بازارها گذشته مرجع
پول 171 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
نرخ تورم 11.6 2020-08
موازنه تجاری -2050 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 11.08 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.6 2020-08
تورم مواد غذایی 9.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 14932 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 14992 2020-08
CPI مسکن آب و برق 10752 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13634 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 8 2020-08

پول گذشته مرجع
نسبت ذخیره نقدی 18 2020-04
نرخ بهره 10 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.32 2018-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 36 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 12 2019-12
رتبه فساد مالی 179 2019-12
آسانی کسب و کار 185 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.