بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 21.46 21.59 21.72 21.85 21.98 22.25
بازار سهام 1444.39 1418 1392 1367 1342 1294
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.15 3.23 3.31 3.39 3.47 3.65

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
نرخ تورم 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
حساب جاری -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
بودجه دولت -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
اطمینان کسب و کار 96.20 102 103 103 103 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.30 97 103 107 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 22 22 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 245.35 230 230 230 243 243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1297.72 1315 1329 1344 1341 1368
تولید ناخالص ملی 5181108.00 5184382 5455707 5445345 5352085 5593032
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 335.28 361 349 363 346 357
تولید ناخالص داخلی سرانه 18983.65 23100 23100 23100 23900 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319.34 39800 39800 39800 40500 40500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30286.00 18941 33201 32069 31285 33559
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51857.00 66488 53482 54231 53568 54176
تولید ناخالص داخلی از ساخت 320627.00 320546 343935 347629 331208 351273
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 170778.00 159011 175223 176123 176414 182736
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212820.00 226315 201131 209040 219843 207933

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
هزینه های کار 126.84 136 135 133 129 139
دستمزد 37499.00 39664 36061 38849 38061 40577
دستمزد در تولید 35535.00 37587 34577 37102 36068 38451
حداقل دستمزد 596.36 595 595 595 600 615
جمعیت 10.70 10.72 10.74 10.74 10.74 10.74
سن بازنشستگی زنان 63.83 64 64 64 64 64.17
سن بازنشستگی مردان 63.83 64 64 64 64 64.17
رشد دستمزد 1.50 2.2 1.5 1.5 2.3 2.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.30 119 120 122 123 125
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 117.00 108 108 108 108 108
اندازه اصل تورم 8.65 4.9 3.9 1.8 1.6 1.1
قیمت تولید 116.80 115 115 116 119 121
تغییر قیمت تولید کننده 13.50 7.7 5.6 2.8 1.7 1.8
تورم مواد غذایی 4.10 2 2.1 2.1 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 119.60 120 121 124 123 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.20 121 122 122 122 123

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.92 1.17 1.17 1.17 1.17
نرخ بهره سپرده 2.75 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75
نرخ وام 4.75 5.5 5.75 5.75 5.75 5.75
عرضه پول M3 5738977.63 5940670 6027219 6123314 6154607 6605584
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
حساب جاری -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
واردات 374673.00 347000 330000 330000 309500 309500
صادرات 380422.00 369000 358000 358000 315000 321000
بدهی خارجی 169377.20 172500 174500 174500 177700 177700

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
بودجه دولت -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
هزینه های دولت 262.53 248 271 269 271 279
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 45 45 45 45 45

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 22 22 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 96.20 102 103 103 103 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
تولید صنعتی 1.60 2.1 4 2.7 3.8 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.90 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.30 97 103 107 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 13.20 2.1 1.9 1.9 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 620.74 617 585 626 641 602
تسهیلات اعتباری خریدار 280668.90 277050 283179 284875 290492 300660
قیمت گازوئیل 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
میزان ساخت و ساز 3.70 2.5 1.5 2.2 2.8 2.8


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.