تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 -4 0.7 0.7 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1308.40 1280 1256 1318 1318 1265
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303.00 21287 21411 22459 22459 21561

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جمعیت 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.26

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 18.30 40 35 25 28 27
تورم مواد غذایی 35.11 25 20 18 16.5 15
نرخ تورم (ماهانه) -17.20 -10 3 4 2.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16622.44 12297 23577 23325 18967 29943
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 12708.86 11438 11781 12252 12595 13099

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 15.00 15 10 10 10 10

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
صادرات 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
واردات 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
مخارج نظامی 186.00 140 140 140 140 140
هزینه های دولت 9454.60 7784 9076 9521 9521 9140


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.