بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 22.01 22.27 22.37 22.48 22.58 22.78
بازار سهام 956.13 940 925 910 895 865
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.24 1.26 1.3 1.35 1.39 1.48

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.20 -3.5 2.6 1.3 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -6 -1.8 9.8 5.2 5
نرخ بیکاری 3.70 5.5 5.7 5.5 5 4.8
نرخ تورم 2.90 1.8 1.5 1.8 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.1
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 68320.00 20000 42000 37000 40000 22000
حساب جاری 278.50 -1300 1800 100 -2200 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 40.2 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 81.70 79 82 84 85 86
شاخص PMI تولید 51.90 48 49.5 49 50.5 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.10 85 100 102 104 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 1.5 1.5 1 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.20 -3.5 2.6 1.3 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -6 -1.8 9.8 5.2 5
تولید ناخالص داخلی 246.49 212 230 230 230 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1170.63 1247 1260 1285 1232 1309
تولید ناخالص ملی 5395271.00 5071555 5298156 5924008 5675825 5325132
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331.45 336 323 364 349 353
تولید ناخالص داخلی سرانه 23833.50 22500 23100 23100 23100 23100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314.20 38000 39800 39800 39800 39800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27860.00 28040 28771 30590 29309 29442
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52422.00 52479 55408 57559 55148 55103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 271595.00 309864 312778 298211 285718 325358
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 158036.00 151908 156721 173524 166254 159503
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180284.00 211908 214681 197952 189659 222503

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.70 5.5 5.7 5.5 5 4.8
هزینه های کار 128.23 127 119 129 130 130
دستمزد 34271.00 35692 35783 34520 34717 36584
دستمزد در تولید 32707.00 35346 34799 33554 33132 36230
حداقل دستمزد 546.00 546 546 546 546 546
جمعیت 10.68 10.7 10.72 10.72 10.72 10.72
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
رشد دستمزد -2.50 -1 1.3 1.3 1.4 1.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.90 1.8 1.5 1.8 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10 111 113 114 114 114
قیمت مصرف کننده اصلی 112.99 112 113 114 114 114
قیمت تولید 103.40 103 104 105 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 -1 0.5 2 2.5 2.8
CPI مسکن آب و برق 113.60 115 116 116 117 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 108 106 105 108 110
تورم مواد غذایی 3.40 4.6 4.3 4.6 5 5.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 -0.58
نرخ بهره سپرده 0.50 1.25 0.05 0.05 0.05 1.25
نرخ وام 1.00 3.25 1 1 1 3.25
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 68320.00 20000 42000 37000 40000 22000
حساب جاری 278.50 -1300 1800 100 -2200 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
واردات 344894.30 305000 330000 327000 354000 307000
صادرات 413213.87 325000 372000 364000 394000 329000
بدهی خارجی 164410.00 174000 174100 174200 174350 174500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.80 39.1 40.2 40.2 40.2 40.2
بودجه دولت 0.30 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
هزینه های دولت 246.35 231 246 270 259 242
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48.8 46 46 46 46


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 81.70 79 82 84 85 86
شاخص PMI تولید 51.90 48 49.5 49 50.5 50
تولید صنعتی -1.50 -3.4 3.7 16.5 5.5 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10 -0.2 1.1 0.8 0.6 0.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.10 85 100 102 104 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 1.5 1.5 1 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 -0.5 1.8 5.1 3.5 4.3
هزینه های مصرف کننده 569.65 586 597 625 599 615
تسهیلات اعتباری خریدار 264844.80 246297 258180 288133 278114 258612
قیمت گازوئیل 1.24 1.24 1.09 1.04 0.99 1.18

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -8.20 -2.2 2 9.5 5 4.8


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.