بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 442.01 444 446 448 449 453

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.6 -1.6 -1.6 3 3
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.2 4.5 4.5
نرخ تورم 3.60 4.4 4.4 4.4 5 5
نرخ بهره 1.04 1 0.9 0.9 0.9 0.9
موازنه تجاری -101294.00 -107621 -107621 -102938 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -9.4 -9.4 -8.7 -8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 67 67 67 65 65
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.6 -1.6 -1.6 3 3
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1378 1378 1378 1375 1375
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2590 2590 2590 2531 2650

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.2 4.5 4.5
جمعیت 0.86 0.88 0.88 0.87 0.91 0.89

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.60 4.4 4.4 4.4 5 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.04 1 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ بهره سپرده 1.75 1.73 1.71 1.62 1.61 1.62

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -101294.00 -107621 -107621 -102938 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -9.4 -9.4 -8.7 -8.7
صادرات 17515.00 16394 16394 16394 16394 16394
واردات 118809.00 124014 124014 124014 124014 124014

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 67 67 67 65 65
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4 -4

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.