بازارها گذشته مرجع
پول 157 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
نرخ تورم 51.9 2019-04
موازنه تجاری -2050 2016-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.07 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 692 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 12.58 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 51.9 2019-04
تورم مواد غذایی 64.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 11087 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 13944 2019-04
CPI مسکن آب و برق 12034 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6174 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 7.19 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.76 2017-12
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 36 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 13 2018-12
رتبه فساد مالی 178 2018-12
آسانی کسب و کار 185 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.