بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 160.59 161 161 161 161 161

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 -20 -20 -20 -8 -8
نرخ تورم 40.40 34 25 15 10 7
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2720 -2780 -2780

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 -20 -20 -20 -8 -8
تولید ناخالص داخلی 1.00 -2.32 2 2 -2.32 1.18
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1102 1102 1102 1267 1014
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 18337 18337 18337 21087 16870

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 11.08 11.37 11.37 11.12 11.56 11.19

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 40.40 34 25 15 10 7
تورم مواد غذایی 23.50 20 15 12 9 10
نرخ تورم (ماهانه) 2.61 3 10 4.4 4 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 14523.47 15655 19116 12255 15976 13113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7757.80 9516 9782 7932 8534 8488

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2720 -2780 -2780
واردات 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های دولت 8381.30 6705 6705 6705 7711 6169
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 130 140


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.