بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 466.45 474 479 484 490 501

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.6 2.6 3 3
نرخ بیکاری 9.40 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1
نرخ تورم 3.59 5.7 6 5.5 4 3
نرخ بهره 0.92 1 1 1 1 1
موازنه تجاری -122304.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 32 32 32 32 28
بودجه دولت -2.90 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.6 2.6 3 3
تولید ناخالص داخلی 1.22 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1318.67 1380 1380 1380 1380 1420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3140.70 2950 2950 3070 3070 3070

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 9.40 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1
جمعیت 0.87 0.89 0.89 0.91 0.91 0.91

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.59 5.7 6 5.5 4 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.92 1 1 1 1 1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -122304.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2
صادرات 14492.00 16394 16394 16394 16394 16394
واردات 136796.00 124014 124014 124014 124014 124014
حواله 7889.00 7800 7400 7500 7300 7600
ورود توریست 6959.00 16000 16000 16000 16000 22000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 32 32 32 32 28
بودجه دولت -2.90 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.