بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 419.40 418 420 422 424 428

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 1 1 2.2 2.2 2.2
نرخ بیکاری 8.40 8.6 8.6 8.3 8.3 8.3
نرخ تورم -6.02 1.4 3 2.8 3 3.6
نرخ بهره 0.94 0.9 0.9 0.9 1 1
موازنه تجاری -111895.00 -107621 -112817 -112817 -112817 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.1 -3.1 -3.4 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 27.4 27.4 27 27 27
بودجه دولت -4.20 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 1 1 2.2 2.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 1.22 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1436.52 1400 1400 1400 1400 1450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3140.70 2950 2950 2950 2950 3070

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.40 8.6 8.6 8.3 8.3 8.3
جمعیت 0.87 0.91 0.89 0.89 0.89 0.91

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم -6.02 1.4 3 2.8 3 3.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.94 0.9 0.9 0.9 1 1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.71 1.71 1.71 1.81 1.81

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -111895.00 -107621 -112817 -112817 -112817 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.1 -3.1 -3.4 -3.4 -3.4
صادرات 8924.00 16394 16394 16394 16394 16394
واردات 120819.00 124014 124014 124014 124014 124014
حواله 7922.00 7500 8000 7350 7280 7300
ورود توریست 45077.00 26600 26600 26600 26600 30000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 27.4 27.4 27 27 27
بودجه دولت -4.20 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.