بازارها گذشته مرجع
پول 158 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
نرخ تورم 170 2019-10
موازنه تجاری -2050 2016-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.07 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 692 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 10.98 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 170 2019-10
تورم مواد غذایی 188 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 15833 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 19428 2019-10
CPI مسکن آب و برق 20301 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7930 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 3.53 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.76 2017-12
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 36 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 13 2018-12
رتبه فساد مالی 178 2018-12
آسانی کسب و کار 185 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.