بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 158.64 159 159 159 159 159

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 5 5 5 5 6
نرخ تورم 69.00 135 113 80 50 40
موازنه تجاری -2050.40 -2659 -2780 -2780 -2720 -2780

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 5 5 5 5 6
تولید ناخالص داخلی 3.07 2 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1447 1447 1447 1447 1533
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 24067 24067 24067 24067 25511

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
جمعیت 10.98 11.37 11.37 11.37 11.12 11.19

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 69.00 135 113 80 50 40
تورم مواد غذایی 102.10 100 130 180 50 120
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 12 3 10 4.4 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 10656.52 24308 24884 27526 15985 22379
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6897.73 13066 15126 14087 10077 14108

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -2050.40 -2659 -2780 -2780 -2720 -2780
واردات 8329.70 8106 7697 7697 7697 7697
صادرات 6278.70 5447 4917 4917 4917 4917

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های دولت 8381.30 8800 8800 8800 8800 9328
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 130 140


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.