23/03/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q4 €171.20B €170.86B ®
26/03/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 112
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار MAR 97.5
29/03/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 8.8%
11:00 AM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 0.75%
03/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit MAR 58.8
06/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 8.2%
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.8%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB 33.6%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -0.6%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 5.5%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAR
09/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری FEB CZK31.8B
10/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.0%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.8%
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری MAR 3.7%
18/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAR -0.3%
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAR
24/04/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار APR
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده APR
30/04/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR
02/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit APR
03/05/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB)
07/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR
09/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری MAR
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی APR
10/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) APR
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) APR
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری APR
15/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.5%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 5.2%
18/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) APR
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI APR
24/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار MAY
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY
31/05/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR
01/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.5%
07:00 AM
CZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.2%
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit MAY
04/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
دستمزد واقعی (سالانه) Q1 5.3%
05/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR
06/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری APR
07/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAY
08/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری MAY
11/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAY
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAY
14/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
حساب جاری Q1 €-26.7M
18/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAY
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAY
21/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q1 €171.20B
25/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JUN
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN






جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.