بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 171.00 171 171 171 171 171

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 -4 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
نرخ تورم 11.60 10 12 16 20 23
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -3038

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 -4 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.5 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1303 1323 1354 1354 1280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 21678 22004 22531 22531 21287

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 11.08 11.12 11.56 11.56 11.56 11.19

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 11.60 10 12 16 20 23
تورم مواد غذایی 9.10 -2 5 8 10 10
نرخ تورم (ماهانه) 8.00 2 0.7 -2 1 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 14932.30 10247 11722 16266 14873 12297
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13633.98 10773 7588 8689 59280 12927

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 10.00 10 10 8 8 8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -3038
واردات 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های دولت 8381.30 7927 8046 8239 8239 7784
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 130 140


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.