بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 23.42 23.79 23.92 24.05 24.18 24.44
بازار سهام 1017.36 1033 1024 1015 1006 989
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.24 1.38 1.42 1.47 1.51 1.6
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
نرخ بیکاری 2.70 2.9 3.2 3 3.1 3.4
نرخ تورم 2.70 3.1 2.3 2.4 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.1 0.1 0.3 0 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
موازنه تجاری 32200.00 10000 54000 38000 38000 7000
حساب جاری 1319.00 500 2550 200 -900 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 92.90 94.5 95 95.5 96 96.5
شاخص PMI تولید 44.90 49.5 50 51.5 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.30 107 109 110 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 244.11 247 260 260 260 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1214.74 1235 1232 1229 1232 1274
تولید ناخالص ملی 5031916.00 4867854 4858384 5132554 5142618 5023626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315.54 339 338 330 331 349
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18738.00 17784 17750 16622 16655 18354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60616.00 62428 62307 61692 61813 64426
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285481.00 300976 300390 301519 302110 310607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146824.00 149303 149012 148501 148792 154080
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212497.00 212498 212084 212310 212726 219298
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.70 2.9 3.2 3 3.1 3.4
دستمزد 34105.00 34821 34821 33667 33537 35692
دستمزد در تولید 34364.00 34484 34484 32975 32847 35346
حداقل دستمزد 518.97 519 519 525 525 525
جمعیت 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
رشد دستمزد 4.30 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.70 3.1 2.3 2.4 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.1 0.1 0.3 0 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40 108 109 110 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 109.92 110 111 111 111 112
قیمت تولید 103.30 103 105 105 105 105
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 2 1.9 2.1 2 1.9
CPI مسکن آب و برق 111.50 158 158 112 114 162
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.50 108 108 107 109 111
تورم مواد غذایی 2.50 1.9 2 2.5 2.5 2.2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.17
نرخ بهره سپرده 1.00 0.75 1 1 1.25 1.25
نرخ وام 3.00 2.75 3 3 3.25 3.25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 32200.00 10000 54000 38000 38000 7000
حساب جاری 1319.00 500 2550 200 -900 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
واردات 310311.99 318000 332000 356000 350000 329000
صادرات 342517.46 328000 386000 394000 382000 336000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 229.98 233 232 232 233 240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 92.90 94.5 95 95.5 96 96.5
شاخص PMI تولید 44.90 49.5 50 51.5 52.5 53
تولید صنعتی -1.20 6.5 3 3.4 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.2 0.6 0.8 1 0.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.30 107 109 110 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
هزینه های مصرف کننده 575.17 579 578 583 585 598
قیمت گازوئیل 1.40 1.27 1.24 1.21 1.18 1.24
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -2.40 3.2 2.9 2.5 3 3.6


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.