بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 428.48 454 481 509 539 604

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 1.2 1.2 1.2 3.5 3.5
نرخ بیکاری 12.70 12.3 12.3 12.3 12.3 12
نرخ تورم -8.52 35 28 22 20 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 1.2 1.2 1.2 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1308.40 1324 1324 1324 1324 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303.00 22571 22571 22571 22571 23361

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 12.70 12.3 12.3 12.3 12.3 12
جمعیت 11.19 11.19 11.19 11.26 11.26 11.26

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم -8.52 35 28 22 20 24
تورم مواد غذایی 18.42 18 16.5 15 15 10
نرخ تورم (ماهانه) -8.96 4 2.8 4 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 17048.11 20484 21797 23261 19032 28844
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13354.20 13888 14277 14848 15442 16060

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 12.00 12 12 12 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
صادرات 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
واردات 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
مخارج نظامی 186.00 140 140 140 140 140
هزینه های دولت 9454.60 9568 9568 9568 9568 9903


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.