بازارها گذشته مرجع
پول 173 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
نرخ تورم 18.3 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1308 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303 2017-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 11.19 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 18.3 2021-06
تورم مواد غذایی 35.11 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16622 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 8142 2021-08
CPI مسکن آب و برق 8919 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 12709 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -17.2 2021-06

پول گذشته مرجع
نسبت ذخیره نقدی 20 2020-11
نرخ بهره 15 2021-05

تجارت گذشته مرجع
صادرات 5293 2017-12
واردات 7926 2017-12
شاخص تروریسم 5.73 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 9455 2017-12
مخارج نظامی 186 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2017-12
شاخص فساد مالی 12 2020-12
رتبه فساد مالی 179 2020-12
آسانی کسب و کار 185 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.