بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 157.45 158 158 159 159 160
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 4 5 5 5
نرخ تورم 51.90 52 48 45 40 43
موازنه تجاری -2050.40 -2670 -2680 -2780 -2780 -2780
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 4 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 3.07 1 1 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1433 1433 1447 1447 1504
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 600 600 650 650 650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1400 1400 1380 1380 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 23838 23838 24067 24067 25030
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 51.90 52 48 45 40 43
تورم مواد غذایی 64.90 60 45 43 37 40
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 11087.32 9033 9333 14375 15522 13346
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6174.27 8318 9811 8062 8644 14030
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2050.40 -2670 -2680 -2780 -2780 -2780
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های دولت 8381.30 8717 8717 8800 8800 9152


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.