بازارها گذشته مرجع
پول 161 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
نرخ تورم 40.4 2020-03
موازنه تجاری -2050 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 11.08 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 40.4 2020-03
تورم مواد غذایی 23.5 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 15472 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 37989 2020-04
CPI مسکن آب و برق 1042428 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 372145 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.61 2020-03

پول گذشته مرجع
نسبت ذخیره نقدی 18 2020-04
نرخ بهره 13 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.32 2018-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 36 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 12 2019-12
رتبه فساد مالی 179 2019-12
آسانی کسب و کار 185 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.