بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 157.60 158 158 159 159 160
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 5 5 5 5
نرخ تورم 170.50 180 175 173 170 165
موازنه تجاری -2050.40 -2680 -2780 -2780 -2780 -2780
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 3.07 1 2 2 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1336 1343 1447 1447 1303
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 600 650 650 650 650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1400 1380 1380 1380 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 22233 22348 24067 24067 21678
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 170.50 180 175 173 170 165
تورم مواد غذایی 188.50 194 200 189 195 190
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 15832.58 17657 28445 31894 41290 46790
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7930.34 18562 15290 19387 21130 49189
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2050.40 -2680 -2780 -2780 -2780 -2780
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های دولت 8381.30 8130 8172 8800 8800 7927


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.