635 19930
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60511.00 59875 60818 61015 62145 63077
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286342.00 288229 287962 288727 294073 298484
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146655.00 146698 148018 147877 150615 152874
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212508.00 212028 212600 214278 218246 221519
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.90 3.2 3 3.1 3.4 3.5
هزینه های کار 114.36 125 121 118 118 122
دستمزد 33697.00 33667 35213 34826 34809 35818
دستمزد در تولید 32917.00 32975 35481 34020 34003 34989
حداقل دستمزد 518.97 519 525 525 525 525
جمعیت 10.61 10.67 10.67 10.67 10.65 10.67
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21259 21166 21187 21177 21791
هزینه زندگی انفرادی 15500.00 16074 16004 16019 16012 16476
رشد دستمزد 4.00 3.7 3.3 3.4 3.3 2.9
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 16281 16210 16226 16218 16688
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 36710 36551 36586 36568 37629
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.20 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.3 0 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 110 111 111 112 114
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.20 104 104 104 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 110.68 111 112 112 113 115
قیمت تولید 103.10 105 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 2.2 1.9 2 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 112.70 113 114 114 115 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60 107 109 108 108 110
تورم مواد غذایی 4.80 2 2.5 2.5 2.2 2.1
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1.25 1.25
نرخ وام 3.00 3 3 3 3 3
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 49040.00 54000 38000 32000 7000 11000
حساب جاری 666.10 2550 200 -900 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
واردات 360396.00 332000 356000 350000 329000 338000
صادرات 409436.00 386000 394000 382000 336000 349000
بدهی خارجی 171465.90 172200 173000 173900 174000 174000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
بودجه دولت 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
ارزش بودجه دولت 10109.93 6377 6377 6377 4416 4084
هزینه های دولت 232.57 229 232 235 239 242
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 96.70 95 95.5 96 96.5 93
شاخص PMI تولید 43.60 50 51.5 52.5 53 52.5
تولید صنعتی -3.20 3 3.4 3.2 3.4 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.6 0.8 1 0.4 0.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.80 109 110 110 110 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 6.8 5.5 5.4 5.2 4
هزینه های مصرف کننده 575.97 575 580 581 592 600
تسهیلات اعتباری خریدار 261142.20 247274 252536 260141 266643 270642
قیمت گازوئیل 1.44 1.58 1.62 1.66 1.7 1.7
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 4.50 2.9 2.5 3 3.6 2.7


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.