بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 414.90 417 418 420 422 425

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.8 2.7 2.7 2.7 2.7
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.2 4.2 4.2
نرخ تورم 3.70 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ بهره 2.45 2.4 2.35 2.35 2.3 2.3
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -112817
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 67 65 65 65 65
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4 -4 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.8 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 1.19 0.8 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.40 1378 1400 1400 1400 1400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3081.40 2800 2950 2950 2950 2950

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.2 4.2 4.2
جمعیت 0.86 0.87 0.91 0.91 0.91 0.89

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.70 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 2.45 2.4 2.35 2.35 2.3 2.3
نرخ بهره سپرده 1.75 1.62 1.7 1.65 1.65 1.62

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -112817
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
صادرات 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
واردات 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
ورود توریست 35900.00 23000 23000 26600 26600 26600

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 67 65 65 65 65
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4 -4 -4 -4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.