بازارها گذشته مرجع
پول 445 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2017-12
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ بهره 1.13 2019-05
موازنه تجاری -92569 2017-12
حساب جاری -11374 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1363 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2514 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2017-12
جمعیت 0.81 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2019-05
نرخ بهره سپرده 1.75 2017-12
عرضه پول M1 86592 2019-03
عرضه پول M2 135315 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -92569 2017-12
حساب جاری -11374 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
صادرات 17267 2017-12
واردات 109836 2017-12
حواله 2981 2018-09
ورود توریست 27000 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 821 2017-03
آدرس های IP 1868 2017-03
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 164 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کومور - شاخص های اقتصادی.