بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 23.24 23.34 23.47 23.6 23.74 24.01
بازار سهام 1043.22 1007 999 990 982 966
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.03 1.24 1.27 1.3 1.33 1.38
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3 2.6 2.9 3 3.2
نرخ بیکاری 2.70 2.7 2.9 3.2 3.4 4
نرخ تورم 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
موازنه تجاری 45374.00 40000 10000 54000 38000 7000
حساب جاری 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 92.70 96.5 95.5 95 94 93.5
شاخص PMI تولید 43.10 51 50 49 50 49
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.40 107 107 109 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3 2.6 2.9 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 244.11 247 247 260 260 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205.21 1224 1230 1240 1241 1269
تولید ناخالص ملی 5031916.00 4877325 5162746 5177842 5182873 5327954
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 323.61 340 338 333 333 349
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344.20 23500 23500 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414.46 34100 34100 34800 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16296.00 17805 17760 16769 16785 18328
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60482.00 62083 62305 62236 62296 64299
تولید ناخالص داخلی از ساخت 295607.00 296892 300428 304180 304475 310042
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145589.00 148227 147674 149811 149957 152400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208147.00 209531 211990 214183 214391 218774
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.70 2.7 2.9 3.2 3.4 4
دستمزد 32466.00 33205 34821 34821 33505 35692
دستمزد در تولید 31798.00 32722 34484 34484 32816 35346
حداقل دستمزد 518.97 519 519 519 525 525
جمعیت 10.61 10.63 10.63 10.65 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 22020 21094 21094 21156 21622
رشد دستمزد 4.60 4.5 3.9 3.2 2.8 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 15383 16155 16155 16202 16559
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 33926 36427 36427 36533 37337
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 109 110 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 109.78 110 110 111 111 112
قیمت تولید 103.20 103 103 103 105 103
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 2.1 2 1.9 2.1 1.9
CPI مسکن آب و برق 111.10 109 111 112 114 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80 108 108 107 109 110
تورم مواد غذایی 4.10 1.7 1.9 2 2.5 2.2
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1.25 1.25
نرخ وام 3.00 3 3 3 3.25 3.25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 45374.00 40000 10000 54000 38000 7000
حساب جاری 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
واردات 317029.00 337000 318000 332000 356000 329000
صادرات 362402.00 377000 328000 386000 394000 336000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 227.61 234 232 234 234 240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.5 41.5 41.9 41.9 41.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 92.70 96.5 95.5 95 94 93.5
شاخص PMI تولید 43.10 51 50 49 50 49
تولید صنعتی -3.80 3.6 3.2 3 3.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80 1.4 0.2 0.6 0.8 0.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.40 107 107 109 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 7.9 6.5 6.8 5.5 5.2
هزینه های مصرف کننده 571.97 579 578 589 589 596
قیمت گازوئیل 1.45 1.41 1.38 1.34 1.31 1.31
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.10 2.3 3.2 2.9 2.5 3.6


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.