بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 443.05 441 443 445 447 451
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.7 2.7 2.7 3
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
نرخ تورم 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 2
نرخ بهره 1.05 1.02 1 1 1 1
موازنه تجاری -101294.00 -98255 -107621 -107621 -102938 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 32 35
بودجه دولت -3.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.7 2.7 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1378 1378 1378 1378 1375
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2590 2590 2590 2590 2650
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
جمعیت 0.83 0.88 0.88 0.88 0.87 0.89
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.05 1.02 1 1 1 1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.72 1.7 1.7 1.7 1.7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -101294.00 -98255 -107621 -107621 -102938 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4
صادرات 17515.00 17929 16394 16394 16394 16394
واردات 118809.00 116185 124014 124014 124014 124014
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 32 35
بودجه دولت -3.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.