تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 -4 -4 0.7 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1323 1280 1323 1387 1332
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303.00 21411 21287 21411 22459 21561

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جمعیت 11.19 11.56 11.19 11.19 11.19 11.26

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 18.96 18 30 27 25 27
تورم مواد غذایی 35.11 30 25 20 18 15
نرخ تورم (ماهانه) 3.20 7 5 3 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 18325.41 19128 21893 21943 22907 27804
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 20777.92 15973 17980 16762 25972 22835

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 15.00 15 15 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
صادرات 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
واردات 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
مخارج نظامی 186.00 130 140 140 140 140
هزینه های دولت 8381.30 8046 7784 8046 8440 8102


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.