بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 406.76 407 409 410 412 416

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
نرخ تورم 3.70 2.4 2.4 2.4 2.4 3.1
نرخ بهره 2.45 2.35 2.35 2.3 2.3 2.1
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -107621 -107621 -112817 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.20 32 32 32 32 33
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -4 -4 -3.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4
تولید ناخالص داخلی 1.19 1 1 1 1 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.40 1400 1400 1400 1400 1450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3081.40 2950 2950 2950 2950 3070

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
جمعیت 0.86 0.91 0.91 0.91 0.89 0.91

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.70 2.4 2.4 2.4 2.4 3.1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.45 2.35 2.35 2.3 2.3 2.1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.62 1.7 1.65 1.62 1.62

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -107621 -107621 -112817 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5
صادرات 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
واردات 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
ورود توریست 35900.00 23000 26600 26600 26600 30000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.20 32 32 32 32 33
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -4 -4 -3.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.