بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 174.72 175 175 175 175 175

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 0.7 0.7 0.7 0.7 2.3
نرخ تورم 11.50 12 16 20 23 15
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2780 -3038 -2780

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 0.7 0.7 0.7 0.7 2.3
تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1323 1387 1387 1280 1332
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 22004 23082 23082 21287 22158

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 11.08 11.56 11.56 11.56 11.19 11.26

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 11.50 12 16 20 23 15
تورم مواد غذایی 20.40 17 8 15 18 15
نرخ تورم (ماهانه) 6.90 2.3 8 6 3 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16840.60 10247 11722 16266 12297 12297
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13831.01 10773 7588 8689 12927 12927

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 15.00 15 10 10 10 8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2780 -3038 -2780
واردات 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های دولت 8381.30 8046 8440 8440 7784 8102
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 140 140


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.