بازارها گذشته مرجع
پول 159 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
نرخ تورم 69 2019-12
موازنه تجاری -2050 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.07 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 10.98 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 69 2019-12
تورم مواد غذایی 102 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 10657 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 11227 2019-12
CPI مسکن آب و برق 13447 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6898 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.32 2018-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 36 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 12 2019-12
رتبه فساد مالی 179 2019-12
آسانی کسب و کار 185 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.