بازارها گذشته مرجع
پول 422 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-12
نرخ بیکاری 8.4 2020-12
نرخ تورم -6.02 2021-03
نرخ بهره 0.94 2021-03
موازنه تجاری -111895 2020-12
حساب جاری -10280 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.22 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1437 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3141 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2020-12
جمعیت 0.87 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -6.02 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.94 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-12
عرضه پول M1 110869 2020-12
عرضه پول M2 163547 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -111895 2020-12
حساب جاری -10280 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2020-12
صادرات 8924 2020-12
واردات 120819 2020-12
حواله 7922 2020-12
ورود توریست 45077 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 821 2017-03
آدرس های IP 1868 2017-03
شاخص فساد مالی 21 2020-12
رتبه فساد مالی 160 2020-12
آسانی کسب و کار 160 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کومور - شاخص های اقتصادی.